Suvestinė redakcija nuo 2010-04-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 50-1695, i. k. 1042055ISAK000VA-40

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, KURIEMS TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO XII SKYRIAUS KETVIRTOJO SKIRSNIO NUOSTATOS, APSKAITAI TAIKOMŲ PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 29 d. Nr. VA-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 115 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 186 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 30-975) 2 punktu:

Tvirtinu pridedamus Apmokestinamųjų asmenų, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos, apskaitai taikomus papildomus reikalavimus.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. VA-40

 

APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, KURIEMS TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO XII SKYRIAUS KETVIRTOJO SKIRSNIO NUOSTATOS, APSKAITAI TAIKOMI PAPILDOMI REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie apmokestinamųjų asmenų, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymo) XII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos, apskaitai taikomi papildomi reikalavimai (toliau – reikalavimai) nustato apskaitai, kurią tvarko apmokestinamieji asmenys (PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai), vykdantys sandorius su investiciniu auksu, taikomus papildomus reikalavimus.

2. Reikalavimų turi laikytis apmokestinamieji asmenys, taikantys PVM įstatymo XII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatas, būtent, kurie:

2.1. tiekia investicinį auksą;

2.2. įsigyja iš kitos valstybės narės investicinį auksą;

2.3. Lietuvos Respublikoje importuoja investicinį auksą;

2.4. teikia atstovavimo (agento) paslaugas, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą.

3. Reikalavimai parengti vadovaujantis PVM įstatymo 115 straipsniu.

4. Reikalavimuose vartojama sąvoka „Investicinis auksas“ tai:

4.1. ne mažesnio kaip 995/1000 grynumo aukso luitai, plytelės ir plokštelės, pripažįstami tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose, jeigu tokio luito, plytelės ar plokštelės masė ne mažesnė kaip 1 gramas;

4.2. ne mažesnio kaip 900/1000 grynumo ir nukaldintos vėliau negu 1800 metais aukso monetos, kurios yra arba buvo naudojamos jų kilmės valstybėje kaip atsiskaitymo priemonė ir paprastai yra parduodamos už kainą, neviršijančią monetoje esančio aukso rinkos vertės daugiau kaip 80 procentų;

4.3. vertybiniai popieriai, kurie patvirtina nuosavybės teises į šių reikalavimų 4.1 papunktyje nurodytą auksą, taip pat vertybiniai popieriai, patvirtinantys teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti vertybinius popierius, patvirtinančius teisę į šių reikalavimų 4.1 papunktyje nurodytą auksą.

5. Kitos reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II. DUOMENŲ APIE INVESTICINĮ AUKSĄ REGISTRAVIMAS

 

6. Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje importuojantys investicinį auksą ar teikiantys atstovavimo (agento) paslaugas, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą, atskirai turi tvarkyti duomenis apie minėtus sandorius su investiciniu auksu.

7. Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys investicinį auksą, turi nurodyti šiuos duomenis:

7.1. kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, ir tiekimą nustatyta tvarka įformina PVM sąskaita faktūra, nurodoma:

7.1.1. PVM sąskaitos faktūros (debetinio dokumento) išrašymo data;

7.1.2. išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (debetinio dokumento – jeigu turi);

7.1.3. pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba pirkėjo identifikacinis numeris (jei investicinis auksas tiekiamas PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui ir jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas);

7.1.4. pirkėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė (kai pirkėjas – fizinis asmuo);

7.1.5. investicinio aukso apmokestinamoji vertė (be PVM);

7.1.6. apskaičiuota PVM suma (kai ji išskirta PVM sąskaitoje faktūroje);

7.1.7. PVM suma, kurią išskaityti ir sumokėti privalo pirkėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-30, 2010-03-19, Žin., 2010, Nr. 33-1599 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-30

 

7.2. kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, ir tiekimą nustatyta tvarka įformina sąskaita faktūra, nurodoma:

7.2.1. sąskaitos faktūros išrašymo data;

7.2.2. išrašytos sąskaitos faktūros serija ir numeris;

7.2.3. pirkėjo kodas (asmens kodas, jeigu pirkėjas vykdo ekonominę veiklą);

7.2.4. pirkėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė (kai pirkėjas – fizinis asmuo);

7.2.5. investicinio aukso kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-30, 2010-03-19, Žin., 2010, Nr. 33-1599 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-30

 

7.3. kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas, tiekimo faktą nustatyta tvarka įforminantis kitu nei PVM sąskaita faktūra (ar sąskaita faktūra) dokumentu (pvz., kasos aparato kvitu), nurodoma:

7.3.1. sandorių skaičius per kalendorinį mėnesį;

7.3.2. per mėnesį patiekto investicinio aukso vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-30, 2010-03-19, Žin., 2010, Nr. 33-1599 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-30

 

7.4. Neteko galios nuo 2010-04-28

Punkto naikinimas:

Nr. VA-44, 2010-04-22, Žin. 2010, Nr. 48-2372 (2010-04-27), i. k. 1102055ISAK000VA-44

 

7.5. Neteko galios nuo 2010-04-28

Punkto naikinimas:

Nr. VA-44, 2010-04-22, Žin. 2010, Nr. 48-2372 (2010-04-27), i. k. 1102055ISAK000VA-44

 

8. Apmokestinamieji asmenys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės ar Lietuvos Respublikoje importuojantys investicinį auksą, turi nurodyti šiuos duomenis:

8.1. Neteko galios nuo 2010-03-24

Punkto naikinimas:

Nr. VA-30, 2010-03-19, Žin. 2010, Nr. 33-1599 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-30

 

8.2. investicinio aukso įsigijimo iš kitos valstybės narės PVM sąskaitos faktūros (ar kito atitinkamo apskaitos dokumento) išrašymo datą, seriją, numerį;

8.3. importo deklaracijos datą ir numerį, jeigu investicinis auksas yra Lietuvos Respublikoje importuotas;

8.4. įsigyjamo iš kitos valstybės narės (Lietuvos Respublikoje importuojamo) investicinio aukso apmokestinamąją vertę;

8.5. PVM tarifą ir sumą, jeigu už įsigyjamą iš kitos valstybės narės (Lietuvos Respublikoje importuojamą) investicinį auksą PVM sąskaitoje faktūroje (ar kitame dokumente) yra apskaičiuotas PVM;

8.6. duomenis apie investicinio aukso tiekėją – tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), PVM mokėtojo kodas (jeigu jis yra PVM mokėtojas).

9. Agentas, apmokestinamasis asmuo, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo ar įsigijimo sandoryje, turi nurodyti šiuos duomenis:

9.1. jo atstovaujamo apmokestinamojo asmens pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), PVM mokėtojo kodą (jeigu atstovaujamasis asmuo yra PVM mokėtojas);

9.2. teikiamų atstovavimo (agento) paslaugų sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą, seriją ir numerį;

9.3. teikiamų atstovavimo (agento) paslaugų apmokestinamąją vertę;

9.4. PVM tarifą ir sumą, jeigu agentas pagal PVM įstatymo 112 straipsnio 5 dalies nuostatas yra pasirinkęs skaičiuoti PVM.

10. Apmokestinamasis asmuo savo vykdomų investicinio aukso sandorių duomenis turi įregistruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po su investicinio aukso tiekimu, įsigijimu iš kitos valstybės narės (Lietuvos Respublikoje importu) ar atstovavimo (agento) paslaugų teikimu susijusių dokumentų įforminimo arba jų gavimo (7.3 punkte nurodytu atveju – iki kito mėnesio 5 dienos). Reikalavimų 7–9 punktuose nurodytus duomenis gali registruoti laisvos formos apskaitos žurnale arba kompiuterinėse laikmenose. Jei apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, investicinio aukso tiekimą įformina tik PVM sąskaitomis faktūromis, kurias įtraukia į Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, tai toks registras gali būti laikomas investicinio aukso laisvos formos apskaitos žurnalu, tačiau jei tiekimą įformina ne tik PVM sąskaitomis faktūromis, bet ir kitais dokumentais (pvz., kasos aparato čekiais), tai visus investicinio aukso sandorių duomenis turi registruoti atskirai laisvos formos apskaitos žurnale arba kompiuterinėse laikmenose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-30, 2010-03-19, Žin., 2010, Nr. 33-1599 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-30

 

11. Apmokestinamieji asmenys laisvos formos apskaitos žurnalus arba kompiuterines laikmenas, nurodytas reikalavimų 10 punkte, privalo saugoti laikydamiesi terminų, nustatytų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 13 (Žin., 1996, Nr. 18-489), – 10 metų.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-30, 2010-03-19, Žin., 2010, Nr. 33-1599 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-30

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. VA-40 "Dėl Apmokestinamųjų asmenų, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos, apskaitai taikomų papildomų reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-44, 2010-04-22, Žin., 2010, Nr. 48-2372 (2010-04-27), i. k. 1102055ISAK000VA-44

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. VA-40 "Dėl Apmokestinamųjų asmenų, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos, apskaitai taikomų papildomų reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo