Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 81-2267, i. k. 0981100NUTA00001088

 

Nauja redakcija nuo 2015-08-28:

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1088

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Finansų ministras                                                                                  Algirdas Šemeta

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr.1088
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1001

redakcija) 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Finansų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais ją įgyvendina finansų ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.

2. Finansų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Finansų ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Finansų ministerijos buveinės adresas: Vilnius, Lukiškių g. 2.

4. Finansų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Finansų ministerijos savininkė yra valstybė. Finansų ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja Finansų ministerijos veiklą, tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl Finansų ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Finansų ministerijos vieši pranešimai skelbiami Finansų ministerijos interneto svetainėje (www.finmin.lrv.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Finansų ministerijos veiklos tikslai yra:

7.1. formuoti valstybės politiką viešųjų finansų valdymo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.2. formuoti valstybės politiką finansų rinkų ir finansinių paslaugų srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.3. formuoti valstybės politiką viešojo ir privataus sektorių atskaitomybės ir finansinių ataskaitų audito srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.4. formuoti valstybės politiką oficialiosios statistikos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.5. formuoti valstybės politiką valstybės turto valdymo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.6. formuoti valstybės politiką Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų investicijų srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.7. formuoti valstybės politiką turto ir verslo vertinimo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.8. formuoti valstybės politiką valstybės dokumentų technologinės apsaugos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.9. formuoti valstybės politiką tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.10. formuoti valstybės politiką fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.11. formuoti valstybės politiką mokesčių ir jų administravimo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.12. formuoti valstybės politiką vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1001, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16053

 

8. Finansų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

8.1. siekdama Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.1.1. rengia ir teikia Vyriausybei atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir Valstybės investicijų programoje numatytų lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas ir sprendimų dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo projektus;

8.1.2. tvirtina valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės biudžeto programų sąmatų, skaičiavimų ir savivaldybių biudžetų formas;

8.1.3. rengia ekonominės raidos scenarijų ir formuoja vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų valdymo sistemą, įskaitant finansų projekcijų rengimą, fiskalinių tikslų nustatymą;

8.1.4. rengia ir teikia Vyriausybei Lietuvos stabilumo programos projektą, teikia Europos Komisijai ir Euro grupei Lietuvos biudžeto projektą ir Lietuvos stabilumo programą;

8.1.5. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės intervencijų vertinimą, kiek tai susiję su Europos Sąjungos sanglaudos politika ir viešųjų finansų valdymu;

8.1.6. formuoja vidutinio laikotarpio Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu ir skolos valdymo strategiją, atstovauja Vyriausybei skolinantis valstybės vardu;

8.1.7. rengia ir teikia Vyriausybei nutarimų dėl valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų suteikimo projektus;

8.1.8. atstovauja Vyriausybei valdant skolinantis valstybės vardu prisiimtus įsipareigojimus, administruojant valstybės perskolinamas paskolas, valstybės garantijas ir kitus įsipareigojimus pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, valdo valstybės piniginius išteklius ir juos investuoja;

8.1.9. kaupia valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą tarptautinę finansinę paramą, ir teisės aktais Finansų ministerijai priskirtus valdyti piniginius išteklius, juos išduoda ir tvarko šių procesų apskaitą;

8.1.10. rengia ir teikia Vyriausybei valstybės konsoliduotųjų – biudžeto vykdymo ir finansinių – ataskaitų rinkinį, suvestinį visų savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį ir nacionalinį ataskaitų rinkinį;

8.1.11. rengia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių projektų finansinių sąlygų vertinimo pagal fiskalinės drausmės reikalavimus, kai investicijų projektai įgyvendinami viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;

8.1.12. kaupia, sistemina ir saugo duomenis apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą, teikia Vyriausybei sudarytų partnerystės sutarčių ir jų įgyvendinimo metinę ataskaitą;

8.1.13. rengia ir teikia Vyriausybei viešojo ir privataus sektorių partnerystę reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.1.14. atlieka viešųjų finansų valdymo sistemos, kuri apima valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą), savivaldybių biudžetų ir nebiudžetinių valstybės išteklių fondų finansinių išteklių planavimo, paskirstymo, valdymo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės sistemą, būklės vertinimus, inicijuoja sistemos tobulinimo priemones; rengia ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų finansų valdymo tobulinimo;

8.1.15. formuoja Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ir atlieka vadovaujančiosios institucijos, kuri koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą, susijusią su Europos Sąjungos nuosavų išteklių prognoze, apskaičiavimu, surinkimu, mokėjimu, Europos Komisijos atstovų atliekamais patikrinimais ir kontrole, funkcijas;

8.2. siekdama Nuostatų 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.2.1. rengia ir teikia Vyriausybei finansų įstaigų, finansinių paslaugų, draudimo, loterijų ir lošimų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.2.2. koordinuoja ir kontroliuoja indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos įgyvendinimą;

8.2.3. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos loterijų ir lošimų veiklos valstybinės priežiūros srityje įgyvendinimą;

8.3. siekdama Nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.3.1. rengia ir teikia Vyriausybei viešojo ir privataus sektorių buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.3.2. rengia ir tvirtina viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), verslo apskaitos standartus ir pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės taisykles;

8.3.3. metodiškai vadovauja viešojo sektoriaus subjektams apskaitos ir atskaitomybės srityje, teikdama ir skelbdama apibendrintus VSAFAS paaiškinimus, teikdama konsultacijas konkrečiais VSAFAS klausimais;

8.3.4. rengia ir teikia Vyriausybei finansinių ataskaitų audito, reguliuojamosios veiklos patikros, užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas bei auditorių profesiją reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.3.5. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos finansinių ataskaitų audito srityje įgyvendinimą;

8.4. siekdama Nuostatų 7.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.4.1. rengia ir teikia Vyriausybei oficialiosios statistikos srities įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.4.2. tvirtina Oficialiosios statistikos programos I dalį ir jos vykdymo ataskaitą;

8.5. siekdama Nuostatų 7.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.5.1. rengia ir teikia Vyriausybei valstybės turto valdymo srities ir valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimą reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.5.2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos valstybės turto valdymo srityje ir valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo srityje įgyvendinimą;

8.5.3. atlieka Valstybės turto informacinės paieškos sistemos valdytojo funkcijas;

8.6. siekdama Nuostatų 7.6 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.6.1. rengia ir teikia Vyriausybei Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų investicijų srities Vyriausybės nutarimų projektus;

8.6.2. atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijas;

8.6.3. atlieka Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų koordinavimo, tvirtinančiosios, pažeidimų kontrolės, mokėjimo ir audito institucijų funkcijas;

8.6.4. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos dokumentų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimu, rengimą ir derinimą su Europos Komisija;

8.7. siekdama Nuostatų 7.7 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.7.1. rengia ir teikia Vyriausybei turto ir verslo vertinimo procesus bei turto ir verslo vertintojų profesiją reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.7.2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos turto ir verslo vertinimo srityje įgyvendinimą;

8.8. siekdama Nuostatų 7.8 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.8.1. rengia ir teikia Vyriausybei valstybės dokumentų technologinę apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.8.2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės dokumentų technologinės apsaugos valstybinę priežiūrą;

8.9. siekdama Nuostatų 7.9 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.9.1. rengia ir teikia Vyriausybei tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinę priežiūrą reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.9.2. koordinuoja ir kontroliuoja tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinę priežiūrą;

8.10. siekdama Nuostatų 7.10 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.10.1. rengia ir teikia Vyriausybei juridinių asmenų nemokumo, fizinių asmenų bankroto procesus ir nemokumo administratorių profesiją reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.10.2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos juridinių asmenų nemokumo, fizinių asmenų bankroto srityje įgyvendinimą;

8.11. siekdama Nuostatų 7.11 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.11.1. rengia ir teikia Vyriausybei mokesčių ir jų administravimą reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.11.2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos mokesčių ir jų administravimo srityje įgyvendinimą;

8.12. siekdama Nuostatų 7.12 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.12.1. rengia ir tiekia Vyriausybei vidaus kontrolę ir vidaus auditą reglamentuojančių įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus;

8.12.2. atlieka metodinio vadovavimo funkcijas vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse, rengdama rekomendacijas, teikdama konsultacijas vidaus kontrolės ir vidaus audito įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje klausimais;

8.12.3. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse įgyvendinimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1001, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16053

 

8.13. Finansų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

8.13.1. įgyvendina Vyriausybės nutarimais priskirtų viešųjų įstaigų dalininko ar savininko, valstybės įmonių savininko ir biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas ir atstovauja valstybei, įgyvendindama jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse;

8.13.2. analizuoja ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, veiklą (veiklos ataskaitas), nustato joms uždavinius, prireikus teikia joms metodinius nurodymus;

8.13.3. pagal ministrui pavestas valdymo sritis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir tarptautinėse finansų institucijose nagrinėjamais klausimais, teikia informaciją ir pasiūlymus, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

8.13.4. pagal ministrui pavestas valdymo sritis atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir tarptautinėse finansų institucijose, vykdo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje ir tarptautinėse finansų institucijose įsipareigojimus;

8.13.5. pagal ministrui pavestas valdymo sritis rengia tarptautinių sutarčių projektus ir užtikrina jų vykdymą;

8.13.6. atlieka kitas įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

9. Finansų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

9.2. kviesti į ministro sudaromas komisijas ir (ar) darbo grupes kitų valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus.

10. Finansų ministerija turi ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Finansų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Finansų ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina Finansų ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą. Finansų ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami Finansų ministerijos interneto svetainėje.

Finansų ministerijos veikla reglamentuojama ministro tvirtinamais Finansų ministerijos darbo reglamentu, Finansų ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių aprašymais, kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

12. Finansų ministerijai vadovauja ministras. Jį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys.

Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Vyriausybės įstatymas, kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“. Ministras yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

13. Ministras atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, kurios pagal Vyriausybės įstatymą nepriskirtos pavaduojančiam ministrui.

14. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, Finansų ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

15. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie jo prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

16. Viceministrų skaičių ministro teikimu nustato Vyriausybė. Finansų ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.

Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas.

Laikinai nesant viceministro, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

17. Finansų ministerija turi savo administraciją. Administracijai vadovauja Finansų ministerijos kancleris.

18. Finansų ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Finansų ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

19. Jeigu Finansų ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš Finansų ministerijos administracijos padalinių vadovų.

20. Finansų ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas Finansų ministerijos administracijos padalinio vadovas priima potvarkius.

21. Finansų ministerijos kancleris saugo Finansų ministerijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą. Saugoti Finansų ministerijos antspaudą ministras gali įgalioti kitą Finansų ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas Finansų ministerijos valstybės tarnautojas.

22. Finansų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir Finansų ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti Finansų ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

23. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti gali būti steigiamos įstaigos prie Finansų ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

24. Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, statusą, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

V SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

25. Finansų ministerijos finansų kontrolė atliekama ministro nustatyta tvarka. Finansų ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja ministras.

26. Finansų ministerijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

27. Finansų ministerijos vidaus auditą atlieka Finansų ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Finansų ministerija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vyriausybės įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1093, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3041 (2002-07-17), i. k. 1021100NUTA00001093

Nr. 337, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1726 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000337

Nr. 1453, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6290 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001453

Nr. 1001, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16053

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1374, 1998-11-26, Žin., 1998, Nr. 105-2917 (1998-12-02), i. k. 0981100NUTA00001374

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 163, 2000-02-11, Žin., 2000, Nr. 15-392 (2000-02-23), i. k. 1001100NUTA00000163

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos audito įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 269, 2001-03-08, Žin., 2001, Nr. 22-734 (2001-03-14), i. k. 1011100NUTA00000269

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1284, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3285 (2001-11-07), i. k. 1011100NUTA00001284

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1093, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3041 (2002-07-17), i. k. 1021100NUTA00001093

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 896, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 111-4141 (2004-07-17), i. k. 1041100NUTA00000896

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 337, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1726 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000337

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1364, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6097 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001364

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 453, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2482 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000453

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1453, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6290 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001453

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 155, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 20-968 (2013-02-21), i. k. 1131100NUTA00000155

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1315, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18097

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 899, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13068

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1001, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16053

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo