Suvestinė redakcija nuo 2015-09-23 iki 2018-07-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 141-6631, i. k. 1111100NUTA00001342

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMĄ

 

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1342

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (2015 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. XII-1723 redakcija) 4 straipsnio 15 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 4 dalimi, 12 straipsnio 7 dalimi, 15 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 7 punktu, 17 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis ir 19 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1309, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18055

Nr. 994, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14040

 

1. Pavesti peržiūrėti ir prireikus patikslinti:

1.1. Ūkio ministerijai Turizmo tarybos nuostatus;

1.2. Aplinkos ministerijai Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatus.

2. Įgalioti:

2.1. Ūkio ministeriją – atlikti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje ir 17 straipsnio 4 dalyje nustatytas funkcijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1309, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18055

 

2.2. ūkio ministrą:

2.2.1. patvirtinti Turizmo tarybos sudėtį;

2.2.3. patvirtinti Kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinės) tvarkos aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. 994, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14040

 

2.2.2. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. 994, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14040

 

2.3. Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos:

2.3.1. nustatyti kelionių organizavimo paslaugų priskyrimo laikinoms ar vienkartinėms paslaugoms kriterijus;

2.3.2. suderinus su Vidaus reikalų ministerija, patvirtinti Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo ir registracijos kortelių tvarkymo tvarkos aprašą;

2.3.3. suderinus su Kultūros ministerija ir Aplinkos ministerija, patvirtinti Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašą;

2.3.5. patvirtinti Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. 1309, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18055

 

2.3.4. Neteko galios nuo 2014-11-28

Punkto naikinimas:

Nr. 1309, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18055

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 29-1193);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 351 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 320 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų ir Turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2003, Nr. 29-1195);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimą Nr. 1477 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 351 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 320 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų ir Turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6399).

4. Šio nutarimo 3.2 ir 3.3 punktai įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1309, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18055

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 994, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14040

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo