Nutarimas paskelbtas: Žin., 2009, Nr.34-1291

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO NAUDOJANTIS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS

 

2009 m. kovo 18 d. Nr. 196

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Neteko galios (2009-08-30).

Punkto pakeitimai:

Nr. 904, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4302 (2009-08-29)

 

2. Pavesti Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

2.1. per 3 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis elektroninėmis priemonėmis vadovą;

2.2. atlikti elektroninėmis priemonėmis vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną (monitoringą) ir kiekvieną ketvirtį pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Ūkio ministerijai informaciją apie viešuosius pirkimus, įvykdytus naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

3. Neteko galios (2009-08-30).

Punkto pakeitimai:

Nr. 904, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4302 (2009-08-29)

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Dainius Kreivys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4302 (2009-08-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR. 92 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO" PAKEITIMO IR KAI KURIŲ TEISĖS AKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vilija Tamaliūnienė (2009-09-01)

                  vitama@lrs.lt