Suvestinė redakcija nuo 2015-02-13

 

Įsakymas paskelbtas: Informaciniai pranešimai 2006, Nr. 84-821, i. k. 106301MISAK00D1-483

 

Nauja redakcija nuo 2012-01-12:

Nr. D1-4, 2012-01-03, Informaciniai pranešimai 2012, Nr. 3-15 (2012-01-11), i. k. 112301MISAK0000D1-4

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO IR PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATŲ REGISTRO TVARKYMO KAINORAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 25 d. Nr. D1-483

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119; 2011, Nr. 132-6284) 1.2.31 papunkčiu ir Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo bendrosios tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 756 (Žin., 2002, Nr. 54-2127), 3 punktu,

tvirtinu pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščius (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininkas

Rimantas Stanikūnas

2006-10-23

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25d. įsakymu Nr. D1-483

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1087 redakcija)

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo kainoraštis

 

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina,

Eur

PEA1.1

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestavimas pirmą kartą.

130,30

PEA1.2

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestavimas pakartotinai.

63,70

PEA1.3

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestato pratęsimas.

98,40

PEA1.4

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimas.

98,40

PEA1.5

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestato pakeitimas.

13,30

PEA1.6

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto naujo kvalifikacijos atestato išdavimas, kai šis prarandamas.

 

13,30

PER1.7

 

Išrašo iš registro apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestato galiojimą išdavimas.

3,40

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraštis

Paslaugos kodas

 

Paslaugos pavadinimas

 

Kaina,

Eur

Lt

PER1.8

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymas registruojant vieną sertifikatą.

6,00

PER1.8t

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymas registruojant vieną buto energinio naudingumo sertifikatą, išduotą remiantis Aplinkos ministerijos patvirtintu tipiniu sertifikatu.

3,00

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-98, 2015-02-06, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02105

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-4, 2012-01-03, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 3-15 (2012-01-11), i. k. 112301MISAK0000D1-4

Nr. D1-1087, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00322

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-4, 2012-01-03, Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 3-15 (2012-01-11), i. k. 112301MISAK0000D1-4

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-483 "Dėl valstybės įmonės "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir kompiuterinio registro priežiūros kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1087, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00322

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-483 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-98, 2015-02-06, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02105

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-483 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščių patvirtinimo“ pakeitimo