Suvestinė redakcija nuo 2018-07-24 iki 2018-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 141-6631, i. k. 1111100NUTA00001342

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-24:

Nr. 700, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12302

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMĄ

 

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1342

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi,
6 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktais, 9 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsniu, 13 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies
3 punktu ir 4–7 dalimis, 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalies 2 punktu, 4–7 dalimis,
22 straipsnio 2 dalimi, 26 straipsnio 4–6 dalimis, 28 straipsnio 2 ir 4–7 dalimis, 29 straipsnio
2 dalimi, 30 straipsnio 3–5 dalimis, 31 straipsnio 2 dalimi, 32 straipsnio 1 dalimi ir
3–6 dalimis, 33 straipsniu, 34 straipsniu, 35 straipsnio 2–6 dalimis, 36 straipsnio 1 dalimi,
38 straipsniu, 41 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Įgalioti Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos:

1.1. atlikti Turizmo įstatyme nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas;

1.2. suderinus su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, patvirtinti apgyvendinamų Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių registravimo, įskaitant registracijos kortelėse pateikiamų duomenų tvarkymą, tvarką.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai patvirtinti Turizmo tarybos nuostatus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1309, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18055

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 994, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14040

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 700, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12302

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo