Įsakymas netenka galios 2021-03-06:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-135, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04631

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-03-05 iki 2021-03-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 32-1221, i. k. 102301MISAK00000124

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS IR MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ EKSPERTŲ TARYBOS

 

2002 m. kovo 20 d. Nr. 124

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093, Nr. 90-2773; 2002, Nr. 2-49) 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų (Žin., 2000, Nr. 32-905; 2001, Nr. 29-934, Nr. 84-2937) 3 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (Žin., 2000, Nr. 53-1540, Nr. 94-2953; 2001, Nr. 20-677, Nr. 64-2366) 39 punktu bei Aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.23, 6.39, 7.11 ir 11.5 punktais,

1. Tvirtinu:

1.1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarką (pridedama);

1.2. 2001–2002 m. sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiką (pridedama);

1.3. Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos sudėtį (pridedama);

1.4. Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos nuostatus (pridedama);

1.5. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatus (pridedama).

2. Nustatau, kad Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai įsigalioja nuo 2002 m. birželio 1 d.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. aplinkos ministro 2000 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos ir medžioklės trofėjų apžiūros“ (Žin., 2000, Nr. 36-1016);

3.2. aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. 358 „Dėl Medžioklės plotų, esančių valstybinėje žemėje, nuomos sutarties tipinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 76-2309).

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124

 

Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Ši tvarka reglamentuoja medžioklės trofėjų apžiūros (toliau – Apžiūra) organizavimą. Apžiūros tikslas – pagal įvertinimui pateikiamus elninių žvėrių trofėjus nustatyti, ar medžiojant elninius žvėris laikomasi jų atrankos reikalavimų, nustatytų Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais.

2. Apžiūra organizuojama kasmet, baigiantis medžioklės sezonui ar tuoj jam pasibaigus (kovo – birželio mėn.), pagal atitinkamu aplinkos ministro įsakymu nustatytą Apžiūros grafiką.

3. Apžiūrą vykdo medžioklės trofėjų apžiūros regioninės komisijos (toliau − Komisijos), kurių darbą organizuoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas), bendradarbiaudamas su Medžioklės trofėjų ekspertų taryba, medžiotojų visuomeninėmis organizacijomis, VĮ Valstybinių miškų urėdija. Į Komisijos sudėtį įtraukiami Departamento atstovai ir Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos pasiūlyti medžioklės trofėjų ekspertai. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju skiriami Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-109, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02168

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

4. Per medžioklės sezoną įgyti medžioklės trofėjai Apžiūrai pristatomi į grafike nurodytas vietas pagal rajonus, kuriuose šie trofėjai buvo įgyti, arba pagal medžiotojų gyvenamąją vietą. Pristatyti Apžiūrai privaloma tik per praėjusį medžioklės sezoną sumedžiotų elninių žvėrių ragus, tačiau Apžiūrai gali būti pristatomi ir kiti medžioklės trofėjai, kurių pateikimas nėra privalomas (šernų iltys, vilkų, lapių, mangutų ir barsukų kaukolės, vilkų kailiai ir kiti), kad, esant reikalui, jie būtų pasiūlyti įvertinti medžioklės trofėjų parodoje pagal tarptautines medžioklės trofėjų vertinimo formules.

5. Departamentas organizuoja sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašų pagal šios Tvarkos 1 priede nustatytą formą sudarymą ir pateikimą Komisijoms iki grafike numatytos Apžiūros dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

6. VĮ Valstybinių miškų urėdija Komisijoms pateikia profesionalios medžioklės plotuose užsienio medžiotojų sumedžiotų ir išvežtų į užsienį medžioklės trofėjų vertinimo lapus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

7. Departamentas, organizuodamas Komisijų darbą, informuoja medžiotojų visuomenines organizacijas dėl būtinumo medžiotojams pristatyti medžioklės trofėjus apžiūrai į grafike nurodytas vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

II. Medžioklės trofėjų paruošimo vertinimas

 

8. Apžiūrai pateiktų elninių žvėrių trofėjų paruošimas vertinamas taip:

8.1. gerai paruošti – tai ragai su visa kaukole (išskyrus briedžio), nuo kurios visiškai nuvalyti minkštieji audiniai, o kaulai nubalinti, yra pridedamas tinkamai paruoštas apatinis žandikaulis (elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje grafoje žymima „G“);

8.2. patenkinamai paruošti – tai ragai, nuo kurių kaukolės minkštieji audiniai nėra tinkamai nuvalyti, kaulai pajuodę, apipeliję, apatinis žandikaulis yra, bet taip pat netinkamai paruoštas (negalima įžiūrėti dentino ir pan.), arba ragai, kurių paruošimas atitinka įvertinimą „Gerai paruošti“, bet nėra apatinio žandikaulio (žymima „P“);

8.3. blogai paruošti – tai ragai, kurių kaukolė su audinių ar kailio likučiais, arba kaukolės kaulai dėl netinkamo apdirbimo yra sulaužyti, sukapoti ar supjaustyti, t. y. ragai, kaip medžioklės trofėjus, yra sugadinti, taip pat kai tauriųjų elnių, danielių, stirninų ragai paruošti ne su visa viršutine kaukolės dalimi (žymima „B“). Blogai paruoštais taip pat laikomi ragai, kurių paruošimas atitinka įvertinimą „Gerai paruošti“ bei „Patenkinamai paruošti“, bet apatinis žandikaulis yra ne to žvėries (žymima „SŽ“).

 

III. Elninių žvėrių atrankos vertinimas

 

9. Komisija, apžiūrėdama pateiktus elninių žvėrių trofėjus, nustato sumedžioto žvėries amžių ir, vadovaudamasi Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais ir Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklėmis, žvėries atrankos grupę, t. y. įvertina, ar žvėris buvo sumedžiotas nepažeidžiant nustatytų elninių žvėrių atrankos reikalavimų. Kiekvieno medžioklės trofėjaus apžiūros rezultatai pažymimi atitinkamoje elninių žvėrių trofėjų sąrašo grafoje.

10. Komisija informuoja medžioklės trofėjus įgijusius medžiotojus apie būtinybę pristatyti trofėjus į medžioklės trofėjų parodą, jeigu nustatoma, kad medžioklės trofėjai gali būti verti medžioklės trofėjų parodos medalio, vertinant juos pagal tarptautines medžioklės trofėjų vertinimo formules (elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje grafoje žymima santrumpa „SP“).

11. Siekiant užtikrinti, kad jau apžiūrėti trofėjai nebūtų pakartotinai pateikiami kitoms Apžiūroms, elninių žvėrių ragai turi būti pažymimi ragų dešiniojo kelmelio užpakalinėje pusėje, įpjaunant ryškiai pastebimą įpjovą.

12. Jeigu medžioklės trofėjų įgijęs medžiotojas, gyvenantis kitame rajone, nei buvo įgytas trofėjus, pristato šį trofėjų Apžiūrai pagal savo gyvenamąją vietą, Komisija, apžiūrėjusi trofėjų, išduoda jį įgijusiam medžiotojui nustatytos formos pažymą (2 priedas), kurią jis per dvi savaites turi pateikti Departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

13. Apžiūrėjusi pateiktus medžioklės trofėjus, Komisija užpildo elninių žvėrių trofėjų sąrašo bei medžioklės trofėjų apžiūros protokolo (3 priedas) formas ir jas pateikia Departamentui. Komisija teikia išvadas bei pasiūlymus Departamentui dėl atitinkamų administracinių priemonių medžiotojams, sumedžiojusiems labai perspektyvius elninius žvėris arba nepristačiusiems įgytų medžioklės trofėjų Apžiūrai, taikymo. Elninių žvėrių trofėjų sąrašo ir medžioklės trofėjų apžiūros protokolo kopiją Departamentas per vieną mėnesį po apžiūros pateikia Aplinkos ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

14. Ginčus dėl medžioklės trofėjų Apžiūros rezultatų (žvėrių amžiaus ar atrankinės grupės nustatymo) sprendžia Medžioklės trofėjų ekspertų taryba, vykdanti vyriausiosios medžioklės trofėjų apžiūros komisijos funkcijas.

______________

 

1 priedas

 

__________________________  m. medžioklės sezono

____________________  rajone sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašas

 

Elninių žvėrių rūšis ___________________________

Eil.

Nr.

Žvėrį sumedžiojusio medžiotojo vardas, pavardė, tel. Nr.

Žvėris sumedžiotas

Licencijos Nr.

Ragų šakų skaičius

Trofėjų apžiūrai pristatė

Įvertinimas

Medžioklės plotų naudotojas

miškas

data

D

K

Vardas, pavardė

Parašas

Amžius

Atrankos grupė

Paruošimas

Pastabos dėl parodos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąrašą sudarė: _________________________________________________________________________________

                                                                                                  (pareigos, vardo raidė, pavardė, parašas)

Apžiūros komisijos pirmininkas:___________________________________________________________________

                                                                                                      (vardo raidė, pavardė, parašas)

nariai ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-109, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02168

 

 

Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos

2 priedas

 

(Pažymos apie medžioklės trofėjaus apžiūrą forma)

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

PAŽYMA APIE MEDŽIOKLĖS TROFĖJAUS APŽIŪRĄ

 

_______Nr._______

(Data)

_________________

(Sudarymo vieta)

 

 

Pažymima, kad medžiotojas ________________________  apžiūrai pateikė ______________

                                                            (vardas, pavardė)                                        (pavadinimas)

savivaldybėje, ____________________  naudojamuose medžioklės plotuose, _____________ miške

                         (medžioklės plotų naudotojas)                                                                                     (miško pavadinimas)

 

___________

         (data)

sumedžioto _______________________ ragus, kurių dešiniojo rago šakų skaičius _____, kairiojo

                                           (žvėries rūšis)                                                                                                           (skaičius)

rago šakų skaičius ____.

(skaičius)

Medžioklės trofėjų apžiūros komisija nustatė, kad  žvėries amžius yra ___(________ragai)

(skaičiais ir žodžiu)

ir jis priskirtas __________________________  atrankos grupei, trofėjus paruoštas _____________.

(atrankos grupė)                                                                                                      (įvertinimas)

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                 (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Pareigos)                                                 (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

 

Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos

3 priedas

 

(Medžioklės trofėjų apžiūros protokolo forma)

 

MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

 

PROTOKOLAS APIE ___________M. MEDŽIOKLĖS SEZONO ______________RAJONO (RAJONŲ) MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪRĄ

 

_______Nr._______

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

Apžiūra įvyko  ___________________________.

(laikas)

Medžioklės trofėjų ekspertų komisija:

Pirmininkas ______________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

Nariai ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

Asistentai _______________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

Dalyvavo atstovai:

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos_________________________________

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos _______________________________________________________

(vardas, pavardė)

medžiotojų draugijų, klubų __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                      (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. 124

 

2001–2002 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONO MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS GRAFIKAS

 

Data,

val.

Apžiūros vieta ir rajono aplinkos apsaugos agentūros telefonas

Vietovės, kuriose įgyti medžioklės trofėjai

Medžioklės trofėjų apžiūros komisija

pirmininkas

nariai (medžioklės trofėjų ekspertai, stažuotojai)

1

2

3

4

5

 

Alytaus apskritis

 

2002 04 13

10 val.

Alytaus r. aplinkos apsaugos agentūra,

Kauno g. 69, Alytus,

tel. (8 235) 2 68 31

Alytaus r.

A. Kamičaitis

R. Buinauskas, E. Dainauskas, R. Gavrilovas, G. Kavaliauskas, R. Ribačiauskas, V. Sujeta, I. Vencius, T. Zubavičius

2002 04 13

12 val.

-“-

Lazdijų r.

-“-

-“-

2002 04 13

14 val.

-“-

Varėnos r., Druskininkai

-“-

-“-

 

Kauno apskritis

 

2002 05 11

10 val.

Prienų r. aplinkos apsaugos agentūra,

Kęstučio g. 32, Prienai,

tel. (8 249) 6 04 90

Prienų r.

A. Šeškauskas

K. Giniūnas, V. Karpavičius, A. Navasaitis, G. Petružis, V. Piskunovas, E. Račkauskas, A. Ulinskis, R. Zuzevičius, T. Zubavičius

2002 05 11

13 val.

Kauno r. aplinkos apsaugos agentūra,

Rotušės a. 12, Kaunas,

tel. (8 37) 30 26 03

Kauno r.

-“-

-“-

2002 05 18

10 val.

Jonavos r. aplinkos apsaugos agentūra,

Klaipėdos g. 7, Jonava,

tel. (8 349) 5 40 74

Jonavos r.

-“-

-“-

2002 05 18

13 val.

Kaišiadorių r. aplinkos apsaugos

agentūra, J. Basanavičiaus g. 13,

Kaišiadorys, tel. (8 346) 6 00 20

Kaišiadorių r.

-“-

-“-

2002 05 25

10 val.

Raseinių r. aplinkos apsaugos agentūra,

Maironio g. 7, Raseiniai,

tel. (8 228) 5 11 46

Raseinių r.

-“-

-“-

2002 05 25

13 val.

Kėdainių r. aplinkos apsaugos agentūra,

Dotnuvos g. 2, Kėdainiai

tel. (8 347) 5 34 41

Kėdainių r.

-“-

-“-

 

Klaipėdos apskritis

 

2002 04 27

10 val.

LMŽD Klaipėdos skyrius, Sodų g. 4, Klaipėda, tel. (8 26) 46 20 47

Klaipėdos r., Skuodo r., Kretingos r., Šilutės r., Neringa

V. Zakaras

P. Gumbelevičius, V. Kolokšanskis, E. Lingaitis,

J. Mockus, V. Ostasevičius, G. Stankevičius, A. Stankevičienė, S. Kupšys

 

Marijampolės apskritis

 

2002 05 11

10 val.

Marijampolės r. aplinkos apsaugos agentūra, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4,

Marijampolė, tel. (8 343) 9 19 58

Kazlų Rūdos sav., Kalvarijos sav.

K. Pėtelis

G. Brazaitis, V. Butautas, E. Dainauskas, A. Didžpinigaitis, A. Kamičaitis, E. Lingaitis, G. Pėtelis, S. Severinas, R. Sventickas, G. Stankevičius, A. Stankevičienė, E. Štrimaitis, T. Zubavičius

2002 05 18

9 val.

Vilkaviškio r. aplinkos apsaugos agentūra,

Atgimimo a. 7-21, Vilkaviškis,

tel. (8 342) 5 30 65

Vilkaviškio r.

K. Pėtelis

G. Brazaitis, V. Butautas, E. Dainauskas, A. Didžpinigaitis, A. Kamičaitis, E. Lingaitis, G. Pėtelis, S. Severinas, R. Sventickas, G. Stankevičius, A. Stankevičienė, E. Štrimaitis, T. Zubavičius

2002 05 18

15 val.

Šakių r. aplinkos apsaugos agentūra,

Bažnyčios g. 3,

Šakiai, tel. (8 345) 6 03 42

Šakių r.

-“-

-“-

 

Panevėžio apskritis

 

2002 04 06

10 val.

Biržų r. aplinkos apsaugos agentūra,

Ramunių g. 2, Biržai, tel. (8 450) 3 34 17

Biržų r.

P. Narbutas

K. Alekna, A. Auglys, E. Bukelskis, V. Maslinskas, P. Narbutas, B. Pranckūnas, J. Ramanauskas, V. Tamošiūnas, E. Tijušas

2002 04 20

10 val.

LMŽD Pasvalio skyrius,

Panevėžio g. 68a, Pasvalys,

tel. (8 451) 5 12 17

Pasvalio r.

-“-

-“-

2002 04 12

10 val.

Panevėžio r. aplinkos apsaugos agentūra,

G. Jakšto g. 12, Panevėžys,

tel. (8 45) 58 14 81

Panevėžio r.

-“-

-“-

2002 04 13

10 val.

Kupiškio r. aplinkos apsaugos agentūra,

Vytauto g. 30a, Kupiškis,

tel. (8 459) 3 53 79

Kupiškio r.

-“-

-“-

2002 05 04

10 val.

Rokiškio r. aplinkos apsaugos agentūra,

Panevėžio g. 7, Rokiškis,

tel. (8 458) 3 44 92

Rokiškio r.

-“-

-“-

 

Šiaulių apskritis

 

2002 04 06

10 val.

Šiaulių r. aplinkos apsaugos agentūra,

J. Basanavičiaus g. 41, Šiauliai,

tel. (8 21) 52 41 54

Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r.,

Radviliškio r.

V. Zažeckis

V. Butautas, A. Dargis, V. Daukšys, A. Drūtys, P. Gumbelevičius, A. Plačiakis, S. Laurikietis, A. Ragauskas, M. Slišajevas, R. Saliamonavičius, J. Vaitkevičius, P. Zimblys, R. Zuzevičius, Z. Zažeckis

2002 04 07

13 val.

Pakruojo r. aplinkos apsaugos agentūra,

Pergalės g. 1-1, Pakruojis,

tel. (8 291) 5 13 12

Pakruojo r.

-“-

-“-

2002 04 13

10 val.

Kelmės r. aplinkos apsaugos agentūra,

Vytauto Didžiojo g. 140, Kelmė,

tel. (8 297) 5 31 79

Kelmės r.

-“-

S. Gražulevičius, P. Gumbelevičius, E. Lingaitis, J. Platūkis, A. Stankevičienė, G. Stankevičius, V. Zakaras

 

Telšių apskritis

 

2002 04 13

12 val.

Telšių r. aplinkos apsaugos agentūra,

Respublikos g. 5, Telšiai,

tel. (8 294) 5 38 02

Telšių r., Mažeikių r., Plungės r.

A. Dargis

B. Banys, V. Butautas, A. Dargis, A. Drūtys, A. Jokužys, S. Laurikietis, V. Ostasevičius, A. Plačiakis, B. Poderis, A. Ragauskas, R. Saliamonavičius

 

Tauragės apskritis

 

2002 04 20

9 val.

Jurbarko r. aplinkos apsaugos agentūra,

Muitinės g. 3a, Jurbarkas,

tel. (8 248) 5 43 74

Jurbarko r.

G. Stankevičius

S. Gražulevičius,

P. Gumbelevičius, E. Lingaitis,

J. Platūkis, A. Stankevičienė,

V. Zakaras

2002 04 20

13 val.

Tauragės r. aplinkos apsaugos agentūra,

Kranto g. 10, Tauragė,

tel. (8 446) 6 18 52

Tauragės r.

-“-

-“-

2002 04 20

16 val.

Šilalės r. aplinkos apsaugos agentūra,

Maironio g. 20b, Šilalė,

tel. (8 269) 7 44 61

Šilalės r.

G. Stankevičius

S. Gražulevičius, P. Gumbelevičius, E. Lingaitis,

J. Platūkis, A. Stankevičienė,

V. Zakaras

 

Utenos apskritis

 

2002 05 04

9 val.

Utenos r. aplinkos apsaugos agentūra,

Metalo g. 11, Utena, tel. (8 239) 6 96 59

Utenos r.

P. Bluzma

R. Baleišis, E. Bukelskis, V. Danilevičius, A. Hofmanas, V. Maslinskas, A. Petrauskas, A. Seibutis, A. Šakėnas

2002 05 04

13 val.

Molėtų r. aplinkos apsaugos agentūra,

Inturkės g.55, Molėtai,

tel. (8 230) 5 13 02

Molėtų r.

-“-

-“-

2002 05 11

11 val.

Anykščių r. aplinkos apsaugos agentūra,

J. Jablonskio g. 34, Anykščiai,

tel. (8 251) 5 25 73

Anykščių r.

R. Baleišis

A. Auglys, P. Bluzma, E. Bukelskis, V. Danilevičius, A. Hofmanas, V. Maslinskas, A. Petrauskas, A. Šakėnas, V. Tamošiūnas, E. Tijušas

2002 05 18

11 val.

Ignalinos r. aplinkos apsaugos agentūra,

Geležinkelio g. 34, Ignalina,

tel. (8 229) 5 33 21

Ignalinos r., Zarasų r.

A. Truskauskas

V. Buičenka, E. Bukelskis, V. Danilevičius, J. Jaruševičius, A. Liutkus, A. Seibutis, A. Šakėnas, V. Tamošiūnas

 

Vilniaus apskritis

 

2002 04 06

9 val.

Ukmergės r. aplinkos apsaugos agentūra,

Vytauto g. 77, Ukmergė,

tel. (8 340) 6 39 95

Ukmergės r.

P. Urbelis

 

R. Baleišis, P. Bluzma, E. Bukelskis, A. Hofmanas, J. Jaruševičius, P. Kanapienis, A. Liutkus, A. Šakėnas, A Vinslauskas

2002 04 06

13 val.

Širvintų r. aplinkos apsaugos agentūra,

Vilniaus g. 86, Širvintos,

tel. (8 232) 5 15 63

Širvintų r.

-“-

-“-

2002 04 19

9 val.

LMŽD Švenčionių skyrius,

Vilniaus g. 14-3, Švenčionys,

tel.: (8 217) 5 17 23, 5 27 87

Švenčionių r.

E. Tijušas

R. Baleišis, P. Bluzma, E. Bukelskis, A. Hofmanas, J. Jaruševičius, P. Kanapienis, A. Liutkus, A. Šakėnas, A Vinslauskas

2002 05 09

9 val.

LMŽD Vilniaus skyrius,

Stiklių g. 6, Vilnius,

tel. (8 22) 62 78 82

Vilniaus r.

-“-

R. Baleišis, P. Bluzma, E. Bukelskis, A. Hofmanas, J. Jaruševičius, P. Kanapienis, A. Liutkus, G. Mateika, T. Navsutis, A. Petrauskas, A. Stanislovaitis, A. Seibutis, A. Šakėnas, V. Tamošiūnas, A. Truskauskas, A. Vaišnoras, A Vinslauskas

2002 04 20

9 val.

LMŽD Trakų skyrius, Birutės g. 4,

Trakai, tel. (8 528) 5 31 74

Trakų r.

-“-

-“-

2002 04 20

14 val.

LMŽD Šalčininkų skyrius, Vilniaus g.53, Šalčininkai, tel. (8 250) 5 63 94

Šalčininkų r.

-“-

-“-

 

Pastabos:

1. Medžioklės trofėjų apžiūros komisijų darbe gali dalyvauti ir kiti, į komisijų sąrašus neįtraukti medžioklės trofėjų ekspertai.

2. Esant reikalui, regionų aplinkos apsaugos departamentai gali keisti medžioklės trofėjų apžiūros komisijų darbo vietą ir laiką, suderinę tai su komisijų pirmininkais bei informavę visuomenines medžiotojų organizacijas.

3. Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonuose bei Druskininkuose įgyti medžioklės trofėjai, pateikti į 2002 m. kovo 12-16 d. Alytaus kraštotyros muziejuje organizuotą medžioklės trofėjų parodą ir jos metu įvertinti, neprivalo būti pateikiami pakartotinei apžiūrai į šiame grafike nurodytas medžioklės trofėjų apžiūros vietas.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. D1-121

redakcija)

 

 

MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ EKSPERTŲ TARYBA

 

 

1. Antanas Auglys – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

2. Povilas Auglys – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD medžioklės trofėjų ekspertas.

3. Mindaugas Balčiūnas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

4. dr. Rimantas Baleišis – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

5. Antanas Dargis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

6. Juozas Davainis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

7. Rolandas Gavrilovas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

8. Stasys Gudzinevičius – vyresnysis trofėjų ekspertas.

9. Tadas Janušauskas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

10. Algimantas Kamičaitis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

11. Vilius Karpavičius – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

12. Giedrius Kavaliauskas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

13. Artūras Kibiša – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

14. Sigitas Kupšys – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD medžioklės trofėjų ekspertas;.

15. Algimantas Lacis – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

16. Romualdas Marcinkevičius – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

17. Vladas Maslinskas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

18. Rolandas Micevičius – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

19. Juozas Miškinis – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

20. Algis Petrauskas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

21. Bronislovas Poderis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

22. Viktoras Piskunovas – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

23. Raimondas Ribačiauskas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

24. Marius Slišajevas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

25. Gintaras Stankevičius – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

26. Vytautas Steponėnas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

27. Arvydas Strazdas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

28. Algimantas Šeškauskas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

29. Eugenijus Tijušas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

30. Antanas Truskauskas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

31. Jelena Tučina – vyresnioji medžioklės trofėjų ekspertė.

32. Irmantas Vaickelionis – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

33. Gediminas Vaitiekūnas – sertifikuotas CIC matuotojas.

34. Julius Vencius – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

35. Valdemaras Zakaras – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

36. Tadas Zubavičius – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

37. Tomas Zubovas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

38. Tomas Žukauskas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

___________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. 124

 

Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos nuostatai

 

I. Bendroji dalis

 

1. Medžioklės trofėjų ekspertų taryba (toliau – Taryba) yra visuomeniniais pagrindais dirbantis patariamasis organas prie Aplinkos ministerijos. Tarybos sudėtį (narius) tvirtina aplinkos ministras. Tarybos pirmininką pirmojo Tarybos posėdžio metu iš patvirtintų Tarybos narių renka patys Tarybos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-151, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 32-1166 (2007-03-17), i. k. 107301MISAK00D1-151

 

2. Taryba savo darbą organizuoja, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos, Laukinės gyvūnijos įstatymais, Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatais, šiais nuostatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Tarybai pirmininkauja pirmininkas, kuris organizuoja Tarybos darbą ir yra atsakingas už Tarybos priimtų sprendimų ir siūlymų pateikimą Aplinkos ministerijai.

4. Taryba veikia, vadovaudamasi kolegialaus klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.

5. Šie nuostatai reglamentuoja Tarybos sudarymą, uždavinius, funkcijas ir darbo organizavimą.

 

II. Tarybos veiklos uždavinys, tikslas ir funkcijos

 

6. Tarybos veiklos uždavinys yra pasiūlymų teikimas Aplinkos ministerijai dėl atrankinės medžioklės bei medžioklės trofėjų vertinimo, apžiūrų ir apskaitos reglamentavimo. Taryba taip pat dalyvauja rengiant medžioklės trofėjų apžiūras, apmokant būsimuosius medžioklės trofėjų ekspertus, tobulinant medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir medžioklės organizavimą, plėtojant visuomenės ir medžiotojų švietimą, pabrėžiant taisyklingos medžioklės reikšmę aplinkos apsaugai.

7. Tarybos veiklos tikslas – įtvirtinti taisyklingos medžioklės principus Lietuvoje, propaguoti medžioklės trofėjų pažinimo reikšmę ir mokslo apie juos svarbą.

8. Tarybos funkcijos:

8.1. pagal mokslinių tyrimų rezultatus teikti pasiūlymus dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių atrankinės medžioklės reikalavimų nustatymo, siekiant užtikrinti tinkamą medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklę;

8.2. teikti pasiūlymus dėl medžioklės trofėjų apžiūras bei medžioklės trofėjų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo;

8.3. raštu suderinę su medžiotojų visuomeninėmis organizacijomis, vienijančiomis klubus ir būrelius, siūlyti kasmetinių medžiotojų visuomeninių organizacijų, vienijančių klubus ir būrelius, medžioklės trofėjų apžiūrų vietas, grafikus, medžioklės trofėjų apžiūrų komisijų sudėtį. Iki vasario 1 d. nepateikus suderintų siūlymų, sprendimą dėl medžioklės trofėjų apžiūrų grafiko ir komisijų sudėties priima Aplinkos ministerija;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-598, 2008-11-11, Žin., 2008, Nr. 133-5148 (2008-11-20), i. k. 108301MISAK00D1-598

 

8.4. vertinti medžioklės trofėjų apžiūrų rezultatus ir teikti išvadas;

8.5. vykdyti vyriausiosios medžioklės trofėjų apžiūros komisijos funkcijas, sprendžiant iškilusius ginčus dėl medžioklės trofėjų ir elninių žvėrių atrankos vertinimo;

8.6. teikti metodinę paramą medžioklės trofėjų parodų rengėjams;

8.7. teikti pasiūlymus dėl medžiotojų selekcininkų rengimą ir jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo;

8.8. teikti pasiūlymus dėl medžioklės trofėjų ekspertų veiklą ir kategorijų suteikimą bei anuliavimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo bei egzaminuoti kandidatus į medžioklės trofėjų ekspertus.

 

III. Tarybos darbo reglamentavimas

 

9. Tarybos veikla planuojama sudarant metinį Tarybos darbo grafiką ir tvirtinant jį medžioklės sezono (nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.) pirmajame posėdyje. Tarybos veiklą koordinuoja Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamentas.

10. Visą medžiagą, kuri bus svarstoma posėdžio metu, Tarybos pirmininkas ar kitas posėdžiui vadovauti paskirtas Tarybos narys pateikia visiems Tarybos nariams ir Aplinkos ministerijai. Tarybos nariams ši medžiaga išsiunčiama ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki posėdžio dienos. Kartu yra pateikiama planuojamo posėdžio darbotvarkė, nurodoma posėdžio vieta ir laikas.

11. Tarybos nariai per 7 kalendorines dienas turi pateikti savo pastabas bei pasiūlymus svarstomais klausimais.

12. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, apie tai praneša iš anksto. Šių Tarybos narių raštu pareikšta nuomonė svarstomais klausimais paskelbiama posėdžio metu.

13. Esant reikalui, į Tarybos posėdį gali būti kviečiami įvairių institucijų atstovai, mokslininkai.

14. Tarybos posėdžiuose balsuojama atviru balsavimu. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Tarybos pirmininkas.

15. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami, vadovaujantis raštvedybos taisyklėmis. Jei vyko balsavimas, nurodomi balsavimo rezultatai. Atskirų Tarybos narių nuomonė, nesutampanti su priimtu sprendimu, šiems pageidaujant, gali būti užfiksuojama protokole. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas, posėdžio sekretorius ir visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.

16. Tarybos posėdžių protokolai pateikiami Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamentui, kur šių dokumentų originalai paliekami saugoti. Esant reikalui, Tarybos posėdžių protokolai, kuriuose priimti sprendimai dėl teikimo suteikti ar anuliuoti medžioklės trofėjų ekspertų kvalifikacijas ir kiti sprendimai, gali būti skelbiami Aplinkos ministerijos interneto tinklapyje. Atskiru Tarybos sprendimu posėdžio protokolų kopijos taip pat išsiunčiamos kitoms institucijoms.

17. Tarybos posėdžio protokolas Tarybos nariams yra išsiunčiamas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo posėdžio dienos.

 

IV. Tarybos veiklos sustabdymas

 

18. Tarybos veikla sustabdoma arba nutraukiama aplinkos ministro įsakymu.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124

 

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja laisvėje gyvenančių elninių žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, danielių, stirnų) patinų (toliau – žvėrių) atrankinį medžiojimą, siekiant pagerinti šių žvėrių bandos kokybę ir jų išauginamus ragus.

2. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Atranka – žvėrių sumedžiojimo eiliškumo nustatymas, atliekamas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų, siekiant užtikrinti, kad, nesant natūralios atrankos ar jai susilpnėjus, būtų tinkamai atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni bandos individai, o jauni bei viduramžiai gerai besivystantys žvėrys – saugomi.

2.2. Amžiaus klasė – žvėries vystymosi periodas, kurio metu kūno ir atskirų jo dalių vystymasis bei fiziologiniai procesai kinta palyginti nežymiai. Vyresnių kaip vienerių metų elninių žvėrių patinų amžius nurodomas, pateikiant nuorodą, kelintus jų gyvenime ragus jie yra išauginę (1 lentelė).

1 lentelė

Elninių žvėrių patinų amžiaus klasės

 

Amžiaus klasė

Amžius (metais arba kelinti išauginti ragai)

Briedis

Taurusis elnias

Danielius

Stirninas

0 Jaunikliai

iki 1 metų

iki 1 metų

iki 1 metų

iki 1 metų

I Metiniai

1

1

1

1

II Jauni

2–3

2–3

2–3

2

III Viduramžiai

4–7

4–9

4–7

3–4

IV Brandūs

8–10

10–12

8–10

5–6

V Seni

11 ir vyresni

13 ir vyresni

11 ir vyresni

7 ir vyresni

 

2.3. Trofėjinės brandos amžius – laikotarpis, kai žvėrys turi vertingiausius ragus. Trofėjinės brandos amžius baigiasi, sulaukus tikslinio amžiaus.

2.4. Tikslinis amžius tai rekomenduojamas amžius, kurį turi pasiekti perspektyvūs ir gerai besivystantys žvėrys, kad būtų išauginti vertingiausi ragai, o šių žvėrių teigiama įtaka elninių žvėrių bandai truktų kuo ilgiau. Atskirų rūšių žvėrių tikslinis amžius nustatytas, atsižvelgiant į vidutinį amžių, kurio sulaukę tos rūšies žvėrių patinai turi stambiausius (vidutiniškai) ragus (2 lentelė).

 

2 lentelė

Elninių žvėrių patinų trofėjinės brandos pradžia ir tikslinis amžius

 

Žvėrių rūšis

Trofėjinės brandos amžiaus pradžia (išauginti ragai)

Tikslinis amžius

(išauginti ragai)

Briedis

aštunti

dešimti

Taurusis elnias

dešimti

dvylikti

Danielius

aštunti

dešimti

Stirna

penkti

šešti

 

2.5. Atrankos grupė – tai sąlyginė žvėrių grupė, į kurią žvėrys skiriami pagal jų morfologinių požymių panašumą, sveikatos būklę ir ragų išsivystymą. Išskiriamos šios atrankos grupės: labai perspektyvūs, perspektyvūs ir medžiotini žvėrys. Medžiotini žvėrys skirstomi į atrankinius, brandžius ir elitinius brandžius.

2.6. Perspektyvūs žvėrys – tai žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos, kurie savo amžiaus klasėje yra vidutinio bei didesnio nei vidutinio svorio ir turi vidutinius bei stambesnius nei vidutiniai ragus, išskyrus žvėris, priskirtus labai perspektyvių grupei.

2.7. Labai perspektyvūs žvėrys – tai žvėrys, gerokai viršijantys vidutinius savo amžiaus klasės rodiklius.

2.8. Medžiotini žvėrys – tai žvėrys, kurie dėl jų reikšmės populiacijai (ligoti, traumuoti, silpnai, nenormaliai besivystantys, pasiekę trofėjinę brandą arba nusenę) turi būti arba gali būti sumedžioti. Medžiotini žvėrys skirstomi į atrankinius, brandžius ir elitinius brandžius.

2.8.1. Atrankiniai (selekciniai) žvėrys – tai žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos, kurie savo amžiaus klasėje yra mažesnio nei vidutinio svorio arba turi smulkesnius už vidutinius atitinkamoje amžiaus klasėje ragus. Į šią grupę skiriami ligoti ar traumuoti žvėrys.

2.8.2. Brandūs žvėrys – tai trofėjinę brandą pasiekę žvėrys.

2.8.3. Elitiniai brandūs žvėrys tai brandūs labai gerai išsivystę žvėrys, kurių ragų masė yra ne mažesnė kaip: briedžių – 6 kg, tauriųjų elnių – 7 kg, stirninų Pietvakarių Lietuvoje – 320 g, likusioje Lietuvos teritorijoje – 300 g, danielių – 2,5 kg. Elitiniai brandūs žvėrys turi būti sumedžioti pasiekę tikslinį amžių.

2.9. Nenormalūs ragai – ragai, kurių forma labai skiriasi nuo tipiškos tos rūšies žvėrių ragų formos: peruko, sraigto formos, daugiakamieniai ragai bei ragai, kurių šakų skaičius ant atskirų ragų skiriasi daugiau, nei nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė

Elninių žvėrių patinų skirstymas pagal ragų šakų skaičių

 

Žvėries pavadinimas

Rago šakų skaičius, vnt.

Vieno rago

Kito rago

Abiejų ragų

iešmaragis (briedis, taurusis elnias, danielius) arba ylaragis (stirninas)

1

1

2

nepilnas šakiaragis

1

2

3

šakiaragis

2

2

4

nepilnas šešiašakis

3

2

5

šešiašakis

3

3

6

nepilnas aštuonšakis

4

2 arba 3

6 arba 7

aštuonšakis

4

4

8

nepilnas dešimtšakis

5

3 arba 4

8 arba 9

dešimtšakis

5

5

10

nepilnas dvylikašakis

6

4 arba 5

10 arba 11

dvylikašakis

6

6

12

nepilnas keturiolikašakis

7

5 arba 6

11 arba 13

keturiolikašakis ir t. t.

7

7

14

 

2.10. Ragų masė tai ragų su visa kaukole be apatinio žandikaulio masė, atmetus viršutinio žandikaulio svorį (stirninams – 90 g, tauriesiems elniams – 700 g, briedžiui – 1000 g).

2.11. Rago šaka – atsišakojusi rago dalis, kurios ilgis tauriojo elnio, danieliaus ir briedžio raguose didesnis kaip 2 cm, stirnino – 1 cm. Rago šaka laikoma tik tokia atsišakojusi rago dalis, jeigu jos ilgis yra didesnis už jos pagrindo plotį. Nurodant šakų skaičių, įskaitoma ir rago kamieno viršūnė.

2.12. Pietvakarių Lietuva – regionas, apimantis Marijampolės apskritį.

3. Po sunkių žiemų, kai žvėrys būna nusilpę, vėliau šeriasi ir nuvalo ragus arba augina menkesnius ragus, Medžioklės trofėjų ekspertų tarybai pasiūlius, atskiru aplinkos ministro įsakymu šių Nuostatų kai kurie reikalavimai gali būti laikinai sustabdomi arba keičiami.

 

II. Žvėrių atranka

 

4. Atrankos tikslas – atrinkti selekciniu požiūriu ydingus pagal šių Nuostatų reikalavimus atrankiniams priskirtinus žvėris bei išsaugoti perspektyvius žvėris. Atsižvelgiant į tai, draudžiama medžioti labai perspektyvius ir perspektyvius žvėris, o medžiotini žvėrys medžiojami, laikantis 5 punkte nustatytos rekomenduojamos tvarkos.

5. Intensyviausią atranką rekomenduojama vykdyti metinių ir jaunų žvėrių (I ir II amžiaus klasės) tarpe, kada atrankos požymiai, pateikti šių Nuostatų III skyriuje „Žvėrių priskyrimas atrankos grupėms“, yra ryškiausi, siekiant, kad prasčiausi atrankiniai žvėrys nesulauktų lytinės brandos (rujojimo) amžiaus. Pagal žvėrių reikšmę populiacijai rekomenduojamas toks jų sumedžiojimo eiliškumas ir laikotarpis, atsižvelgiant į rują:

1) atrankiniai – sumedžiotini prieš rują;

2) seni – sumedžiotini bet kuriuo leidžiamu metu;

3) brandūs – sumedžiotini pasibaigus rujai;

4) elitiniai brandūs, pasiekę tikslinį amžių, – sumedžiotini pasibaigus rujai.

 

III. Žvėrių priskyrimas atrankos grupėms

 

6. Akivaizdžiai ligoti, sužeisti ar traumuoti (ypač su galūnių bei galvos traumomis), su bet kokio stiprumo ragų kelmelių pažeidimais, nenormaliais ragais žvėrys skiriami prie atrankinių, nepaisant jų amžiaus ir kitų tai rūšiai nustatytų atrankos požymių.

7. Nesunkiai traumuoti žvėrys, išskyrus 6 punkte paminėtas traumas, taip pat su nenormaliais ragais, išsivysčiusiais dėl augančių ragų (pantų) pažeidimo ar ragų nušalimo, taip pat su mechaniškai nulaužtu rago kamienu ar rago šaka, negali būti skiriami prie atrankinių.

8. Atrankiniais briedžiais laikomi:

8.1. nuplikusiu kailiu;

8.2. silpnai besivystantys (metiniai mažiau kaip 250 kg, 2–4 metų amžiaus mažiau kaip 300 kg ir vyresni mažiau kaip 350 kg svorio);

8.3. agresyvūs ne rujos metu;

8.4. turintys ragus, atitinkančius požymius pagal 4 lentelės grafą „Atrankiniai“:

4 lentelė

Briedžių skirstymas į atrankos grupes pagal ragus ir amžių

 

Ragai

(skliaustuose – amžius metais)

Amžiaus klasė

Atrankiniai

Perspektyvūs

Labai

perspektyvūs

Pirmieji

(1.5)

Metiniai

Gumbaragiai.

Iešmaragiai, kurių ragai trumpesni kaip 20 cm

Iešmaragiai, kurių ragai ilgesni kaip 20 cm

Nepilni šakiaragiai ir su šakotesniais ragais

Antrieji

(2.5)

 

Gumbaragiai. Iešmaragiai

Šakiaragiai

Šakotesni nei šakiaragiai

Tretieji

(3.5)

Jauni

Iešmaragiai. Nepilni šakiaragiai. Šakiaragiai su trumpesnėmis kaip 25 cm ragų šakomis (vidurkis)

Šakiaragiai, su ilgesnėmis kaip 25 cm ragų šakomis (vidurkis)

Nepilni šešiašakiai ir su šakotesniais ragais

Ketvirtieji ir penktieji

(4.5–5.5)

Viduramžiai

Iešmaragiai. Šakiaragiai. Nepilni šešiašakiai. Šešiašakiai su trumpesnėmis kaip 25 cm ragų šakomis (vidurkis)

Šešiašakiai su ilgesnėmis kaip 25 cm ragų šakomis (vidurkis)

Nepilni aštuonšakiai ir su šakotesniais ragais

Šeštieji ir septintieji

(6.5–7.5)

 

Visi briedžiai, kurių ragai nepriklausomai nuo jų formos ir šakų skaičiaus sveria mažiau kaip 5 kg

Briedžiai, kurių ragai sveria daugiau kaip 5 kg

Briedžiai, kurių ragai sveria daugiau kaip 6 kg

Aštuntieji-dešimtieji (trofėjinė branda)

(8.5–10.5)

Brandūs

Medžiotini (elitiniai brandūs – briedžiai, kurių ragai sveria

daugiau kaip 6 kg)

Vienuoliktieji ir vyresni

(11.5 ir vyresni)

Seni

Medžiotini

 

9. Atrankiniais tauriaisiais elniais laikomi:

9.1. silpnai besivystantys;

9.2. turintys ragus, atitinkančius požymius pagal 5 lentelės grafą „Atrankiniai“:

5 lentelė

Tauriųjų elnių skirstymas į atrankos grupes pagal ragus ir amžių

 

Ragai (skliaustuose – amžius metais)

Amžiaus klasė

Atrankiniai

Perspektyvūs

Labai

perspektyvūs

Pirmieji (1.5)

Metiniai

Iešmaragiai smailaviršūniai, išskyrus su ilgesniais kaip 30 cm ragais. Iešmaragiai bukaviršūniai su trumpesniais kaip 20 cm ragais. Iešmaragiai, kurių ragai labai nevienodo ilgio bei kurių ragai nenuvalyti po spalio 10 d.

Iešmaragiai smailaviršūniai su ilgesniais kaip 30 cm ragais. Iešmaragiai bukaviršūniai su ilgesniais kaip 20 cm ragais

Nepilni šakiaragiai ir su šakotesniais ragais

Antrieji (2.5)

Jauni

Iešmaragiai. Šakiaragiai. Šešiašakiai. Nepilni aštuonšakiai, kurių ragai ploni (kamieno apimtis apačioje mažesnė kaip

9 cm, viršuje – 8 cm), o jų masė sukoncentruota apatinėje dalyje

Nepilni aštuonšakiai, kurių ragai ploni, bet masė sukoncentruota viršutinėje dalyje. Nepilni aštuonšakiai, kurių ragai stori nepriklausomai nuo masės sukoncentravimo. Aštuonšakiai

Nepilni dešimtšakiai ir su šakotesniais ragais

Tretieji

(2.5)

 

Aštuonšakiai ir prastesni.

Nepilni dešimtšakiai, kurių ragai ploni (kamieno apimtis apačioje mažesnė kaip 10 cm, viršuje – 9 cm), o jų masė sukoncentruota apatinėje dalyje

Nepilni dešimtšakiai, kurių ragai ploni, bet masė sukoncentruota viršuje. Nepilni dešimtšakiai, kurių ragai stori nepriklausomai nuo masės sukoncentravimo. Visi dešimtšakiai

Nepilni dvylikašakiai ir šakotesniais ragais

Ketvirtieji – šeštieji (4.5–6.5)

 

Dešimtšakiai ir prastesni.

Nepilni dvylikašakiai, kurių ragai ploni (kamieno apimtis apačioje mažesnė kaip 13 cm, viršuje –

12 cm), o jų masė sukoncentruota apatinėje dalyje. Elniai, kurių ragai be pokarūninių šakų.

Nepilni dvylikašakiai, kurių ragai ploni, bet jų masė sukoncentruota viršutinėje dalyje.

Nepilni dvylikašakiai, kurių ragai stori nepriklausomai nuo masės sukoncentravimo. Visi dvylikašakiai.

Nepilni keturiolikašakiai ir su šakotesniais ragais

Septintieji – devintieji (7.5–9.5)

Viduramžiai

Nepilni dvylikašakiai ir prastesni.

Dvylikašakiai ir su šakotesniais ragais, jeigu ragai nemasyvūs, sveriantys 5 kg ir mažiau, taip pat be karūnų arba silpnomis karūnomis (mažiau kaip

7 šakos), be pokarūninių arba su trumpesnėmis kaip 20 cm pokarūninėmis šakomis

Dvylikašakiai ir su šakotesniais ragais, sveriančiais daugiau kaip 5 kg, taip pat su stipriomis karūnomis (8 ir daugiau šakų), su ilgesnėmis negu 20 cm pokarūninėmis šakomis

Dvylikašakiai ir su šakotesniais ragais, sveriančiais daugiau negu 7 kg

Dešimtieji – dvyliktieji

(10.5–12.5)

Brandūs

Medžiotini (elitiniai brandūs – taurieji elniai, kurių ragai sveria daugiau kaip 7 kg)

Tryliktieji ir vėlesni (13.5 ir vyresni)

Seniai

Medžiotini

 

10. Atrankiniais danieliais laikomi:

10.1. silpnai besivystantys;

10.2. beragiai bei su vienu ragu;

10.3. labai asimetriškais ragais;

10.4. turintys ragus, atitinkančius požymius pagal 6 lentelės grafą „Atrankiniai“.

6 lentelė

Danielių patinų skirstymas į atrankos grupes pagal ragus ir amžių

 

Ragai (skliaustuose – amžius metais)

Amžiaus klasė

Atrankiniai

Perspektyvūs

Labai

perspektyvūs

Pirmieji

(1.5)

Metiniai

Gumbaragiai. Iešmaragiai, kurių ragai labai ploni arba trumpesni už ausų kaušelius, išskyrus su labai storu (kriaušišku) pamatu. Iešmaragiai, kurių ragai labai skiriasi ilgiu

Iešmaragiai, kurių ragai stori arba ilgesni už ausų kaušelius, taip pat labai ploni arba trumpesni už ausų kaušelius, bet su labai storu (kriaušišku) pamatu

Nepilni šakiaragiai ir su šakotesniais ragais

Antrieji

(2.5)

Jauni

Gumbaragiai. Iešmaragiai. Šakiaragiai. Nepilni šešiašakiai. Šešiašakiai, kurių akinės ir pomentinės šakos trumpesnės kaip 8 cm, be menčių užuomazgų, su trumpesniais kaip 35 cm ir plonais (kamieno apimtis apačioje ir viršuje mažesnė kaip 6 cm) ragais

Šešiašakiai, kurių akinės ir pomentinės šakos ilgesnės kaip 8 cm, su menčių užuomazgomis bei su ilgesniais kaip 35 cm ir storais (kamieno apimtis apačioje ir viršuje didesnė kaip 7 cm)

ragais

Nepilni aštuonšakiai ir su šakotesniais ragais

Tretieji

(3.5)

 

Šešiašakiai ir prastesni. Danieliai su šakotesniais, bet be menčių ragais. Danieliai nepriklausomai nuo ragų šakų skaičiaus, kurių ragų akinės ir pomentinės šakos trumpesnės kaip 10 cm arba mentės yra mažos, trikampio formos ar su ovalo formos iškarpomis, arba ragai trumpesni kaip 40 cm ir ploni (kamieno apimtis apačioje ir viršuje mažesnė kaip 7 cm)

Danieliai nepriklausomai nuo ragų šakų skaičiaus, kurių akinės ir pomentinės šakos ilgesnės kaip

10 cm, mentės be ovalo formos iškarpų, o ragai ilgesni kaip 40 cm ir stori (kamieno apimtis apačioje ir viršuje didesnė kaip 7 cm)

 

Danieliai, kurių ragai kaip ir perspektyvių, tačiau ragų mentės platesnės kaip 9 cm ir ilgesnės kaip 20 cm

Ketvirtieji ir penktieji

(4.5–5.5)

Viduramžiai

Danieliai nepriklausomai nuo ragų šakų skaičiaus, kurių ragų akinės ir pomentinės šakos yra trumpesnės kaip 13 cm, arba ragai yra be menčių, arba kurių mentės su ovalo formos ar giliomis iškarpomis, arba mentės yra rombo ar trikampio formos, arba ragai yra trumpesni kaip 50 cm ir ploni (kamieno apimtis apačioje ir viršuje mažesnė kaip 9 cm)

Danieliai nepriklausomai nuo ragų šakų skaičiaus, kurių akinės ir pomentinės šakos ilgesnės kaip

13 cm, mentės be ovalo formos ar gilių iškarpų, ilgesni kaip 50 cm ir stori (kamieno apimtis apačioje ir viršuje didesnė kaip 9 cm)

Danieliai, kurių ragai kaip ir perspektyvių, bet ragų mentės platesnės kaip 12 cm ir ilgesnės kaip 30 cm

 

Šeštieji ir septintieji)

(6.5–7.5)

Viduramžiai (tęsinys)

Danieliai nepriklausomai nuo ragų šakų skaičiaus, kurių ragai yra be menčių arba kurių mentės yra su ovalo formos ar giliomis iškarpomis, mentės yra rombo, trikampio ar „žuvies pilvo“ formos, arba ragai trumpesni kaip 60 cm ir ploni (kamieno apimtis apačioje ir viršuje mažesnė kaip 10 cm) arba sveria mažiau nei 2,3 kg

Danieliai nepriklausomai nuo ragų šakų skaičiaus, kurių ragų mentės be ovalo formos ar gilių iškarpų, ragai ilgesni kaip 60 cm ir stori (kamieno apimtis apačioje ir viršuje didesnė kaip 10 cm) ir sveria daugiau nei 2,3 kg

Danieliai, kurių ragai kaip ir perspektyvių, bet ragų mentės platesnės kaip 15 cm ir ilgesnės kaip 35 cm

Aštuntieji – dešimtieji

(8.5–10.5)

Brandūs

Medžiotini (elitiniai brandūs – danieliai, kurių ragai sveria

daugiau kaip 2,5 kg)

Vienuoliktieji

ir vėlesni

(11.5 ir vyresni)

Seniai

Medžiotini

 

11. Atrankiniais stirninais laikomi:

11.1. silpnai besivystantys;

11.2. Pietvakarių Lietuvoje – turintys ragus, atitinkančius požymius pagal 7 lentelės, o kitoje Lietuvos dalyje – turintys ragus, atitinkančius požymius pagal 8 lentelės grafą „Atrankiniai“:

 

7 lentelė

 

Pietvakarių Lietuvos stirninų skirstymas į atrankos grupes pagal ragus ir amžių

 

Ragai (skliaustuose – amžius metais)

Amžiaus klasė

Atrankiniai

Perspektyvūs

Labai

perspektyvūs

Pirmieji

(1.5)

Metiniai

Gumbaragiai. Ylaragiai

Nepilni šakiaragiai

Šakiaragiai ir su šakotesniais ragais

Antrieji

(2.5)

Jauni

Gumbaragiai. Ylaragiai. Nepilni šakiaragiai. Šakiaragiai su trumpesnėmis nei 4 cm ragų šakomis (vidurkis)

Šakiaragiai su ilgesnėmis kaip 4 cm ragų šakomis (vidurkis)

Nepilni šešiašakiai ir su šakotesniais ragais

Tretieji ir ketvirtieji

(3.5–4.5)

Vidur-amžiai

Šakiaragiai ir nepilni šešiašakiai, išskyrus su labai masyviais ragais, sveriančiais daugiau nei 250 g. Šešiašakiai, kurių ragų masė sukoncentruota apačioje, o šakos trumpesnės kaip 4 cm (vidurkis)

Šakiaragiai ir nepilni šešiašakiai su storais, masyviais ragais, sveriančiais daugiau nei 250 g

Šešiašakiai, kurių ragų masė sukoncentruota viršuje, o šakos ilgesnės kaip 4 cm (vidurkis)

Penktieji

ir šeštieji

(5.5–6.5)

Brandūs

Medžiotini (elitiniai brandūs stirninai, kurių ragai sveria

daugiau nei 320 g)

Septintieji ir vėlesni

(7.5 ir vyresni)

Seniai

Medžiotini

 

8 lentelė

 

Stirninų skirstymas į atrankos grupes pagal ragus ir amžių
(išskyrus Pietvakarių Lietuvoje)

 

Ragai (skliaustuose – amžius metais)

Amžiaus klasė

Atrankiniai

Perspektyvūs

Labai

perspektyvūs

Pirmieji

(1.5)

Metiniai

Gumbaragiai. Ylaragiai, kurių ragai ploni ir trumpesni kaip 10 cm. Ylaragiai, kurių ragai labai nevienodo ilgio.

Ylaragiai, kurių ragai ilgesni kaip 10 cm arba stori. Nepilni šakiaragiai.

Pilni šakiaragiai ir su šakotesniais ragais

Antrieji

(2.5)

Jauni

Gumbaragiai. Ylaragiai. Nepilni šakiaragiai. Šakiaragiai su trumpesnėmis nei 3 cm ragų šakomis (vidurkis)

Šakiaragiai su ilgesnėmis kaip 3 cm ragų šakomis (vidurkis)

Nepilni šešiašakiai ir su šakotesniais ragais

Tretieji ir ketvirtieji

(3.5–4.5)

Viduramžiai

Šakiaragiai ir nepilni šešiašakiai, išskyrus su labai masyviais ragais, sveriančiais daugiau nei 230 g. Šešiašakiai, kurių ragų masė sukoncentruota apačioje, o šakos trumpesnės kaip 4 cm (vidurkis)

Šakiaragiai ir nepilni šešiašakiai su storais, masyviais ragais, sveriančiais daugiau nei 230 g

Šešiašakiai, kurių ragų masė sukoncentruota viršuje, o šakos ilgesnės kaip 4 cm (vidurkis)

Penktieji

ir šeštieji

(5.5–6.5)

Brandūs

Medžiotini (elitiniai brandūs stirninai, kurių ragai sveria

daugiau nei 300 g)

Septintieji ir vėlesni

(7.5 ir vyresni)

Seniai

Medžiotini

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

12. Sumedžiotų žvėrių ragai turi būti paruošiami, kaukolės kaulus ir apatinį žandikaulį nuvalant nuo minkštųjų audinių ir išbalinant kaulus. Balinant turi būti išsaugoma natūrali apatinio žandikaulio dantų spalva. Tauriųjų elnių, danielių, stirninų ragai turi būti paruošiami su visa kaukole. Briedžių ragus leidžiama paruošti su kaukolės dalimi. Visais atvejais privaloma paruošti apatinio žandikaulio dešiniąją pusę.

13. Siekiant nustatyti, ar žvėrys yra medžiojami, laikantis šiuose Nuostatuose nustatytų reikalavimų, per medžioklės sezoną įgyti elninių žvėrių trofėjai, vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir Medžioklės trofėjų apžiūrų organizavimo tvarkos reikalavimais, turi būti pateikiami kasmet organizuojamai medžioklės trofėjų apžiūrai.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 233, 2002-05-08, Žin., 2002, Nr. 55-2210 (2002-06-05), i. k. 102301MISAK00000233

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-151, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 32-1166 (2007-03-17), i. k. 107301MISAK00D1-151

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-598, 2008-11-11, Žin., 2008, Nr. 133-5148 (2008-11-20), i. k. 108301MISAK00D1-598

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-389, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 57-2818 (2010-05-18), i. k. 110301MISAK00D1-389

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-109, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02168

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-120, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02234

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 „Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros ir Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-698, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12314

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-121, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-04, i. k. 2019-03538

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 „Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ pakeitimo