Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 81-2267, i. k. 0981100NUTA00001088

 

Nauja redakcija nuo 2015-08-28:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1088

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Gediminas Vagnorius

 

 

 

Finansų ministras                                                                                 Algirdas Šemeta

 

 


 

Nauja nuostatų redakcija (nuo 2010-10-19):

Nr. 1093, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3041 (2002-07-17)

Nr. 337, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1726 (2008-04-22)

Nr. 1453, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6290 (2010-10-18)

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1088
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1453
redakcija)

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Finansų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą finansų ministrui pavestose valstybės valdymo srityse. Valstybės politikos įgyvendinimo funkcijos Finansų ministerijai gali būti pavestos tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui.

Finansų ministerijos savininkė yra valstybė, ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama Finansų ministerijos savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:

2.1. koordinuoja Finansų ministerijos veiklą;

2.2. tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Finansų ministerijos nuostatus;

2.3. priima sprendimą dėl Finansų ministerijos buveinės pakeitimo;

2.4. sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Finansų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

4. Finansų ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Finansų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).

6. Vieši Finansų ministerijos pranešimai skelbiami Finansų ministerijos interneto tinklalapyje, o įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II. FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Finansų ministerijos veiklos tikslai yra:

7.1. formuoti valstybės politiką valstybės finansų srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.2. formuoti finansų rinkų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.3. formuoti finansinės atskaitomybės ir audito politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.4. formuoti statistikos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.5. formuoti valstybės turto valdymo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.6. formuoti Europos Sąjungos struktūrinę ir sanglaudos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.7. formuoti turto ir verslo vertinimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.8. formuoti dokumentų technologinės apsaugos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.9. formuoti tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

7.10. formuoti asmenų nemokumo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos ir bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros įgyvendinimą.

Papildyta punktu:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

8. Finansų ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

8.1. valstybės finansų politikos srityje:

8.1.1. rengia atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus;

8.1.2. tvirtina valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

8.1.3. rengia ir tvirtina valstybės biudžeto programų sąmatų, skaičiavimų ir patvirtintų savivaldybių biudžetų formas;

8.1.4. rengia Valstybės investicijų programos projektą;

8.1.5. nagrinėja institucijų pasiūlymus dėl jų investavimo srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą;

8.1.6. analizuoja ir vertina fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams, kitoms sritims, makroekonomikos rodikliams, rengia atitinkamas fiskalines priemones, užtikrinančias fiskalinės politikos suderinamumą su kitomis ekonominės politikos sritimis (monetarine, socialine ir kitomis);

8.1.7. rengia ekonominės raidos scenarijų ir Lietuvos stabilumo programą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

8.1.8. kontroliuoja ir koordinuoja centrinių mokesčių administratorių veiklą;

8.1.9. atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei skolinantis valstybės vardu;

8.1.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus, atlieka veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu, skolinantis valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų valdymu, valstybės garantijų teikimu ir administravimu, paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų su valstybės garantija administravimu;

8.1.11. analizuoja skolinantis valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų būklę, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl skolinimosi valstybės vardu rizikos rodiklių nustatymo;

8.1.12. kaupia valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą finansinę paramą, piniginius išteklius, valstybės pinigų fondų piniginius išteklius ir kitus teisės aktais Finansų ministerijai priskirtus valdyti piniginius išteklius, juos investuoja, išduoda ir tvarko šių procesų apskaitą, rengia ataskaitas;

8.1.13. organizuoja valstybės biudžeto kasos operacijų vykdymą per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas;

8.1.14. rengia ir nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir suvestinį visų savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį;

8.1.15. organizuoja informacinių sistemų valstybės piniginiams ištekliams valdyti plėtrą;

8.1.16. metodiškai vadovauja finansų kontrolės ir vidaus audito klausimais, vertina ir prireikus tikrina, ar vidaus audito tarnybų veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, analizuoja, kaip veikia vidaus audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja;

8.1.17. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui metinę vidaus audito tarnybų veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja, ataskaitą;

8.1.18. koordinuoja viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir atestavimą;

8.1.19. rengia valstybės finansų valdymo srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.2. finansų rinkų politikos srityje:

8.2.1. rengia finansų įstaigų, draudimo, loterijų ir lošimų veiklos valdymo sričių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.2.2. koordinuoja indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos įgyvendinimą;

8.2.3. koordinuoja ir kontroliuoja loterijų ir lošimų veiklos valstybinės priežiūros politikos įgyvendinimą;

8.3. finansinės atskaitomybės ir audito politikos srityje:

8.3.1. rengia ir tvirtina viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų formas;

8.3.2. rengia valstybės ir nacionalinį konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

8.3.3. rengia viešojo ir privataus sektorių buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir finansinių ataskaitų audito valdymo sričių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.3.4. koordinuoja auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros funkcijas ir kontroliuoja, kaip jos atliekamos;

Papildyta punktu:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

8.4. statistikos politikos srityje rengia statistikos valdymo srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.5. valstybės turto valdymo politikos srityje:

8.5.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia išvadas ir atskirąsias nuomones dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų, partnerystės sutarčių projektų finansinių sąlygų ir rizikos paskirstymo partnerystės projektų arba partnerystės sutarčių projektų šalims, taip pat dėl rizikos paskirstymo įtakos valstybės finansiniams rodikliams;

8.5.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, sistemina, saugo ir tvarko informaciją apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudarytų partnerytės sutarčių ir jų vykdymo metinę ataskaitą;

8.5.3. rengia viešojo ir privataus sektorių partnerystės, bendrosios valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo politikos valdymo sričių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.6. Europos Sąjungos sanglaudos politikos srityje:

8.6.1. atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijas;

8.6.2. atlieka Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA mokėjimo institucijos funkcijas;

8.6.3. atlieka Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

8.6.4. atlieka 2007–2013 metų Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas;

8.6.5. atlieka 2000–2006 metų finansinio laikotarpio Sanglaudos fondo auditą koordinuojančios institucijos funkcijas;

8.6.6. dalyvauja derybose su Europos Komisija dėl Europos Komisijos rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimą Europos Sąjungoje;

8.6.7. atsižvelgdama į Europos Komisijos parengtus dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos sanglaudos politikos nuostatomis, organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos dokumentų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimu, rengimą ir derinimą su Europos Komisija;

8.6.8. vadovauja deryboms su Europos Komisija dėl Lietuvos Respublikos dokumentų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimu;

8.6.9. rengia Europos Sąjungos sanglaudos politikos valdymo sričių teisės aktų projektus;

8.7. turto ir verslo vertinimo politikos srityje:

8.7.1. koordinuoja turto ir verslo vertinimo valstybinės priežiūros funkcijas ir kontroliuoja, kaip jos atliekamos;

8.7.2. rengia turto ir verslo vertinimo politikos srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.8. dokumentų technologinės apsaugos politikos srityje:

8.8.1. koordinuoja valstybės dokumentų technologinės apsaugos valstybinės priežiūros funkcijas ir kontroliuoja, kaip jos atliekamos;

8.8.2. rengia dokumentų technologinės apsaugos politikos srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.9. tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros srityje:

8.9.1. koordinuoja tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros funkcijas ir kontroliuoja, kaip jos atliekamos;

8.9.2. rengia tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.10. asmenų nemokumo politikos srityje:

8.10.1. koordinuoja įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, politikos įgyvendinimo funkcijas;

8.10.2. rengia įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

8.10.3. koordinuoja bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros funkcijas ir kontroliuoja, kaip jos atliekamos;

Papildyta punktu:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

8.11. Finansų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

8.11.1. koordinuoja paramos pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir Šveicarijos finansinės paramos gavimą ir naudojimą Lietuvoje;

8.11.2. atlieka vadovaujančiosios institucijos, kuri koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą, susijusią su Europos Sąjungos nuosavų išteklių prognoze, apskaičiavimu, surinkimu, mokėjimu, Europos Komisijos atstovų atliekamais patikrinimais ir kontrole;

8.11.3. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą, derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

8.11.4. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

8.11.5. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

8.11.6. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos ir tarptautinėse finansų institucijose, nustatyta tvarka palaiko tarptautinius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

8.11.7. rengia tarptautinių sutarčių projektus ir užtikrina jų vykdymą pagal savo kompetenciją;

8.11.8. atlieka kitas įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 155, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 20-968 (2013-02-21)

 

III. FINANSŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

9. Finansų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

9.2. sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovų (jeigu yra tų institucijų, įstaigų ar organizacijų pasiūlymų dėl atstovų), susitarusi su jų vadovais, komisijas (darbo grupes), turinčias parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nagrinėti kitus ministerijos kompetencijos klausimus;

9.3. tikrinti įstaigų ir valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministerija, darbą, nustatyti joms uždavinius, analizuoti jų veiklos ataskaitas, prireikus teikti joms privalomus vykdyti nurodymus;

9.4. įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų, kurios perduotos ministerijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jomis, suteikiamas turtines ir neturtines teises.

10. Finansų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Finansų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito tarnyba. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Finansų ministerijos administracijos padalinių veiklą reglamentuoja ministro tvirtinami Finansų ministerijos darbo reglamentas, ministerijos administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymai, kiti vidaus tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

12. Finansų ministerijai vadovauja ministras. Jį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Finansų ministras yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

13. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų šių nuostatų 14.6, 14.9, 14.13–14.15 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

14. Ministras:

14.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;

14.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

14.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

14.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

14.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus kartu su kitais ministrais priima bendrus įsakymus;

14.6. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

14.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

14.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

14.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

14.10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

14.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

14.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;

14.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, taip pat priedus ir priemokas, nustato priemokų dydį arba šias funkcijas gali pavesti ministerijos kancleriui;

14.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

14.15. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria pašalpas; teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, taip pat dėl jų skatinimo. Jeigu Vyriausybės įstaigos veikla yra susijusi su keliems ministrams pavestomis valdymo sritimis, šiuos įgaliojimus įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas atitinkamos valdymo srities ministras;

14.16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

14.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais;

14.18. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

15. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.

16. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

16.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

16.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui, aptardami ir pristatydami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

16.4. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

16.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

17. Finansų ministerija turi savo administraciją. Administracijai vadovauja ministerijos kancleris – karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui.

18. Ministerijos kancleris:

18.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

18.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

18.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

18.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis ministerijos strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

18.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

18.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas arba pašalpas;

18.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

19. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

20. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius.

21. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą.

Saugoti ministerijos antspaudą ministras gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

22. Ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Į kolegijos posėdžius gali būti kviečiami kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

23. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

24. Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, statusą, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

 

V. FINANSŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

25. Finansų ministerijos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Ministerijos finansų kontrolė atliekama finansų ministro nustatyta tvarka. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja ministras.

26. Finansų ministerijos finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

27. Finansų ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijoje įsteigtas Vidaus audito skyrius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Finansų ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1374, 1998 11 26, Žin., 1998, Nr. 105-2917 (1998 12 02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Keičiama numeracija

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 163, 2000 02 11, Žin., 2000, Nr. 15-392 (2000 02 23)

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS AUDITO ĮSTATYMĄ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 269, 2001 03 08, Žin., 2001, Nr. 22-734 (2001 03 14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1284, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3285 (2001-11-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1093, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3041 (2002-07-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo priedo redakcija galioja nuo 2002-07-18, 6.24 ir 6.25 punktai galioja nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 896, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 111-4141 (2004-07-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 337, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1726 (2008-04-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nuostatų redakcija.

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1364, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6097 (2008-12-31)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimas įsigalioja nuo 2009-01-01.

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 453, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2482 (2009-05-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas, išskyrus 1.4 ir 1.5 punktus, įsigalioja 2009-07-01. 1.5 punktas galioja iki 2009-06-30.

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1453, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6290 (2010-10-18)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 155, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 20-968 (2013-02-21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1088 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1315, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18097

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo