Suvestinė redakcija nuo 2010-11-17

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 87-3481, i. k. 1081100NUTA00000757

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL INFORMACINĖS IR ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2008 m. liepos 23 d. Nr. 757

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442; 2009, Nr. 85-3576) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1037, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4625 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001037

 

1. Sudaryti šią Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisiją (toliau vadinama – komisija):

Ministras Pirmininkas (komisijos pirmininkas);

finansų ministras;

kultūros ministras;

susisiekimo ministras;

švietimo ir mokslo ministras;

teisingumo ministras;

ūkio ministras;

vidaus reikalų ministras;

Ministro Pirmininko kancleris;

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1037, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4625 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001037

Nr. 1598, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 134-6849 (2010-11-16), i. k. 1101100NUTA00001598

 

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui ir Respublikos Prezidentui skirti atstovus dalyvauti komisijos veikloje.

3. Pavesti komisijai svarstyti strateginius šalies informacinės ir žinių visuomenės plėtros, šiuolaikinių informacijos technologijų naudojimo visuomenės kūrybinėms galioms ir ekonomikos konkurencingumui stiprinti klausimus ir teikti pasiūlymus dėl šių klausimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 635 „Dėl nuolatinės informacinės visuomenės komisijos sudarymo“ (Žin., 1998, Nr. 50-1360);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimą Nr. 225 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komisijos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir darbo organizavimo“ (Žin., 2001, Nr. 19-609);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 225 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komisijos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir darbo organizavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3365);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 225 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komisijos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir darbo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2437);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. 434 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 225 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komisijos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir darbo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1745);

4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 409 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 225 „Dėl Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir darbo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 49-1890).

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojantis susisiekimo ministras                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1037, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4625 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001037

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 757 "Dėl Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijos sudarymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1598, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 134-6849 (2010-11-16), i. k. 1101100NUTA00001598

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 757 "Dėl Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijos sudarymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo