Suvestinė redakcija nuo 2020-12-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 106-5249, i. k. 113203NISAK0001-194

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-21:

Nr. 1-254, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17588

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo

 

2013 m. spalio 4 d. Nr. 1-194

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 9 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatas,

t v i r t i n u Gamtinių dujų kokybės reikalavimus (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1-254

redakcija)

 

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato į Lietuvos Respublikos gamtinių dujų (toliau – dujų) perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams tiekiamų dujų kokybės ir sudėties reikalavimus.

2. Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Energetikos įstatymas) 6 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) nuostatomis ir kitais teisės aktais.

3. Reikalavimais siekiama užtikrinti dujų tiekimo ir transportavimo saugumą ir saugų efektyvų dujų vartojimą galutinių vartotojų dujiniuose įrenginiuose ir prietaisuose. Nustatyti reikalavimai dujų kokybei taip pat turi tenkinti vartotojų, naudojančių dujas kaip žaliavą, technologinius poreikius.

4. Reikalavimai privalomi dujų įmonėms, sistemos naudotojams ir dujų vartotojams.

5. Reikalavimuose naudojamos sąvokos atitinka Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DUJŲ KOKYBĖS IR SUDĖTIES REIKALAVIMAI

 

6.  Dujoms, tiekiamoms į Lietuvos Respublikos dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams, kokybės ir sudėties reikalavimai nustatyti 1, 2  ir 3 lentelėse. 1 ir 2 lentelėse nustatyti dujų kokybės parametrai taikomi dujoms, tiekiamoms į Lietuvos Respublikos dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams, 3 lentelėje nustatyti dujų kokybės reikalavimai taikomi, kai dujos yra tiekiamos į / per mažos apimties suskystintų gamtinių pakartotinio dujinimo įrenginius, kurie nėra sujungti su dujų skirstymo sistemomis.

 

1 lentelė. Dujų šilumingumo vertės ir Wobbe indeksas

 

Parametras

Ribinės vertės

Norminės sąlygos,

temperatūra (degimo  / matavimo) °C

25 / 0

25 / 20

min

maks

min

maks

Viršutinis šilumingumas Hs,

kWh / m3

≥ 10,41

 

≥ 9,69

 

Viršutinis Wobbe indeksas W, kWh / m3

14,02

15,51

13,06

14,44

 

2 lentelė. Dujų kokybės parametrai

 

Eil. / Nr.

Rodiklis

Vertė

1.

Metanas CH4, % mol

≥ 901

2.

Azotas N2, % mol

≤ 3

3.

Anglies dioksidas CO2, % mol

≤ 2,5

4.

Deguonis O2, % mol:

– kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa

– kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa

 

≤ 0,53

≤ 0,022,3

5.

Metano skaičius

≥ 65

6.

Santykinis tankis

0,55–0,70

7.

Sieros vandenilis H2S, g / m3

≤ 0,007

8.

Merkaptaninė siera (be odoranto), g / m3

≤ 0,016

9.

Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis

neleistinas

10.

Mechaninių priemaišų kiekis, g / m3

≤ 0,001

11.

Vandens rasos taško temperatūra4, °C (4 MPa)

˂ -10

12.

Angliavandenilių rasos taško temperatūra °C
 (0,1–7,0 MPa)

˂ -2

13.

Bendras sieros kiekis (be odoranto), g / m3

˂ 0,03

14.

Vandenilis H2 % mol:

– kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa

– kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa

 

≤ 21

≤ 0,11,2

 

PASTABOS:

1. 1Vykdant energetikos inovacijų projektus perdavimo ir / ar skirstymo sistemų operatoriai turi teisę padidinti ribinę vandenilio (H2) vertę, o metano (CH4) ribinę vertę sumažinti. Šiuo atveju turi būti vertinami įrenginių prijungimo prie perdavimo ir /ar skirstymo sistemų vietose konkretūs techninės saugos kriterijai bei galiojančių dujų apskaitos standartų reikalavimai. Taip pat būtina įvertinti galutinių vartotojų įrangą bei vartotojų, naudojančių dujas kaip žaliavą, technologinius poreikius tuose išleidimo taškuose, į kuriuos gali patekti į perdavimo ir / ar skirstymo sistemas pateikto vandenilio ir gamtinių dujų mišinys.

2. Perdavimo sistemos operatorius, išduodamas biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas, turi teisę deguonies (O2) ribinę vertę padidinti iki 0,5 molio procentų, o vandenilio (H2) – iki 2 molio procentų. Šiuo atveju turi būti vertinami biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos vietoje konkretūs perdavimo sistemos techninės saugos kriterijai bei galiojančių apskaitos standartų reikalavimai.

3. 3Po dujotiekio remonto darbų atliekant dujotiekių prapūtimą dujomis, momentinė  leistina deguonies (O2) ribinė vertė gali būti iki 2 molio procentų, tačiau paros vidutinė deguonies vertė negali viršyti nurodytos 2 lentelėje.

4. 4Vandens rasos taško temperatūra dujų sistemose gali būti aukštesnė už nurodytąją, tačiau neturi būti aukštesnė už dujų temperatūrą.

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-420, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-27963

 

3 lentelė. Dujų kokybės parametrai, kai jos yra tiekiamos į / per mažos apimties suskystintų dujų pakartotinio dujinimo įrenginius, kurie nėra sujungti su dujų perdavimo sistemomis

 

Eil./Nr

 

Rodiklis

Ribinės vertės

 

 

min.

maks.

1.

Azotas N2, % mol

 

4

2.

Anglies dioksidas CO2, % mol

 

2,5

3.

Deguonis O2, % mol

 

0,001 (0,1) 1

4.

Metano skaičius 2 (pagal AVL metodą)

70 (65) 1

 

5.

Santykinis tankis (nedimensinis parametras)

0,555

0,70

6.

Merkaptaninė siera (be odoranto), g/m3 (0 °C)

 

0,016

7.

Vandenilio sulfidas + karbonilo sulfidas, g/m3 (0 °C)

 

0,005

8.

Mechaninių priemaišų kiekis, g/m3 (0 °C)

 

0,001

9.

Vandens rasos taško temperatūra, °C (0,1-7,0 MPa)

 

-8

10.

Angliavandenilių rasos taško temperatūra, °C (0,1-7,0 MPa)

 

-2

11.

Bendras sieros kiekis (be odoranto), g/m3 (0 °C)

 

0,021 (0,03) 1

12.

Vandenilis H2, % mol

 

2

13.

Viršutinis šilumingumas Hs, kWh/m3, (25 / 0 °C)

10,44

13,1

14.

Wobbe indeksas, kWh / m3 (25 / 0 °C)

14,02

15,66

 

PASTABOS:

1.    1 Skliausteliuose pateiktos parametrų vertės gali būti vertinamos kaip alternatyva, įvertinus SGD stotelės paskirtį ir dujų vartotojų turimos įrangos technologinius poreikius.

2.    2 Metano ribinė maksimali riba nenustatoma.

 

61. Vykdant energetikos inovacijų projektus į Lietuvos Respublikos dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas gali būti tiekiamos vandenilio dujos. Galutiniams vartotojams patiektų  dujų atitikimą kokybės reikalavimams, nustatytiems 1, 2 lentelėje, turi užtikrinti sistemų operatoriai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-420, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-27963

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-138, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-29, i. k. 2014-05832

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-185, 2015-07-16, paskelbta TAR 2015-07-16, i. k. 2015-11422

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-290, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19843

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-254, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17588

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-420, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-27963

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo