Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 23-858

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Antraštės pakeitimas (nuo 2007-06-01):

Nr. 414, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 49-1895 (2007-05-05)

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

DĖL vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos APRAŠO patvirtinimo

 

2002 m. vasario 28 d. Nr. 302

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631) 4.25 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

1. Patvirtinti Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 414, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 49-1895 (2007-05-05)

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. 28 „Dėl Vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 5-143).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Vilija Blinkevičiūtė

__________________

 

Tvarkos aprašo nauja redakcija (nuo 2007-06-01):

Nr. 414, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 49-1895 (2007-05-05)

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 414
redakcija)

 

Pavadinimo pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

vaiko LAIKINO išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje gyvenančių vaikų laikiną išvykimą į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei (toliau vadinama – vaiko laikinas išvykimas), jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

2. Vaikui, išvykstančiam su vienu iš tėvų, kito rašytinis sutikimas nebūtinas.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Vaikas – asmuo, neturintis 18 metų, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo, iki sueinant 18 metų, yra sudaręs santuoką (įgijęs visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas).

Kelionės organizatorius – juridinis asmuo, organizuojantis ekskursijas, turistines ar kitas keliones (su sporto, mokslo, meno ir kitais kolektyvais).

Vaiko laikinas išvykimas – Lietuvos Respublikoje gyvenančio vaiko išvykimas į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, kai nedeklaruojama kita vaiko gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) nustatyta tvarka.

                *Užsienio valstybės, nepriklausančios Šengeno erdvei, – užsienio valstybės, neprisijungusios prie 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

*Pastaba: punktas papildytas nauja pastraipa

II. Vaiko išvykimo dokumentai

 

4. Vaikui, išvykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtinas vienas iš šių galiojančių dokumentų, kuris pareikalavus pateikiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams:

4.1. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas;

4.2. Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas;

4.3. (neteko galios);

4.4. asmens be pilietybės kelionės dokumentas;

4.5. pabėgėlio kelionės dokumentas;

4.6. atitinkamas užsienio valstybės, nepriklausančios Šengeno erdvei, kelionės dokumentas;

4.7. užsieniečio pasas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

5. Kartu su šio Aprašo 4 punkte nurodytu dokumentu Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui laikinai išvykstant į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, kai Šengeno erdvės išorinė siena yra kertama kitoje valstybėje, šis sutikimas pateikiamas pareikalavus tos valstybės sienos apsaugos pareigūnui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

6. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

III. Vaikų, kurių nelydi tėvai ar Globėjai (rūpintojai), išvykimas

 

7. Jeigu vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) neišvyksta kartu su vaiku, vaikas gali išvykti su jį lydinčiu asmeniu arba vienas. Lydintis asmuo vaiko kelionės metu atsako už vaiko priežiūrą.

8. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

9. Jeigu vaikas išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, vienas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pateikiami šio Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

10. Išvykstant vaikų grupėms į ekskursijas, turistines keliones ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ir kitais kolektyvais), be šio Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų, būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, bei šio rašto kopija, kurie pareikalavus pateikiami Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams. Už sąrašo sudarymą yra atsakingas kelionės organizatorius. Sąraše turi būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, telefonas, faksas, el. paštas). Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą, nurodytą šio Aprašo 5 punkte. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

IV. vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), išvykimas

 

11. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Ginčai, susiję su vaikų išvykimu, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais bei tarptautinėmis konvencijomis.

 

 

____________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1216, 2002-07-19, Žin., 2002, Nr. 75-3233 (2002-07-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. 302 „DĖL VAIKO LAIKINO IŠVYKIMO Į UŽSIENIO VALSTYBES TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1101, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3842 (2003-09-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. 302 „DĖL VAIKO LAIKINO IŠVYKIMO Į UŽSIENIO VALSTYBES TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 414, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 49-1895 (2007-05-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. 302 "DĖL VAIKO LAIKINO IŠVYKIMO Į UŽSIENIO VALSTYBES TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Įsigalioja nuo 2007-06-01.

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 724, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 85-3375 (2008-07-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. 302 ,,DĖL VAIKO LAIKINO IŠVYKIMO Į UŽSIENIO VALSTYBES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Vilija Tamaliūnienė (2008-07-28)

                  vitama@lrs.lt