Suvestinė redakcija nuo 2011-10-06 iki 2015-09-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 126-6467, i. k. 1102330ISAK003D-932

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIŲ TRADICINIŲ AMATININKŲ PREMIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 20 d. Nr. 3D-932

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 775 (Žin., 2008, Nr. 90-3601), įgyvendinimo priemonių plano 5.5 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros funkcijų“ (Žin., 2010, Nr. 33-1592) 1 punktą:

1. T v i r t i n u Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai organizuoti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų kandidatūrų premijoms gauti atrankos ir skyrimo procedūras.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2010-09-23 raštu Nr. S2-2401


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. spalio 20 d.

įsakymu Nr. 3D-932

 

SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIŲ TRADICINIŲ AMATININKŲ PREMIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) paskirtis – nustatyti premijų skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo tvarką.

2. Vadovaudamasi Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 775 (Žin., 2008, Nr. 90-3601), įgyvendinimo priemonių plano 5.5 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija) steigia dvi 40 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premijas už tradicinių amatų puoselėjimą ir skleidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-725, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5668 (2011-10-05), i. k. 1112330ISAK003D-725

 

3. Premijų tikslas – įvertinti tradicinių amatininkų, gaminančių sertifikuotus gaminius, veiklą ir juos paskatinti.

4. Premijoms gauti gali būti pristatomi visi tradiciniai amatininkai, kurių gaminiai yra sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo (Žin., 2007, Nr.77-3043) (toliau – TPP įstatymas) 11 straipsnį.

5. Kasmet premijuojami du tradiciniai amatininkai:

5.1. Tautinio paveldo maisto produktus gaminantis tradicinis amatininkas;

5.2. Tautinio paveldo ne maisto gaminius gaminantis ir (ar) paslaugas teikiantis tradicinis amatininkas.

6. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos TPP įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

7. Apie kandidatų premijoms gauti teikimo laiką ir vietą skelbiama tautinio paveldo produktų interneto svetainėje adresu www.tautinispaveldas.lt ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje adresu www.litfood.lt kiekvienų metų paskutinįjį ketvirtį.

8. Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki kiekvienų metų spalio 31 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-998, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6815 (2010-11-13), i. k. 1102330ISAK003D-998

Nr. 3D-725, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5668 (2011-10-05), i. k. 1112330ISAK003D-725

 

9. Pareiškėjai Agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

9.1. tradicinio amatininko trejų metų veiklos aprašymą;

9.2. dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.);

9.3. dalyvavimo renginiuose, šventėse, konkursuose, parodose patvirtinimo dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus).

 

III. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

10. Agentūra pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas po paskutinės dokumentų pateikimo dienos, nurodytos šio aprašo 8 punkte, perduoda Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui. Perduotus dokumentus vertina Tradicinių gaminių sertifikavimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-499 (Žin., 2008, Nr. 107-4111; 2010, Nr. 61-3015) (toliau – komisija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-725, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5668 (2011-10-05), i. k. 1112330ISAK003D-725

 

11. Komisija pateiktus pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

11.1. kandidato aktyvumas tradicinių amatų veikloje:

11.1.1. dalyvavimas svarbiausiuose šalies renginiuose, mugėse, šventėse, respublikiniuose ar tarptautiniuose renginiuose;

11.1.2. konkursuose pelnyti prizai, apdovanojimai;

11.1.3. projektų, populiarinančių tautinį paveldą, įgyvendinimas;

11.2. žinomumas pristatant tradicinius amatus (visuomenei žinomiausias tradicinis amatininkas);

11.3. kandidatų premijai gauti darbų reikšmingumas bendruomenėje.

12. Komisija turi teisę prašyti pareiškėjų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytus kandidatus ir jų veiklą tradicinių amatų srityje, o pareiškėjai privalo pateikti reikalaujamą informaciją atsižvelgdami į komisijos nurodytą formą ir terminus.

13. Premijas skiria žemės ūkio ministras komisijos teikimu.

14. Premijos įteikiamos kasmet iki gruodžio 31 dienos konferencijos „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ metu.

15. Premijų teikimą organizuoja Agentūra.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai teikiami premijoms gauti kitais metais.

17. Kita premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

18. Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų.

19. Kartu su premija įteikiamas premijos laureato diplomas.

20. Premijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ministerijai skirtų asignavimų.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-998, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6815 (2010-11-13), i. k. 1102330ISAK003D-998

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 "Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-725, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5668 (2011-10-05), i. k. 1112330ISAK003D-725

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 "Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo