Suvestinė redakcija nuo 2018-11-28 iki 2019-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 71-3254, i. k. 1032250ISAK000V-430

 

Nauja redakcija nuo 2018-11-28:

Nr. V-1345, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19098

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-430

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu ir siekdamas užtikrinti kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:

1. T v i r t i n u Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2003 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. V-430

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. lapkričio 23 d.

įsakymo Nr. V-1345

redakcija)

 

SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS

IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nespecializuoto skausmo malšinimo tvarką bei specializuotų skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų rūšis, jų teikimo ir organizavimo tvarką, reikalavimus, indikacijas, teikimo sąlygas bei šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Lėtinis skausmas – ilgiau nei 3 mėnesius besitęsiantis ir nesibaigiantis sugijus pažeistiems audiniams skausmas. Lėtinis skausmas laikomas atskira liga, slopinančia organizmo funkcines galias ir neigiamai veikiančia gyvenimo kokybę (pilnatvę).

2.2. Skausmas – nemalonus jutiminis ir emocinis potyris, susijęs su esamu ar galimu audinių pažeidimu arba apibūdinamas atitinkamo pažeidimo terminu.

2.3. Skausmo gydymo efektyvumas – santykinis dydis, kuris išreiškiamas skausmo intensyvumo mažėjimu (skausmo intensyvumo sumažėjimas daugiau kaip 50 proc. vertinamas kaip labai geras gydymo efektas, nuo 30 proc. iki 50 proc. –  kaip geras gydymo efektas, mažiau kaip 30 proc. – kaip kliniškai nereikšmingas ar neefektyvus gydymas) ir paciento funkcinės būklės bei gyvenimo kokybės pagerėjimu.

2.4. Skausmo proveržis – nuolatinio gerai kontroliuojamo skausmo trumpalaikis staigus ir ryškus sustiprėjimas.

2.5. Specializuotos skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugos (toliau – specializuotos SDG paslaugos) – pacientams teikiamos specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai visapusiškai tiriamas, įvertinamas ir diagnozuojamas skausmas, parenkami ir (ar) taikomi specialūs skausmo gydymo būdai.

2.6. Ūminis skausmas – vidutiniškai iki 3 mėnesių trunkanti normali fiziologinė reakcija, kylanti dėl audinius žalojančio operacijos, traumos ar ligos poveikio ir pasibaigianti audiniams sugijus (pasveikus).

2.7. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos kituose sveikatos priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Specializuotų SDG paslaugų rūšys:

3.1. gydytojo ir slaugytojo teikiamos ambulatorinės specializuotos SDG paslaugos:

3.1.1. ambulatorinė specializuota SDG paslauga, kai neatliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros;

3.1.2. ambulatorinė specializuota SDG paslauga, kai atliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros;

3.2. ambulatorinė specializuota SDG paslauga, pacientui teikiama asmens sveikatos priežiūros specialistų, nurodytų Aprašo VI skyriuje, komandos (toliau – specialistų komanda);

3.3. ambulatorinė specializuota SDG paslauga, teikiama pacientui, kuriam buvo įstatytas ilgalaikio naudojimo kateteris ir prijungta išorinė automatinė infuzinė pompa ilgalaikei vaistų, skirtų skausmui gydyti, infuzijai atlikti jo namuose:

3.3.1. slaugytojo ambulatorinė specializuota SDG paslauga, pacientui teikiama jo namuose;

3.3.2. gydytojo ir slaugytojo ambulatorinė specializuota SDG paslauga, pacientui teikiama jo namuose;

3.4. dienos stacionaro specializuota SDG paslauga, kai atliekamos Aprašo 2 priede nurodytos procedūros.

4. Tą pačią dieną vienam pacientui gali būti teikiamos kelių rūšių specializuotos SDG paslaugos. Teikiant ambulatorines specializuotas SDG paslaugas, nurodytas Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose (toliau – ambulatorinės specializuotos SDG paslaugos), pildoma „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ (ambulatorinė kortelė) ( toliau – forma Nr. 025/a) ir „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (toliau – forma Nr. 025/a-LK). Teikiant dienos stacionaro paslaugas, nurodytas Aprašo 3.4 papunktyje, pildoma forma Nr. 025/a arba „Dienos stacionaro ligonio kortelė“ (forma       Nr. 003-2/a ) ir forma Nr. 025/a-LK.

 

II SKYRIUS

NESPECIALIZUOTAS SKAUSMO MALŠINIMAS

 

5. Dėl nespecializuoto skausmo malšinimo pacientas gali kreiptis į bet kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ), teikiančią asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

6. Nespecializuotas skausmo malšinimas apima:

6.1. ūminio, lėtinio skausmo ir (ar) skausmo proveržio stiprumo bei jo pokyčių matavimą pagal Aprašo 1 priede nurodytas skausmo intensyvumo vertinimo skales;

6.2. nemedikamentinio ir medikamentinio gydymo skyrimą ir koregavimą asmens sveikatos priežiūros specialisto sprendimu, vadovaujantis skausmo diagnostikos ir gydymo rekomendacijomis, skausmo diagnostikos ir gydymo protokolais, metodikomis ar tvarkos aprašais;

6.3. skausmo gydymo efektyvumo įvertinimą;

6.4. jei dėl paciento sveikatos būklės reikalinga kitų sveikatos priežiūros specialistų konsultacija, paciento siuntimą pas kitos profesinės kvalifikacijos gydytoją, kineziterapeutą ar medicinos psichologą dėl konsultacijos ar specializuotų SDG paslaugų teikimo.

                                         

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASPĮ, TEIKIANČIOMS SPECIALIZUOTAS

SDG PASLAUGAS, IR ŠIAS PASLAUGAS TEIKIANTIEMS SPECIALISTAMS

 

7. Ambulatorines specializuotas SDG paslaugas teikia ASPĮ, turinčios bent vieną galiojančią licenciją teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas bent vienos iš toliau nurodytų sričių: vaikų intensyviosios terapijos, vaikų neurologijos, anesteziologijos reanimatologijos, neurologijos, onkologijos chemoterapijos, onkologijos radioterapijos, neurochirurgijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos traumatologijos, vaikų ligų, vidaus ligų, chirurgijos, vaikų chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Ambulatorines specializuotas SDG paslaugas pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją teikia šie asmens sveikatos priežiūros specialistai:

 

8.1. gydytojai anesteziologai reanimatologai, gydytojai neurologai ar gydytojai neurochirurgai, taip pat suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ne trumpesnę kaip 200 valandų trukmės įvadinę skausmo medicinos programą baigę ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą gydytojai onkologai chemoterapeutai, gydytojai onkologai radioterapeutai, gydytojai ortopedai traumatologai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, vaikų ligų gydytojai, gydytojai chirurgai, gydytojai vaikų chirurgai, gydytojai vaikų neurologai ar vaikų intensyviosios terapijos gydytojai;

8.2. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai ar išplėstinės praktikos slaugytojai, baigę anestezijos ir intensyviosios terapijos specializaciją, taip pat suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ne trumpesnę kaip 36 val. trukmės mokymo programą skausmo malšinimo tema baigę ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą bendrosios praktikos slaugytojai;

8.3. medicinos psichologai;

8.4. kineziterapeutai, baigę ne trumpesnę kaip 36 val. trukmės mokymo programą  skausmo malšinimo tema, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, turintys tai patvirtinantį pažymėjimą.

9. Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytas paslaugas teikiančiose ASPĮ turi būti:

9.1. laukiamasis;                                                                       

9.2. pacientų apžiūros kabinetas (-ai) su kompiuterizuotomis personalo darbo vietomis;

9.3. procedūrų atlikimo patalpa (-os) su medicinine kušete;

9.4. Aprašo 9.3 papunktyje nurodytoje patalpoje turi būti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė (toliau – vaistinėlė) ir anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys (toliau – rinkinys), kurių sudėtis nurodyta atitinkamai Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme ir Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu            Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

10. Dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas teikia ASPĮ, turinčios galiojančią licenciją teikti dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas.

11. Dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją teikia šie asmens sveikatos priežiūros specialistai:

11.1. gydytojai anesteziologai reanimatologai, gydytojai neurologai ar gydytojai neurochirurgai, taip pat Aprašo 8.1 papunktyje nurodytą įvadinę skausmo medicinos programą baigę ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą gydytojai vaikų neurologai ar vaikų intensyviosios terapijos gydytojai;

11.2. slaugytojai, nurodyti Aprašo 8.2  papunktyje.

12. Dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas teikiančiose ASPĮ turi būti teikiamos reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos. Taip pat turi būti:

12.1. Aprašo 9.1–9.3 papunkčiuose nustatytos patalpos;

12.2. pacientų stebėjimo palata (-os) su pacientų lovomis;

12.3. Aprašo 9.3 ir 12.2 papunkčiuose nustatytose patalpose turi būti:

12.3.1. vaistinėlė ir rinkinys;

12.3.2. laringoskopas;

12.3.3. endotrachėjiniai vamzdeliai ir laringinės kaukės;

12.3.4. automatinis išorinis arba kitokio tipo defibriliatorius;

12.3.5. elektrinis vakuminis siurblys (jeigu nėra centralizuoto);

12.3.6. ambu maišas su ventiliacijos kauke;

12.3.7. stetoskopas ar fonendoskopas;

12.3.8. deguonies tiekimo sistema (prie kiekvieno paciento lovos);

12.3.9. deguonies srauto reguliatorius su aerozolių aparatu (prie kiekvieno paciento lovos);

12.3.10. gyvybinių funkcijų monitorius, kuriame stebimi pulso oksimetrijos, elektrokardiografijos, kvėpavimo dažnio ir neinvazinio arterinio kraujospūdžio matavimo duomenys (prie kiekvieno paciento lovos).

13. Gydytojas specialistas, dirbantis 1 (vieno) etato krūviu:

13.1. teikiantis Aprašo 3.1 papunktyje nurodytas ambulatorines specializuotas SDG paslaugas, konsultuoja iki 14 pacientų per darbo dieną;

13.2. teikiantis Aprašo 3.2 papunktyje nurodytas paslaugas, konsultuoja iki 7 pacientų per darbo dieną;

13.3. teikiantis dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas, gydo iki 10 pacientų per darbo dieną.

14. Dienos stacionare 1 (vieno) etato krūviu dirbantis slaugytojas prižiūri iki 10 pacientų per darbo dieną.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIZUOTŲ SDG PASLAUGŲ TEIKIMO INDIKACIJOS

 

15. Aprašo 3.1 papunktyje nurodyta paslauga pagal šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimą, išduotą pacientui, sergančiam liga ar sveikatos sutrikimu, nurodytais Aprašo 3 priede, vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu „Sisteminis ligų sąrašas“, Australijos modifikacija (toliau – TLK-10-AM), teikiama:

15.1. ūminio skausmo atveju, kai visiškai ištyrus dėl skausmą sukėlusios priežasties paciento gydymas ilgiau kaip 1 mėnesį yra neefektyvus, skausmas išlieka vidutinio intensyvumo ar stipresnis (4 ar daugiau balų) ir trikdo paciento funkcinį pajėgumą ir (ar) gyvenimo kokybę;

15.2. lėtinio skausmo atveju, kai pacientas yra visiškai ištirtas dėl skausmą sukėlusios priežasties ir atitinkamai gydomas, bet skausmas trunka ilgiau kaip 3 mėnesius ir trikdo paciento funkcinį pajėgumą ir (ar) gyvenimo kokybę.

16. Aprašo 3.3 papunktyje nurodyta paslauga teikiama pagal šeimos gydytojo siuntimą pacientui, sergančiam liga ar sveikatos sutrikimu, nurodytais Aprašo 3 priede, po to, kai pacientui buvo įstatytas ilgalaikio naudojimo kateteris ir prijungta išorinė automatinė infuzinė pompa ilgalaikei vaistų, skirtų skausmui gydyti, infuzijai atlikti, tačiau jis pats negali atvykti į ASPĮ dėl sunkios fizinės būklės (kai Bartelio indeksas yra ne didesnis kaip 30 balų arba kai Karnovskio indeksas yra ne didesnis kaip 50 proc., arba kai pacientas yra neįgalus ir jam yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis). Tęsiant Aprašo 3.3 papunktyje nurodytų paslaugų teikimą pakartotinai siuntimas neišduodamas.

17. Aprašo 3.2 ir 3.4 papunkčiuose nurodytos paslaugos teikiamos pacientams, sergantiems ligomis ar sveikatos sutrikimais, nurodytais Aprašo 3 priede, pagal gydytojo, suteikusio pacientui Aprašo 3.1 ir (ar) Aprašo 3.3 papunkčiuose nurodytą paslaugą, siuntimą, jei jo skirtas skausmo gydymas neefektyvus ar kliniškai nereikšmingas.


 

V SKYRIUS

AMBULATORINIŲ SPECIALIZUOTŲ SDG PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ GYDYTOJO IR SLAUGYTOJO, TEIKIMO TVARKA

 

18. Paslaugas, nurodytas Aprašo 3.1 papunktyje, teikia vienas iš Aprašo 8.1 papunktyje nurodytų gydytojų ir vienas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodytų slaugytojų.

19.  Aprašo 3.1 papunktyje nurodytos paslaugos apima:

19.1. gydytojo  atliekamą skausmo diagnozavimą:

19.1.1. specialiosios skausmo anamnezės, ankstesnių tyrimų ir taikyto gydymo įvertinimą;

19.1.2 paciento būklės, skausmo ir jo įtakos paciento funkciniam pajėgumui, gyvenimo kokybei ir psichikai įvertinimą, naudojantis Aprašo 1 priede nurodytomis skalėmis ir (ar) kitais įstaigos vadovo patvirtintais klausimynais ar skalėmis;

19.1.3. klinikinio ištyrimo įvertinimą (į jį įeina bendras fizinis, specialusis skausmo, neurologinis, specialusis audinių (kaip skausmo šaltinio) ištyrimas, psichologinis ir funkcinio pajėgumo įvertinimas);

19.1.4. skausmo diagnozės nustatymą, medicinos dokumentuose nurodant skausmo vietą, trukmę, intensyvumą, kilmę (nocicepsinis, neuropatinis, idiopatinis, mišrus), skausmą sukeliančią ligą ar sveikatos sutrikimą (jei žinoma) pagal TLK-10-AM arba pažeistą audinį (jei liga ar sveikatos sutrikimas nežinomi);

19.2. gydytojo atliekamą skausmo gydymo plano sudarymą ir taikymą: vaistų nuo skausmo ar jų derinių, formų ir dozavimo parinkimą, invazinių skausmo gydymo procedūrų – miofascinių (trigerinių) taškų ar kitų minkštųjų audinių infiltracinių blokadų, injekcijų į sąnarį – atlikimą;

19.3. paciento skausmo gydymo rezultatų įvertinimą;

19.4. skausmo klinikinės diagnozės, gydymo išvados ir rekomendacijų formulavimą;

19.5. slaugytojo pagal kompetenciją atliekamas gydytojo paskirtas procedūras;

19.6. gydytojo ir slaugytojo atliekamą paciento, jo artimųjų ir šeimos narių informavimą ir mokymą apie skausmo malšinimą.

 

VI SKYRIUS

AMBULATORINIŲ SPECIALIZUOTŲ SDG PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ SPECIALISTŲ KOMANDOS, TEIKIMO TVARKA

 

20. Teikiant Aprašo 3.2 papunktyje nurodytą paslaugą turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 šias paslaugas teikiantys specialistai: gydytojas (visais atvejais), nurodytas Aprašo 8.1 papunktyje, slaugytojas, nurodytas Aprašo 8.2 papunktyje, medicinos psichologas, nurodytas Aprašo 8.3 papunktyje, ir (ar) kineziterapeutas, nurodytas Aprašo 8.4 papunktyje. Šiai specialistų komandai vadovauja gydytojas. Kiekvienas specialistų komandos narys Aprašo 3.2 papunktyje nurodytos paslaugos užduotis atlieka pagal savo kompetenciją.

21. Ambulatorinę specializuotą SDG paslaugą teikianti specialistų komanda, nurodyta Aprašo 20 punkte, konsultacijos metu įvertina paciento būklę ir sudaro jo gydymo planą, atitinkamai derindama specializuotų SDG paslaugų užduotis pagal kiekvieno specialisto kompetenciją ir gydymo tikslus.

22. Jei nustatytas skausmo poveikis psichologinei paciento būklei, teikiant ambulatorinę specializuotą SDG paslaugą atliekamas pirminis arba tęstinis psichologinis įvertinimas bei stebėjimas ir atliekama bent viena iš šių psichologinio poveikio priemonių: individuali psichoterapija (kognityvinė elgesio terapija, relaksacinės, grįžtamojo ryšio technikos), hipnoterapija, šeimos narių terapija, psichoedukaciniai mokymai.

23. Pacientui, kuriam nustatytas su skausmu susijęs fizinės sveikatos sutrikimas ar negalia, atliekamas funkcinės būklės vertinimas ir (ar) fizinio pajėgumo atkūrimo vertinimas bei atliekama bent viena iš šių kineziterapinių ar kitų fizinės medicinos ir medicininės reabilitacijos procedūrų: gydymas fiziniais pratimais, masažu, fizikiniais veiksniais (nuskausminanti elektrinė stimuliacija, didelės galios lazerio terapija, įvairaus galingumo magnetinio lauko terapija, radialinės smūginės bangos terapija, šalčio ir (ar) šilumos lokali terapija (įskaitant aparatinę), ultragarso terapija, manualinė terapija), pagalbinių (judesius, laikyseną bei padėtį kompensuojančių) priemonių parinkimas, mokymas.

24. Jei nustatytas skausmo poveikis paciento savarankiškumui, atliekami šie slaugos veiksmai: tęstinis skausmo vertinimas, skausmo priežiūros ir slaugos plano sudarymas, jo vykdymo kontrolė bei mokymas valdyti lėtinį skausmą.

25. Viena specialistų komandos ambulatorinė specializuota SDG paslauga apima ne mažiau kaip 5 (penkis) poveikio būdus, procedūras ar veiksmus, nurodytus Aprašo 22, 23 ir (ar) 24 punktuose.

 

 

VII SKYRIUS

AMBULATORINIŲ SPECIALIZUOTŲ SDG PASLAUGŲ, PACIENTUI TEIKIAMŲ JO NAMUOSE, TEIKIMO TVARKA

 

26. ASPĮ, prieš išrašydama į namus pacientą, kuriam  buvo įstatytas ilgalaikio naudojimo kateteris ir prijungta išorinė automatinė infuzinė pompa ilgalaikei vaistų, skirtų skausmui gydyti, infuzijai atlikti, raštu (arba elektroniniu būdu) informuoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, prie kurios pacientas yra prisirašęs, kad šiam pacientui reikalinga ambulatorinė specializuota SDG paslauga, teikiama pacientui jo namuose. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs, organizuoja Aprašo 3.3 papunktyje nurodytų  paslaugų teikimą pacientui jo namuose.

27. Aprašo 3.3.1 papunktyje nurodytą paslaugą teikia vienas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodytų slaugytojų, o Aprašo 3.3.2 papunktyje nurodytą paslaugą teikia vienas iš Aprašo 8.1 papunktyje nurodytų gydytojų ir vienas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodytų slaugytojų.

28. Teikiant ambulatorinę specializuotą SDG paslaugą paciento namuose, atliekama ilgalaikė vaistų infuzija, naudojant ilgalaikio naudojimo kateterį ir išorinę automatinę infuzinę pompą skausmui gydyti (į šią paslaugą taip pat įeina pompos užpildymas vaistais, programavimas, išorinių ilgalaikių nuskausminimo kateterių ir (ar) infuzinių sistemų priežiūra).

 

VIII SKYRIUS

DIENOS STACIONARO SPECIALIZUOTŲ SDG PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

29. Dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas teikia vienas iš Aprašo 11.1 papunktyje nurodytų gydytojų ir vienas iš Aprašo 11.2 papunktyje nurodytų slaugytojų.

30. Dienos stacionaro specializuota SDG paslauga apima:

30.1. paciento klinikinį ištyrimą, specialiosios skausmo anamnezės, ankstesnių tyrimų ir taikyto gydymo įvertinimą;

30.2. bent vienos iš Aprašo 2 priede nurodytų procedūrų atlikimą, vadovaujantis Aprašo 3 priedu;

30.3. paciento sveikatos būklės stebėseną (pagal pulsoksimetrijos, elektrokardiogramos, kvėpavimo dažnio matavimo, arterinio kraujo spaudimo matavimo duomenis) invazinės specializuotos SDG paslaugos procedūros metu ir po jos iki 8 (aštuonių) valandų.

31. Tą pačią dieną pacientui dienos stacionare gali būti atliktos kelios Aprašo 2 priede nurodytos procedūros.

 

IX SKYRIUS

SPECIALIZUOTŲ SDG PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR BAZINĖS KAINOS

 

32. Specializuotų SDG paslaugų, atitinkančių Apraše nustatytus reikalavimus, išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis šia tvarka:

32.1. Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytos paslaugos apmokamos pagal paslaugų bazines kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“. Aprašo 3.4 papunktyje nurodytos paslaugos apmokamos pagal paslaugų bazines kainas, nurodytas Aprašo 2 priede;

32.2. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytų paslaugų išlaidos PSDF biudžeto lėšomis apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

32.3. per kalendorinius metus PSDF biudžeto lėšomis apmokamos ne daugiau kaip trijų suteiktų vienam pacientui Aprašo 3.2 papunktyje nurodytų paslaugų išlaidos;

32.4. per savaitę PSDF biudžeto lėšomis apmokamos ne daugiau kaip vienos suteiktos vienam pacientui Aprašo 3.3.1 papunktyje nurodytos paslaugos išlaidos;

32.5. per kalendorinį mėnesį PSDF biudžeto lėšomis apmokamos ne daugiau kaip vienos suteiktos vienam pacientui Aprašo 3.3.2 papunktyje nurodytos paslaugos išlaidos;

32.6. tą pačią dieną gali būti pateikta apmokėti viena iš Aprašo 3.3 papunktyje nurodytų paslaugų;

32.7. jei teikiant Aprašo 3.1 papunktyje nurodytą paslaugą nusprendžiama, kad būtina tą pačią dieną toje pačioje ASPĮ teikti dienos stacionaro specializuotą SDG paslaugą, PSDF lėšomis apmokamos tik dienos stacionaro specializuotos SDG paslaugos išlaidos;

32.8. jei pacientui tą pačią dieną atliekamos kelios procedūros, pagal Aprašo 2 priedą priskiriamos tai pačiai dienos stacionaro specializuotai SDG paslaugai, mokama tik vienos specializuotos SDG dienos stacionaro paslaugos bazinė kaina;

32.9. jei pacientui tą pačią dieną atliekamos kelios procedūros, pagal Aprašo 2 priedą priskiriamos skirtingoms dienos stacionaro specializuotoms SDG paslaugoms, mokama brangesnės specializuotos SDG dienos stacionaro paslaugos bazinė kaina;

32.10. jei tą pačią dieną tos pačios ASPĮ, kurioje pacientui buvo teikiama ambulatorinė ar dienos stacionaro specializuota SDG paslauga, stacionariniame skyriuje turi būti tęsiamas skausmo gydymas, už tą dieną pacientui suteiktas specializuotas SDG dienos stacionaro paslaugas nemokama.

______________________

 

Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

SKAUSMO INTENSYVUMO VERTINIMO SKALĖS

 

 

Veidukų skalė

 

1 veidukas

2 veidukas

3 veidukas

4 veidukas

5 veidukas

 

Skaitme–ninė skalė

 

0

 

1  2  3

 

4  5

 

6  7  8

 

9  10

 

Žodinė skalė

 

 

Nėra skausmo

 

Silpnas skausmas

 

Vidutinis skausmas

 

Stiprus skausmas

 

Nepakeliamas

skausmas

 

 

______________________

 

Skausmo diagnozavimo ir gydymo

paslaugų suaugusiesiems ir

vaikams teikimo reikalavimų ir šių

paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

DIENOS STACIONARO SPECIALIZUOTŲ SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ BAZINĖS KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos metu atliekamos procedūros aprašymas

Paslaugos bazinė
kaina
(balais)

Procedūros Nr.

Procedūros pavadinimas

Procedūros aprašymas

Procedūrą galinčio atlikti gydytojo profesinė kvalifikacija

1.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga I*

1

Išorinės automatinės infuzinės pompos (ar jos medikamentų talpyklės) keitimas ilgalaikei vaistų infuzijai atlikti

Atliekamas išorinės automatinės infuzinės pompos (ar jos medikamentų talpyklės) pakeitimas ir užpildymas vaistais.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas vaikų neurologas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

23,59

2.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga II

2

Injekcija į tarpslankstelinį diską

Atliekama (-os) injekcija (-os) į tarpslankstelinius diskus. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurochirurgas

49,12

3.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga III

 

 

3

Farmakologinis mėginys

Titruojamos intraveninės ar per ilgalaikius kateterius skiriamos vaistų nuo skausmo dozės ir (ar) nustatomas jų efektyvumas.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas vaikų neurologas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

53,99

4

Stuburo sąnarių blokada

Atliekama (-os) injekcija (-os) šalia stuburo sąnarius įnervuojančių nervų ar į intrasąnarinį tarpą. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai arba naudojant ultragarso aparatą.

Gydytojas anesteziologas

reanimatologas, gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas

4.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga IV

 

 

 

5

Injekcija į epidurinį tarpą

Atliekama (-os) injekcija (-os) į epidurinį tarpą tarpslankstelinio, transforaminalinio arba kaudalinio priėjimo prie epidurinio tarpo būdu kaklo, krūtinės, juosmens ar kryžmeninėje stuburo dalyje.

Gydytojas anesteziologas

reanimatologas, gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

60,96

6

Injekcija į spinalinį tarpą

Atliekama (-os) injekcija (-os) į spinalinį tarpą.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas vaikų neurologas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

7

Injekcija šalia periferinių nervų

Atliekama (-os) injekcija (-os) šalia periferinės nervų sistemos nervų: somatinių ar vegetacinių nervų, jų ganglijų ar rezginių.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

 

5.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga V

8

Cheminė neurolizė

Suleidžiamas neurolitinis preparatas šalia periferinių somatinių ar simpatinių nervų, jų ganglijų ar rezginių, į epidurinį ar spinalinį tarpą.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurochirurgas

73,70

6.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga VI

9

Ilgalaikio kateterio įstatymas ir vienkartinis medikamentų suleidimas

Ilgalaikiam nuskausminimui skirti kateteriai įstatomi šalia somatinių ar simpatinių nervų, jų rezginių, į epidurinį, į spinalinį tarpą ir atliekamas vienkartinis medikamentų suleidimas.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

91,83

10

Tarpslankstelinio disko dekompresija

Atliekama vieno tarpslankstelinio disko dekompresijos procedūra. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai.

Gydytojas neurochirurgas

7.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga VII*

11

Ilgalaikio kateterio įstatymas ir išorinės automatinės infuzinės pompos prijungimas ilgalaikei vaistų infuzijai atlikti

Ilgalaikiam nuskausminimui skirtas kateteris įstatomas šalia somatinių ar simpatinių nervų, jų rezginių, į epidurinį, į spinalinį tarpą, į periferinę ar centrinę veną arba į paodį ir prijungiama išorinė automatinė infuzinė pompa nuolatinei skausmo kontrolei užtikrinti (procedūra apima pompos užpildymą ir programavimą).

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

110,16

12

Radijo dažnio ir kriodestrukcijos procedūros (radijo dažnio procedūra, kriodestrukcija)

Atliekamos minkštųjų audinių, sąnarių, tarpslankstelinių diskų, somatinių ar simpatinių nervų, jų ganglijų ar rezginių radijo dažnio destrukcijos arba pulsinės radijo dažnio terapijos, arba kriodestrukcijos procedūros.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurologas**, gydytojas neurochirurgas, vaikų neurologas**, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas**

8.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga VIII

13

Epidurinė terapija naviguojamuoju kateteriu sąaugoms šalinti

Įstatomas į epidurinį tarpą naviguojamasis kateteris, šalinamos sąaugos ir suleidžiami vaistai. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurochirurgas

 

201,73

9.

Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga IX

14

Cementuojančios medžiagos injekcija į slankstelį

Atliekamos cementuojančios medžiagos injekcija (-os) į slankstelius. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai.

Gydytojas anesteziologas reanimatologas**, gydytojas neurochirurgas

 

617,40

 

* Į paslaugos bazinę kainą neįskaičiuotos išorinės automatinės infuzinės pompos nuomos išlaidos bei vaistinių preparatų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, sąnaudos.

** Baigęs mokymus, suteikiančius kompetenciją atlikti šią procedūrą, ir turintis tai patvirtinantį kvalifikacijos tobulinimo kurso baigimo pažymėjimą.

 

______________________

 

Skausmo diagnozavimo ir gydymo

paslaugų suaugusiesiems ir vaikams

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

LIGŲ IR SVEIKATOS SUTRIKIMŲ, KURIAIS SERGANT TEIKIAMOS SPECIALIZUOTOS SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGOS, BEI LIGŲ IR SVEIKATOS SUTRIKIMŲ ATVEJU TEIKIAMŲ DIENOS STACIONARO SPECIALIZUOTŲ SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO METU ATLIEKAMŲ PROCEDŪRŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

TLK-10-AM kodas

Ligų ir sveikatos sutrikimų pavadinimai

Dienos stacionaro specializuotų skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų teikimo metu galimos atlikti procedūros (pagal numerį, nurodytą Aprašo 2 priede)

1.

B00–B09

Virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės pažeidimai

3, 5, 7, 8, 12

 

2.

B20–B24

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV)

sukelta liga

3, 7, 8, 12

3.

B90–B94

Infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės

3, 7, 8, 12

4.

C00–D48

Navikai

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

5.

D55–D59

Hemolizinės anemijos

3

6.

D80–D89

Tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais

3, 7

7.

E09–E14

Gliukozės reguliavimo sutrikimai ir cukrinis diabetas

3, 5, 7, 8, 12

8.

E70–E89

Medžiagų apykaitos sutrikimai 

3, 7, 8

9.

F45.4

Nuolatinis somatoforminis skausmo sutrikimas

3, 5, 7,

10.

F62.8

Kiti ilgalaikiai asmenybės pakitimai

3, 5, 7,

11.

G09

Centrinės nervų sistemos uždegiminių ligų pasekmės

3, 4, 5,

12.

G35–G37

Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos

3, 5, 6, 7, 8, 12

13.

G43

Migrena

3, 7, 12

14.

G44

Kiti galvos skausmo sindromai

3, 5, 7, 12

 

15.

G50–G59

Nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,

16.

G60–G64

Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai

3, 5, 6, 7, 8, 12

17.

G80–G83

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai

3, 5, 6, 7

18.

G90–G99

Kiti nervų sistemos sutrikimai

3, 5, 6, 7, 8, 12

19.

H57.1

Akies skausmas

3, 7

20.

H92.0

Otalgija

3, 7

21.

I20–I25

Širdies išeminės ligos

3

22.

I69

Cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

3

23.

I70.2

Galūnių arterijų aterosklerozė

3, 7, 8, 12

24.

I73

Kitos periferinių kraujagyslių ligos

3, 7, 8, 12

25.

I74

Arterijų embolija ir trombozė

3, 7, 8, 12

26.

I77

Kiti arterijų ir arteriolių sutrikimai

3, 7, 8, 12

27.

I80

Flebitas ir tromboflebitas

3, 7, 8, 12

28.

I82

Kita veninė embolija ir trombozė

3, 7, 8, 12

29.

I83

Kojų venų varikozė

3, 7, 8, 12

30.

I87

Kiti venų sutrikimai

3, 7, 8, 12

31.

K00–K93

Virškinimo sistemos ligos

3, 7, 8, 12

32.

L89

Pragulų opos ir spaudimo plotai

3, 7, 8, 12

33.

L90.5

Randiniai odos pakitimai ir fibrozė

3, 7, 8, 12

34.

L91

Hipertrofiniai odos pakitimai

3, 7, 8, 12

35.

L97

Kojų opa, neklasifikuojama kitur

3, 7, 8, 12

36.

L98.4

Lėtinė odos opa, neklasifikuojama kitur

3, 7, 8, 12

37.

M00–M99

Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

10, 12, 13, 14

38.

N00–N99

Lytinės ir šlapimo  sistemos ligos

3, 7, 8, 12

39.

Q00–Q07

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos

3, 6, 7

40.

Q65–Q79

Įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos bei deformacijos

3, 5, 6, 7

41.

R02

Gangrena, neklasifikuojama kitur

3, 5, 7, 8, 12

42.

R07

Gerklės ir krūtinės skausmas

3, 5, 7

43.

R10

Pilvo ir dubens skausmas

3, 5, 6, 7, 8, 12, 14

44.

R20

Odos jautrumo sutrikimai

3, 7, 8, 12

45.

R29.8

Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis

3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

46.

R30

Skausmas, susijęs su šlapinimusi

3, 7, 8, 12

47.

R51

Galvos skausmas

3, 7, 8, 12

48.

R52

Skausmas, neklasifikuojamas kitur

3, 6, 7, 8, 12

49.

S00–T98

Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai

3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

 

______________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-315, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1901 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-315

Dėl invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose bazinių kainų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-808, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4630 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-808

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 "Dėl invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-327, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1732 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-327

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 "Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-323, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1960 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 "Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-427, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2020 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-427

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 "Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1001, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13872

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 "Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-787, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17310

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-756, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10363

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-460, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06360

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1345, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19098

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo