Suvestinė redakcija nuo 2020-08-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 126-6467, i. k. 1102330ISAK003D-932

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-10:

Nr. 3D-684, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13691

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIŲ TRADICINIŲ AMATININKŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PREMIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 20 d. Nr. 3D-932

Vilnius

 

Vadovaudamasis Tautinio paveldo produktų įstatymu, Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Tautino paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 3D-515 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“, 10.9 papunktį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-562, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13173

 

1. Tvirtinu Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu viešajai įstaigai Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai organizuoti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų kandidatūrų premijoms gauti atrankos ir skyrimo procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-562, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13173

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2010-09-23 raštu Nr. S2-2401

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-932

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3D-684 

redakcija)

 

 

SĖKMINGIAUSIAI DIRBANČIŲ TRADICINIŲ AMATININKŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PREMIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) paskirtis – nustatyti premijų skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – TPP įstatymas) ir kituose teisės aktuose.

3. Vadovaudamasi Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, 8.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) steigia dvi po 2000 (du tūkstančius) eurų premijas tradiciniams amatininkams ir vieną 4000 (keturių tūkstančių) eurų dydžio premiją tradicinių amatų centrui už tradicinių amatų puoselėjimą ir skleidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-791, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20074

 

4. Premijų tikslas – įvertinti tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų, gaminančių sertifikuotus gaminius, veiklą ir juos paskatinti.

5. Premijoms gauti gali būti pristatomi:

5.1. tradiciniai amatininkai, kurių gaminiai yra sertifikuoti pagal TPP įstatymo 11 straipsnį;

5.2. tradicinių amatų centrai apibrėžti TPP įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

 

6. Kasmet premijuojama:

6.1. du tradiciniai amatininkai:

6.1.1. tautinio paveldo maisto produktus gaminantis tradicinis amatininkas;

6.1.2. tautinio paveldo ne maisto gaminius gaminantis ir (ar) paslaugas teikiantis tradicinis amatininkas;

6.2. vienas tradicinių amatų centras.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

7. Apie kandidatų premijoms gauti teikimo laiką ir vietą skelbiama tautinio paveldo produktų interneto svetainėje adresu www.tautinispaveldas.lt ir viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje kiekvienų metų rugsėjo mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-562, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13173

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

 

8. Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki kiekvienų metų rugsėjo 30 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

 

9. Pareiškėjai Agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

9.1. tradicinio amatininko:

9.1.1. trejų metų veiklos aprašymą;

9.1.2. dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.);

9.1.3. dalyvavimo šventėse, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose patvirtinimo dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus);

9.2. tradicinių amatų centro:

9.2.1. dvejų metų veiklos aprašymą;

9.2.2. dokumentų, kuriais patvirtinamas švenčių, konkursų, parodų ir kitų renginių organizavimas, tradicinių amatų demonstravimas, tradicinių amatų mokymų vykdymas, kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus);

9.2.3. į tradicinių amatų centro veiklą įtrauktų tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal TPP įstatymo 12 straipsnį, skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

 

III SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

10. Agentūra pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas po paskutinės dokumentų pateikimo dienos, nurodytos šio aprašo 8 punkte, perduoda Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriui. Perduotus dokumentus vertina Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – komisija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

 

11. Komisija pateiktus pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

11.1. tradicinį amatininką:

11.1.1. kandidato aktyvumas tradicinių amatų veikloje:

11.1.1.1. dalyvavimas svarbiausiose šalies mugėse, šventėse, respublikiniuose, tarptautiniuose ir kituose renginiuose;

11.1.1.2. konkursuose pelnyti prizai, apdovanojimai;

11.1.1.3. projektų, populiarinančių tautinį paveldą, įgyvendinimas;

11.1.2. žinomumas pristatant tradicinius amatus (visuomenei žinomiausias tradicinis amatininkas);

11.1.3. kandidatų premijai gauti darbų reikšmingumas bendruomenėje;

11.2. tradicinių amatų centrą:

11.2.1. kandidato aktyvumas tradicinių amatų veikloje:

11.2.1.1. švenčių, konkursų, parodų, kitų renginių organizavimas;

11.2.1.2. projektų, populiarinančių tautinį paveldą, įgyvendinimas;

11.2.2. tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 11 straipsnį, įtraukimas į tradicinių amatų centro veiklą;

11.2.3. veiklos žinomumas populiarinant konkrečiam etnografiniam regionui būdingus tradicinius amatus.

12. Komisijos nariai turi teisę vykti į premijoms gauti pasiūlytus amatų centrus ir atlikti patikrą vietoje, siekdami kompleksiškai įvertinti pateiktus dokumentus apie premijoms pasiūlytus kandidatus. Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyrius organizuoja Komisijos narių patikras vietoje. Komisija turi teisę prašyti pareiškėjų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytus kandidatus ir jų veiklą tradicinių amatų srityje, o pareiškėjai privalo pateikti reikalaujamą informaciją atsižvelgdami į komisijos nurodytą formą ir terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

 

13. Sprendimą dėl premijos skyrimo, remdamasis Komisijos posėdžio protokolu, priima žemės ūkio ministras.

14. Premijos įteikiamos kasmet iki gruodžio 31 dienos konferencijos „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ metu.

15. Premijų teikimą organizuoja Agentūra.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai teikiami premijoms gauti kitais metais.

17. Kita premija tam pačiam asmeniui ar tam pačiam tradicinių amatų centrui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

18. Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų.

19. Kartu su premija įteikiamas padėkos raštas premijos laureatui.

20. Premijos mokamos iš Ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-684, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13691

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-998, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6815 (2010-11-13), i. k. 1102330ISAK003D-998

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 "Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-725, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5668 (2011-10-05), i. k. 1112330ISAK003D-725

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 "Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-684, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13691

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-791, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20074

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-562, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13173

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-621, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-24, i. k. 2020-17769

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo