Suvestinė redakcija nuo 2021-09-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 80-4192, i. k. 1122060ISAK000V-713

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-15:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO PASKELBUS MOBILIZACIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 28 d. Nr. V-713

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u  Lietuvos kariuomenės vadą, esant Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo  (toliau – KPĮ) 29 straipsnio 2 dalyje nustatytoms aplinkybėms, priimti sprendimus dėl tarnybos atidėjimo, vadovaujantis KPĮ 29 straipsnio 3 dalimi.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-713

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo

Nr. V-285 redakcija)

 

 

KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO PASKELBUS MOBILIZACIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų šaukimą į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją.

2.    Informacija, įskaitant asmens duomenis, susijusi su karo prievolininkų šaukimu į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją, skyrimu į pareigas kariniuose vienetuose ir atleidimu iš pareigų kariniuose vienetuose, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – PerVIS) ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registre  (toliau – KPR).

3. Vykdant karo prievolininkų šaukimą paskelbus mobilizaciją, asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-786, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20304

 

ii SKYRIUS

PASIRENGIMAS vYKDYTI KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMĄ

4. Paskelbus visuotinę arba dalinę mobilizaciją, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (toliau – KPĮ) 26 straipsnio 1 dalimi, karo prievolininkai yra šaukiami atlikti privalomosios karo tarnybos, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (toliau – KPKT) direktorius ar jo įgaliotas asmuo, paskelbus Seimo nutarimą ar Respublikos Prezidento dekretą dėl mobilizacijos skelbimo, atsižvelgdamas į karinių pajėgumų poreikį nedelsdamas patvirtina Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą planą, kuriame nurodo:

4.1.      karinius vienetus, į kuriuos skiriami parengtojo kariuomenės personalo rezervo kariai, jų skaičius, paskirstytus pagal KPKT regioninius karo prievolės ir komplektavimo padalinius (šaukimo punktus) (toliau – RKPKP), ir terminus, iki kurių nustatytas karo prievolininkų skaičius turi būti paskirtas į karinius vienetus;

4.2.      karinius vienetus, į kuriuos skiriami neparengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai, jų skaičius, paskirstytus pagal RKPKP, ir tarnybos pradžios datas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

III SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMAS

5. Karo prievolininkų šaukimą į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją vykdo RKPKP, vadovaudamiesi Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą planu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

6. RKPKP, vadovaudamiesi KPR duomenimis, karo prievolininkams, kurie, vadovaujantis KPĮ 3 ir 29 straipsniais, neatleidžiami nuo karo prievolės arba kuriems privalomoji karo tarnyba paskelbus mobilizaciją neatidedama, siunčia nurodymus susisiekti ir pateikti savo duomenis (1 priedas), informuoja karo prievolininkus jų pateiktu elektroniniu paštu ir (arba) telefonu. Informaciją apie šaukimo pradžią KPKT skelbia KPĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

7.    Nurodymai karo prievolininkams siunčiami ir jie papildomai informuojami jų pateiktu elektroniniu paštu ir (arba) telefonu, teikiant pirmenybę:

7.1. karo prievolininkams, pareiškusiems norą atlikti privalomąją karo tarnybą;

7.2. karo prievolininkams, Karinės medicinos ekspertizės komisijos pripažintiems tinkamais atlikti tikrąją karo tarnybą;

7.3. karo prievolininkams, anksčiau atleistiems iš tikrosios karo tarnybos;

7.4. visiems kitiems karo prievolininkams.

8. Karo prievolininkas privalo iki nurodyme nustatyto termino susisiekti ir pateikti RKPKP savo duomenis ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir, jeigu yra aplinkybių, dėl kurių jis gali būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji karo tarnyba paskelbus mobilizaciją gali būti jam atidėta, dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios karo tarnybos paskelbus mobilizaciją atidėjimo individualia tvarka aplinkybės, taip pat išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius ar kitus dokumentus, kurie gali turėti reikšmės priimant sprendimą dėl skyrimo į atitinkamas pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

9. RKPKP ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina karo prievolininko pateiktus dokumentus ir teikia atitinkamus siūlymus:

9.1. nustačius, kad karo prievolininkui tarnyba paskelbus mobilizaciją turėtų būti atidėta (išskyrus  KPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį), arba kad karo prievolininkas turėtų būti atleistas nuo karo prievolės, RKPKP pateikia KPKT direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui siūlymą karo prievolininkui atidėti tarnybą arba atleisti jį nuo karo prievolės.

KPKT direktorius arba jo įgaliotas asmuo priima ir įsakymu įformina vieną iš šių sprendimų:

9.1.1. atidėti karo prievolininkui tarnybą paskelbus mobilizaciją ir sustabdyti jo šaukimo procedūras;

9.1.2atleisti karo prievolininką nuo karo prievolės ir sustabdyti jo šaukimo procedūras;

9.2. nustačius KPĮ 29 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, RKPKP nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, teikia atitinkamą siūlymą krašto apsaugos ministro įgaliotam asmeniui priimti KPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatytą sprendimą. Šiam asmeniui priėmus sprendimą atidėti karo prievolininkui tarnybą paskelbus mobilizaciją, RKPKP sustabdo karo prievolininko šaukimo procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

10. RKPKP, vadovaudamiesi Karinės medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, organizuoja ir kontroliuoja karo prievolininkų, kuriems tarnyba paskelbus mobilizaciją nėra atidėta ar kurie nėra atleisti nuo karo prievolės ir neturi galiojančio Karinės medicinos ekspertizės komisijos priimto ekspertinio nutarimo, sveikatos patikrinimą (registruoja į Karinę medicinos ekspertizės komisiją ir duoda nurodymą atvykti pasitikrinti sveikatos (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

11Karo prievolininkai, pripažinti pagal sveikatos būklę tinkamais privalomajai karo tarnybai, KPKT direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu (kuriame nurodomi karo prievolininko karinis laipsnis, vardas (-ai), pavardė, asmens kodas, karinė (-ės) specialybė (-ės)) yra skiriami į atitinkamus karinius vienetus atlikti privalomąją karo tarnybą.

12. RKPKP karo prievolininkams, paskirtiems atlikti privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją, ne vėliau kaip įsakymo dėl paskyrimo atlikti privalomąją karo tarnybą pasirašymo dieną išsiunčia nurodymus atvykti į tarnybos vietą (3 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

 

13Jeigu yra priežasčių, nurodytų Karo prievolės įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, dėl kurių karo prievolininkas nustatytu laiku negali atlikti privalomosios karo tarnybos, arba jis paskirtą dieną neatvyksta į nurodytą karinį vienetą (RKPKP), jis yra skiriamas atlikti privalomąją karo tarnybą šioms priežastims išnykus į tą patį arba kitą Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą plane nurodytą karinį vienetą.

14RKPKP patikrina paskirtų atlikti privalomąją karo tarnybą ir atvykusių karo prievolininkų tapatybes, nurodo jų pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir organizuoja jų perdavimą atitinkamų Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą plane nurodytų karinių vienetų atstovų žinion.

_______________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1+priedas (nauja redakcija pagal V-671)

 

2+priedas (nauja redakcija pagal V-671)

 

3+priedas (nauja redakcija pagal V-671)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-476, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-18, i. k. 2018-08043

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-285, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04348

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-786, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20304

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-671, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19343

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo