Suvestinė redakcija nuo 2003-10-09 iki 2004-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 81-2267, i. k. 0981100NUTA00001088

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1088

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 864 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 74-1394).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Finansų ministras                                                                                  Algirdas Šemeta

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu

Nr. 1088

(Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d.

nutarimo Nr. 1093 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau vadinama – Finansų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Finansų ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos finansų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Finansų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.

3. Finansų ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

4. Finansų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II. FINANSŲ MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Finansų ministerijos uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti valstybės politiką įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestoje finansų srityje, kuri apima:

5.1.1. valstybės piniginių išteklių valstybės iždo sąskaitoje valdymą;

5.1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių sudarymą ir vykdymą;

5.1.3. valstybės investicijas;

5.1.4. mokesčius, rinkliavas;

5.1.5. valstybės skolinimąsi ir valstybės skolos valdymą;

5.1.6. nacionalinį Europos Sąjungos finansinės paramos koordinavimą;

5.2. rengti ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl:

5.2.1. fiskalinės politikos tikslų ir įgyvendinimo priemonių;

5.2.2. mokesčių ir mokesčių administravimo politikos;

5.2.3. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų tarpusavio santykių pagal galiojančius įstatymus;

5.2.4. priemonių valstybės skolinimosi ir valstybės skolos valdymo politikai įgyvendinti;

5.2.5. draudimo įmonių, kredito įstaigų, kitų finansų įstaigų ir ūkio subjektų, organizuojančių lošimus ir (arba) loterijas, veiklos;

5.3. metodiškai vadovauti:

5.3.1. buhalterinei apskaitai;

5.3.2. kuriant vidaus audito sistemą valstybiniame sektoriuje;

5.4. įgyvendinti valstybės finansų politiką, susijusią su Lietuvos Respublikos integracija į Europos Sąjungą.

5.1.7. nacionalinį Europos Bendrijų nuosavų išteklių prognozės, apskaičiavimo, surinkimo, mokėjimo ir kontrolės koordinavimą;

Papildyta punktu:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6. Finansų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu ministerijai pavestoje finansų srityje, projektus;

6.2. derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ir teikiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, kurie susiję su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip pat projektus teisės aktų, kurie tiesiogiai susiję su valstybės politikos įgyvendinimu finansų srityje;

6.3. kaupia, sistemina ir analizuoja finansinę, ekonominę, komercinę ir kitokią informaciją, kurios reikia valstybės politikai finansų srityje įgyvendinti, taip pat nagrinėja klausimus, susijusius su kapitalo rinkos plėtra;

6.4. įgyvendina fiskalinę politiką, analizuoja ir vertina fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams, kitoms sritims, makroekonominiams rodikliams ir siūlo atitinkamas fiskalines priemones, užtikrinančias fiskalinės politikos suderinamumą su kitomis ekonominės politikos sritimis (monetarine, socialine ir kitomis);

6.5. koordinuoja Lietuvos ūkio socialinės ir ekonominės plėtros prognozių ir vidutinės trukmės ekonominių programų, teikiamų Europos Komisijai, rengimą;

6.6. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus;

6.7. rengia ir nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir nacionalinio biudžeto įvykdymo apyskaitas;

6.8. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto kasos operacijų vykdymą per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas;

6.9. kaupia ir išduoda teisės aktuose nustatytiems tikslams tenkinti valstybės pinigų fondų lėšas;

6.10. organizuoja informacinių sistemų valstybės piniginiams ištekliams valdyti plėtrą;

6.11. nagrinėja ir įvertina remdamasi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų pateiktais pasiūlymais valstybės investicijų projektus;

6.12. rengia Valstybės investicijų programą;

6.13. nagrinėja remdamasi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų pateiktais pasiūlymais prašymus dėl papildomų lėšų valstybės investicijoms skyrimo;

6.14. įgyvendina valstybės politiką mokesčių ir mokesčių administravimo srityje;

6.15. prižiūri ir koordinuoja mokesčių administravimo institucijų veiklą;

6.16. atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei valdant valstybės skolą;

6.17. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus, atlieka veiksmus, susijusius su valstybės skolinimosi politikos įgyvendinimu ir valstybės skolos valdymu;

6.18. rengia ir tvirtina Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto sąmatų ir skaičiavimų ir patvirtintų savivaldybių biudžetų formas;

6.19. rengia teisės aktus, kurių reikia buhalterinei apskaitai tvarkyti ir organizuoti;

6.20. rengia ir tvirtina finansinės atskaitomybės formas;

6.21. rengia metodinius nurodymus klausimais, susijusiais su vidaus auditu ir vidaus finansų kontrole;

6.22. analizuoja ir vertina valstybės institucijose, įstaigose vidaus audito sistemos būklę, atlieka vidaus audito tarnybų veiklos išorinį vertinimą;

6.23. koordinuoja Europos Sąjungos finansinės paramos gavimą ir naudojimą;

6.26. vadovauja Priežiūros komisijai, koordinuojančiai Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal pirmąjį Europos Sąjungos struktūrinės politikos tikslą gauti projekto rengimą;

6.27. perveda finansinės paramos lėšas Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos finansiniuose memorandumuose nurodytiems juridiniams asmenims;

6.28. koordinuoja su Europos Bendrijų nuosavų išteklių prognoze, apskaičiavimu, surinkimu, mokėjimu ir kontrole susijusią valstybės institucijų ir įstaigų veiklą;

Papildyta punktu:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.29. teikia Europos Komisijai ataskaitas ir informaciją Europos Bendrijų nuosavų išteklių klausimais;

Papildyta punktu:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.30. administruoja Europos Bendrijų nuosavų išteklių sąskaitas ir atlieka mokėjimą;

Papildyta punktu:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.31. rengia suderintos PVM apmokestinimo bazės praėjusių metų ataskaitą pagal Tarybos reglamento Nr. 1553/89/EEB nuostatas;

Papildyta punktu:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.32. atlieka suderintos PVM apmokestinimo bazės, nustatytos pagal Tarybos reglamentą Nr. 1553/89/EEB, ir bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis prognozę;

Papildyta punktu:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.33. įgyvendina valstybės politiką kredito įstaigų, draudimo, loterijų, lošimų srityse;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.34. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijos įsteigtų arba jai priskirtų įstaigų, įmonių steigėjo funkcijas, tvirtina jų veiklą reglamentuojančius dokumentus (įstatus, nuostatus, kitus), teikia vadovams pasiūlymus dėl įstaigų, įmonių veiklos, atstovauja valstybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises, įmonėse;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.35. prižiūri ir koordinuoja valstybės dokumentų technologinės apsaugos funkcijų vykdymą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.36. nagrinėja Lietuvos prabavimo rūmų parengtus pasiūlymus dėl tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių apskaitos ir apsaugos gerinimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.37. pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko tarptautinius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.38. rengia tarptautinių sutarčių projektus ir užtikrina jų vykdymą pagal savo kompetenciją;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.39. nagrinėja piliečių pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.40. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą, skelbia informaciją, susijusią su ministerijos veikla, ministerijos interneto tinklalapyje;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.41. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

6.42. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

III. FINANSŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

7. Finansų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų duomenis, kurių reikia:

7.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektui rengti ir vykdymui organizuoti;

7.1.2. Valstybės investicijų programos projektui rengti;

7.1.3. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto kasos operacijų vykdymui organizuoti;

7.1.4. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitai rengti;

7.1.5. lėšoms iš valstybės pinigų fondų išduoti;

7.1.6. pasiūlymams dėl apmokestinimo rengti;

7.1.7. ūkio raidos prognozėms rengti;

7.1.8. vidutinės trukmės ekonominėms programoms rengti;

7.1.9. Europos Sąjungos finansinei paramai koordinuoti;

7.1.10. Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal pirmąjį Europos Sąjungos struktūrinės politikos tikslą gauti projektui rengti;

7.1.11. vidaus audito sistemos būklei valstybės institucijose analizuoti ir vertinti, taip pat vidaus audito tarnybų veiklos išoriniam vertinimui atlikti;

7.1.12. valstybės skolai valdyti;

7.1.13. draudimo įmonių, kredito įstaigų, kitų finansų įstaigų ir ūkio subjektų, organizuojančių lošimus ir (arba) loterijas, veiklai analizuoti;

7.1.14. kitiems dokumentams, projektams teisės aktų, susijusių su ministerijai pavestos finansų srities valstybės valdymo funkcijų vykdymu ir valstybės politikos įgyvendinimu šioje srityje, rengti;

7.2. gauti iš savivaldybių institucijų informaciją apie savivaldybių biudžetų tvirtinimą ir vykdymą;

7.3. sudaryti iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, komisijas (darbo grupes), turinčias parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nagrinėti kitus ministerijos kompetencijos klausimus;

7.4. tikrinti pagal savo kompetenciją ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų darbą, nustatyti joms uždavinius, analizuoti jų veiklos ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

7.5. įstatymų nustatyta tvarka išieškoti iš skolininko, gavusio paskolą valstybės vardu arba su valstybės garantija, turto laiku negrąžintą paskolą arba jos dalį, nesumokėtas palūkanas, delspinigius arba kitas paskolos sutartyje numatytas įmokas ir valstybės išlaidas, patirtas dėl skolininko arba skolininko, už kurio įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, turtinių įsipareigojimų nevykdymo;

7.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis sąlygomis ir tvarka peržiūrėti paskolos, suteiktos iš užsienio ar vidaus paskolų lėšų, arba skolos grąžinimo sąlygas ir pasirašyti su skolininku arba skolininku, už kurio įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, paskolos sąlygų pakeitimo sutartį arba skolos grąžinimo sutartį, jeigu ekonominiu požiūriu išieškoti negrąžintas sumas netikslinga;

7.7. įgalioti kitas ministerijas ir valstybės įstaigas (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą jų kompetenciją ir funkcijas) atlikti apibrėžtas užduotis, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo paramos tvarkymu;

7.8. gauti iš Europos Sąjungos finansinės paramos gavėjų projektų vykdymo ataskaitas;

7.9. koordinuoti valstybinio sektoriaus vidaus auditorių mokymo organizavimą.

8. Finansų ministerija turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises.

 

IV. FINANSŲ MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Finansų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu.

Finansų ministras, vadovaudamas jam pavestai finansų sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui.

10. Finansų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.8, 11.11 ir 11.12 punktuose.

11. Finansų ministras:

11.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei jos darbo reglamento nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymu patvirtintus kitus teisės aktus;

11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo priemonės, taip pat ministerijos strateginiai veiklos planai, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

 

11.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;

11.8. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

11.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

11.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;

11.11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus;

11.12. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;

11.13. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai - viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

13. Viceministras:

13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

14. Ministerija turi savo administraciją, kurią sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Administracijai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius – karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui.

15. Ministerijos valstybės sekretorius:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

15.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

15.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų ir programų projektų rengimą ir derinimą;

15.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

15.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus;

15.8. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

16. Ministerijos valstybės sekretorius pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius.

17. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą.

18. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui.

19. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

19.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

19.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

19.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

19.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

19.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

20. Ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

21. Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS

MOKĖJIMAS

 

22. Valstybės tarnautojų priėmimo dirbti Finansų ministerijoje, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VI. FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

 

23. Ministerijos veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė per ministrą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę panaikinti ministro teisės aktus, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems Lietuvos Respublikos Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ar Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiams.

24. Ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijoje įsteigta vidaus audito tarnyba.

25. Ministerijos finansinį ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1093, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3041 (2002-07-17), i. k. 1021100NUTA00001093

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1374, 1998-11-26, Žin., 1998, Nr. 105-2917 (1998-12-02), i. k. 0981100NUTA00001374

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 163, 2000-02-11, Žin., 2000, Nr. 15-392 (2000-02-23), i. k. 1001100NUTA00000163

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos audito įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 269, 2001-03-08, Žin., 2001, Nr. 22-734 (2001-03-14), i. k. 1011100NUTA00000269

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1284, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3285 (2001-11-07), i. k. 1011100NUTA00001284

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1093, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3041 (2002-07-17), i. k. 1021100NUTA00001093

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1220, 2003-10-03, Žin., 2003, Nr. 94-4255 (2003-10-08), i. k. 1031100NUTA00001220

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo