Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 70-2872, i. k. 1092270ISAK001R-185

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO FUNKCIJAI ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 10 d. Nr. 1R-185

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 153 (Žin., 2009, Nr. 28-1085), 12 punktą:

1. Tvirtinu Pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 1R-221 „Dėl Pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 67-2542).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2009 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (2.36-04)-5K-0913502)-6K-0905483


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. 1R-185

 

PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO FUNKCIJAI ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1. Pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika nustato valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimo formulę Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572) numatytai pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti ir šių lėšų naudojimo paskirtį.

2. Savivaldybei skiriama iš valstybės biudžeto pirminei teisinei pagalbai bendra lėšų suma metams apskaičiuojama pagal formulę:

Lp = 1 / Am x As,

kur:

Lp – savivaldybės lėšų poreikis pirminei teisinei pagalbai metams, eurais;

1 – specialios tikslinės dotacijos, skirtos pirminei teisinei pagalbai teikti, lėšų suma eurais, paskirstoma savivaldybėms pagal asmenų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, skaičių;

Am – asmenų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba per metus (nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki praėjusių metų gruodžio 31 d.) visose savivaldybėse, skaičius;

As – asmenų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba per metus (nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki praėjusių metų gruodžio 31 d.) toje savivaldybėje, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-293, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12276

 

3. Lėšos iš valstybės biudžeto pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skiriamos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, darbo patalpoms išlaikyti, ryšių, kanceliarinėms, gyventojų informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir kitoms išlaidoms, susijusioms su pirminės teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu, padengti.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-293, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12276

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1R-185 „Dėl Pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo