Suvestinė redakcija nuo 2015-07-08 iki 2020-10-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 145-7486, i. k. 112203NISAK6/4-1205

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

Dėl REGLAMENTų patvirtinimo

 

2012 m. gruodžio 10 d. Nr. 1-256/4-1205

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 2 ir 17 punktais, 27 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis bei įgyvendindami 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13):

1. T v i r t i n a m ? pridedamus:

1.1. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamentą;

1.2. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamentą.

2. N u s t a t o m e, kad atitiktis energinio efektyvumo reikalavimams tikrinti ir alternatyvias šiai atitikčiai tikrinti priemones taikyti pagal šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktais patvirtintus reglamentus pradedama:

2.1. viešosios paskirties pastatuose – nuo 2013 m. sausio 9 d.;

2.2. kituose pastatuose – nuo 2013 m. liepos 9 dienos.

 

 

 

Laikinai einantis energetikos ministro

pareigas                                                                                        Arvydas Sekmokas

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas                      Rimantas Žylius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205

 

Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio EFEKTYVUMO didinimo reglamentAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato pastatuose, kai jie yra stogu apdengti statiniai su sienomis, kurių patalpų mikroklimatui palaikyti naudojama energija (toliau – pastatai), įrengtų šildymo sistemų, sudarytų iš didesnės kaip 20 kW didžiausios šiluminės galios, kurią nurodo gamintojas ir garantuoja, kad ją galima pasiekti ir išlaikyti šildymo katilo nepertraukiamos eksploatacijos metu esant nurodytam šiluminio naudingumo koeficientui (toliau – vardinė atiduodamoji galia), įrenginių, skirtų šildymo sistemoje šilumą pernešančiam cirkuliuojančiam šilumnešiui – vandeniui ar kitam skysčiui – juose kuro degimo metu išskiriamai šilumai perduoti (toliau – šildymo katilai), šilumos tiekimo ir naudojimo įrenginių, sujungtų bendru pastato šilumos tinklu, visumos (toliau – šildymo sistema):

1.1. siekiant, kad šildymo sistemų kuro ir energijos veiksmingo panaudojimo laipsnis (toliau – energinis efektyvumas) atitiktų Reglamente nustatytus reikalavimus, – periodinius prieinamų dalių atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimus (toliau – atitikties tikrinimas);

1.2. alternatyvių atitikčiai tikrinti priemonių, skirtų šildymo sistemų energiniam efektyvumui įvertinti ir pagerinti ir kurių taikymo bendrasis rezultatas turi prilygti atitikties tikrinimo rezultatui (toliau – alternatyvios priemonės), taikymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-176/4-433, 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11105

 

2. Atitikties tikrinimo metu:

2.1. įvertinama:

2.1.1. šildymo sistemos prieinamų dalių, tokių kaip šildymo katilai, cirkuliaciniai siurbliai, valdymo ir kontrolės įranga, šilumos paskirstymo sistemos, šildymo prietaisai, atitiktis Reglamente nustatytiems energinio efektyvumo reikalavimams;

2.1.2. šilumos kiekio, perduodamo šilumnešiui šildymo katile, ir žemutinio šilumingumo (esant pastoviam kuro slėgiui) bei per laiko vienetą suvartoto kuro kiekio sandaugos santykis (toliau – šiluminio naudingumo koeficientas);

2.1.3. šildymo katilo vardinės atiduodamosios galios atitiktis pastato šildymo poreikiams;

2.2. parengiamos rekomendacijos, kaip didinti šildymo sistemos energinį efektyvumą.

3. Pakartotinai vardinės atiduodamosios galios atitikties vertinimas atliekamas tik tais atvejais, jei šildymo sistemoje buvo atlikta pakeitimų arba pakito pastato šildymo poreikiai.

4. Reglamentas taikomas:

4.1. Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiams bei kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams (toliau – juridiniai asmenys), kurie:

4.1.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pastatų savininkų arba jų įgaliotų asmenų teise eksploatuoja šildymo sistemas (toliau – naudotojai);

4.1.2. turi teisę pagal Reglamento reikalavimus atlikti šildymo sistemų atitikties tikrinimą (toliau – tikrintojai);

4.2. mokymo įstaigoms, kurios organizuoja pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus;

4.3. Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija).

 

II. ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROCESAS

 

5. Pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo didinimo procesas apima atitikties tikrinimo ir alternatyvių priemonių taikymo veiklas. Už šio proceso organizavimą ir kontrolę yra atsakinga Inspekcija, kuri:

5.1. organizuodama ir kontroliuodama atitikties tikrinimo veiklą:

5.1.1. sukuria ir tvarko šildymo sistemų duomenų bazę (toliau – duomenų bazė);

5.1.2. nustato vertinimo tvarką, kuria vadovaudamasi vertina mokymo įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, atitiktį Reglamento 2 priedo 2 punkte nustatytiems reikalavimams;

5.1.3. derina mokymo įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, parengtas tikrintojų mokymo programas bei tikrintojų egzaminų organizavimo ir tikrintojų vertinimo metodikas;

5.1.4. nustato vertinimo tvarką, kuria vadovaudamasi vertina fizinių asmenų ir juridinių asmenų darbuotojų, siekiančių būti įregistruotų Inspekcijoje bei įgyti teisę teikti atitikties tikrinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateiktus tikrintojo kvalifikacijai įrodyti kitoje valstybėje narėje išduotus dokumentus ir (arba) kitą būtiną informaciją;

5.1.5. registruoja tikrintojus;

5.1.6. nustato ženklinimo kortelės formą, dydį ir jos naudojimo efektyviai kurą ir energiją vartojančioms šildymo sistemoms ženklinti tvarką;

5.1.7. viešai skelbia informaciją apie atitikties tikrinimą, tikrintojų mokymą ir atestavimą, Inspekcijos registruotus tikrintojus, efektyvų kuro ir energijos naudojimą bei užtikrina šios informacijos nuolatinį atnaujinimą;

5.1.8. teikia tikrintojams ženklinimo korteles ir informaciją apie tikrinamąsias šildymo sistemas;

5.1.9. atlieka nepriklausomą teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybės bei atitikties tikrinimo ataskaitų statistiškai reikšmingos dalies kontrolę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-176/4-433, 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11105

 

5.1.10. nagrinėja naudotojų ir tikrintojų skundus bei ginčus dėl atitikties tikrinimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka;

5.1.11. rengia pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl administracinio poveikio priemonių, skirtų atitikties tikrinimui užtikrinti, tobulinimo;

5.1.12. organizuoja atitikties tikrinimo paslaugų neatlygintinai teikimą tiems naudotojams, kurie yra fiziniai asmenys, eksploatuojantys šildymo sistemas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, tenkinti (toliau – buitiniai vartotojai), nustato šių paslaugų apmokėjimo tvarką ir sumoka tikrintojams už buitiniams vartotojams suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas;

5.2. vykdydama alternatyvių priemonių taikymo veiklą:

5.2.1. organizuoja ir (arba) atlieka alternatyvių priemonių taikymo procesą;

5.2.2. teikia informaciją, rekomendacijas ir individualias konsultacijas naudotojams apie alternatyvias priemones, jų taikymo tikslus ir galimybes;

5.2.3. vertina taikomų alternatyvių priemonių bendrojo rezultato prilygimą atitikties tikrinimo rezultatams;

5.2.4. tobulina taikomas alternatyvias priemones ir (arba) parengia naujas, jei taikomų alternatyvių priemonių bendrasis rezultatas neprilygsta atitikties tikrinimo rezultatams;

5.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštišku prašymu teikia informaciją apie pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo didinimo procesą;

5.4. rengia viešas kasmetines pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaitas (Reglamento 1 priedas).

 

III. atitikties tikrinimas

 

I. REIKALAVIMAI TIKRINTOJAMS IR TIKRINTOJŲ MOKYMUI

 

6. Tikrintojais gali būti savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys ir juridinių asmenų darbuotojai, kurie turi mokymo įstaigos pagal Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321), reikalavimus išduotus kvalifikacijos pažymėjimus ir Inspekcijos pagal Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154), reikalavimus išduotus šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo atestatus ir yra įregistruoti Inspekcijoje.

7. Tikrintojų mokymai organizuojami pagal tikrintojų mokymo programas, kurias, vadovaudamosi Reglamento 2 priedo 1 punkte nustatytais reikalavimais, parengia, suderina su Inspekcija ir patvirtina (arba organizuoja jų patvirtinimą) mokymo įstaigos. Mokymo įstaigos, siekiančios organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, turi atitikti Reglamento 2 priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus. Mokymo įstaigų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina Inspekcija.

8. Asmenys, turintys kitos valstybės narės išduotus tikrintojų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir (ar) kitą būtiną informaciją ir siekiantys įgyti teisę teikti atitikties tikrinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, Inspekcijai pateikia minėtus dokumentus ir (ar) informaciją. Inspekcija, vadovaudamasi Reglamento 5.1.4 punkte nurodyta tvarka, įvertinusi pateiktus dokumentus ir (arba) informaciją, įregistruoja minėtus asmenis.

9. Tikrintojai, vykdydami savo profesinę veiklą, privalo būti nepriklausomi nuo naudotojų, kuriems teikia atitikties tikrinimo paslaugas, šildymo sistemų ar jų sudėtinių dalių projektuotojų, gamintojų, tiekėjų, pardavėjų, montuotojų, prižiūrėtojų, kuro ir energijos tiekėjų, kitų asmenų, galinčių turėti įtakos jų priimamiems sprendimams.

10. Atitikties tikrinimo metu tikrintojai privalo turėti galiojančius civilinės atsakomybės draudimo liudijimus.

 

II. ENERGINIO EFEKTYVUMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMAS

 

11. Atitiktis tikrinama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinamą šildymo sistemų tikrinimo metodiką (toliau – tikrinimo metodika), kurioje tikrinimo veiksmai, apimantys šildymo sistemų energinį efektyvumą lemiančių esminių parametrų matavimus ir įvertinimus, nustatomi taip, kad reikalautų mažiausių tikrintojų laiko ir kitų išteklių sąnaudų bei atitikties tikrinimo paslaugų išlaidų.

12. Šildymo sistemų veikimo parametrai, lemiantys šildymo sistemų veikimo energinį efektyvumą, atitikties tikrinimo metu neturi būti blogesni nei šildymo sistemų projektinės arba kitos ekonomiškai pagrįstos šildymo sistemų dalių veikimo parametrų, lemiančių šildymo sistemų veikimo energinį efektyvumą, vertės (toliau – ribinės vertės), su kuriomis lyginant darbo parametrų faktines vertes nustatomi šildymo sistemų trūkumai ir rekomenduojamos jų šalinimo arba šildymo sistemų tobulinimo priemonės. Ribinės vertės arba nuorodos į norminius ar techninius dokumentus, kuriuose jos nustatytos, yra pateikiamos tikrinimo metodikoje.

13. Ribinės vertės turi atitikti vertes, kurias galima pasiekti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas ir atsižvelgiant į šildymo sistemų bei šildymo katilų tipą, jų vardinę atiduodamąją galią, faktinę apkrovą šildymo sezono metu, eksploatacijos sąlygas bei trukmę, eksploatuojant šildymo sistemas Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat neprieštarauti reikalavimams, nustatytiems šiuose teisės aktuose:

13.1. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115-5164);

13.2. Statybos techniniame reglamente STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-248 (Žin., 2008, Nr. 58-2185);

13.3. Lietuvos standarte LST EN 12828:2003 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“;

13.4. Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43-2001, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. 88-3100).

14. Šildymo sistemų dalių šiluminė izoliacija turi atitikti reikalavimus, nustatytus šiuose teisės aktuose:

14.1. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

14.2. Lietuvos standarte LST EN ISO 12241:2008 „Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės (ISO 12241:2008)“.

 

III. ATITIKTIES TIKRINIMO PERIODIŠKUMAS IR ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

 

15. Buitinių vartotojų eksploatuojamų šildymo sistemų atitiktis tikrinama šiuo periodiškumu:

15.1. su šildymo katilais, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė kaip 20 kW, bet ne didesnė nei 100 kW, – kartą per penkerius metus;

15.2. su šildymo katilais, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė kaip 100 kW, – kartą per dvejus metus;

15.3. su dujiniais šildymo katilais, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė kaip 100 kW, – kartą per ketverius metus.

16. Naudotojų, kurie nėra buitiniai vartotojai, (toliau – kiti naudotojai) eksploatuojamų šildymo sistemų atitiktis tikrinama šiuo periodiškumu:

16.1. su šildymo katilais, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė kaip 20 kW, bet ne didesnė nei 100 kW, – ne rečiau kaip kartą per penkerius metus;

16.2. su šildymo katilais, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė kaip 100 kW, – ne rečiau kaip kartą per dvejus metus;

16.3. su dujiniais šildymo katilais, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė kaip 100 kW, – ne rečiau kaip kartą per ketverius metus.

17. Šildymo sistemų priežiūra atliekama vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir reikalavimais, nustatytais šiuose teisės aktuose:

17.1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311);

17.2. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084).

18. Šildymo sistemų priežiūros rezultatai įrašomi į tikrinimo metodikoje nustatomos formos techninės priežiūros žurnalus, kuriuos saugo naudotojai ir pateikia tikrintojams atitikties tikrinimo metu.

 

IV. TIKRINTOJO IR NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Tikrintojas:

19.1. gali atlikti tik tuos atitikties tikrinimo veiksmus, kurie nustatyti Reglamente ir nustatomi tikrinimo metodikoje;

19.2. turi teisę kreiptis į Inspekciją dėl naudotojo neatliekamų Reglamento 25 punkte nurodytų veiksmų, būtinų atitikties tikrinimui atlikti.

20. Jei atitikties tikrinimo metu šildymo sistemos:

20.1. energinis efektyvumas atitinka tikrinimo metodikoje nustatomus reikalavimus ir šiluminė izoliacija atitinka Reglamento 14 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, tikrintojas ženklina šildymo sistemą ženklinimo kortele;

20.2. energinis efektyvumas neatitinka tikrinimo metodikoje nustatomų reikalavimų ir (arba) šiluminė izoliacija neatitinka Reglamento 14 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų, tikrintojas naudotojui nurodo trūkumus ir konsultuoja, kaip šiuos trūkumus pašalinti.

21. Tikrintojas atitikties tikrinimo metu įvertina šildymo sistemos energinį efektyvumą ir šildymo katilo vardinės atiduodamosios galios atitiktį pastato šildymo poreikiams bei parengia šildymo sistemos energinio efektyvumo didinimo rekomendacijas naudotojui dėl šildymo sistemos patobulinimo, jos dalių modernizavimo ar pakeitimo naujomis arba kitų sprendimų.

22. Reglamento 21 punkte nurodytos rekomendacijos grindžiamos patikrintos šildymo sistemos energinio efektyvumo palyginimu su geriausios esamos šildymo sistemos, kurią įmanoma įdiegti, energiniu efektyvumu ir (arba) panašaus tipo šildymo sistemos, kurios visos svarbios sudėtinės dalys atitinka energinio efektyvumo lygį pagal taikytinus teisės aktus, energiniu efektyvumu.

23. Atlikęs atitikties tikrinimą, tikrintojas dviem egzemplioriais parengia tikrinimo metodikoje nustatomos formos ataskaitą, kurioje, be privalomos nurodyti informacijos, pateikia tikrinimo rezultatus, išvadas ir Reglamento 21 punkte nurodytas rekomendacijas. Abu ataskaitos egzempliorius pasirašo tikrintojas ir naudotojas. Tikrintojas vieną ataskaitos egzempliorių pateikia Inspekcijai, kitą – naudotojui.

24. Atitikties tikrinimo pirminius įrašus saugo tikrintojas. Kilus neaiškumų dėl atlikto šildymo sistemos atitikties tikrinimo, Inspekcijos raštišku prašymu tikrintojas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos jai pateikia atitikties tikrinimo pirminių įrašų kopijas.

25. Naudotojas privalo:

25.1. užtikrinti tikrintojui galimybę patekti į patalpas, kur įrengta šildymo sistema, ir sudaryti sąlygas atlikti veiksmus, nustatytus Reglamente ir nustatomus tikrinimo metodikoje;

25.2. pateikti tikrintojui:

25.2.1. techninės priežiūros žurnalą;

25.2.2. ankstesnio atitikties tikrinimo ataskaitas, jei tokie tikrinimai buvo atlikti.

26. Naudotojas turi teisę:

26.1. gauti iš Inspekcijos informacijos apie teisės aktais nustatytus šildymo sistemų energinio efektyvumo reikalavimus, atitikties tikrinimą, tikrintojus ir efektyvų kuro bei energijos naudojimą;

26.2. kreiptis tiesiogiai į Inspekcijos registruotus ir paskelbtus tikrintojus dėl atitikties tikrinimo paslaugų suteikimo;

26.3. kreiptis į Inspekciją dėl tikrintojų veiksmų ar neveikimo ir teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybės.

 

V. MOKĖJIMAS UŽ ATITIKTIES TIKRINIMO PASLAUGAS

 

27. Buitiniams vartotojams atitikties tikrinimo paslaugų teikimas finansuojamas valstybės lėšomis Inspekcijos nustatoma tvarka.

28. Kiti naudotojai už suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas sumoka patys pagal sudarytas sutartis su tikrintojais.

 

IV. aLTERNATYVIOS PRIEMONĖS

 

29. Vietoj atitikties tikrinimo buitiniams vartotojams ir kitiems naudotojams, kurių eksploatuojamos šildymo sistemos yra su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės nei 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, taikomos alternatyvios priemonės. Alternatyvias priemones taiko Inspekcija.

30. Buitiniams vartotojams taikomos šios alternatyvios priemonės:

30.1. Inspekcijos interneto svetainėje viešai skelbiama ir teikiama metodinė informacija bei rekomendacijos dėl šildymo sistemų eksploatacijos, priežiūros, jų energinio efektyvumo įvertinimo, efektyvaus kuro bei energijos naudojimo;

30.2. teikiamos individualios konsultacijos dėl šildymo sistemų energinio efektyvumo didinimo:

30.2.1. šiluminio naudingumo koeficiento ir vardinės atiduodamosios galios atitikties pastatų šildymo poreikiams įvertinimo;

30.2.2. šildymo sistemų patobulinimo, šildymo katilų ar kitų šildymo sistemos dalių modernizavimo ar pakeitimo naujomis arba kitų sprendimų šildymo sistemų energiniam efektyvumui didinti.

31. Kitiems naudotojams, eksploatuojantiems Reglamento 16.1 punkte nurodytas šildymo sistemas, taikomos šios alternatyvios priemonės:

31.1. Reglamento 30.1 ir 30.2 punktuose nurodytos priemonės;

31.2. į duomenų bazę įtrauktiems kitiems naudotojams teikiama anketa (anketos formos pavyzdys pateiktas Reglamento 3 priede), kurią jie turi užpildyti ir pateikti Inspekcijai Reglamento 16.1 punkte nustatytu periodiškumu.

32. Inspekcija vertina gautose anketose pateiktą informaciją ir informuoja anketas pateikusius kitus naudotojus apie jų šildymo sistemų energinį efektyvumą bei teikia rekomendacijas, kaip didinti energinį efektyvumą.

33. Jei kiti naudotojai, eksploatuojantys Reglamento 16.1 punkte nurodytas šildymo sistemas, nepateikia anketos laiku ar pateikia netinkamai užpildytą anketą arba nedalyvauja taikant kitas alternatyvias priemones, jie yra atsakingi už atitikties tikrinamą Reglamento 16.1 punkte nustatytu periodiškumu.

34. Inspekcija gali taikyti ir kitas, nei nurodyta Reglamente, alternatyvias priemones, siekdama užtikrinti jų taikymo bendrojo rezultato prilygimą atitikties tikrinimo rezultatams.

35. Alternatyvių priemonių taikymas neriboja galimybių Reglamento 29 punkte nurodytiems naudotojams pasirinkti atitikties tikrinimą Reglamente nustatyta tvarka.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

36. Kiti naudotojai, išskyrus nurodytuosius Reglamento 29 punkte, yra atsakingi už atitikties tikrinimą Reglamento 16 punkte nustatytu periodiškumu.

37. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20

kW vardinės atiduodamosios galios šildymo

katilais energinio efektyvumo didinimo

reglamento

1 priedas

 

pastatų šildymo sistemų energinio EFEKTYVUMO DIDINIMO ATASKAITos REIKALAVIMAI

 

1. Pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaitoje (toliau – ataskaita) turi būti:

1.1. įvadinėje dalyje apžvelgtas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomas pastatų šildymo sistemų, nurodytų Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamento (toliau – Reglamentas) 1 punkte, kuro ir energijos veiksmingo panaudojimo laipsnio (toliau – energinis efektyvumas) didinimo procesas;

1.2. aprašomojoje dalyje pateikta:

1.2.1. bendroji informacija apie šildymo sistemų duomenų bazę (toliau – duomenų bazė):

1.2.1.1. aprašoma duomenų bazė ir joje sukaupta informacija;

1.2.1.2. vadovaujantis duomenų bazėje sukaupta informacija:

1.2.1.2.1. sugrupuojamos šildymo sistemos pagal jų naudotojus:

1.2.1.2.1.1. buitiniai vartotojai, nurodyti Reglamento 5.1.12 punkte, kurių eksploatuojamos šildymo sistemos yra:

1.2.1.2.1.1.1. su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės nei 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais;

1.2.1.2.1.1.2. su didesnės kaip 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais;

1.2.1.2.1.2. kiti naudotojai, nurodyti Reglamento 16 punkte, kurių eksploatuojamos šildymo sistemos yra:

1.2.1.2.1.2.1. su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės nei 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais;

1.2.1.2.1.2.2. su didesnės kaip 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais;

1.2.1.2.2. sugrupuojama kiekviena Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.1 punkto grupė pagal šildymo sistemoje naudojamo kuro tipą:

1.2.1.2.2.1. naudojamas skystasis kuras;

1.2.1.2.2.2. naudojamas kietasis kuras;

1.2.1.2.2.3. naudojamas dujinis kuras;

1.2.1.2.3. sugrupuojama kiekviena Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.2 punkto grupė pagal tai, ar šildymo sistemoje įrengta elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema:

1.2.1.2.3.1. įrengta elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema;

1.2.1.2.3.2. neįrengta elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema;

1.2.1.3. pateikiama suvestinė, kurioje nurodoma:

1.2.1.3.1. kiekvienos iš Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2 ir 1.2.1.2.3 punktų grupių apimtis (šildymo sistemų skaičius) (teikiant ataskaitą pirmą kartą, informacija pateikiama tik už atsiskaitomąjį laikotarpį, o tolimesniais metais – ir bendrasis skaičius);

1.2.1.3.2. privalomo (numatomo) šildymo sistemų atitikties tikrinimo kalendoriniai metai pagal Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.2 punkto grupes;

1.2.2. informacija apie šildymo sistemų atitikties tikrinimo, nurodyto Reglamento 1.1 punkte, veiklą:

1.2.2.1. nurodomas (teikiant ataskaitą pirmą kartą, informacija pateikiama tik už atsiskaitomąjį laikotarpį, o tolimesniais metais – ir bendrasis skaičius) Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) registruotų tikrintojų, nurodytų Reglamento 4.1.2 punkte, skaičius:

1.2.2.1.1. Lietuvos Respublikos piliečių ir Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių darbuotojų (atskirai);

1.2.2.1.2. kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – valstybė narė) piliečių ir kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių darbuotojų (atskirai);

1.2.2.1.3. kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis;

1.2.2.2. nurodomas tikrintojų skaičius, kurie atsiskaitomuoju laikotarpiu atitikties tikrinimą:

1.2.2.2.1. vykdė;

1.2.2.2.2. nevykdė;

1.2.2.3. nurodoma, kaip kontroliuojama tikrintojų teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybė (kokios taikomos priemonės, veiksmai, kt.);

1.2.2.4. apibendrinami išnagrinėti naudotojų ir tikrintojų skundai bei ginčai dėl atitikties tikrinimo ir dėl jų priimti sprendimai ar atlikti kiti veiksmai;

1.2.2.5. apibendrinama tikrintojams teikiama informacija apie tikrinamąsias šildymo sistemas, viešai skelbiama informacija apie atitikties tikrinimą, tikrintojų mokymą ir atestavimą, Inspekcijoje registruotus tikrintojus bei efektyvų kuro ir energijos naudojimą;

1.2.2.6. nurodoma, kokiam skaičiui tikrintojų ir kokią bendrą sumą jiems Inspekcija sumokėjo už buitiniams vartotojams suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas;

1.2.2.7. apžvelgiamos tikrintojų pateiktos per atsiskaitomąjį laikotarpį atliktų atitikties tikrinimų ataskaitos;

1.2.2.8. pateikiama atitikties tikrinimo Lietuvos Respublikos teritorijoje suvestinė, kurioje:

1.2.2.8.1. pagal Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2 ir 1.2.1.2.3 punktų grupes (atskirai kiekvienos grupės) nurodomas:

1.2.2.8.1.1. patikrintų šildymo sistemų skaičius;

1.2.2.8.1.2. patikrintų šildymo sistemų skaičius, kurios:

1.2.2.8.1.2.1. atitinka nustatytus energinio efektyvumo reikalavimus ir paženklintos ženklinimo kortelėmis, nurodytomis Reglamento 5.1.6 punkte:

1.2.2.8.1.2.1.1. tikrinimo metu;

1.2.2.8.1.2.1.2. pašalinus tikrintojų nurodytus trūkumus;

1.2.2.8.1.2.2. neatitinka nustatytų energinio efektyvumo reikalavimų ir tikrintojo nurodyti trūkumai nepašalinti;

1.2.2.8.2. apžvelgiami Reglamento reikalavimų pažeidimai:

1.2.2.8.2.1. apibendrinami nustatyti pažeidimai – nurodomas jų skaičius ir pobūdis;

1.2.2.8.2.2. nurodomos pritaikytos administracinio poveikio ir kitos kontrolės bei prevencijos priemonės, skirtos šildymo sistemų atitikties Reglamento 16 punkte nustatytu periodiškumu tikrinimui ir kitų Reglamento reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti;

1.2.2.9. įvertinamos ir apibendrinamos:

1.2.2.9.1. tikrintojų naudotojams pateiktos rekomendacijos, nurodytos Reglamento 21 punkte;

1.2.2.9.2. ankstesnio tikrinimo metu naudotojams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (reikalavimas taikomas, kai ataskaita teikiama ne pirmą kartą);

1.2.3. bendroji informacija apie mokymo įstaigas, kurios organizuoja pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus;

1.2.4. informacija apie alternatyvių šildymo sistemų atitikčiai tikrinti priemonių, nurodytų Reglamento IV skyriuje, taikymo veiklą:

1.2.4.1. aprašomas alternatyvių priemonių taikymo organizavimas ir (arba) vykdymas, kylančios problemos ir kaip jos išsprendžiamos;

1.2.4.2. apibendrinama naudotojams apie alternatyvias priemones ir šių priemonių taikymą suteikta informacija, rekomendacijos, individualios konsultacijos, jų teikimo būdas, apimtis ir poreikis;

1.2.4.3. nurodoma ir aprašoma, kaip įvertinamas ir užtikrinamas alternatyvių priemonių taikymo bendrojo rezultato prilygimas atitikties tikrinimo rezultatams;

1.2.4.4. apibūdinami alternatyvių priemonių taikymo rezultatai;

1.3. baigiamojoje dalyje pateikiama informacija apie Reglamento vykdymo organizavimą ir kontrolę:

1.3.1. įvardijamos ir apibūdinamos numatomos Reglamento vykdymo organizavimo ir kontrolės tobulinimo priemonės;

1.3.2. pateikiama kita reikšminga informacija, susijusi su Reglamento vykdymo organizavimu ir kontrole.

2Reikalavimai parengus ataskaitą:

2.1. ataskaita turi būti išspausdinta trimis egzemplioriais, patvirtinta Inspekcijos viršininko ir ataskaitos rengėjo (-ų) parašais, įrišta ir pateikta su lydraščiu iki einamųjų metų balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai. Kartu pridedama pasirašytos ataskaitos elektroninė kopija (DOC ir PDF formatais) kompiuterinėje laikmenoje (trys laikmenos vienetai);

2.2. ataskaita turi būti paskelbta Inspekcijos interneto svetainėje per tris darbo dienas po pateikimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

 

_________________


Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20

kW vardinės atiduodamosios galios šildymo

katilais energinio efektyvumo didinimo

reglamento

2 priedas

 

REIKALAVIMAI pastatų šildymo sistemų energinio EFEKTYVUMO TIKRINTOJŲ mokymo programai ir mokymo įstaigoms

 

1. Pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymo programos (toliau – programa) reikalavimai:

1.1. Programa skiriama Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamento (toliau – Reglamentas) 4.1.2 punkte nurodytiems tikrintojams (toliau – tikrintojas), siekiantiems įgyti pastatų šildymo sistemų, nurodytų Reglamento 1 punkte (toliau – šildymo sistemos), energinio efektyvumo, nurodyto Reglamento 1.1 punkte (toliau – energinis efektyvumas), tikrintojų kvalifikaciją.

1.2. Programos tikslas – parengti tikrintojus, kurie turėtų reikalingų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tinkamai atlikti šildymo katilo, nurodyto Reglamento 1 punkte (toliau – šildymo katilas), ir visos šildymo sistemos energinio efektyvumo tikrinimą, nustatyti jų veikimo parametrus, lemiančius veikimo energinį efektyvumą, trūkumus ir priemones jiems pašalinti bei parengti rekomendacijas, kaip didinti šildymo sistemos energinį efektyvumą.

1.3. Programa rengiama vadovaujantis:

1.3.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);

1.3.2. Reglamentu;

1.3.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinama šildymo sistemų tikrinimo metodika;

1.3.4. 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13);

1.3.5. kitais norminiais ir techniniais dokumentais, reglamentuojančiais tikrintojų darbą.

1.4. Programos trukmė – ne mažiau nei 160 akademinių valandų. Teoriniam mokymui rekomenduojama skirti 72 val., praktiniam – 80 val., mokymo grupės egzaminui – 8 val.

1.5. Pagal programą mokytis gali asmenys, turintys ne mažesnį nei aukštesnįjį techninį išsilavinimą, vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją ir ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį šilumos energetikos srityje.

1.6. Asmenys egzaminuojami pagal mokymo įstaigų parengtas ir su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos suderintas tikrintojų egzaminų organizavimo ir tikrintojų vertinimo metodikas – atskirai įvertinamos egzaminuojamųjų teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai tikrinti šildymo sistemas.

1.7. Asmenims, pagal programos reikalavimus išklausiusiems visą mokymo kursą, gavusiems teigiamą įvertinimą už atliktas individualias praktines užduotis ir išlaikiusiems egzaminą, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

1.8. Kvalifikacijos pažymėjimą turintis asmuo:

1.8.1. privalo žinoti (išmanyti):

1.8.1.1. atsinaujinančio ir neatsinaujinančio kietojo, skystojo ir dujinio kuro savybes, degimo procesą, degimo produktų sudėtį;

1.8.1.2. kietojo kuro kūryklų pagrindines charakteristikas ir jų įrengimą;

1.8.1.3. skystojo ir dujinio kuro degiklių tipus, konstrukcijas ir veikimą;

1.8.1.4. katilo dūmtakių ir dūmtraukių konstrukcijas ir įrengimą;

1.8.1.5. šildymo sistemų tipus, konstrukcijas ir veikimą;

1.8.1.6. patalpų šildymo prietaisus, jų tipus ir išdėstymą;

1.8.1.7. šildymo sistemų ženklinimo tvarką;

1.8.1.8. šildymo sistemų tikrinimų periodiškumą;

1.8.1.9. efektyvų kuro ir energijos naudojimą;

1.8.1.10. pagrindinius tikrintojo darbą reglamentuojančius teisės aktus, nurodytus Reglamento 2 priedo 1.3 punkte;

1.8.1.11. priešgaisrinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus ir saugos reikalavimus eksploatuojant šildymo sistemas;

1.8.2. privalo sugebėti:

1.8.2.1. patikrinti, ar šildymo sistemos įrenginiai yra tinkamai sureguliuoti, ar veikia ir prižiūrimi taip, kad jų energinis efektyvumas būtų didžiausias;

1.8.2.2. įvertinti šildymo sistemos dalių faktinį energinį efektyvumą ir palyginti su nustatytomis energinio efektyvumo parametrų ribinėmis ar projektinėmis vertėmis arba eksploatacijos faktinėmis sąlygomis skaičiuotinomis vertėmis;

1.8.2.3. įvertinti šildymo katilo vardinės atiduodamosios galios atitiktį pastato šildymo poreikiams;

1.8.2.4. nustatyta tvarka ženklinti šildymo sistemą;

1.8.2.5. parengti rekomendacijas, kaip didinti šildymo sistemos energinį efektyvumą;

1.8.2.6. parengti šildymo sistemos tikrinimo ataskaitą;

1.8.2.7. vykdyti priešgaisrinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus ir saugos reikalavimus eksploatuojant šildymo sistemas.

2. Mokymo įstaiga, siekianti organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, turi:

2.1. vykdyti švietimo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo, ir (ar) mokslinę veiklą;

2.2. turėti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio (toliau – juridinis asmuo) teisinį statusą;

2.3. neturėti likviduojamo juridinio asmens statuso arba jai neturi būti iškelta bankroto byla;

2.4. turėti fizinius ir materialinius išteklius mokymams vykdyti:

2.4.1. turėti nuolatinių darbuotojų arba būti sudariusi sutartis su atitinkamais asmenimis, kurie kvalifikuotai ir nešališkai vykdytų mokymus, gebėtų taikyti profesines žinias ir įgūdžius praktikoje ir kurie:

2.4.1.1. būtų įgiję technologijų mokslo studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.4.1.2. turėtų ne mažesnę nei trejų metų darbo, susijusio su dėstomuoju dalyku, patirtį;

2.4.2. teorinius mokymus vykdyti tam pritaikytose patalpose, turėti šiems mokymams vykdyti reikalingus materialiuosius bei metodinius išteklius;

2.4.3. praktiniams mokymams vykdyti turėti šildymo sistemą (-as) su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, kūrenamais kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru;

2.4.4. turėti interneto svetainę.

 

_________________


Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20

kW vardinės atiduodamosios galios šildymo

katilais energinio efektyvumo didinimo

reglamento

3 priedas

 

(Pastato šildymo sistemos naudotojo anketos formos pavyzdys)

 

Pastato šildymo sistemos naudotojo anketa

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Jūsų pastatas patenka į pastatų kategoriją, kuriems yra privalomas periodinis juose eksploatuojamų šildymo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamo Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamento (toliau – Reglamentas) ir 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) reikalavimus.

2. Siekiant sumažinti atitikties tikrinimo išlaidas, Jums šiuo metu taikomos alternatyvios šildymo sistemų atitikčiai tikrinti priemonės, iš kurių viena yra informacijos, leidžiančios įvertinti šildymo sistemų energinį efektyvumą, surinkimas iš pastatų savininkų ir pastatų naudotojų pagal parengtą pastato šildymo sistemos naudotojo anketą (toliau – anketa).

3. Anketa skirta visų pastatų, kuriuose eksploatuojamos šildymo sistemos yra su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės nei 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, savininkams ir naudotojams.

4. Jei Jūsų pastatas neturi anksčiau minėtos šildymo sistemos arba joje įrengtas ne didesnės nei 20 kW arba didesnės kaip 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilas, šią anketą grąžinkite siuntėjui (vienu iš Reglamento 3 priedo 8 punkte nurodytų būdų), pagal esamą situaciją pažymėję „Ï“ ženklu vieną iš atsakymų:

£ nėra tikrintinos šildymo sistemos;

£ šildymo katilo vardinė atiduodamoji galia ne didesnė nei 20 kW;

£ šildymo katilo vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 100 kW.

5. Jei Jūsų pastate esanti šildymo sistema patenka į tikrinamųjų šildymo sistemų kategoriją, prašome užpildyti Reglamento 3 priedo II skyriuje esančią anketą.

6. Anketoje Jūsų pateikti duomenys bei atsakymai leis įvertinti Jūsų pastato šildymo sistemos energinį efektyvumą. Atlikus įvertinimą, būsite informuoti apie Jūsų šildymo sistemos energinį efektyvumą bei gausite kvalifikuotų specialistų parengtas rekomendacijas, kaip didinti energinį efektyvumą.

7. Pagal Reglamento reikalavimus asmenims, nepateikusiems anketos laiku ar pateikusiems netinkamai užpildytą anketą, atsiranda prievolė šildymo sistemos atitiktį tikrinti Reglamente nustatytu periodiškumu.

8. Užpildytą ir pasirašytą anketą pateikite Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (adresas – Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius) vienu iš pasirinktų būdų:

8.1. registruotuoju laišku;

8.2. per pašto kurjerį;

8.3. asmeniškai.

9. Jei Jums kiltų kokių nors neaiškumų ar klausimų dėl anketos arba norėtumėte gauti išsamesnės informacijos ar konsultacijų dėl šildymo sistemų energinio efektyvumo, prašytume kreiptis paštu (anksčiau nurodytu adresu), faksu (8 5) 263 6076, el. paštu vei@vei.lt ir (arba) telefonu (8 5) 263 6006.

10. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje adresu www.vei.lt taip pat rasite ir daugiau Jums parengtos išsamios informacijos apie šildymo sistemas, jų energinio efektyvumo didinimą ir su tuo susijusiais klausimais.

 

IIANKETA

 

_________________

(data)

 

11. Pastato savininkas arba jo įgalioto asmens teise eksploatuojantis šildymo sistemą kitas asmuo: _________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba

Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos

organizacijos ar jos padalinio pavadinimas, kodas)

 

12. Adresas: ____________________________________________________________

(savivaldybė, miestas, seniūnija, kaimas, gatvė, namo Nr.)

___________________________________________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas, kita kontaktinė informacija)

13. Pastato paskirtis ______________________________________________________

(nurodykite vieną iš šių kategorijų, kuri atitinka didžiausios

pastato dalies naudojimą: vienai šeimai skirtas namas, daugiabutis

namas, biuras, švietimo ir mokslo įstaiga, ligoninė, viešbutis ir

(arba) restoranas, sporto infrastruktūra, didmeninės ir

mažmeninės prekybos vieta, kita (nurodyti)

14. Pastato statybos metai ir būklė: __________________________________________

(statybos užbaigimo metai, rekonstrukcijos metai,

nerekonstruotas, renovacijos metai, nerenovuotas)

15. Pastato aukštis, aukštingumas, šildomasis plotas ir tūris: ______________________

(aukštis (m), aukštų skaičius

(vnt.),

___________________________________________________________________________

plotas (m2), tūris (m3)

16. Išorinės sienos: ______________________________________________________

(mūrinės, medinės, stambiaplokštės, karkasinės, stiklinės, kita (nurodyti)

17. Projektiniai šildymo sistemos duomenys:

17.1. įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos metai: _____________

17.2. projektinė šildymo galia (kW) ___________

17.3. projektinė karšto vandens ruošimo galia (kW) __________

17.4. šildymo sistemos tipas _______________________________________________

(radiatorinė vienvamzdė ar dvivamzdė, orinis šildymas, grindų šildymas)

17.5. cirkuliacijos-paskirstymo sistema ______________________________________

(savitakė ar su cirkuliaciniu siurbliu)

17.6. cirkuliacinio siurblio:

17.6.1. galia (W) _______

17.6.2. reguliavimo tipas __________________________________________________

(pastovaus greičio, 2–3 greičių, automatinis su srovės dažnio

keitikliu)

17.7. šildymo sistemos valdymas: ___________________________________________

(rankinis ar automatinis: pagal lauko oro temperatūrą, patalpų temperatūrą)

18. Katilo duomenys:

18.1. vardinė atiduodamoji galia (kW) _____________

18.2. naudojamas kuras: __________________________________________________

(gamtinės dujos, suskystintos dujos, akmens anglys, skystasis

kuras, malkos, medienos skiedros, granulės, briketai, kita

(nurodyti)

18.3. tipas ______________________________________________________________

(kondensacinis ar nekondensacinis)

18.4. gamintojo deklaruojamas energinio efektyvumo koeficientas (proc.) ___________

18.5. gamintojo deklaruojamos kuro sąnaudos (kg (m3)/val.) ______________________

18.6. gamintojo rekomenduojamas šildomasis plotas (m2) ir (arba) tūris (m3): ________

19. Duomenys apie kuro sunaudojimą:

19.1. kuro sąnaudos per metus (kg (m3) _______________________________________

19.2. kuro sąnaudos atskirais __________________________ metų mėnesiais (kg (m3):

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3. vidutinis kuro sunaudojimas ne šildymo sezono metu (karštam vandeniui ruošti)

(kg (m3)/mėn.) _______________________________________________________________

19.4. naudojamo kuro šilumingumas (kJ/kg) ___________________________________

20. Duomenys apie pagamintą šilumos kiekį (jei tokie duomenys kaupiami):

20.1. (kWh/metus) _________

20.2. atskirais __________ metų mėnesiais (kWh):

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Duomenys apie šildymo sistemoje sunaudotą elektros energiją (jei tokie duomenys kaupiami) (kWh/metus) ________

22. Šildymo prietaisų reguliavimas __________________________________________

(nėra, rankinis reguliavimas, termostatiniai

ventiliai, automatinis su programuojamu patalpos

termostatu)

23. Ar yra įrengta šildymo sistemos elektroninė stebėsenos ir valdymo sistema? Jei taip, nurodykite, kokie šildymo sistemos parametrai yra stebimi ir registruojami: ______________

___________________________________________________________________________

24. Ar šildymo sistemą ir (ar) šildymo katilą reguliariai prižiūri kvalifikuotas specialistas (prižiūrėtojas)? _________

25. Ar yra sudaryta šildymo sistemos ir (ar) šildymo katilo reguliarios priežiūros sutartis? ________

26. Ar pildomas šildymo sistemos ir (ar) šildymo katilo reguliarios priežiūros registravimo žurnalas arba kitaip (nurodyti kaip) fiksuojami priežiūros darbai? ____________

___________________________________________________________________________

27. Ar šildymo sistema tenkina pastato šildymo poreikius? Jei netenkina, nurodykite problemas: __________________________________________________________________

28. Ar ketinate artimiausiu metu keisti šildymo katilą? Jei taip, kokį naują šildymo katilą rinktumėtės ir kodėl? _____________________________________________________

29. Ar ketinate pertvarkyti arba modernizuoti šildymo sistemą? Jei taip, kokius šildymo sistemos patobulinimus ketinate arba norėtumėte atlikti? _____________________________

30. Jei buvo tikrinta šildymo katilo ir (arba) šildymo sistemos atitiktis nustatytiems energinio efektyvumo reikalavimams, nurodykite kada: ______________________________

31. Ar planuojate organizuoti šildymo sistemos atitikties nustatytiems energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimą? Jei taip, nurodykite kada ________________________

32. Jūsų pastabos ir pasiūlymai: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

 

(anketą užpildžiusio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. 1-256/4-1205

 

PASTATŲ ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 KW, energinio EFEKTYVUMO DIDINIMO reglamentas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato pastatuose, kai jie yra stogu apdengti statiniai su sienomis, kurių patalpų mikroklimatui palaikyti naudojama energija (toliau – pastatai), įrengtų oro kondicionavimo sistemų, sudarytų iš sudėtinių dalių, reikalingų orui paruošti, visumos, skirtos iš anksto numatytiems mikroklimato parametrams (oro temperatūrai, santykinei drėgmei, judrumui) patalpoje automatiškai palaikyti (toliau – kondicionavimo sistema):

1.1. siekiant, kad kondicionavimo sistemų energijos veiksmingo panaudojimo laipsnis (toliau – energinis efektyvumas) atitiktų Reglamente nustatytus reikalavimus, – periodinius prieinamų dalių, tokių kaip kondicionavimo sistemose įrengti ventiliatoriai, pavaros, filtrai, šilumokaičiai, reguliavimo sklendės, jungtys, kondicionavimo sistemos valdymo ir reguliavimo įranga, ortakiai (atsižvelgiant į konkrečią kondicionavimo sistemos sudėtį), atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimus (toliau – atitikties tikrinimas);

1.2. alternatyvių atitikčiai tikrinti priemonių, skirtų kondicionavimo sistemų energiniam efektyvumui įvertinti ir pagerinti ir kurių taikymo bendrasis rezultatas turi prilygti atitikties tikrinimo rezultatui (toliau – alternatyvios priemonės), taikymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-176/4-433, 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11105

 

2. Atitikties tikrinimo metu:

2.1. įvertinama:

2.1.1. oro kondicionavimo įrangos naudingumo koeficientas;

2.1.2. kondicionavimo sistemos didžiausios vėsinimo galios, kurią nurodo gamintojas ir garantuoja, kad ją galima pasiekti ir išlaikyti nepertraukiamos eksploatacijos metu (toliau – vardinė atiduodamoji galia), atitiktis pastato vėsinimo poreikiams;

2.2. parengiamos rekomendacijos, kaip didinti kondicionavimo sistemos energinį efektyvumą.

3. Pakartotinai vardinės atiduodamosios galios atitikties vertinimas atliekamas tik tais atvejais, jei kondicionavimo sistemoje buvo atlikta pakeitimų arba pakito pastato vėsinimo poreikiai.

4. Vardinė atiduodamoji galia priskiriama orui vėsinti naudojamos įrangos galiai. Visos kondicionavimo sistemos vardinė atiduodamoji galia priklauso nuo kondicionavimo sistemos sudėties ir dažniausiai būna didesnė nei vėsinimo įrangos galia.

5. Reglamentas taikomas:

5.1. Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiams bei kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams (toliau – juridiniai asmenys), kurie:

5.1.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pastatų savininkų arba jų įgaliotų asmenų teise eksploatuoja kondicionavimo sistemas (toliau – naudotojai);

5.1.2turi teisę pagal Reglamento reikalavimus atlikti kondicionavimo sistemų atitikties tikrinimą (toliau – tikrintojai);

5.2. mokymo įstaigoms, kurios organizuoja pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus;

5.3Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija).

6. Reglamentas netaikomas fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems mechanines vėdinimo sistemas, kurios neatlieka vėsinimo funkcijų, ir (arba) įrangą, kuri, nors ir įrengta kondicionavimo sistemoje, bet skirta tik šildymui.

 

IIENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROCESAS

 

7. Pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo didinimo procesas apima atitikties tikrinimo ir alternatyvių priemonių taikymo veiklas. Už šio proceso organizavimą ir kontrolę yra atsakinga Inspekcija, kuri:

7.1. organizuodama ir kontroliuodama atitikties tikrinimo veiklą:

7.1.1. sukuria ir tvarko kondicionavimo sistemų duomenų bazę (toliau – duomenų bazė);

7.1.2. nustato vertinimo tvarką, kuria vadovaudamasi vertina mokymo įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, atitiktį Reglamento 2 priedo 2 punkte nustatytiems reikalavimams;

7.1.3. derina mokymo įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, parengtas tikrintojų mokymo programas bei tikrintojų egzaminų organizavimo ir tikrintojų vertinimo metodikas;

7.1.4. nustato vertinimo tvarką, kuria vadovaudamasi vertina fizinių asmenų ir juridinių asmenų darbuotojų, siekiančių būti įregistruotų Inspekcijoje bei įgyti teisę teikti atitikties tikrinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateiktus tikrintojo kvalifikacijai įrodyti kitoje valstybėje narėje išduotus dokumentus ir (arba) kitą būtiną informaciją;

7.1.5. registruoja tikrintojus, atsižvelgdama į Reglamento 8, 10 ir 11 punktų nuostatas;

7.1.6. nustato ženklinimo kortelės formą, dydį ir jos naudojimo efektyviai energiją vartojančioms kondicionavimo sistemoms ženklinti tvarką;

7.1.7. viešai skelbia informaciją apie atitikties tikrinimą, tikrintojų mokymą ir atestavimą, Inspekcijos registruotus tikrintojus, efektyvų energijos naudojimą bei užtikrina šios informacijos nuolatinį atnaujinimą;

7.1.8. teikia tikrintojams ženklinimo korteles ir informaciją apie tikrinamąsias kondicionavimo sistemas;

7.1.9. atlieka nepriklausomą teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybės bei atitikties tikrinimo ataskaitų statistiškai reikšmingos dalies kontrolę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-176/4-433, 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11105

 

7.1.10. nagrinėja naudotojų ir tikrintojų skundus bei ginčus dėl atitikties tikrinimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka;

7.1.11. rengia pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl administracinio poveikio priemonių, skirtų atitikties tikrinimui užtikrinti, tobulinimo;

7.1.12. organizuoja atitikties tikrinimo paslaugų neatlygintinai teikimą tiems naudotojams, kurie yra fiziniai asmenys, eksploatuojantys kondicionavimo sistemas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, tenkinti (toliau – buitiniai vartotojai), nustato šių paslaugų apmokėjimo tvarką ir sumoka tikrintojams už buitiniams vartotojams suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas;

7.2. vykdydama alternatyvių priemonių taikymo veiklą:

7.2.1. organizuoja ir (arba) atlieka alternatyvių priemonių taikymo procesą;

7.2.2. teikia informaciją, rekomendacijas ir individualias konsultacijas naudotojams apie alternatyvias priemones, jų taikymo tikslus ir galimybes;

7.2.3. vertina taikomų alternatyvių priemonių bendrojo rezultato prilygimą atitikties tikrinimo rezultatams;

7.2.4. tobulina taikomas alternatyvias priemones ir (arba) parengia naujas, jei taikomų alternatyvių priemonių bendrasis rezultatas neprilygsta atitikties tikrinimo rezultatams;

7.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštišku prašymu teikia informaciją apie pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo didinimo procesą;

7.4. rengia viešas kasmetines pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaitas (Reglamento 1 priedas).

 

III. atitikties tikrinimas

 

I. REIKALAVIMAI TIKRINTOJAMS IR TIKRINTOJŲ MOKYMUI

 

8. Kondicionavimo sistemų, kuriose nėra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nurodytų 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006), tikrintojais gali būti savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys ir juridinių asmenų darbuotojai, kurie turi mokymo įstaigos pagal Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321), reikalavimus išduotus kvalifikacijos pažymėjimus ir Inspekcijos pagal Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154), reikalavimus išduotus šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo atestatus ir yra įregistruoti Inspekcijoje.

9. Tikrintojų mokymai organizuojami pagal tikrintojų mokymo programas, kurias, vadovaudamosi Reglamento 2 priedo 1 punkte nustatytais reikalavimais, parengia, suderina su Inspekcija ir patvirtina (arba organizuoja jų patvirtinimą) mokymo įstaigos. Mokymo įstaigos, siekiančios organizuoti pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo mokymus, turi atitikti Reglamento 2 priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus. Mokymo įstaigų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina Inspekcija.

10. Asmenys, turintys kitos valstybės narės išduotus tikrintojų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir (ar) kitą būtiną informaciją ir siekiantys įgyti teisę teikti atitikties tikrinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, Inspekcijai pateikia minėtus dokumentus ir (ar) informaciją. Inspekcija, vadovaudamasi Reglamento 7.1.4 punkte nurodyta tvarka, įvertinusi pateiktus dokumentus ir (arba) informaciją, įregistruoja minėtus asmenis.

11. Kondicionavimo sistemų, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 842/2006, tikrintojais gali būti savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys ir juridinių asmenų darbuotojai, kurie tenkina Reglamento 8 arba 10 punktuose nurodytas sąlygas ir turi:

11.1. arba atsakingos institucijos, nurodytos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 (Žin., 2009, Nr. 88-3778; 2011, Nr. 55-2670) (toliau – Aprašas), išduotus kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius jų kvalifikaciją atlikti patikrą dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio, įrengti, eksploatuoti, atlikti techninę priežiūrą ir (ar) surinkti minėtas dujas iš šios įrangos, ir Aplinkos apsaugos agentūros pagal Aprašo reikalavimus išduotus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus;

11.2. arba lygiaverčius kitų valstybių narių atsakingų institucijų išduotus Lietuvos Respublikoje pripažįstamus atestatus ar kitus dokumentus, kaip tai nustatyta Apraše.

12. Tikrintojai, vykdydami savo profesinę veiklą, privalo būti nepriklausomi nuo naudotojų, kuriems teikia atitikties tikrinimo paslaugas, kondicionavimo sistemų ar jų sudėtinių dalių projektuotojų, gamintojų, tiekėjų, pardavėjų, montuotojų, prižiūrėtojų, energijos tiekėjų, kitų asmenų, galinčių turėti įtakos jų priimamiems sprendimams.

13. Atitikties tikrinimo metu tikrintojai privalo turėti galiojančius civilinės atsakomybės draudimo liudijimus.

 

II. ENERGINIO EFEKTYVUMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMAS

 

14. Atitiktis tikrinama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinamą kondicionavimo sistemų tikrinimo metodiką (toliau – tikrinimo metodika), kurioje tikrinimo veiksmai, apimantys kondicionavimo sistemų energinį efektyvumą lemiančių esminių parametrų matavimus ir įvertinimus, nustatomi taip, kad reikalautų mažiausių tikrintojų laiko ir kitų išteklių sąnaudų bei atitikties tikrinimo paslaugų išlaidų.

15. Kondicionavimo sistemų veikimo parametrai, lemiantys jų veikimo energinį efektyvumą, atitikties tikrinimo metu neturi būti blogesni nei šių parametrų vertės (toliau – ribinės vertės), su kuriomis lyginant darbo parametrų faktines vertes galima nustatyti kondicionavimo sistemų trūkumus ir jų šalinimo arba kondicionavimo sistemos tobulinimo priemones. Ribinės vertės arba nuorodos į norminius ar techninius dokumentus, kuriuose jos nustatytos, yra pateikiamos tikrinimo metodikoje.

16. Ribinės vertės turi atitikti vertes, kurias galima pasiekti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas ir atsižvelgiant į kondicionavimo sistemų tipą, jų vardinę atiduodamąją galią, faktinę apkrovą, eksploatacijos sąlygas bei trukmę, eksploatuojant kondicionavimo sistemas Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat neprieštarauti reikalavimams, nustatytiems šiuose teisės aktuose:

16.1. Statybos techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729);

16.2. Lietuvos standarte LST EN 13779:2004 „Negyvenamųjų pastatų vėdinimas. Vėdinimo ir patalpų oro kondicionavimo sistemų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“;

16.3. Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485);

16.4. Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219);

16.5. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

16.6. Lietuvos standarte LST EN ISO 12241:2008 „Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės (ISO 12241:2008)“.

 

III. ATITIKTIES TIKRINIMO PERIODIŠKUMAS IR KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

 

17. Buitinių vartotojų eksploatuojamų kondicionavimo sistemų atitiktis tikrinama kartą per trejus metus.

18. Kitų naudotojų, kurie nėra buitiniai vartotojai (toliau – kiti naudotojai), eksploatuojamų kondicionavimo sistemų atitiktis tikrinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus.

19. Kondicionavimo sistemų priežiūra atliekama vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir vėdinimo sistemos įrengimo ir priežiūros (eksploatavimo) bendraisiais reikalavimais, nustatytais Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084). Priežiūros rezultatai įrašomi į tikrinimo metodikoje nustatomos formos techninės priežiūros žurnalus, kuriuos saugo naudotojai ir pateikia tikrintojams atitikties tikrinimo metu.

 

IV. TIKRINTOJO IR NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

20. Tikrintojas:

20.1. gali atlikti tik tuos atitikties tikrinimo veiksmus, kurie nustatyti Reglamente ir nustatomi tikrinimo metodikoje;

20.2. turi teisę kreiptis į Inspekciją dėl naudotojo neatliekamų Reglamento 26 punkte nurodytų veiksmų, būtinų atitikties tikrinimui atlikti.

21. Jei atitikties tikrinimo metu kondicionavimo sistemos:

21.1. energinis efektyvumas atitinka tikrinimo metodikoje nustatomus reikalavimus ir šiluminė izoliacija atitinka Reglamento 16.5 ir 16.6 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimus, tikrintojas ženklina kondicionavimo sistemą ženklinimo kortele;

21.2. energinis efektyvumas neatitinka tikrinimo metodikoje nustatomų reikalavimų ir (arba) šiluminė izoliacija neatitinka Reglamento 16.5 ir 16.6 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimų, tikrintojas naudotojui nurodo trūkumus ir konsultuoja, kaip šiuos trūkumus pašalinti.

22. Tikrintojas atitikties tikrinimo metu įvertina kondicionavimo sistemos energinį efektyvumą ir jos vardinės atiduodamosios galios atitiktį pastato vėsinimo poreikiams bei parengia kondicionavimo sistemos energinio efektyvumo didinimo rekomendacijas naudotojui dėl kondicionavimo sistemos patobulinimo, jos dalių modernizavimo ar pakeitimo naujomis arba kitų sprendimų.

23. Reglamento 22 punkte nurodytos rekomendacijos grindžiamos patikrintos kondicionavimo sistemos energinio efektyvumo palyginimu su geriausios esamos kondicionavimo sistemos, kurią įmanoma įdiegti, energiniu efektyvumu ir (arba) panašaus tipo kondicionavimo sistemos, kurios visos svarbios sudėtinės dalys atitinka energinio efektyvumo lygį pagal taikytinus teisės aktus, energiniu efektyvumu.

24. Atlikęs atitikties tikrinimą, tikrintojas dviem egzemplioriais parengia tikrinimo metodikoje nustatomos formos ataskaitą, kurioje, be privalomos nurodyti informacijos, pateikia tikrinimo rezultatus, išvadas ir Reglamento 22 punkte nurodytas rekomendacijas. Abu ataskaitos egzempliorius pasirašo tikrintojas ir naudotojas. Tikrintojas vieną ataskaitos egzempliorių pateikia Inspekcijai, kitą – naudotojui.

25. Atitikties tikrinimo pirminius įrašus saugo tikrintojas. Kilus neaiškumų dėl atlikto kondicionavimo sistemos atitikties tikrinimo, Inspekcijos raštišku prašymu tikrintojas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos jai pateikia atitikties tikrinimo pirminių įrašų kopijas.

26. Naudotojas privalo:

26.1. užtikrinti tikrintojui galimybę patekti į patalpas, kur įrengta kondicionavimo sistema, ir sudaryti sąlygas atlikti veiksmus, nustatytus Reglamente ir nustatomus tikrinimo metodikoje;

26.2. pateikti tikrintojui:

26.2.1. techninės priežiūros žurnalą;

26.2.2. ankstesnio atitikties tikrinimo ataskaitas, jei tokie tikrinimai buvo atlikti.

27. Naudotojas turi teisę:

27.1. gauti iš Inspekcijos informacijos apie teisės aktais nustatytus kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo reikalavimus, atitikties tikrinimą, tikrintojus ir efektyvų energijos naudojimą;

27.2. kreiptis tiesiogiai į Inspekcijos registruotus ir paskelbtus tikrintojus dėl atitikties tikrinimo paslaugų suteikimo;

27.3. kreiptis į Inspekciją dėl tikrintojų veiksmų ar neveikimo ir teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybės.

 

V. MOKĖJIMAS UŽ ATITIKTIES TIKRINIMO PASLAUGAS

 

28. Buitiniams vartotojams atitikties tikrinimo paslaugų teikimas finansuojamas valstybės lėšomis Inspekcijos nustatoma tvarka.

29. Kiti naudotojai už suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas sumoka patys pagal sudarytas sutartis su tikrintojais.

 

IV. aLTERNATYVIOS PRIEMONĖS

 

30. Vietoj atitikties tikrinimo buitiniams vartotojams ir kitiems naudotojams, kurių eksploatuojamų kondicionavimo sistemų vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, bet ne didesnė nei 100 kW, taikomos alternatyvios priemonės. Alternatyvias priemones taiko Inspekcija.

31. Buitiniams vartotojams taikomos šios alternatyvios priemonės:

31.1. Inspekcijos interneto svetainėje viešai skelbiama ir teikiama metodinė informacija bei rekomendacijos dėl kondicionavimo sistemų eksploatacijos, priežiūros, jų energinio efektyvumo įvertinimo ir efektyvaus energijos naudojimo;

31.2. teikiamos individualios konsultacijos dėl kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo didinimo:

31.2.1. oro kondicionavimo įrangos naudingumo koeficiento ir vardinės atiduodamosios galios atitikties pastatų vėsinimo poreikiams įvertinimo;

31.2.2. kondicionavimo sistemų patobulinimo, jų dalių modernizavimo ar pakeitimo naujomis arba kitų sprendimų kondicionavimo sistemų energiniam efektyvumui didinti.

32. Kitiems naudotojams, eksploatuojantiems Reglamento 30 punkte nurodytas kondicionavimo sistemas, taikomos šios alternatyvios priemonės:

32.1. Reglamento 31.1 ir 31.2 punktuose nurodytos priemonės;

32.2. į duomenų bazę įtrauktiems kitiems naudotojams teikiama anketa (anketos formos pavyzdys pateiktas Reglamento 3 priede), kurią jie turi užpildyti ir pateikti Inspekcijai Reglamento 18 punkte nustatytu periodiškumu.

33. Inspekcija vertina gautose anketose pateiktą informaciją ir informuoja anketas pateikusius kitus naudotojus apie jų kondicionavimo sistemų energinį efektyvumą bei teikia rekomendacijas, kaip didinti energinį efektyvumą.

34. Jei kiti naudotojai, eksploatuojantys Reglamento 30 punkte nurodytas kondicionavimo sistemas, nepateikia anketos laiku ar pateikia netinkamai užpildytą anketą arba nedalyvauja taikant kitas alternatyvias priemones, jie yra atsakingi už atitikties tikrinamą Reglamento 18 punkte nustatytu periodiškumu.

35. Inspekcija gali taikyti ir kitas, nei nurodyta Reglamente, alternatyvias priemones, siekdama užtikrinti jų taikymo bendrojo rezultato prilygimą atitikties tikrinimo rezultatams.

36. Alternatyvių priemonių taikymas neriboja galimybių Reglamento 30 punkte nurodytiems naudotojams pasirinkti atitikties tikrinimą Reglamente nustatyta tvarka.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

37. Kiti naudotojai, kurių eksploatuojamų kondicionavimo sistemų vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 100 kW, yra atsakingi už atitikties tikrinimą Reglamento 18 punkte nustatytu periodiškumu.

38. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių

vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip

12 kW, energinio efektyvumo didinimo

reglamento

1 priedas

 

pastatų ORO KONDICIONAVIMO sistemų energinio EFEKTYVUMO DIDINIMO ATASKAITos REIKALAVIMAI

 

1. Pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaitoje (toliau – ataskaita) turi būti:

1.1. įvadinėje dalyje apžvelgtas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomas pastatų oro kondicionavimo sistemų, nurodytų Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento (toliau – Reglamentas) 1 punkte, energijos veiksmingo panaudojimo laipsnio (toliau – energinis efektyvumas) didinimo procesas;

1.2. aprašomojoje dalyje pateikta:

1.2.1. bendroji informacija apie kondicionavimo sistemų duomenų bazę (toliau – duomenų bazė):

1.2.1.1. aprašoma duomenų bazė ir joje sukaupta informacija;

1.2.1.2. vadovaujantis duomenų bazėje sukaupta informacija:

1.2.1.2.1. sugrupuojamos kondicionavimo sistemos pagal jų naudotojus:

1.2.1.2.1.1. buitiniai vartotojai, nurodyti Reglamento 7.1.12 punkte, kurių eksploatuojamų kondicionavimo sistemų vardinė atiduodamoji galia yra:

1.2.1.2.1.1.1. didesnė kaip 12 kW, bet ne didesnė nei 100 kW;

1.2.1.2.1.1.2. didesnė kaip 100 kW;

1.2.1.2.1.2. kiti naudotojai, nurodyti Reglamento 18 punkte, kurių eksploatuojamų kondicionavimo sistemų vardinė atiduodamoji galia yra:

1.2.1.2.1.2.1. didesnė kaip 12 kW, bet ne didesnė nei 100 kW;

1.2.1.2.1.2.2. didesnė kaip 100 kW;

1.2.1.2.2. sugrupuojama kiekviena Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.1 punkto grupė pagal tai, ar kondicionavimo sistemose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Reglamento 11 punktas):

1.2.1.2.2.1. nėra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

1.2.1.2.2.2. yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

1.2.1.2.3. sugrupuojama kiekviena Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.2 punkto grupė pagal tai, ar įrengta elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema:

1.2.1.2.3.1. įrengta elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema;

1.2.1.2.3.2. neįrengta elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema;

1.2.1.3. pateikiama suvestinė, kurioje nurodoma:

1.2.1.3.1. kiekvienos iš Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2 ir 1.2.1.2.3 punktų grupių apimtis (kondicionavimo sistemų skaičius) (teikiant ataskaitą pirmą kartą, informacija pateikiama tik už atsiskaitomąjį laikotarpį, o tolimesniais metais – ir bendrasis skaičius);

1.2.1.3.2. privalomo (numatomo) kondicionavimo sistemų atitikties tikrinimo kalendoriniai metai pagal Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.1.2 punkto grupes;

1.2.2. informacija apie kondicionavimo sistemų atitikties tikrinimo, nurodyto Reglamento 1.1 punkte, veiklą:

1.2.2.1. nurodomas (teikiant ataskaitą pirmą kartą, informacija pateikiama tik už atsiskaitomąjį laikotarpį, o tolimesniais metais – ir bendrasis skaičius) Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) registruotų tikrintojų, nurodytų Reglamento 5.1.2 punkte, skaičius:

1.2.2.1.1. turinčių teisę tikrinti tik tų kondicionavimo sistemų atitiktį, kuriose nėra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Reglamento 8 punktas):

1.2.2.1.1.1. Lietuvos Respublikos piliečių ir Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių darbuotojų (atskirai);

1.2.2.1.1.2. kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – valstybė narė) piliečių ir kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių darbuotojų (atskirai);

1.2.2.1.1.3. kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis;

1.2.2.1.2. turinčių teisę tikrinti kondicionavimo sistemų atitiktį, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Reglamento 11 punktas):

1.2.2.1.2.1. Lietuvos Respublikos piliečių ir Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių darbuotojų (atskirai);

1.2.2.1.2.2. kitų valstybių narių piliečių ir kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių darbuotojų (atskirai);

1.2.2.1.2.3. kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis;

1.2.2.2. nurodomas tikrintojų skaičius, kurie atsiskaitomuoju laikotarpiu atitikties tikrinimą:

1.2.2.2.1. vykdė;

1.2.2.2.2. nevykdė;

1.2.2.3. nurodoma, kaip kontroliuojama tikrintojų teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybė (kokios taikomos priemonės, veiksmai, kt.);

1.2.2.4. apibendrinami išnagrinėti naudotojų ir tikrintojų skundai bei ginčai dėl atitikties tikrinimo ir dėl jų priimti sprendimai ar atlikti kiti veiksmai;

1.2.2.5. apibendrinama tikrintojams teikiama informacija apie tikrinamąsias kondicionavimo sistemas, viešai skelbiama informacija apie atitikties tikrinimą, tikrintojų mokymą ir atestavimą, Inspekcijoje registruotus tikrintojus bei efektyvų energijos naudojimą;

1.2.2.6. nurodoma, kokiam skaičiui tikrintojų ir kokią bendrą sumą jiems Inspekcija sumokėjo už buitiniams vartotojams suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas;

1.2.2.7. apžvelgiamos tikrintojų pateiktos per atsiskaitomąjį laikotarpį atliktų atitikties tikrinimų ataskaitos;

1.2.2.8. pateikiama atitikties tikrinimo Lietuvos Respublikos teritorijoje suvestinė, kurioje:

1.2.2.8.1. pagal Reglamento 1 priedo 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2 ir 1.2.1.2.3 punktų grupes (atskirai kiekvienos grupės) nurodomas:

1.2.2.8.1.1. patikrintų kondicionavimo sistemų skaičius;

1.2.2.8.1.2. patikrintų kondicionavimo sistemų skaičius, kurios:

1.2.2.8.1.2.1. atitinka nustatytus energinio efektyvumo reikalavimus ir paženklintos ženklinimo kortelėmis, nurodytomis Reglamento 7.1.6 punkte:

1.2.2.8.1.2.1.1. tikrinimo metu;

1.2.2.8.1.2.1.2. pašalinus tikrintojų nurodytus trūkumus;

1.2.2.8.1.2.2. neatitinka nustatytų energinio efektyvumo reikalavimų ir tikrintojo nurodyti trūkumai nepašalinti;

1.2.2.8.2. apžvelgiami Reglamento reikalavimų pažeidimai:

1.2.2.8.2.1. apibendrinami nustatyti pažeidimai – nurodomas jų skaičius ir pobūdis;

1.2.2.8.2.2. nurodomos pritaikytos administracinio poveikio ir kitos kontrolės bei prevencijos priemonės, skirtos kondicionavimo sistemų atitikties Reglamento 18 punkte nustatytu periodiškumu tikrinimui ir kitų Reglamento reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti;

1.2.2.9. įvertinamos ir apibendrinamos:

1.2.2.9.1. tikrintojų naudotojams pateiktos rekomendacijos, nurodytos Reglamento 22 punkte;

1.2.2.9.2. ankstesnio tikrinimo metu naudotojams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (reikalavimas taikomas, kai ataskaita teikiama ne pirmą kartą);

1.2.3. bendroji informacija apie mokymo įstaigas, kurios organizuoja pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus;

1.2.4. informacija apie alternatyvių kondicionavimo sistemų atitikčiai tikrinti priemonių, nurodytų Reglamento IV skyriuje, taikymo veiklą:

1.2.4.1. aprašomas alternatyvių priemonių taikymo organizavimas ir (arba) vykdymas, kylančios problemos ir jų sprendimai;

1.2.4.2. apibendrinama naudotojams apie alternatyvias priemones ir šių priemonių taikymą suteikta informacija, rekomendacijos, individualios konsultacijos, jų teikimo būdas, apimtis ir poreikis;

1.2.4.3. nurodoma ir aprašoma, kaip įvertinamas ir užtikrinamas alternatyvių priemonių taikymo bendrojo rezultato prilygimas atitikties tikrinimo rezultatams;

1.2.4.4. apibūdinami alternatyvių priemonių taikymo rezultatai;

1.3. baigiamojoje dalyje pateikiama informacija apie Reglamento vykdymo organizavimą ir kontrolę:

1.3.1. įvardijamos ir apibūdinamos numatomos Reglamento vykdymo organizavimo ir kontrolės tobulinimo priemonės;

1.3.2. pateikiama kita reikšminga informacija, susijusi su Reglamento vykdymo organizavimu ir kontrole.

2Reikalavimai parengus ataskaitą:

2.1. ataskaita turi būti išspausdinta trimis egzemplioriais, patvirtinta Inspekcijos viršininko ir ataskaitos rengėjo (-ų) parašais, įrišta ir pateikta su lydraščiu iki einamųjų metų balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai. Kartu pridedama pasirašytos ataskaitos elektroninė kopija (DOC ir PDF formatais) kompiuterinėje laikmenoje (trys laikmenos vienetai);

2.2. ataskaita turi būti paskelbta Inspekcijos interneto svetainėje per tris darbo dienas po pateikimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

 

_________________

 


Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių

vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip

12 kW, energinio efektyvumo didinimo

reglamento

2 priedas

 

REIKALAVIMAI pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio EFEKTYVUMO TIKRINTOJŲ mokymo programai ir mokymo įstaigoms

 

1. Pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymo programos (toliau – programa) reikalavimai:

1.1. Programa skiriama Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento (toliau – Reglamentas) 5.1.2 punkte nurodytiems tikrintojams (toliau – tikrintojai), siekiantiems įgyti pastatų oro kondicionavimo sistemų, nurodytų Reglamento 1 punkte (toliau – kondicionavimo sistema), energinio efektyvumo, nurodyto Reglamento 1.1 punkte (toliau – energinis efektyvumas), tikrintojų kvalifikaciją.

1.2. Programos tikslas – parengti tikrintojus, kurie turėtų reikalingų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tinkamai atlikti kondicionavimo sistemos ir jos sudėtinių dalių energinio efektyvumo tikrinimą, nustatyti jų veikimo parametrus, lemiančius veikimo energinį efektyvumą, trūkumus ir priemones jiems pašalinti bei parengti rekomendacijas, kaip didinti kondicionavimo sistemos energinį efektyvumą.

1.3. Programa rengiama vadovaujantis:

1.3.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);

1.3.2. Reglamentu;

1.3.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinama kondicionavimo sistemų tikrinimo metodika;

1.3.4. 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13);

1.3.5. kitais norminiais ir techniniais dokumentais, reglamentuojančiais tikrintojų darbą.

1.4. Programos trukmė – ne mažiau nei 160 akademinių valandų. Teoriniam mokymui rekomenduojama skirti 70 val., praktiniam – 82 val., mokymo grupės egzaminui – 8 val.

1.5. Pagal programą mokytis gali asmenys, turintys ne mažesnį nei aukštesnįjį techninį išsilavinimą, vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją ir ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį vėdinimo ir oro kondicionavimo srityje.

1.6. Asmenys egzaminuojami pagal mokymo įstaigų parengtas ir su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos suderintas tikrintojų egzaminų organizavimo ir tikrintojų vertinimo metodikas – atskirai įvertinamos egzaminuojamųjų teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai tikrinti kondicionavimo sistemas.

1.7. Asmenims, pagal programos reikalavimus išklausiusiems visą mokymo kursą, gavusiems teigiamą įvertinimą už atliktas individualias praktines užduotis ir išlaikiusiems egzaminą, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

1.8. Kvalifikacijos pažymėjimą turintis asmuo:

1.8.1. privalo žinoti (išmanyti):

1.8.1.1. teorinius oro kondicionavimo ir vėdinimo pagrindus;

1.8.1.2. oro klimatinius parametrus patalpose;

1.8.1.3. oro pasikeitimo ir jo judėjimo greičio, triukšmo, santykinės drėgmės, temperatūros, elektrinės galios leidžiamus dydžius ir matavimo priemones;

1.8.1.4. buitinių ir pramoninių oro kondicionierių veikimo principus;

1.8.1.5. kondicionavimo sistemų sudėtines technines dalis ir jų veikimą;

1.8.1.6. kondicionavimo sistemų veikimo parametrų, lemiančių kondicionavimo sistemų veikimo energinį efektyvumą, vertes;

1.8.1.7. kondicionavimo sistemų ženklinimo tvarką;

1.8.1.8. kondicionavimo sistemų tikrinimų periodiškumą;

1.8.1.9. efektyvų energijos naudojimą;

1.8.1.10. tikrintojo darbą reglamentuojančius teisės aktus, nurodytus Reglamento 2 priedo 1.3 punkte;

1.8.1.11. priešgaisrinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus ir saugos reikalavimus eksploatuojant kondicionavimo sistemas;

1.8.2. privalo sugebėti:

1.8.2.1. skaityti techninius projektus ir brėžinius bei įsitikinti, kad įrenginių tipai ir kiekis atitinka nurodytuosius specifikacijose;

1.8.2.2. išmatuoti patalpų parametrus ir oro kiekį;

1.8.2.3. apskaičiuoti, kokia turėtų būti maksimali vėsinimo įrangos galia tuo atveju, kai nėra projekto;

1.8.2.4. patikrinti, ar kondicionavimo sistemos įrenginiai yra tinkamai sureguliuoti, ar veikia ir prižiūrimi taip, kad jų energinis efektyvumas būtų didžiausias;

1.8.2.5. atlikti kondicionavimo sistemos apžiūrą ir įvertinti kondicionavimo sistemos vardinės atiduodamosios galios atitiktį pastato vėsinimo poreikiams;

1.8.2.6. patikrinti šaldymo agento vamzdynų šiluminės izoliacijos būklę;

1.8.2.7. patikrinti kondicionavimo sistemos valdymo ir reguliavimo įrangą bei reguliavimo parametrus;

1.8.2.8. nustatyta tvarka ženklinti kondicionavimo sistemą;

1.8.2.9. parengti rekomendacijas, kaip didinti kondicionavimo sistemos energinį efektyvumą;

1.8.2.10. parengti kondicionavimo sistemos tikrinimo ataskaitą;

1.8.2.11. vykdyti priešgaisrinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus ir saugos reikalavimus eksploatuojant kondicionavimo sistemas.

2. Mokymo įstaiga, siekianti organizuoti pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, turi:

2.1. vykdyti švietimo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo, ir (ar) mokslinę veiklą;

2.2. turėti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio (toliau – juridinis asmuo) teisinį statusą;

2.3. neturėti likviduojamo juridinio asmens statuso arba jai neturi būti iškelta bankroto byla;

2.4. turėti fizinius ir materialinius išteklius mokymams vykdyti:

2.4.1. turėti nuolatinių darbuotojų arba būti sudariusi sutartis su atitinkamais asmenimis, kurie kvalifikuotai ir nešališkai vykdytų mokymus, gebėtų taikyti profesines žinias ir įgūdžius praktikoje ir kurie:

2.4.1.1. būtų įgiję technologijų mokslo studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.4.1.2. turėtų ne mažesnę nei trejų metų darbo, susijusio su dėstomuoju dalyku, patirtį;

2.4.2. teorinius mokymus vykdyti tam pritaikytose patalpose, turėti šiems mokymams vykdyti reikalingus materialiuosius bei metodinius išteklius;

2.4.3. praktiniams mokymams vykdyti turėti per 12 kW vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistemą;

2.4.4. turėti interneto svetainę.

 

_________________

 


Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių

vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip

12 kW, energinio efektyvumo didinimo

reglamento

3 priedas

 

(Pastato oro kondicionavimo sistemos naudotojo anketos formos pavyzdys)

 

Pastato oro kondicionavimo sistemos naudotojo anketa

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Jūsų pastatas patenka į pastatų kategoriją, kuriems yra privalomas periodinis juose eksploatuojamų oro kondicionavimo sistemų (toliau – kondicionavimo sistema) atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamo Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento (toliau – Reglamentas) ir 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) reikalavimus.

2. Siekiant sumažinti atitikties tikrinimo išlaidas, Jums šiuo metu taikomos alternatyvios kondicionavimo sistemų atitikčiai tikrinti priemonės, iš kurių viena yra informacijos, leidžiančios įvertinti kondicionavimo sistemų energinį efektyvumą, surinkimas iš pastatų savininkų ir pastatų naudotojų pagal parengtą pastato oro kondicionavimo sistemos naudotojo anketą (toliau – anketa).

3. Anketa skirta visų pastatų, kuriuose eksploatuojamos didesnės kaip 12 kW, bet ne didesnės nei 100 kW vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistemos, savininkams ir naudotojams. Kondicionavimo sistemos vardinė atiduodamoji galia priskiriama orui vėsinti naudojamos įrangos galiai. Kondicionavimo sistemos vėsinimo galia yra lygi visų kondicionavimo įrenginių vėsinimo galių sumai arba, kai vėsinama centralizuotai, centrinio kondicionavimo įrenginio vėsinimo galiai.

4. Jei Jūsų pastatas neturi tokios kondicionavimo sistemos arba kondicionavimo sistema neturi oro vėsinimo funkcijos (tik šildymo ir vėdinimo), jei pastate įrengta ne didesnės nei 12 kW arba didesnės kaip 100 kW vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistema, šią anketą grąžinkite siuntėjui (vienu iš Reglamento 3 priedo 8 punkte nurodytų būdų), pagal esamą situaciją pažymėję „x“ ženklu vieną iš atsakymų:

£ nėra tikrintinos kondicionavimo sistemos;

£ kondicionavimo sistemos vėsinimo galia ne didesnė nei 12 kW;

£ kondicionavimo sistemos vėsinimo galia didesnė kaip 100 kW.

5. Jei Jūsų pastate esanti kondicionavimo sistema patenka į tikrinamųjų kondicionavimo sistemų kategoriją, prašome užpildyti Reglamento 3 priedo II skyriuje esančią anketą.

6. Anketoje Jūsų pateikti duomenys bei atsakymai leis įvertinti Jūsų pastato kondicionavimo sistemos energinį efektyvumą. Atlikus įvertinimą, būsite informuoti apie Jūsų kondicionavimo sistemos energinį efektyvumą bei gausite kvalifikuotų specialistų parengtas rekomendacijas, kaip didinti energinį efektyvumą.

7. Pagal Reglamento reikalavimus asmenims, nepateikusiems anketos laiku ar pateikusiems netinkamai užpildytą anketą, atsiranda prievolė kondicionavimo sistemos atitiktį tikrinti Reglamente nustatytu periodiškumu.

8. Užpildytą ir pasirašytą anketą pateikite Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (adresas – Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius) vienu iš pasirinktų būdų:

8.1. registruotuoju laišku;

8.2. per pašto kurjerį;

8.3. asmeniškai.

9. Jei Jums kiltų kokių nors neaiškumų ar klausimų dėl anketos arba norėtumėte gauti išsamesnės informacijos ar konsultacijų dėl kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo, prašytume kreiptis paštu (anksčiau nurodytu adresu), faksu (8 5) 263 6076, el. paštu vei@vei.lt ir (arba) telefonu (8 5) 263 6006.

10. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje adresu www.vei.lt taip pat rasite ir daugiau Jums parengtos išsamios informacijos apie kondicionavimo sistemas, jų energinio efektyvumo didinimą ir su tuo susijusiais klausimais.

 

IIANKETA

 

_________________

(data)

 

11. Pastato savininkas arba jo įgalioto asmens teise eksploatuojantis kondicionavimo

sistemą kitas asmuo: __________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje

arba Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens,

kitos organizacijos ar jos padalinio pavadinimas, kodas)

12. Adresas: ____________________________________________________________

(savivaldybė, miestas, seniūnija, kaimas, gatvė, namo Nr.)

___________________________________________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas, kita kontaktinė informacija)

13. Pastato paskirtis ______________________________________________________

(nurodykite vieną iš šių kategorijų, kuri atitinka didžiausios

pastato dalies naudojimą: vienai šeimai skirtas namas, daugiabutis

namas, biuras, švietimo ir mokslo įstaiga, ligoninė, viešbutis ir

(arba) restoranas, sporto infrastruktūra, didmeninės ir

mažmeninės prekybos vieta, kita (nurodyti)

14. Pastato statybos metai ir būklė: __________________________________________

(statybos užbaigimo metai, rekonstrukcijos metai,

nerekonstruotas, renovacijos metai, nerenovuotas)

15. Pastato aukštis, aukštingumas, šildomasis plotas ir tūris: ______________________

(aukštis (m), aukštų skaičius

(vnt.),

___________________________________________________________________________

plotas (m2), tūris (m3)

16. Išorinės sienos: ______________________________________________________

(mūrinės, medinės, stambiaplokštės, karkasinės, stiklinės, kita (nurodyti)

17. Kondicionavimo sistemos įrengimo metai _____________

18. Kondicionavimo sistema yra centralizuota ar patalpos vėsinamos atskirais kondicionieriais? _____________________________________________________________

19. Kokia yra kondicionavimo sistemos vėsinimo galia ir projektinis energijos suvartojimas (pagal gamintojo arba pardavėjo dokumentaciją): ________________________

20. Kokios energinio efektyvumo klasės yra kondicionieriai jiems veikiant vėsinimo režimu? (pagal gamintojo arba pardavėjo dokumentaciją) _____________________________

21. Jei kondicionavimo sistema sudaryta iš atskirų kondicionavimo įrenginių, nurodykite, kiek jų yra įrengta ir jų įrengimo vietą (patalpas): __________________________

22. Jei kondicionavimo sistema centralizuota, nurodykite jos įrengimo vietą _________

23. Vėsinamų patalpų aukštis (m), plotas (m2) ir (arba) tūris (m3): __________________

24. Jei kondicionavimo sistema yra centralizuota, nurodykite joje sunaudojamos elektros energijos kiekį (jei tokie duomenys kaupiami) (kWh/metus) ____________________

25. Ar stebite ir registruojate kondicionuojamų patalpų temperatūrą ir drėgmę? ______

26. Ar kondicionavimo sistemą reguliariai prižiūri kvalifikuotas specialistas (prižiūrėtojas)? ______________________________________________________________

27. Ar sudaryta kondicionavimo sistemos reguliarios priežiūros sutartis? ____________

28. Ar pildomas kondicionavimo sistemos reguliarios priežiūros registravimo žurnalas arba kitaip (nurodyti kaip) fiksuojami priežiūros darbai? ______________________________

29. Ar kondicionavimo sistemoje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų? (pagal gamintojo arba pardavėjo dokumentaciją) _________________________________________

30. Koks šaldymo agentas, koks jo kiekis yra naudojamas šaldymo įrangoje ir kaip dažnai tikrinate šaldymo agento lygį ir nuotėkį? ____________________________________

(šaldymo agento pavadinimas, jo naudojamas kiekis (l), tikrinimo dažnis)

31. Ar registruojami papildomai sunaudoto ar surinkto šaldymo agento kiekis? _______

32. Kokia pastato mikroklimato reguliavimo įranga yra įrengta pastate? (pagal esamą situaciją pažymėkite „x“ ženklu vieną iš atsakymų):

£ rankinis valdymas pagal poreikį

£ automatinis valdymas pagal patalpų mikroklimato parametrus

£ programuojamas mikroklimato valdiklis

£ kita (nurodyti) _______________________________________________________

33. Ar yra įrengta kondicionavimo sistemos elektroninė stebėsenos ir valdymo sistema? Jei taip, nurodykite, kokie kondicionavimo sistemos parametrai yra stebimi ir registruojami:

___________________________________________________________________________

34. Ar Jus tenkina kondicionavimo sistemos veikimas? Jei netenkina, nurodykite priežastis ir pateikite pastabų arba nusiskundimų dėl patalpų mikroklimato: ______________

___________________________________________________________________________

35. Ar ketinate keisti ar modernizuoti kondicionavimo sistemą? Jei taip, kokius patobulinimus ketinate ar norėtumėte atlikti? _______________________________________

___________________________________________________________________________

36. Jei buvo tikrinta kondicionavimo sistemos atitiktis nustatytiems energinio efektyvumo reikalavimams, nurodykite kada: ______________________________________

37. Ar planuojate organizuoti kondicionavimo sistemos atitikties nustatytiems energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimą? Jei taip, nurodykite kada: _______________________

38. Jūsų pastabos ir pasiūlymai: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

 

(anketą užpildžiusio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 1-176/4-433, 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11105

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1-256/4-1205 „Dėl reglamentų patvirtinimo“ pakeitimo