Suvestinė redakcija nuo 2022-04-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 126-6467, i. k. 1102330ISAK003D-932

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-10:

Nr. 3D-684, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13691

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIŲ TRADICINIŲ AMATININKŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PREMIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 20 d. Nr. 3D-932

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 3D-515 „Dėl Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“, 10.9 papunktį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-562, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13173

Nr. 3D-292, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-27, i. k. 2022-08571

 

1. Tvirtinu Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu viešajai įstaigai Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai organizuoti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų kandidatūrų premijoms gauti atrankos ir skyrimo procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-562, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13173

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2010-09-23 raštu Nr. S2-2401

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-932

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-292

redakcija)

 

SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIŲ TRADICINIŲ AMATININKŲ IR

TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PREMIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – nustatyti premijų skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo reikalavimus, kandidatūrų vertinimo ir premijų skyrimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – TPP įstatymas).

3. Vadovaudamasi 2021–2025 metų tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-582 „Dėl 2021–2025 metų tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) steigia dvi premijas po 2 000 (du tūkstančius) eurų tradiciniams amatininkams ir vieną 4 000 (keturių tūkstančių) eurų dydžio premiją tradicinių amatų centrui už tradicinių amatų puoselėjimą ir populiarinimą.

4. Premijų tikslas – įvertinti tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti.

5. Premijoms gauti gali būti pristatomi:

5.1. tradiciniai amatininkai, kurių gaminiai ir (ar) paslaugos yra sertifikuoti pagal TPP įstatymo 12 straipsnį;

5.2. tradicinių amatų centrai, apibrėžti TPP įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje.

6. Kasmet premijuojama:

6.1. du tradiciniai amatininkai;

6.2. vienas tradicinių amatų centras.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

7. Apie kandidatūrų premijoms gauti teikimo laiką ir vietą paskelbiama tautinio paveldo produktų interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt ir viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje www.litfood.lt kasmet, ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. Kandidatūros premijoms gauti teikiamos kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

8. Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai).

9. Pareiškėjai per Aprašo 7 punkte nurodytą terminą Agentūrai pateikia dokumentus el. paštu info@litfood.lt. El. paštu teikiami dokumentai (doc arba docx formatu) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai, pateikti kitais būdais, arba pateikti elektroniniu paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami.

10. Pareiškėjai Agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

10.1. teikiant tradicinio amatininko kandidatūrą:

10.1.1. Kandidatūros teikimo paraišką (1 priedas), kurioje aprašoma kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veikla;

10.1.2. dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), kuriose turi būti nurodyti argumentai, kodėl kandidatas siūlomas premijai gauti. Pareiškėjas negali teikti savo rekomendacijos;

10.1.3. dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.1 papunktyje nurodyta veikla;

10.1.4. tautinio paveldo produktų, neformaliojo mokymo programų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijas;

10.2. teikiant tradicinių amatų centro kandidatūrą:

10.2.1. Kandidatūros teikimo paraišką (2 priedas), kurioje pateikiamas kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veiklos aprašymas;

10.2.2. dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta veikla.

11. Agentūra, gavusi Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos juos patikrina ir, jei pateikti ne visi reikalaujami dokumentai arba jie yra netikslūs, apie tai informuoja pareiškėją el. paštu ir nustato papildomą, ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą jiems pateikti. Jei per nustatytą papildomą terminą pareiškėjas nepateikia trūkstamų dokumentų ar informacijos, kandidatūra atmetama.

 

 

III SKYRIUS

KANDIDATŪRŲ VERTINIMAS

 

12. Agentūra parengia dvi kandidatūrų (pagal Aprašo 6 punktą) suvestines, kuriose pateikiama apibendrinta informacija apie kiekvieną kandidatą pagal paraiškos formos (1 ir 2 priedas) reikalavimus, ir jas suderina su Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyrium (toliau – atsakingas padalinys). Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po paskutinės dokumentų pateikimo dienos, nurodytos Aprašo 7 punkte, kandidatūrų suvestines ir pareiškėjų pateiktus dokumentus paskelbia Paveldo bibliotekoje (Agentūros interneto svetainėje). Pareiškėjų pateikti dokumentai saugomi Agentūroje.

13. Kandidatūras vertina Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Komisija). Komisijos nariai turi teisę vykti į premijoms gauti pasiūlytus tradicinių amatų centrus ir atlikti patikrinimą vietoje, siekdami kompleksiškai įvertinti kandidatūras. Tradicinių amatų centrų patikrinimus organizuoja atsakingas padalinys.

14. Agentūra organizuoja Komisijos posėdį ir parengia posėdžio protokolą, vadovaudamasi Komisijos darbo tvarkos aprašu.

15. Komisija vertina kandidatų 3 (trejų) metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veiklą ir jos reikšmingumą Lietuvos etninei kultūrai, remdamasi šiais kriterijais:

15.1. tradicinio amatininko:

15.1.1. tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų vedimas;

15.1.2. mokymų pagal sertifikuotas tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir pameistrių mokymų organizavimas;

15.1.3. įsitraukimas į neformaliojo švietimo ugdymą (tradicinių amatų edukacinių paslaugų, finansuotų Kultūros paso lėšomis, teikimas);

15.1.4. dalyvavimas šalies mugėse, šventėse, parodose respublikiniuose, tarptautiniuose ir kituose renginiuose;

15.1.5. projektų, populiarinančių tautinį paveldą, įgyvendinimas;

15.1.6. konkursuose pelnyti prizai, apdovanojimai;

15.1.7. veiklos reikšmingumas bendruomenėje (įsitraukimas į vietos bendruomenės veiklą: bendruomenės šventes, parodas ir kt. renginius, edukacinių užsiėmimų vedimas vietos mokyklos vaikams bei jaunimui ir kita nauda vietos bendruomenei);

15.1.8. inovatyvi veiklos sklaida ir tradicinio amato populiarinimas (socialiniuose tinkluose, virtualiose platformose ir pan., naujoviški mokymų, renginių, edukacijų vedimo, tradicinių gaminių gamybos proceso pristatymo būdai ir t. t.);

15.2. tradicinių amatų centro:

15.2.1. tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal TPP įstatymo 12 straipsnį, įtraukimas į tradicinių amatų centro veiklą;

15.2.2. tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimas;

15.2.3. mokymų pagal sertifikuotas tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir pameistrių mokymų organizavimas;

15.2.4. įsitraukimas į neformaliojo švietimo ugdymą (tradicinių amatų edukacinių paslaugų, finansuotų Kultūros paso lėšomis, teikimas);

15.2.5. tradicinių amatininkų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų organizavimas;

15.2.6. švenčių, konkursų, parodų ir kitų renginių, kurių metu demonstruojami tradiciniai amatai, organizavimas;

15.2.7. projektų, populiarinančių tautinį paveldą, įgyvendinimas;

15.2.8. bendradarbiavimas su kitais tradicinių amatų centrais, turizmo sektoriumi ir kt. (nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu);

15.2.9. savo etnografiniam regionui būdingų tradicinių amatų puoselėjimas ir populiarinimas;

15.2.10. prekybos tautinio paveldo produktais organizavimas tradicinių amatų centre;

15.2.11. inovatyvi veiklos sklaida ir tradicinių amatų populiarinimas (socialiniuose tinkluose, virtualiose platformose ir pan., naujoviški mokymų, renginių, edukacijų vedimo, tradicinių gaminių gamybos proceso pristatymo būdai ir t. t.).

16. Komisijos rekomendacijos skirti premiją priimamos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

 

IV SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

17. Atsakingas padalinys per 10 darbo dienų po protokolo užregistravimo Ministerijoje parengia įsakymo dėl premijų skyrimo projektą. Sprendimą dėl premijos skyrimo, remdamasis Komisijos posėdžio protokolu, priima žemės ūkio ministras. Sprendimas dėl premijos skyrimo įforminamas žemės ūkio ministro įsakymu. Atsakingas padalinys ministro įsakymu patvirtintą sprendimą dėl premijos skyrimo per 5 darbo dienas po jo patvirtinimo pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę ir teikiamų mokėjimo dokumentų finansinių dimensijų tinkamumą, kurių pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybėje. Premijos išmokamos laureatams kasmet iki gruodžio 31 d.

18. Premijų laureatai paskelbiami ir jiems įteikiami padėkos raštai konferencijos „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ metu. Informacija apie premijų laureatus skelbiama interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt.

19. Konferenciją organizuoja Agentūra kasmet iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai teikiami premijoms gauti kitais metais.

21. Kita premija pagal šį Aprašą tam pačiam tradiciniam amatininkui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų, o tam pačiam tradicinių amatų centrui – ne anksčiau kaip po 3 metų.

22. Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų.

23. Premijos mokamos iš Ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

 

_________________

 

Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir

tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Kandidatūros teikimo paraiškos sėkmingiausiai dirbančiam tradiciniam amatininkui premijuoti forma)

 

 

________________________________________________________________________________

(pareiškėjas)

 

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai

 

 

KANDIDATŪROS TEIKIMO PARAIŠKA

SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIAM TRADICINIAM AMATININKUI PREMIJUOTI

 

___________________ Nr. _____________

(data)                                              

 

PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Pareiškėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas

 

Įmonės ar asmens kodas

 

Adresas

 

Tel Nr.

 

El. p. adresas

 

 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ

 

Kandidato vardas, pavardė

 

Adresas

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Tradicinis amatas, kuriuo užsiima amatininkas

 

Sertifikuoti tautinio paveldo produktai

 

Amatininkui suteiktas tradicinių amatų meistro vardas

Taip       Pažymėjimo Nr., data: _____________________________

Ne     

 

KANDIDATO TREJŲ METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS

(aprašoma veikla kiekvienais metais)

 

1.  Tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų vedimas

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

 

2.  Mokymų pagal sertifikuotas tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir pameistrių mokymų organizavimas

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

3.  Įsitraukimas į neformaliojo švietimo ugdymą (tradicinių amatų edukacinių paslaugų, finansuotų Kultūros paso lėšomis, teikimas)

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

4.  Dalyvavimas šalies mugėse, šventėse, parodose respublikiniuose, tarptautiniuose ir kituose renginiuose

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

5.  Projektų, populiarinančių tautinį paveldą, įgyvendinimas

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

6.  Konkursuose pelnyti prizai, apdovanojimai

 

 

7.  Veiklos reikšmingumas bendruomenėje (įsitraukimas į vietos bendruomenės veiklą: bendruomenės šventes, parodas ir kt. renginius, edukacinių užsiėmimų vedimas vietos mokyklos vaikams ir jaunimui, kita nauda vietos bendruomenei)

 

8.  Inovatyvi veiklos sklaida ir amato populiarinimas (socialiniuose tinkluose, virtualiose platformose ir pan., naujoviški mokymų, renginių, edukacijų vedimo, tradicinių gaminių gamybos proceso pristatymo būdai ir pan.)

 

 

PRIDEDAMA:

 

Rekomendacijos

1.

2.

Dokumentų kopijos ar kt. medžiaga (iliustracinė medžiaga, tautinio paveldo produktų nuotraukos (8–10 vnt.), leidinių, lankstinukų, apdovanojimų, kopijos ar nuorodos ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.1 papunktyje nurodyta veikla

1.

2.

...

Tautinio paveldo produktų, neformaliojo mokymo programų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijos

1.

2.

...

 

Patvirtinu, kad kandidatas per paskutinius 5 (penkerius) metus nėra gavęs Sėkmingiausiai dirbančio tradicinio amatininko premijos (pažymima ženklu „X“)    

 

 

 

_______________

(parašas)

_______________________________________________________                               (pareiškėjo / atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

 


 

Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir

tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Kandidatūros teikimo paraiškos sėkmingiausiai dirbančiam tradicinių amatų centrui premijuoti forma)

 

 

___________________________________________________________________________

(pareiškėjas)

 

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai

 

 

 

KANDIDATŪROS TEIKIMO PARAIŠKA

SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIAM TRADICINIŲ AMATŲ CENTRUI PREMIJUOTI

 

___________________ Nr. _____________

(data)                                              

 

PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Pareiškėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas

 

Įmonės kodas

 

Adresas

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ PREMIJAI GAUTI

 

Kandidatas (pavadinimas)

 

Įmonės kodas

 

Adresas

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

 

KANDIDATO TREJŲ METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS

(aprašoma veikla kiekvienais metais)

 

1.  Tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal TPP įstatymo 12 straipsnį, įtraukimas į tradicinių amatų centro veiklą

Pateikiamas, tradicinių amatininkų sąrašas (nurodoma, kurie iš jų yra atestuoti tradicinių amatų meistrai, išvardijami amatininkų sertifikuoti tautinio paveldo produktai)

1.

2.

...

 

2.  Tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimas

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

3.  Mokymų pagal sertifikuotas tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir pameistrių mokymų organizavimas

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

4.  Įsitraukimas į neformaliojo švietimo ugdymą (tradicinių amatų edukacinių paslaugų, finansuotų Kultūros paso lėšomis, teikimas)

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

5.  Tradicinių amatininkų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų organizavimas

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

6.  Švenčių, konkursų, parodų ir kitų renginių, kurių metu demonstruojami tradiciniai amatai, organizavimas

____ (einamieji) m.:

 

____ (praėję) m.:

 

____ (užpraeiti) m.:

7.  Projektų, populiarinančių tautinį paveldą, įgyvendinimas

 

8.  Bendradarbiavimas su kitais tradicinių amatų centrais, turizmo sektoriumi ir kt. (nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu)

 

9.  Savo etnografiniam regionui būdingų tradicinių amatų puoselėjimas ir populiarinimas

 

10. Prekybos tautinio paveldo produktais organizavimas tradicinių amatų centre

 

11. Inovatyvi veiklos sklaida ir tradicinių amatų populiarinimas (socialiniuose tinkluose, virtualiose platformose ir kt., naujoviški mokymų, renginių, edukacijų vedimo, tradicinių gaminių gamybos proceso pristatymo būdai ir pan.)

 

 

 

PRIDEDAMA:

 

Dokumentų kopijos ar kt. medžiaga (iliustracinė medžiaga, tautinio paveldo produktų nuotraukos (8–10 vnt.), leidinių, lankstinukų, apdovanojimų, kopijos ar nuorodos ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta veikla

1.

2.

...

 

Patvirtinu, kad kandidatas per paskutinius 3 (trejus) metus nėra gavęs Sėkmingiausiai dirbančio tradicinių amatų centro premijos (pažymima ženklu „X“)             

 

 

 

_______________

(parašas)

_______________________________________________________                               (pareiškėjo /atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-998, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6815 (2010-11-13), i. k. 1102330ISAK003D-998

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 "Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-725, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5668 (2011-10-05), i. k. 1112330ISAK003D-725

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 "Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-684, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13691

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-791, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20074

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-562, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13173

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-292, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-27, i. k. 2022-08571

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo