Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 116-5919, i. k. 1122055ISAK000VA-91

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PORTALO e. VMI AUTORIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SRITIES MANO VMI NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 3 d. Nr. VA-91

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2011, Nr. 97-4590), 18.11 punktu,

t v i r t i n u Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PORTALO e. VMI AUTORIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SRITIES MANO VMI NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Mano VMI tvarką.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Elektroninės paslaugos gavėjasmokesčių mokėtojas (fizinis arba juridinis asmuo), kuris gauna mokesčių administratoriaus per Mano VMI teikiamas elektronines paslaugas.

2.2. Mano VMI – Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritis.

2.3. Mano VMI atstovas yra:

2.3.1. elektroninės paslaugos gavėjas fizinis asmuo;

2.3.2. elektroninės paslaugos gavėjui, juridiniam ar fiziniam asmeniui, atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas suteikė teisę jam atstovauti, užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas per Mano VMI.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

 

II. REGISTRAVIMASIS MANO VMI

 

3. Asmuo, norėdamas užsakyti ir / ar gauti elektronines paslaugas per Mano VMI, turi užsiregistruoti Mano VMI ir turėti Mano VMI atstovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

 

4. Fiziniam asmeniui, kai jis yra elektroninės paslaugos gavėjas, ir juridinio asmens vadovui, kai elektroninės paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, Mano VMI atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie Mano VMI ir pasirinkus atitinkamą elektroninės paslaugos gavėją. Šis Mano VMI atstovas gali įgalioti kitą fizinį asmenį atstovauti elektroninės paslaugos gavėjui Mano VMI ir suteikti visas arba dalį Mano VMI atstovo teisių, kurios reikalingos, elektroninės paslaugos gavėjo vardu užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas. Galimų suteikti Mano VMI atstovui teisių sąrašas skelbiamas Mano VMI srityje.

Mano VMI atstovo teisės gali būti suteikiamos / koreguojamos per Mano VMI, atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI) arba paštu (per pašto paslaugų teikėjus). Kitam fiziniam asmeniui suteikiamos teisės nurodomos Taisyklių priede „Duomenys apie Mano VMI atstovą“ (toliau – Taisyklių priedas). Jeigu Mano VMI atstovas kitam fiziniam asmeniui Mano VMI atstovo teises nori suteikti paštu, kartu su užpildytu Taisyklių priedu turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai Mano VMI atstovo teisės suteikiamos raštu (atvykus į AVMI arba paštu), Taisyklių priedą pasirašo mokesčių mokėtojas, norintis kitam fiziniam asmeniui suteikti Mano VMI atstovo teises, arba jo įgaliotas asmuo ir AVMI atstovas. Jeigu Taisyklių priedas teikiamas raštu bet kuriam AVMI padaliniui, tai Mano VMI atstovui atstovavimo teisės suteikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių priedo gavimo dienos.

Mano VMI portale paskirtas atstovas turi galimybę bet kurio metu atsisakyti jam suteiktų Mano VMI atstovavimo teisių. Tai galima atlikti, Mano VMI portale pasirinkus dešiniajame viršutiniame kampe esantį meniu punktą „Nustatymai“ ir atsidariusiame lange paspaudus mygtuką „Kitų mokėtojų nustatymai“, ir prie asmens, kurio atstovavimo teisių norima atsisakyti, paspaudus ikonėlę „X“ (Atsisakyti atstovavimo) arba atvykus į AVMI.

Mano VMI atstovo teisės gali būti nutraukiamos, nepasibaigus atstovavimo galiojimo laikotarpiui, per Mano VMI arba atvykus į AVMI ir pateikus Taisyklių priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4626 (2013-08-31), i. k. 1132055ISAK000VA-51

Nr. VA-15, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02154

 

5. Fizinis asmuo, norintis registruotis Mano VMI atstovu, autentifikuojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) siūlomomis autentifikavimo priemonėmis. Autentifikavimo priemonės (prisijungimo vardas ir slaptažodis) suteikiamos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (Žin., 2010, Nr. 90-4800), nustatyta tvarka. Taip pat registruotis Mano VMI galima per autentifikavimo paslaugų teikėjų, su kuriais VMI yra sudariusi duomenų teikimo sutartis, identifikuoti leidžiančias autentifikavimo sistemas.

6. Asmeniui, kuris registruojasi Mano VMI, yra pateikiamos šios Taisyklės, su kuriomis asmuo turi susipažinti ir patvirtinti, kad suprato šių Taisyklių nuostatas ir sutinka jų laikytis. Sutikdamas su Taisyklėmis, elektroninės paslaugos gavėjas sutinka per Mano VMI gauti iš VMI dokumentus. Registruojantis Mano VMI, būtina nurodyti Mano VMI atstovo elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiama elektroninio pašto patvirtinimo nuoroda. Norėdamas naudotis Mano VMI paslaugomis, asmuo privalo suaktyvinti nuorodą, gautą nurodytu elektroniniu paštu, ir tokiu būdu patvirtinti elektroninio pašto adresą. Patvirtinto elektroninio pašto adresu asmeniui bus siunčiami pranešimai apie Mano VMI paskyroje VMI paskelbtą dokumentą elektroninės paslaugos gavėjui ir kita su elektroninių paslaugų vykdymu ir kitomis mokestinėmis procedūromis susijusi informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

 

III. NAUDOJIMASIS MANO VMI ELEKTRONINĖMIS PASLAUGOMIS

 

7. Prisijungęs prie Mano VMI siūlomomis autentifikavimo priemonėmis, Mano VMI atstovas gali užsakyti elektronines paslaugas, peržiūrėti dokumentus, susijusius su užsakytomis elektroninėmis paslaugomis, bei kitą VMI teikiamą informaciją.

8. Norint užsakyti ir/ar gauti atitinkamą elektroninę paslaugą, ji (elektroninė paslauga) pasirenkama iš Mano VMI pateikto elektroninių paslaugų sąrašo.

9. Elektroninės paslaugos gavėjui informacija apie elektroninės paslaugos vykdymą teikiama per Mano VMI.

10. Mano VMI srityje pateikiami dokumentai, susiję su užsakytomis elektroninėmis paslaugomis, bei kita VMI informacija. Dokumentų įkėlimo į Mano VMI data laikoma dokumento įteikimo elektroninės paslaugos gavėjui data. Ši dokumentų įteikimo momentą reglamentuojanti nuostata netaikoma, kai elektroninės paslaugos gavėjams yra teikiami kontrolės procedūrų metu parengti dokumentai. Kontrolės procedūrų metu parengtų dokumentų įteikimo data laikoma ta data, kuri nustatoma Mano VMI programinėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4626 (2013-08-31), i. k. 1132055ISAK000VA-51

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

Nr. VA-55, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11767

Nr. VA-33, 2019-04-19, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06508

 

11. VMI, vadovaudamasi Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“, konsultuoja elektroninės paslaugos gavėją ir teikia jam informaciją, susijusią su elektroninių paslaugų užsakymu ir / ar gavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Mano VMI srityje dokumentams atvaizduoti ir spausdinti naudojama forma gali nesutapti su to paties dokumento patvirtinta forma. Visuose dokumentuose, kurie yra automatiškai parengiami atitinkamoje VMI informacinėje sistemoje, jeigu juose nėra parašo rekvizito, turi būti nuoroda į VMI informacinę sistemą, kurioje dokumentas yra parengtas, jo registravimo data ir numeris. Pateikus dokumentą per Mano VMI, popierinis dokumentas nėra teikiamas, išskyrus tuos atvejus, kai VMI to pareikalauja.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4626 (2013-08-31), i. k. 1132055ISAK000VA-51

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

Nr. VA-55, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11767

Nr. VA-33, 2019-04-19, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06508

 

13. VMI turi teisę elektroninės paslaugos gavėjui nesuteikti elektroninės paslaugos, jeigu nesilaikoma Taisyklių ar kitų teisės aktų, susijusių su Mano VMI paslaugų užsakymu ir/ar gavimu, reikalavimų.

14. VMI privalo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų duomenis ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje. Informacija gali būti teikiama tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.

15. VMI neatsako už tai, kad dėl informacinių ir ryšių technologijų priemonių gedimų Mano VMI atstovas negalės prisijungti prie Mano VMI arba kad dėl tokių gedimų bus prarasti ar iškraipyti duomenys jų pateikimo metu.

16. Identifikavusi Mano VMI atstovą, nurodžiusį klaidingą el. pašto adresą, ir nepavykus susisiekti su atstovu dėl duomenų koregavimo (arba atstovui nepakoregavus po susisiekimo), VMI turi teisę blokuoti Mano VMI atstovą, nurodžiusį neteisingą el. pašto adresą. Mano VMI pranešimai blokuotam vartotojui nebus siunčiami.

Dėl Mano VMI atstovo atblokavimo asmuo turi atvykti į AVMI. Atblokavimas galimas tik nurodžius teisingą el. pašto adresą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-15, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02154

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

Nr. VA-33, 2019-04-19, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06508

 

17. Mano VMI esančią informaciją ir duomenis privaloma naudoti teisėtais tikslais. Mano VMI atstovas už savo neteisėtus veiksmus ir padarytą žalą, naudojantis Mano VMI, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. VA-15, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02154

 

_________________

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos

portalo e.VMI autorizuotų

elektroninių paslaugų srities

Mano VMI naudojimo taisyklių

priedas

 

DUOMENYS APIE MANO VMI ATSTOVĄ

 

__________________________________________________________

         (Elektroninės paslaugos gavėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas))

 

 

Mano VMI atstovas (vardas, pavardė, a. k.)*

 

Elektroninio pašto adresas*

 

Mobilaus telefono numeris

 

Tarpmiestinis telefono numeris

 

Telefono numeris užsienyje

 

* Užpildyti privaloma

 

 

Mano VMI atstovui suteikiamos teisės (reikiamas pažymėti „X“):

Eil. Nr.

Paslaugų (procedūrų) grupė

Peržiūrėti

duomenis

Teikti duomenis

1

Mokesčių mokėtojų registro informacija

 

 

2

Švietimas ir konsultavimas

 

 

3

Verslo liudijimai

 

 

4

Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

 

 

5

Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

 

 

6

Kontrolės veiksmai

 

 

7

EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių suteikimas

 

 

8

Mokesčių administratoriaus siunčiami priminimai, kiti dokumentai

 

 

9

Mokesčių apskaitos informacija

 

 

10

Akcizų subjektai

 

 

11

Mano VMI atstovų administravimas

 

 

12

Registracija PVM mokėtoju

 

 

13

E. aukcionas ir e. Parduotuvė

 

 

 

 

Suteikiamos teisės kitose VMI sistemose (reikiamas pažymėti „X“):

Eil. Nr.

Paslaugų (procedūrų) grupė

Peržiūrėti

duomenis

Teikti duomenis

Sistema

1

Peržiūrėti MOSS PVM deklaracijas

 

 

MOSS

2

Teikti MOSS PVM deklaracijas

 

 

MOSS

3

Peržiūrėti MOSS dalyvio duomenis

 

 

MOSS

4

Tvarkyti MOSS dalyvio duomenis

 

 

MOSS

5

Subjekto rolių tvarkytojas

 

 

AIS

6

EPRIS prašymų peržiūra

 

 

EPRIS

7

EPRIS prašymų teikimas

 

 

EPRIS

8

EPRIS pareiškėjo atstovų administravimas

 

 

EPRIS

9

Teikti skolinių įsipareigojimų (MAI55-SKIS) duomenis

 

 

TIES

10

Teikti užsienio valstybių rezidentų finansinių sąskaitų duomenis (CRS-DAC2-LT)

 

 

TIES

11

Peržiūrėti skolinių įsipareigojimų (MAI55-SKIS) duomenų teikimus

 

 

TIES

12

Peržiūrėti sąskaitų įplaukų (MAI55-SIPL) duomenų teikimus

 

 

TIES

13

Peržiūrėti sąskaitų likučių (MAI55-SLIK) duomenų teikimus

 

 

TIES

14

Teikti sąskaitų likučių (MAI55-SLIK) duomenis

 

 

TIES

15

Peržiūrėti pateiktus duomenis apie užsienio valstybių rezidentų finansines sąskaitas (CRS-DAC2-LT)

 

 

TIES

16

Išor. naudotojas, skirtas tvarkyti viešuosius raktus

 

 

TIES

17

Teikti sąskaitų įplaukų (MAI55-SIPL) duomenis

 

 

TIES

 

 

Suteikiamos teisės viešųjų paslaugų srityje (reikiamas pažymėti „X“):

Eil. Nr.

Paslaugų (procedūrų) grupė

Peržiūrėti

duomenis

Teikti duomenis

1

Informacijos apie taikomas lengvatas teikimas**

 

 

2

Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos išdavimas**

 

 

** Teisė gali būti suteikiama tik viešųjų įstaigų atstovams

 

 

 

Mano VMI atstovui suteiktų teisių galiojimo laikotarpis (nuo* – iki*): __________________________

* Užpildyti privaloma

 

 

 

 

 

Pastaba. Teikiant prašymą dėl Mano VMI atstovo paštu, reikalinga pridėti notaro patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą paskirti Mano VMI atstovus (jei siunčia juridinio asmens įgaliotas asmuo).

 

 

 

 

________________________________            ______________

                                (Vardas, pavardė)                                                                                      (Parašas)

 

 

Teises suteikė (AVMI):

 

__________________________              _________            ____________________

                     (Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas)                                                   (Vardas, pavardė)

 

 

Vartojamos sąvokos ir trumpiniai:

AISValstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema.

AVMIApskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

EPRISValstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių prašymų priėmimo sistema.

Mano VMIValstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritis.

Mano VMI atstovas – fizinis asmuo, kuriam suteikiama teisė prisijungti prie Mano VMI.

MOSS – Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema „Mini one stop shop“, per kurią specialios schemos dalyviai vykdo mokestines PVM prievoles.

PVMpridėtinės vertės mokestis.

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-15, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02154

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-51, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4626 (2013-08-31), i. k. 1132055ISAK000VA-51

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities mano vmi naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-15, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02154

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-132, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21443

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-55, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11767

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-100, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-22, i. k. 2018-21300

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-33, 2019-04-19, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06508

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-113, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21183

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo