Suvestinė redakcija nuo 2016-10-18 iki 2016-11-17

Kodeksas paskelbtas: Vyriausybės žinios 1985, Nr. 1-1, i. k. 0841010KODE00X-4449

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

 

I SKYRIUS

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

Pirmasis skirsnis

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai

Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą, sąžiningai vykdytų savo pareigas, jaustų atsakomybę visuomenei.

Pastaba. Šiame kodekse vartojama piliečio sąvoka yra tolygi fizinio asmens sąvokai, t. y. ji apima ne tik Lietuvos Respublikos piliečius, bet ir užsienio valstybių piliečius bei asmenis be pilietybės.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų

Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų yra šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų.

Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų, kol jie nustatyta tvarka neįtraukti į šį kodeksą, Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomi tiesiogiai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

3 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

Nr. XI-3745, 1990.03.07, Žin., 1990, Nr. 9-267

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

4 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

5 straipsnis. Savivaldybių tarybų įgaliojimai priimti sprendimus ir savivaldybių

administracijų direktorių įgaliojimai leisti įsakymus, už kurių

pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė

Savivaldybių tarybos turi teisę priimti sprendimus, o savivaldybių administracijų direktoriai turi teisę leisti įsakymus kovos su stichinėmis nelaimėmis klausimais, numatančius administracinę atsakomybę už jų pažeidimą, taip pat sprendimus ir įsakymus kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais, už kurių pažeidimą atsakomybę nustato šio kodekso 42(1) ir 109 straipsniai.

Savivaldybių tarybos tvirtina taisykles (nuostatus), už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė pagal šio kodekso 424 straipsnio trečiąją dalį, 1245, 1246, 158, 161, 1611, 162, 166, 167, 185 straipsnius, 1851 straipsnio pirmąją dalį.

 Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

Nr. I-1551, 96.09.25, Žin., 1996, Nr. 104-2362 (96.10.30)

Nr. VIII-640, 98.02.24, Žin., 1998, Nr. 25-636 (98.03.13)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-588, 2001-11-08, Žin., 2001, Nr. 99-3522 (2001-11-28)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. IX-2511, 2004-10-28, Žin., 2004, Nr. 166-6060 (2004-11-16), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1246, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 81-3316 (2007-07-21, šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-316, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2855 (2013-06-01)

 

6 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų prevencija

Valstybiniai organai, visuomeninės organizacijos, darbo kolektyvai rengia ir įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškinti ir šalinti priežastis bei sąlygas, padedančias juos padaryti, auklėti piliečius, kad jie būtų didžiai sąmoningi ir drausmingi, griežtai laikytųsi įstatymų.

Savivaldybių tarybos koordinuoja savo teritorijoje įregistruotų visuomeninių organizacijų darbą užkertant kelią administraciniams teisės pažeidimams, vadovauja savivaldybių policijos, administracinių komisijų, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnų ir kitų joms atskaitingų organų, turinčių kovoti su administraciniais teisės pažeidimais, veiklai.

 Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

 

7 straipsnis. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius

teisės pažeidimus

Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo.

Tam įgalioti organai ir pareigūnai taiko administracinio poveikio priemones jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus.

Įstatymų reikalavimų laikymasis taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus užtikrinamas sisteminga aukštesniųjų organų ir pareigūnų kontrole, teise apskųsti, kitais įstatymų nustatytais būdais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-847, 95.04.11, Žin., 1995, Nr. 36-886 (95.05.03)

 

8 straipsnis. Įstatymų dėl atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus

galiojimas

Asmuo, padaręs administracinį teisės pažeidimą, atsako pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo padarymo metu ir padarymo vietoje.

Aktai, švelninantys arba panaikinantys administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, turi atgalinio veikimo galią, t. y. taikomi skiriant nuobaudas už teisės pažeidimus, padarytus prieš šių aktų išleidimą, taip pat paskirtoms nuobaudoms, kurios nėra įvykdytos. Dėl paskirtos administracinės nuobaudos, kuri nėra įvykdyta, peržiūrėjimo suinteresuotas asmuo pareiškimu kreipiasi į organą (pareigūną), priėmusį nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Aktai, nustatantys arba sugriežtinantys atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, neturi atgalinio veikimo galios.

Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir nagrinėjimo vietoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

 

I. BENDROJI DALIS

 

Antrasis skirsnis

ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS

 

9 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka

Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

10 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti.

 

11 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu dėl neatsargumo, jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad jo veikimas arba neveikimas gali sukelti žalingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi, kad jų bus išvengta, arba nenumatė, kad gali kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti.

 

12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė

Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų.

 

13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė

Nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais šio kodekso 21(1), 24, 37(1), 281, 313 ir 314 straipsniuose.

Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 449 straipsnio trečiojoje dalyje, 142 straipsnio antrojoje dalyje, 175 straipsnyje, 1761 straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1781 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 1856 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse ir 196 straipsnio antrojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-1866, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7758 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1631, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06453

Nr. XII-1673, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-15, i. k. 2015-07407

 

14 straipsnis. Pareigūnų atsakomybė

Pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

Pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

 

15 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus

Statutiniai valstybės tarnautojai administracinėn atsakomybėn traukiami bendrais pagrindais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2756, 1989.01.25, Žin., 1989, Nr. 4-19

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-1469, 96.07.11, Žin., 1996, Nr. 74-1769 (96.08.02)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. VIII-1651, 00.05.02, Žin., 2000, Nr. 41-1164 (00.05.19)

Nr. VIII-1734, 00.06.15, Žin., 2000, Nr. 54-1557 (00.07.05)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Nr. X-1019, 2007-01-16, Žin., 2007, Nr. 12-492 (2007-01-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

 

16 straipsnis. Užsieniečių atsakomybė

Lietuvos Respublikoje esantys užsieniečiai, padarę administracinės teisės pažeidimą, atsako pagal šį kodeksą, jeigu ko kito nenumato kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

17 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kitose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje, tai yra siekiant pašalinti pavojų, gresiantį valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai, jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

18 straipsnis. Būtinoji gintis

Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinosios ginties būklėje, tai yra ginant valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką nuo priešingo teisei kėsinimosi tokiu būdu, kad padaroma pasikėsintojui žalos, jeigu tik nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos.

 

19 straipsnis. Nepakaltinamumas

Administracinėn atsakomybėn netraukiamas asmuo, kuris, darydamas priešingą teisei veikimą arba neveikimą, buvo nepakaltinamumo būsenoje, tai yra nebegalėjo suprasti savo veiksmų esmės arba jų valdyti dėl chroniškos psichinės ligos, laikino psichinės veiklos sutrikimo, silpnaprotystės ar kitokios patologinės būsenos.

 

Trečiasis skirsnis

ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA

 

20 straipsnis. Administracinės nuobaudos tikslai

Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

21 straipsnis. Administracinių nuobaudų rūšys

Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

1) įspėjimas;

2) bauda;

3) daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas;

4) specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės eiti žvejybos laivo kapitono pareigas, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas;

5) administracinis areštas;

6) nušalinimas nuo darbo (pareigų).

Šio straipsnio pirmosios dalies 3–6 punktuose išvardytas administracines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nurodytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis.

Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už šešis eurus baudos. Šiuo atveju organas (pareigūnas) nustato terminą, per kurį asmuo privalo atlikti jam paskirtus nemokamus viešuosius darbus.

Pastaba. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 27, 152, 1521, 1523, 1524, 1525 ir 15211 straipsniuose vartojamos aparatūros ir įrenginių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr. 22-568

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. X-1101, 2007-04-19, Žin., 2007, Nr. 49-1880 (2007-05-05)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1553, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 91-4328 (2011-07-19)

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

211 straipsnis. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys

Už administracinių teisės pažeidimų padarymą nepilnamečiams gali būti skiriamos visos administracinės nuobaudos, numatytos šio kodekso 21 straipsnyje, išskyrus administracinį areštą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-590, 1994.09.13, Žin., 1994, Nr. 73-1372 (94.09.21)

 

22 straipsnis. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos

Daikto konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų) gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos; šio kodekso 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos kitos administracinės nuobaudos gali būti skiriamos tik kaip pagrindinės.

Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta pagrindinė arba pagrindinė ir papildomoji nuobauda.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr. 22-568

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

23 straipsnis. Įspėjimas

Įspėjimas kaip administracinė nuobauda pareiškiamas raštu. Įstatymų numatytais atvejais įspėjimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

 

24 straipsnis. Bauda

Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip du eurai ir didesnė kaip du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai.

Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip penki eurai ir didesnė kaip penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai.

Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nustatyta didesnė bauda, negu numatyta šiame straipsnyje.

Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, numatytos šiame kodekse.

Skiriama bauda turi būti išreikšta sveikuoju skaičiumi.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. XI-1691, 1987.06.09, Žin., 1987, Nr. 17-189

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

Nr. XI-3489, 1989.12.18, Žin., 1990, Nr. 1-8

Nr. I-326, 1990.06.26, Žin., 1990, Nr. 19-495

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

25 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

26 straipsnis. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas

Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio antrojoje dalyje numatytus atvejus. Daiktai, kurių apyvarta uždrausta, konfiskuojami visais atvejais.

Šio kodekso 4311 straipsnio trečiojoje dalyje, 442, 62, 621, 622 straipsniuose, 67 straipsnio pirmojoje dalyje, 85 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje ir aštuntojoje dalyse, 87 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir šeštojoje dalyse, 873 straipsnyje, 877 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 8712 straipsnio trečiojoje dalyje, 88, 90 straipsniuose, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje ir penkioliktojoje dalyse, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302, 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 15211 straipsniuose, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 15310 straipsnyje, 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 1632 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 173, 18818 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnyje, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2096, 210, 21410, 21427 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose gali būti konfiskuoti nuosavybės teise kitam asmeniui priklausantys daiktai ir pajamos, jeigu:

1) perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti;

2) daiktas ar pajamos jam buvo perleisti sudarius apsimestinį sandorį;

3) daiktas ar pajamos jam buvo perleisti kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

4) daiktas ar pajamos jam buvo perleisti kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

5) įgydamas šį daiktą ar pajamas, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis daiktas yra administracinio teisės pažeidimo įrankis, tiesioginis objektas arba pajamos, gautos dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo.

Konfiskavimo taikymo tvarką nustato šis kodeksas, o nekonfiskuotinų daiktų sąrašą – kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-1297, 96.04.23, Žin., 1996, Nr. 41-990 (96.05.08)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. IX-1702, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3421 (2003-07-25)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. X-1246, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 81-3316 (2007-07-21, šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

Nr. X-1437, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-630 (2008-02-12)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1217, 2010-12-09, Žin., 2010, Nr. 153-7786 (2010-12-28)

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1553, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 91-4328 (2011-07-19)

Nr. XI-2272, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 122-6127 (2012-10-20)

Nr. XII-653, 2013-12-10, Žin., 2013, Nr. 132-6733 (2013-12-21), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

Nr. XII-1528, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21289

Nr. XII-1829, 2015-06-23, paskelbta TAR, 2015-07-01, i. k. 2015-10579

Nr. XII-2049, 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19106

 

27 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimas

Specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės eiti žvejybos laivo kapitono pareigas, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas skiriamas iki penkerių metų už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Tokios teisės atėmimo laikas negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šios teisės atėmimo laikotarpiu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą ir negali, vadovaujantis šio kodekso 301 straipsniu, būti skiriamas tik dėl kai kurių rūšių transporto priemonių vairavimo.

Atėmimas teisės vairuoti transporto priemones negali būti skiriamas asmenims, kurie naudojasi šiomis priemonėmis dėl neįgalumo, išskyrus atvejus, kai jas vairuoja neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. X-1101, 2007-04-19, Žin., 2007, Nr. 49-1880 (2007-05-05)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1553, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 91-4328 (2011-07-19)

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

 

28 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

29 straipsnis. Administracinis areštas

Administracinis areštas nustatomas ir skiriamas tik išimtiniais atvejais už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus iki trisdešimties parų. Administracinį areštą skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (apylinkės teismo teisėjas).

Asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, prašymu teismas gali paskirti administracinį areštą atlikti tik poilsio dienomis. Šiuo atveju teismas nustato terminą, per kurį asmuo privalo atlikti administracinį areštą.

Administracinis areštas negali būti skiriamas nėščioms moterims, moterims, turinčioms vaikų iki dvylikos metų amžiaus, asmenims, kuriems nesukako aštuoniolika metų, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Administracinis areštas gali būti skiriamas Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Konstitucinio Teismo teisėjams, teisėjams tik gavus išankstinį Seimo sutikimą suvaržyti šių asmenų laisvę, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento išankstinį sutikimą suvaržyti Ministro Pirmininko, ministrų, Konstitucinio Teismo teisėjų, teisėjų laisvę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1152, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13601

 

291 straipsnis. Nušalinimas nuo darbo (pareigų)

Nušalinimas nuo darbo (pareigų) skiriamas už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus, padarytus ryšium su darbuotojo tarnybinių pareigų atlikimu.

Nušalinimą nuo darbo (pareigų) skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (teisėjas).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr. 22-568

 

Ketvirtasis skirsnis

ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS

 

30 straipsnis. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės

Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų.

Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių sąrašą nustato šio kodekso 31 ir 32 straipsniai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26; Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

301 straipsnis. Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas

Organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio antrojoje dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

Organas (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą, priimtą vadovaujantis šio straipsnio pirmąja dalimi, privalo motyvuoti. Sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1407, 99.11.11, Žin., 1999, Nr. 101-2906 (99.11.26)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2012-09-25, Žin., 2012, Nr. 113-5737 (2012-09-29)

Nr. XII-247, 2013-04-23, Žin., 2013, Nr. 46-2248 (2013-05-07)

 

302 straipsnis. Baudos skyrimas

Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, nuobauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarime.

Šio kodekso 2601 straipsnyje nustatytais pagrindais surašius administracinį nurodymą, asmeniui skiriama bauda, lygi pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnė kaip du eurai.

Baudos dydis pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį turi būti išreikštas sveikuoju skaičiumi.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1142, 2010-11-18, Žin., 2010, Nr. 142-7257 (2010-12-04)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

31 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios

aplinkybės

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės yra šios:

1) kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis;

2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą;

3) teisės pažeidimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;

4) teisės pažeidimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;

5) teisės pažeidimas padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas;

6) teisės pažeidimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;

7) teisės pažeidimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusiojo veiksmai;

8) teisės pažeidimą padarė nepilnametis;

9) teisės pažeidimą padarė nėščia moteris;

10) teisės pažeidimą padarė asmuo, kuriam nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba asmuo, sulaukęs 65 metų.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokių atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių aplinkybių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1152, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13601

 

32 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės yra šios:

1) teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų. Organas (pareigūnas), atsižvelgdamas į atskirų asmenų dalyvavimo padarant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį ar paramą išaiškinant pažeidimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvaujančius asmenis, gali jiems nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe;

2) teisės pažeidimas padarytas dėl chuliganiškų paskatų;

3) teisės pažeidimas padarytas pasinaudojant stichine nelaime ar nelaimingu atsitikimu;

4) teisės pažeidimas sukėlė sunkias pasekmes ar didelį turtinį nuostolį;

5) pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda;

6) teisės pažeidimas padarytas asmens, kuris pirmiau buvo padaręs nusikaltimą;

7) į teisės pažeidimą įtrauktas nepilnametis;

8) teisės pažeidimas padarytas neblaivaus asmens arba asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. Organas (pareigūnas), skiriantis administracinę nuobaudą pagal administracinio teisės pažeidimo pobūdį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokias atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančias aplinkybes.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje ir kituose įstatymuose nurodytos sunkinančios aplinkybės netaikomos tais atvejais, kai straipsnio dispozicijoje jos nurodomos kaip nusižengimą kvalifikuojanti aplinkybė.

Pastaba. Šiame straipsnyje numatytas turtinis nuostolis yra didelis, kai jis viršija penkių minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

 

33 straipsnis. Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius

teisės pažeidimus

Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai.

Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Šiuo atveju prie pagrindinės nuobaudos gali būti prijungiama viena iš papildomųjų nuobaudų, kurias numato straipsniai dėl atsakomybės už bet kurį padarytą teisės pažeidimą.

 

34 straipsnis. Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas

Administracinio arešto terminas skaičiuojamas paromis, specialiosios teisės atėmimas – metais arba mėnesiais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

35 straipsnis. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai

Administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 413, 85, 1852, 1932, 20710, 20712, 209, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 210, 21411 straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nutraukus baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba priėmus išteisinamąjį teismo nuosprendį, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar atsisakyti skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, yra paskelbta jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, neatsižvelgiant į tai, ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, ar ne, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

Šio straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytais atvejais administracinė nuobauda negali būti skiriama, jeigu nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip dveji metai.

Kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-1297, 96.04.23, Žin., 1996, Nr. 41-990 (96.05.08)

Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr. 69-1732 (97.07.23)

Nr. VIII-830, 98.07.01, Žin., 1998, Nr. 63-1803 (98.07.15)

Nr. VIII-1041, 99.02.02, Žin., 1999, Nr. 18-443 (99.02.19)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1477, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3964 (2011-07-05)

Nr. XI-1866, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7758 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

 

36 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta

administracinė nuobauda

Jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta administracinė nuobauda.

 

37 straipsnis. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį

Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, administracinė komisija, savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje seniūnas, apylinkės teismo teisėjas, spręsdami klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad kaltininkas atlygintų turtinį nuostolį, jeigu jo suma neviršija vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų, o rajono (miesto) apylinkės teismas – nepriklausomai nuo nuostolio dydžio.

Kitais atvejais klausimas dėl administraciniu teisės pažeidimu padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

371 straipsnis. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį

Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, organas (pareigūnas), spręsdamas klausimą dėl nuobaudos nepilnamečiui skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad nepilnametis, turintis savarankiškas pajamas, atlygintų turtinį nuostolį, jeigu šio suma neviršija keturiolikos eurų.

Kitais atvejais klausimas dėl administracinių teisės pažeidimų padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

372 straipsnis. Įpareigojimas išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus

Už šio kodekso 1781 straipsnio pirmojoje dalyje, 181, 1811 straipsniuose ir 1856 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų padarymą tėvus, globėjus (rūpintojus) teismas gali įpareigoti išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus. Asmenys, vengiantys vykdyti šį įpareigojimą, traukiami administracinėn atsakomybėn už šio kodekso 1814 straipsnyje nurodytą administracinį teisės pažeidimą.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1866, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7758 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1631, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06453

 

38 straipsnis. Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė

nuobauda, vykdymas

Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia padariusio administracinį teisės pažeidimą asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo.

 

39 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-1691, 1987.06.09, Žin., 1987, Nr. 17-189

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

40 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-762, 98.06.02, Žin., 1998, Nr. 55-1518 (98.06.17)

 

II. YPATINGOJI DALIS

 

Penktasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ

SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

41 straipsnis. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir kitiems darbuotojams – nuo penkių iki dvidešimt aštuonių eurų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus –

užtraukia baudą darbuotojui nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą

užtraukia baudą darbuotojui nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Administracinę nuobaudą už šiame straipsnyje ir šio kodekso 413, 414, 415 straipsniuose numatytus pažeidimus paskyręs organas (pareigūnas), nepažeisdamas asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įstatymų saugomų valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų paslapčių apsaugos reikalavimų ir laikydamasis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų, apie šios nuobaudos paskyrimą paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

 

411 straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir (ar) pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims ir (ar) pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir kitiems darbuotojams – nuo penkių iki keturiolikos eurų.

 

412 straipsnis. Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dvidešimt aštuonių iki trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo aštuonių iki dviejų šimtų šešiasdešimties eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo dviejų šimtų šešiasdešimties iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

413 straipsnis. Nelegalus darbas

Nelegalus darbas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų.

 

414 straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

 

415 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į šį žiniaraštį –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

 

416 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas

Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, bei lygių galimybių, nustatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dvidešimt aštuonių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

417 straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

418 straipsnis. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme, nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų šešiasdešimt trijų eurų.

 

419 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos bendrovės (SE) darbo tarybos sudarymą nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

 

4110 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

 

4111 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

 

4112 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą –

užtraukia baudą darbuotojui nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

 

4113 straipsnis. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas –

užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

 

42 straipsnis. Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo keturiolikos iki penkiasdešimt septynių eurų ir baudą pareigūnams – nuo keturiolikos iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms žmonių užkrečiamosioms ligoms, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

 

421 straipsnis. Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

422 straipsnis. Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

423 straipsnis. Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

424 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą triukšmo šaltinio valdytojams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas –

užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

 

425 straipsnis. Biocidinių produktų tiekimo rinkai, jų naudojimo, informacijos kaupimo ir (ar) saugojimo reikalavimų pažeidimas

Biocidinių produktų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo reikalavimų, nustatytų 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012), pažeidimas, išskyrus šio kodekso 841 straipsnio dešimtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Biocidinių produktų tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 841 straipsnio vienuoliktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nustatyta tvarka neįteisintų biocidinių produktų naudojimas ar įteisintų biocidinių produktų naudojimas pažeidžiant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytus reikalavimus –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų biocidinių produktų gamintojui, autorizacijos liudijimų turėtojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

426 straipsnis. Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

427 straipsnis. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamyba neįdiegus geros gamybos praktikos, pažeidžiant 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos reikalavimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1960, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-23, i. k. 2015-16729

 

43 straipsnis. Kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

431 straipsnis. Kliudymas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų sprendimų nevykdymas

Neįleidimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų tikrinti pagal jų kompetenciją asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nepateikimas jiems dokumentų, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenų, reikalingų patikrinimui atlikti, arba jų nuslėpimas, klaidingas ar ne visų dokumentų, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimo duomenų pateikimas, taip pat Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir kitiems darbuotojams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir kitiems darbuotojams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

 

432 straipsnis. Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Tyčinis melagingas pareiškimas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.

 

433 straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla

Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

434 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas

Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų, nustatytų įstatymais ir kitais teisės aktais, nevykdymas arba netinkamas vykdymas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

 

435 straipsnis. Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kliudymas jiems vykdyti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę

Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kliudymas jiems vykdyti pagal kompetenciją valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

436 straipsnis. Kliudymas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų sprendimų nevykdymas

Dokumentų nepateikimas ir kliudymas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims pagal jų kompetenciją tikrinti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kiekį, kokybę, atlikti kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę bei atlikti finansinę Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizę, taip pat Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams, farmacine veikla besiverčiančių įmonių ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar su teritorine ligonių kasa dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir kitiems darbuotojams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

437 straipsnis. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas

Neteisingų duomenų Valstybinei ligonių kasai ir teritorinėms ligonių kasoms apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, farmacine veikla besiverčiančių įmonių ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar su teritorine ligonių kasa dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, vadovams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir kitiems darbuotojams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų įstaigų ar įmonių vadovams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir baudą kitiems darbuotojams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

438 straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos bei teritorinių ligonių kasų tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas –

užtraukia baudą pareigūnams, įgaliotiems teikti informaciją, nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

 

439 straipsnis. Kliudymas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotiems pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1708, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-25, i. k. 2015-08040

 

4310 straipsnis. Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, tiekimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, tiekimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

 

4311 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą ir žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybai, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų.

Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybai, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus, pažeidimas –

užtraukia baudą darbuotojams, atsakingiems už pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybą, ir gamybos įstaigos vadovams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų su pradinių medžiagų ir (ar) žaliavų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

4312 straipsnis. Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

4313 straipsnis. Kliudymas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimų nevykdymas

Kliudymas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba) pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

 

44 straipsnis. Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo

Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti –

užtraukia baudą iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su psichotropinių ar narkotinių medžiagų konfiskavimu arba administracinį areštą iki trisdešimties parų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų (išskyrus teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 126 straipsnio ketvirtojoje ir šeštojoje dalyse ir 129 straipsnyje) padarymą ir įtariamų apsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas –

užtraukia baudą iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti, taip pat narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo –

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Pastaba. Asmuo, savanoriškai atidavęs nedideliu kiekiu turėtą narkotinę ar psichotropinę medžiagą, kurią jis įgijo arba laikė be tikslo parduoti, taip pat savanoriškai kreipęsis į medicinos įstaigą dėl medicinos pagalbos suteikimo ryšium su narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimu be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.

 

441 straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla

Vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nesukėlė sunkių pasekmių ar nebuvo daroma stambiu mastu, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo, baudą juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

442 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ženklinimo, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir kitų nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Veikla, susijusi su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai jie reikalingi, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1904, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11090

 

443 straipsnis. Farmacijos praktikos, veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais) ar veikliosiomis medžiagomis, sąlygų pažeidimas

Farmacijos praktikos sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukią baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Kvalifikuoto asmens ar farmacinės veiklos vadovo teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas –

užtraukia baudą kvalifikuotiems asmenims arba farmacinės veiklos vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).

Vaistų (vaistinių preparatų) pardavimo (išdavimo) gyventojams sąlygų nesilaikymas –

užtraukia baudą farmacinės veiklos vadovams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų su nušalinimu nuo darbo (pareigų) ir vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Veikliųjų medžiagų, įskaitant eksportui skirtas veikliąsias medžiagas, gamyba, importas iš trečiųjų šalių ir platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų su veikliųjų medžiagų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas nesilaikant nustatytų veiklos
sąlygų –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Vaistinės veikla nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas, –

užtraukia baudą vaistinės veiklos ir gamybinės vaistinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Vaistų (vaistinių preparatų) gamyba, žmogaus kraujo plazmos ruošimas, didmeninis platinimas nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas, –

užtraukia baudą farmacinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Straipsnis papildomas 9 dalimi nuo 2016-11-01:

Ikiklinikiniam tyrimui atlikti reikalingų vaistų (vaistinių preparatų), kurie nėra šio tyrimo objektas, įsigijimą, laikymą, apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą mokslo ir studijų institucijų, kitų juridinių asmenų, organizacijų ir jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat fiziniams asmenims, turintiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą leidimą atlikti bandymą su gyvūnais, nuo vieno šimto keturiasdešimties iki penkių šimtų aštuoniasdešimties eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1551, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04833

Nr. XII-2648, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24618

 

444 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos ir informacijos apie juos pažeidimai

Neregistruotų vaistų (vaistinių preparatų) reklama, narkotinių ir psichotropinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama, vaistų (vaistinių preparatų) reklamos sveikatos priežiūros specialistams ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar parduoti (išduoti) vaistus (vaistinius preparatus), reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Receptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama gyventojams –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Nereceptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklamos gyventojams reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) atitikties informacijai ir duomenims, kurie buvo pateikti dokumentuose registruoti vaistą (vaistinį preparatą), informacijos apie vaistų (vaistinių preparatų) savybes rengimo ir skleidimo, išskyrus atvejus, kai atlikti moksliniai tyrimai, apie kuriuos skelbta moksliniuose leidiniuose, reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Farmacinės informacijos apie receptinius vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos draudimo skleisti vaistų (vaistinių preparatų) reklamą ar informaciją apie juos nesilaikymas arba įpareigojimo paneigti neatitinkančią reikalavimų reklamą nevykdymas ar netinkamas vykdymas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1552, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04835

 

445 straipsnis. Kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų sprendimų nevykdymas

Dokumentų nepateikimas ir (arba) kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims pagal kompetenciją tikrinti farmacijos praktikos ir veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), sąlygas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie verčiasi veikla, susijusia su vaistais (vaistiniais preparatais), jų filialų ar atstovybių vadovams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir kitiems darbuotojams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie verčiasi veikla, susijusia su vaistais (vaistiniais preparatais), jų filialų ar atstovybių vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų ir kitiems darbuotojams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1551, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04833

 

446 straipsnis. Reikalavimų, susijusių su vaistinio preparato registravimu ir vaistinio preparato lygiagrečiu importu, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato registruotojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 444 straipsnyje numatytus pažeidimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurių vardu įregistruotas vaistinis preparatas, vadovams ar vaistinio preparato registruotojų atstovų vadovams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurių vardu įregistruotas vaistinis preparatas, vadovams ar vaistinio preparato registruotojų atstovų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 444 straipsnyje numatytus pažeidimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems išduotas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimas, vadovams ar vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojų atstovų vadovams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems išduotas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimas, vadovams ar vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojų atstovų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1551, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04833

Nr. XII-1552, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04835

 

447 straipsnis. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas gyventojams, įskaitant pardavimą nuotoliniu būdu, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir (ar) trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje ir (ar) ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos iki trijų tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt penkių eurų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, trečiojoje, penktojoje ir (ar) septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt penkių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Šio straipsnio aštuntojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir (ar) aštuntojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dvidešimt septynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

 

448 straipsnis. Vaistinių preparatų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas

Vaistinių preparatų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė yra iki penkių minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė yra nuo penkių iki penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė viršija penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1551, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04833

 

449 straipsnis. Neteisėtas disponavimas Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis tam tikromis dopingo medžiagomis be tikslo jas platinti

Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų tam tikrų dopingo medžiagų neteisėtas gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip jas platinti –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su tam tikrų dopingo medžiagų konfiskavimu ir juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su tam tikrų dopingo medžiagų konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų su tam tikrų dopingo medžiagų konfiskavimu ir juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su tam tikrų dopingo medžiagų konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta veika, padaryta nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, –

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki aštuoniasdešimt šešių eurų su tam tikrų dopingo medžiagų konfiskavimu.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1673, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-15, i. k. 2015-07407

 

4410 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuolatinės komisijos, nagrinėjančios paraiškas ir dokumentus bei teikiančios siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl ligų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių įrašymo ar neįrašymo atitinkamai į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, ir Apeliacinės komisijos, nagrinėjančios skundus dėl nuolatinės komisijos priimtų sprendimų, nariams nuo šimto keturiasdešimt penkių iki septynių šimtų dvidešimt penkių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1876, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11210

 

Šeštasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ

 

45 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas bei naudojimas ir vengimas juos grąžinti

Savavališkas privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas privačių ar valstybinių vandens telkinių naudojimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, arba po įspėjimo raštu vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką privačios nuosavybės teise priklausančių arba valstybinių vandens telkinių naudojimą –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

451 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

46 straipsnis. Žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas žemės gelmių naudojimas neturint teisės aktų nustatyto leidimo, žemės gelmių naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus dėl kasybos sklypo ribų, dėl žemės gelmių išteklių išgavimo kiekio apribojimų, taip pat žemės gelmių išteklių apskaitos, pažeistos žemės rekultivavimo ir (arba) žemės gelmių monitoringo reikalavimus, sandorių, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiančių žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų dviejų iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

461 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo nuosavybės teisės pažeidimas

Sandorių, pažeidžiančių Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų nuosavybės teisę, sudarymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1127, 95.12.14, Žin., 1995, Nr. 106-2350 (95.12.29)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

47 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas

Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas

Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

49 straipsnis. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas teisės naudotis gyvūnijos objektais perleidimas, taip pat kitų sandorių, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiančių gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas, taip pat savavališkas gyvūnijos objektų, kurių naudojimui reikia gauti leidimą, naudojimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba dviejų eurų baudą ir pareigūnams – įspėjimą arba penkių eurų baudą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

50 straipsnis. Smulkusis svetimo turto pagrobimas

Smulkusis svetimo turto pagrobimas vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, kai nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių, –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų šešiasdešimties eurų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų.

Pastaba. Turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 3 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos. Be pagrobtojo turto vertės, taip pat atsižvelgiama į pagrobtų daiktų natūralų kiekį (svorį, dydį).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-180, 1993.06.10, Žin., 1993, Nr. 26-597

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-653, 94.11.10, Žin., 1994, Nr. 89-1724 (94.11.18)

Nr. I-1141, 95.12.20, Žin., 1995, Nr. 104-2325 (95.12.22)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

Nr. XII-1482, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21143

 

501 straipsnis. Vengimas atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms

Asmens, pagal teismo nuosprendį ar nutarimą privalančio atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, vengimas atlyginti tokį nuostolį –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-631, 1994.11.08, Žin., 1994, Nr. 88-1670

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

502 straipsnis. Aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas

Materialiai atsakingo asmens, taip pat asmens, kuriam patikėtas turto saugojimas, aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3489, 1989.12.18, Žin., 1990, Nr. 1-8

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

503 straipsnis. Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas

Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas, nepadaręs nukentėjusiajam žymios žalos, –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

504 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas, praradimas ar neteisėtas sunaikinimas

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų praradimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų dviejų eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sunaikinimas pažeidžiant įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1127, 95.12.14, Žin., 1995, Nr. 106-2350 (95.12.29)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

505 straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas

Akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat ir tų bendrovių, kurios veikia kaip bankai, visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams nepateikimas ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymo numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo) –

užtraukia baudą valdybų pirmininkams (valdytojams), valdybų nariams ar administracijų vadovams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro su nušalinimu nuo darbo (pareigų).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-638, 98.02.24, Žin., 1998, Nr. 25-634 (98.03.13)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Nr. IX-1702, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3421 (2003-07-25)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

506 straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas

Įmonių ir įstaigų kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimas, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymų numatytais atvejais) –

užtraukia baudą įmonių ir įstaigų administracijų vadovams ar administratoriams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro su nušalinimu nuo darbo (pareigų).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-638, 98.02.24, Žin., 1998, Nr. 25-634 (98.03.13)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

507 straipsnis. Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus

Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

508 straipsnis. Neteisėtas augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimas

Augalų veislių apsaugos įstatyme numatytų neteisėtų veiksmų su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamąja medžiaga atlikimas nesudarius su augalo veislės selekcininku licencinės sutarties arba neturint selekcininko rašytinio sutikimo –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų, įmonių vadovams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-877, 2006-10-24, Žin., 2006, Nr. 119-4548 (2006-11-07), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

Septintasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS,

GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE

 

51 straipsnis. Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas

Valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programose, kompleksinėse schemose numatytų aplinkos apsaugos priemonių ar kitų aplinkosaugos reikalavimų neįgyvendinimas laiku arba jų įgyvendinimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus tyčia arba dėl aplaidumo

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-292, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 55-2730 (2013-05-28)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

511 straipsnis. Projektinės dokumentacijos, kurioje nenumatytos aplinkos apsaugos priemonės, tvirtinimas

Dokumentacijos, kurioje nėra numatyta priemonių avarijoms išvengti, jų priežastims bei padariniams likviduoti arba neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių, kai tai turėjo būti numatyta, tvirtinimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybos, rekonstravimo bei plėtimo projektinės dokumentacijos tvirtinimas, leidimo statybai išdavimas nesuderinus su aplinkos apsaugos tarnybomis, kai toks derinimas numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

512 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų, pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų, arba kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų, pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir (ar) antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų, pareigūnams – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių dvidešimt septynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų, pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų, pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1036, 2010-09-28, Žin., 2010, Nr. 116-5918 (2010-09-30)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

513 straipsnis. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir baudą pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Didesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Šio straipsnio penktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Didesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Šio straipsnio devintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dvidešimt septynių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dvidešimt septynių iki keturių tūkstančių penkiasdešimt keturių eurų.

Šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų.

Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas asmenims, neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas), –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Atliekų surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) neturint teisės užsiimti tokia veikla –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Reikalavimo turėti pavojingų atliekų lydraštį jas vežant Lietuvos Respublikoje ir (ar) pavojingų atliekų lydraščio pildymo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Pavojingų atliekų maišymas, įskaitant skiedimą, nesilaikant nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Atliekų apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas –

užtraukia įspėjimą ar baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Atliekų apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Klaidingų duomenų atliekų apskaitos ataskaitose pateikimas žinant, kad jie neteisingi, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-677, 98.03.24, Žin., 1998, Nr. 32-854 (98.04.03)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1101, 2007-04-19, Žin., 2007, Nr. 49-1880 (2007-05-05)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1325, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 52-2502 (2011-05-03), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

Nr. XII-1785, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-19,  i. k. 2015-09822

 

514 straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais

Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

515 straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis

Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis, taip pat jų gabenimas, naudojimas, laikymas ar laidojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Radioaktyviųjų medžiagų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, pervežimas ar išvežimas be nustatyta tvarka išduoto leidimo –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

516 straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis

Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiolikos iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas,

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XI-581, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-2 (2010-01-05), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

517 straipsnis. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas

Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

518 straipsnis. Ekologinės informacijos nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas

Informacijos apie aplinkos būklę ar gamtos išteklių naudojimą nepateikimas įstatymų nustatyta tvarka, taip pat tokios informacijos nuslėpimas arba iškraipymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Žinomai neteisingos informacijos apie aplinkos būklę skelbimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti, pateikimas –

užtraukia baudą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų, planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovų) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Neteisingos informacijos, reikalingos poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti arba sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimti, pateikimas –

užtraukia baudą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

519 straipsnis. Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas

Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų pašalinti aplinkos apsaugos ir miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reikalavimų pažeidimus nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5110 straipsnis. Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę arba aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno garbės ir orumo įžeidimas

Tyčinis kliudymas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, vykdantiems aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir objektus –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar gestais, įžeidžiančiu, įžūliu ar provokuojančiu elgesiu, –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5111 straipsnis. Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose

Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti –

užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5112 straipsnis. Pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Pakuočių, kuriose viršijamas ribinis leistinas kenksmingų medžiagų kiekis, pagaminimas arba tokių pakuočių importas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respubliką –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Pagamintų arba importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvos Respubliką pakuočių, kuriose kenksmingos medžiagos viršija leistiną ribinį kiekį, atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių iki trijų tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt penkių eurų.

Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitose ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Atsisakymas priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ar užstato negrąžinimas –

užtraukia baudą nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Informacijos apie tai, kaip vartotojai gali grąžinti pakuotes, nepateikimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Pakuočių išleidimas į vidaus rinką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5113 straipsnis. Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba šių sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybę patvirtinančius dokumentus

Specialiųjų žemės, miško naudojimo sąlygų pažeidimas ar nevykdymas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybės dokumentus –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Specialiųjų vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-581, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-2 (2010-01-05), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5114 straipsnis. Privalomojo nurodymo neįvykdymas

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5115 straipsnis. Nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5116 straipsnis. Didelių pramoninių avarijų prevencijos ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas

Pranešimo apie pavojingąjį objektą, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano, pavojingojo objekto saugos ataskaitos, visuomenei privalomos pateikti informacijos nepateikimas –

užtraukia baudą veiklos vykdytojams – fiziniams asmenims nuo septyniasdešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimties eurų ir veiklos vykdytojų – juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams arba jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų eurų.

Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano nepatvirtinimas, priemonių, numatytų pavojingojo objekto avarijų prevencijos plane, pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, taip pat pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių, skirtų veiklos vykdytojui, neįgyvendinimas, nepranešimas apie įvykusią didelę pramoninę avariją nustatyta tvarka –

užtraukia baudą veiklos vykdytojams – fiziniams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų – juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams arba jų įgaliotiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Priemonių, numatytų pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, taip pat pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių, skirtų veiklos vykdytojui, nesiėmimas susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai –

užtraukia baudą veiklos vykdytojams – fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų – juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams arba jų įgaliotiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

Neteisingos informacijos pateikimas pavojingojo objekto saugos ataskaitoje, žinant, kad ji neteisinga, –

užtraukia baudą veiklos vykdytojams – fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų – juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams arba jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą veiklos vykdytojams – fiziniams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų – juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams arba jų įgaliotiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

Nr. XII-1846, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10591, šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

 

5117 straipsnis. Nepaklusimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5118 straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą bei priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Elektros ir elektroninės įrangos, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, platinimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos platinimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Atsisakymas priimti prekybos vietoje be papildomo mokesčio vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, kai vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama įranga ir kai atiduodamos įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos įrangos kiekį, –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Elektros ir elektroninės įrangos pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5119 straipsnis. Alyvų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Alyvų atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti alyvų atliekas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Alyvų atliekų tvarkymas Alyvų atliekų tvarkymo taisyklėse nenumatytais būdais –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Alyvų išleidimo į rinką apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas alyvų išleidimo į rinką apskaitos ataskaitose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Alyvų pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Alyvų atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas alyvų atliekų tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5120 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimas

Transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitose –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Transporto priemonių pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymas ir nedalyvavimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5121 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių šiltnamio dujų išmetimą į aplinką, šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimų išdavimą ir prekybą jais, pažeidimas

Prekybos šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimais nustatytos tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt trijų iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ataskaitos ir (ar) proceso tinkamumo patvirtinimo pažymos nepateikimas laiku kompetentingai institucijai –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Šiltnamio dujų išmetimas į aplinką neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas reikalingas, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Nacionaliniame apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plane nustatyto leidžiamo išmesti į aplinką šiltnamio dujų kiekio viršijimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5122 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų pažeidimas

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų ar metinių aplinkos monitoringo ataskaitų nepateikimas kompetentingoms institucijoms nustatytu laiku –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Neteisingų ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų pateikimas kompetentingoms institucijoms –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo tyrimų ir (ar) matavimų atlikimas neakredituotose teisės aktų nustatyta tvarka ar neturinčiose teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo laboratorijose –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5123 straipsnis. Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimai

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis, –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis, –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų.

Klaidingos informacijos pranešimo formoje ar vežimo kontrolės formoje pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai arba vežimo kontrolės formų nepateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, arba vežimo kontrolės formos pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pažeidžiant teisės aktų nustatytus pateikimo terminus –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Atliekų vežimas nesilaikant pranešimo formoje ir vežimo kontrolės formoje nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Reikalavimo turėti informacinį dokumentą atliekų vežimo metu pažeidimas arba vežimo kontrolės formų nepateikimas muitinės pareigūnams pareikalavus –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Reikalavimo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą įvežti ar importuoti atliekas į Lietuvos Respubliką pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, septintojoje, dešimtojoje ir tryliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, penktojoje, aštuntojoje, vienuoliktojoje, keturioliktojoje ir šešioliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje, devintojoje ir dvyliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1902, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7778 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5124 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitose ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Apmokestinamųjų gaminių tiekimas rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti šias atliekas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas ar reikalavimas pirkti naują nešiojamąją bateriją ar akumuliatorių atiduodant jų atliekas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių prekybos vietose –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Atsisakymas priimti iš vartotojų pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse nustatytos veikos, padarytos asmens, bausto už minėtose dalyse nustatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimties iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5125 straipsnis. Aplinkosauginio ženklinimo reikalavimų pažeidimas

Neteisėtas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) logotipo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, nustatytus reikalavimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Neteisėtas Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1464, 2011-06-20, Žin., 2011, Nr. 85-4125 (2011-07-13) šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5126 straipsnis. Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos ir anglies dioksido geologinio saugojimo reikalavimų pažeidimas

Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgyba pažeidžiant darbų projekto reikalavimus, teisės aktuose nustatytų anglies dioksido srauto sudėčiai keliamų reikalavimų ar anglies dioksido srauto priėmimo tvarkos reikalavimų pažeidimas, neteisingų duomenų apie anglies dioksido suleidimo įrenginių, anglies dioksido geologinės saugyklos komplekso ar anglies dioksido santalkos ir aplinkos stebėseną pateikimas arba šių duomenų nepateikimas Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1551, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 91-4326 (2011-07-19), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

5127 straipsnis. Pasipriešinimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui ar neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui ir jų teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Pasipriešinimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui ar neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

52 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas

Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat savavališkas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

521 straipsnis. Privalomų priemonių dirvožemiui apsaugoti nevykdymas

Privalomų priemonių dirvožemiui nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos bei kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų apsaugoti nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Rekultivacijos projektų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

522 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas

Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-653, 2013-12-10, Žin., 2013, Nr. 132-6733 (2013-12-21), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

523 straipsnis. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

Nuotekų dumblo paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį ar kitoks nuotekų dumblo naudojimas ant dirvožemio ar dirvožemyje be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus toks tręšimo planas yra reikalingas, arba pažeidžiant nustatytas leistinas tręšimo normas ar kitus nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus, nuotekų dumblo perdavimas kitam asmeniui pažeidžiant nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus arba nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų dėl kokybės apskaitos ar tyrimų nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų keturiasdešimt septynių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Kitų, negu nustatyta šio straipsnio pirmojoje dalyje, nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1866, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7758 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

524 straipsnis. Srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

Srutų paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį be nustatyta tvarka parengto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus toks tręšimo planas yra reikalingas, arba nesilaikant tręšimo plane nustatytų tręšimo normų, arba pažeidžiant kitus srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Kitų, negu nustatyta šio straipsnio pirmojoje dalyje, srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1866, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7758 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

53 straipsnis. Žemės gelmių, jų išteklių apsaugos ir naudojimo reikalavimų pažeidimas

Žemės gelmių apsaugos nuo užteršimo ir išsekinimo, racionalaus žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo bei apskaitos reikalavimų pažeidimas, savavališkas žemės gelmių (geologinis) tyrimas, naudingųjų iškasenų telkinių plotų užstatymas, požeminio vandens monitoringo gręžinių, taip pat markšeiderystės ir geodezijos ženklų naikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

531 straipsnis. Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

54 straipsnis. Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų vykdymo taisyklių ar reikalavimų pažeidimas

Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų vykdymo taisyklių pažeidimas, taip pat žemės gelmių tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka –

užtraukia baudą piliečiams nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

55 straipsnis. Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir baudą pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų apsaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-581, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-2 (2010-01-05), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

Nr. XII-1785, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-19,  i. k. 2015-09822

 

56 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas

Pareigų užregistruoti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentuose operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais ar pareigų šiuos dokumentus pasirašyti nevykdymas, netikrų žinių apie tas operacijas į šiuos dokumentus įrašymas arba atsisakymas pateikti tokius dokumentus –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Nepranešimas pagal nustatytą tvarką aplinkos apsaugos tarnyboms apie galimą, įvykusį ar pastebėtą jūros ar Kuršių marių aplinkos teršimą bei neteisėtą šalinimą, taip pat nepateikimas informacijos apie uostuose pakraunamų ir iškraunamų kenksmingų medžiagų sudėtį bei jas vežančius laivus arba atsisakymas pateikti informaciją bei netikrų žinių perdavimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Neturėjimas su aplinkos apsaugos tarnybomis ar kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotomis institucijomis suderintų teršimo incidentų jūroje likvidavimo, pakrančių valymo ir atkūrimo planų, būtinos bazės teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti, taip pat nesiėmimas skubių ir būtinų priemonių teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Laivų įrengimų, konstrukcijos neatitikimas jūros aplinkos apsaugos normų ir standartų, apsaugos nuo teršimo tarptautinių pažymėjimų ar kitų atitinkamų dokumentų, numatytų Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) bei 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, neturėjimas arba juose nurodytų duomenų neatitikimas faktiškos laivų sistemų ir įrenginių būklės, skystų kenksmingų medžiagų gabenimas laivais, prieš tai nenustačius jų kategorijos, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės apsaugos zonos ir juostos režimo pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Laivuose susidarančių atliekų ir kitų kenksmingų medžiagų likučių deginimas Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Būtinų priemonių laivų avarijoms išvengti arba sumažinti iki minimumo, kad padidėtų navigacinis saugumas bei pagerėtų jūros transporto judėjimas, nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Nepašalinimas iš Lietuvos Respublikos jūros rajono apleistų ir nenaudojamų įrenginių, sudužusių ar paskendusių laivų bei pamestų krovinių, kurie kelia grėsmę jūros aplinkai ar laivybos saugumui, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Neturėjimas jūrų uostuose atitinkamų įrenginių ar kitų priemonių, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų priimami, saugomi ir apdorojami naftos, kitų skystų ir kietų kenksmingų medžiagų likučiai, taip pat reikiamų priemonių, kad būtų atiduoti visi minėti likučiai, neįgyvendinimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Ne laivuose susidarančių atliekų ir kitų medžiagų šalinimas ir deginimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, Baltijos jūroje, taip pat Lietuvos Respublikos laivų atviroje jūroje (jūros rajonuose, kurie nepriklauso valstybių vidaus, teritoriniams vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai) iškasto grunto šalinimas Lietuvos Respublikos jūros rajone ir Baltijos jūroje be aplinkos apsaugos institucijos leidimo –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Lietuvos Respublikos vidaus ir teritorinių vandenų teršimas iš laivų, Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš šiame rajone esančių stacionarių ar plūduriuojančių įrenginių, konstrukcijų ar platformų –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Atviros jūros (jūros rajonų, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritorinei jūrai ir išskirtinei ekonominei zonai), išskirtinės ekonominės zonos, Europos Sąjungos valstybių narių teritorinės jūros, įskaitant tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, kuriuose Europos Sąjungos valstybės narės turi jurisdikciją, ir Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenų, įskaitant uostus, teršimas iš laivų pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, nustatytus MARPOL 73/78 ir Helsinkio konvencijų, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Lietuvos Respublikos jūros rajono vandens, dugno ir gelmių gamtos išteklių žvalgyba ir gavyba, stacionarių ar plūduriuojančių įrenginių ar konstrukcijų, terminalų, žuvų fermų statyba, povandeninių elektros kabelių tiesimas, hidrotechninių ir kitų įrenginių, uostų statyba, rekonstravimas ar plėtimas, kasimo, gręžimo, sprogdinimo darbai, seisminiai, moksliniai tyrimai, karinės pratybos ir kita veikla, galinti turėti neigiamos įtakos jūros aplinkai, be nustatyta tvarka aplinkos apsaugos institucijos leidimo, taip pat kenksmingų medžiagų gabenimas pažeidžiant jūros aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XI-857, 2010-05-28, Žin., 2010, Nr. 70-3471 (2010-06-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

561 straipsnis. Mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

Mažųjų laivų (katerių, visų tipų valčių) ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą iki vienerių metų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų su mažųjų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su mažųjų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

562 straipsnis. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt trijų iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Plaukiojimas vandens motociklais vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Plaukiojimas vandens motociklais saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir penktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

57 straipsnis. Vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimas

Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, arba be nustatyta tvarka išduotų paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti sąlygų, kai pagal teisės aktus tokios sąlygos yra reikalingos, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti pažeidžiant leidime nustatytus vandens išgavimo reikalavimus arba paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti sąlygose nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Gręžinių geriamajam gėlam ir gamybiniam požeminiam vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti įrengimo, konservavimo ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Išgaunamo vandens, išleidžiamų nuotekų arba teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Vandens išgavimo ar nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje ar septintojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-581, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-2 (2010-01-05), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

58 straipsnis. Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.

Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytų tvenkinio darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

581 straipsnis. Neteko galios nuo 2010 m. sausio 5 d.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-581, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-2 (2010-01-05), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

 

59 straipsnis. Neteko galios nuo 2006 m. gruodžio 5 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. VIII-2051, 00.10.17, Žin., 2000, Nr. 92-2884 (00.10.31)

Nr. X-906, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 132-4986 (2006-12-05), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

 

60 straipsnis. Neteisėtas miškų žemės naudojimas

Pastatų, statinių statymas miškų žemės sklypuose, taip pat šių sklypų naudojimas kitiems tikslams be reikiamo leidimo –

užtraukia baudą piliečiams nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

61 straipsnis. Miškotvarkos projektų sudarymo ir tvirtinimo, miško naudojimo, medienos gabenimo reikalavimų, apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas

Netinkamas ūkinių priemonių projektavimas, kai dėl to pateiktas derinti vidinės miškotvarkos projektas įvertinamas neigiamai, ir (arba) neteisingas miškų amžiaus bei rūšinės sudėties nustatymas sudarant miškotvarkos projektus –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Miškotvarkos projektų tvirtinimas pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Neteisėtas dokumento, suteikiančio teisę kirsti mišką, išdavimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Biržių atrėžimas ir medžių atrinkimas bei ženklinimas kirtimui pažeidžiant biržių atrėžimo, pagrindinių, ugdymo ir sanitarinių kirtimų, privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nustatytą tvarką, taip pat medienos ruošos, gabenimo, miško išteklių naudojimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturiolikos iki keturiasdešimt trijų eurų.

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, nurodytų žemės nuosavybės dokumente ar miškotvarkos projekte, pažeidimas miško žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-677, 98.03.24, Žin., 1998, Nr. 32-854 (98.04.03)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

62 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje

Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau negu penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių iki vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau negu penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno iki septyniolikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt septynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-677, 98.03.24, Žin., 1998, Nr. 32-854 (98.04.03)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-770, 2002-03-07, Žin., 2002, Nr. 31-1121 (2002-03-27)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

621 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose

Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau negu penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių iki vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau negu penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno iki septyniolikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt septynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-770, 2002-03-07, Žin., 2002, Nr. 31-1121 (2002-03-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

622 straipsnis. Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ištraukimas arba išvežimas (be leidimo)

Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ištraukimas arba išvežimas (be leidimo), kai ištraukiama ar išvežama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama daugiau negu penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių iki vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama daugiau negu penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno iki septyniolikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt septynių eurų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-770, 2002-03-07, Žin., 2002, Nr. 31-1121 (2002-03-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

63 straipsnis. Savavališkas miško želdinių ir jaunuolyno naikinimas arba žalojimas

Savavališkas pomiškio, miško želdinių, sėjinukų arba sodinukų miško daigynuose bei plantacijose, taip pat savaiminės kilmės jaunuolynuose, skirtuose miškui atkurti, naikinimas arba žalojimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

64 straipsnis. Miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo reikalavimų pažeidimas

Pagrindinių kirtimų patvirtintos metinės biržės neteisėtas viršijimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nustatytus terminus –

užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą piliečiams po du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus ir pareigūnams – po keturis šimtus trisdešimt keturis eurus.

Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą piliečiams po keturis šimtus trisdešimt keturis eurus ir pareigūnams – po penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus.

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų dviejų eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki dviejų šimtų šešiasdešimties eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-677, 98.03.24, Žin., 1998, Nr. 32-854 (98.04.03)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

65 straipsnis. Šienaujamų pievų ir ganyklų gadinimas miškų žemėje ir savavališkas šienavimas bei gyvulių ganymas

Šienaujamų pievų ir ganyklų gadinimas miškų žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Savavališkas šienavimas ir gyvulių ganymas miškuose ir mišku neapaugusioje miškų žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

66 straipsnis. Laukinės augalijos išteklių naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką

Laukinių augalų sėklų ir vaisių rinkimas, grybų rinkimas, laukinių vaistinių ir prieskoninių augalų žaliavos ruošimas, laukinių techninių augalų žaliavos ruošimas, augalų ar jų dalių naudojimas dekoratyviniams tikslams pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo septynių iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Grybų supirkimas, pardavimas ar perdirbimas pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Prekyba laukiniais augalais (ar jų dalimis) pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo septynių iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Naujų laukinių augalų ar grybų rūšių įvežimas į Lietuvos Respubliką pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Dauginti skirtų laukinių augalų, jų sėklų, daigų, sodinių, ūglių, taip pat grybienos išvežimas iš Lietuvos Respublikos ir įvežimas į Lietuvos Respubliką pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Laukinių augalų ir grybų naudojimas mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams, botaninių ir mikologinių kolekcijų sudarymui ar pildymui pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių naudojimas neturint leidimo, jei toks leidimas reikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo septynių iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

67 straipsnis. Saugomų laukinių augalų ar grybų neteisėtas naudojimas ir į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių augalų ir grybų augaviečių sunaikinimas

Neteisėtas saugomų laukinių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas, žalojimas, naikinimas, paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo ir pareigūnams – baudą nuo penkiasdešimt septynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių augalų ir grybų augaviečių sunaikinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiolikos iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Saugomais laukiniais augalais ir grybais laikomi Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše ir (arba) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašuose nurodytų rūšių arba pagal tarptautinius susitarimus pripažintų saugomomis rūšių augalai ir grybai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

68 straipsnis. Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas

Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo keturiasdešimt trijų iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

69 straipsnis. Išlaužų, išvartų ir nukirstų medžių pasisavinimas

Išlaužų ir išvartų pasisavinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo septynių iki keturiolikos eurų ir pareigūnams – nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.

Nukirstų medžių pasisavinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

70 straipsnis. Lankymosi miške taisyklių pažeidimas

Lankymosi miške taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo keturiolikos iki penkiasdešimt septynių eurų ir baudą pareigūnams – nuo keturiasdešimt trijų iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Transporto priemonių statymas miške arba važiavimas transporto priemonėmis miškais ten, kur tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki penkiasdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

71 straipsnis. Sausinimo griovių, drenažo sistemų ir kitokių miško įrenginių naikinimas arba gadinimas miškų žemėje

Sausinimo griovių, drenažo sistemų ir kitokių miško įrenginių naikinimas arba gadinimas miškų žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo keturiasdešimt trijų iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

72 straipsnis. Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas

Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo keturiasdešimt trijų iki dviejų šimtų septyniolikos eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-677, 98.03.24, Žin., 1998, Nr. 32-854 (98.04.03)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

73 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

 

74 straipsnis. Skruzdėlynų naikinimas arba žalojimas

Skruzdėlynų naikinimas arba žalojimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo keturiasdešimt trijų iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

75 straipsnis. Gamtos paminklų režimo pažeidimas

Gamtos paminklų ir jų apsaugos zonų režimo pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Gamtos paminklų žalojimas arba naikinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų dviejų eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų dviejų iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

76 straipsnis. Saugomų teritorijų režimo pažeidimas

Atkuriamųjų sklypų, genetinių sklypų, biosferos poligonų ar buferinės apsaugos zonų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo keturiolikos iki penkiasdešimt septynių eurų ir baudą pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, kai padaroma žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančius gamtos paveldo objektus ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų ir baudą pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatyta veika, kai padaroma žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje ar penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Gamtinių rezervatų, draustinių, gamtos paveldo objektų arba valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtų gamtinių rezervatų ar draustinių, arba valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančių gamtos paveldo objektų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir baudą pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyta veika, kai padaroma žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio septintojoje ar aštuntojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas neteisėtai pastatant, laikant ar naudojant apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

77 straipsnis. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas

Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir baudą pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Miško naikinimas arba žalojimas jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kitoks priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas, sukėlęs miško gaisrą arba jo išplitimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3195, 1989.09.11, Žin., 1989, Nr. 27-329

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1381, 2007-12-18, Žin., 2007, Nr. 138-5644 (2007-12-29), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

771 straipsnis. Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas

Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir baudą pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas, jei buvo padaryta žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

78 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą, nevykdymas ar pažeidimas

Neteisėtas želdynų naikinimas arba neteisėtas saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas, naikinimas arba persodinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų dviejų eurų ir pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Neteisėtas želdynuose esančių saugotiniems nepriskirtų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas arba naikinimas, arba neteisėtas lianų, augančių valstybės ar savivaldybių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas arba naikinimas, arba neteisėtas vejų ir gėlynų žalojimas ar naikinimas, arba neteisėtas želdynuose esančių mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių gadinimas, naikinimas ar perkėlimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki aštuoniasdešimt šešių eurų ir baudą pareigūnams – nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Sodmenų kokybės reikalavimų pažeidimas arba medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių pažeidimas, arba medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių pažeidimas, arba želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių pažeidimas, arba želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbų atlikimas, kai darbus atliekančios įmonės neturi specialistų, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti tokius darbus, –

užtraukia įspėjimą arba baudą želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės vadovui nuo keturiasdešimt trijų iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3195, 1989.09.11, Žin., 1989, Nr. 27-329

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

781 straipsnis. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis

Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, jeigu dėl to žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

79 straipsnis. Teršalų išmetimas į atmosferą

Teršalų išmetimas į atmosferą be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiolikos iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Teršalų išmetimas į atmosferą viršijant leidime nustatytus į atmosferą išmetamų teršalų normatyvus ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas teršalų išmetimo į atmosferą sąlygas arba teršalų išmetimas į atmosferą pažeidžiant teisės aktuose nustatytus teršalų išmetimo į atmosferą aplinkos apsaugos normatyvus ar kitus teršalų išmetimo į atmosferą reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išmesti į atmosferą teršalus nereikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1866, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7758 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

80 straipsnis. Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimas ir tokių įrenginių nenaudojimas

Įrenginių, įrengimų ir aparatūros išmetamiems į atmosferą teršalams valyti bei kontroliuoti naudojimo taisyklių pažeidimas, taip pat jų nenaudojimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

81 straipsnis. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti

Transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

82 straipsnis. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas

Transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

821 straipsnis. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo tam tikroje savivaldybės teritorijoje laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinktą, kai susidaro nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos arba kai viršijamos ribinės užterštumo vertės ar pavojaus slenksčiai, nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

83 straipsnis. Atmosferos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant atliekas

Atliekų deginimas nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

831 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant sausą žolę, nendres, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas

Sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Ražienų, taip pat nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų.

Žemės savininkų, naudotojų ir valdytojų nesiėmimas priešgaisrinės apsaugos priemonių, pastebėjus savo žemėje žolės, ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą, –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1381, 2007-12-18, Žin., 2007, Nr. 138-5644 (2007-12-29), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

832 straipsnis. Durpynų ir durpingų pievų deginimas

Durpynų ir durpingų pievų deginimas –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Nepranešimas priešgaisrinėms tarnyboms apie degančius durpynus –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1381, 2007-12-18, Žin., 2007, Nr. 138-5644 (2007-12-29), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

84 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas gabenant, laikant ir naudojant augalų apsaugos priemones ir kitokius preparatus

Augalų apsaugos priemonių, augimo stimuliatorių, mineralinių trąšų ir kitokių preparatų gabenimas, laikymas ir naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo keturiasdešimt trijų iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

841 straipsnis. Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimas

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), išskyrus nuodingąsias medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), taip pat jų turinčių gaminių importas ir (arba) eksportas pažeidžiant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, registravimas pažeidžiant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, nustatytus reikalavimus ir (arba) reikalavimo šioje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka atnaujinti cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, registraciją nevykdymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, kai jos nustatyta tvarka neįregistruotos, pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Duomenų, gautų atliekant bandymus cheminės medžiagos registracijos tikslais, ir (arba) dokumentų, pagrindžiančių tyrimo išlaidas, nepateikimas kitiems potencialiems registruotojams –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tolesnio naudotojo pareigų šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodyto reglamento nustatytais atvejais dėl cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimo, dėl rizikos mažinimo priemonių nustatymo ir jų taikymo ir (arba) informacijos pateikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Reikalavimų gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui arba platintojui kaupti ir nustatytą laiką saugoti informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai ar naudotas chemines medžiagas, kuri reikalinga jų pareigoms pagal šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytą reglamentą vykdyti, nesilaikymas, taip pat cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekėjo rinkai pareigų kaupti ir saugoti informaciją, kurią jis naudojo klasifikuodamas ir ženklindamas cheminę medžiagą ar mišinį (preparatą) pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau šiame straipsnyje – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), nevykdymas ir (arba) reikalavimų leisti su šia informacija susipažinti Europos cheminių medžiagų agentūrai, Lietuvos kompetentingai institucijai ir (arba) cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo valstybinę kontrolę atliekančioms institucijoms nesilaikymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Reikalavimų teikti papildomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai ir (arba) Lietuvos kompetentingai institucijai pagal šių institucijų prašymą ir reikalavimų teikti Europos cheminių medžiagų agentūrai informaciją apie atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose chemines medžiagas, kurioms šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytame reglamente nustatytais atvejais taikomos registracijos išimtys, nesilaikymas ir (arba) registracijos išimčių atvejais nustatytų sąlygų nesilaikymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Reikalavimų šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka perduoti tiekimo grandinės dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, ir apie mišinius (preparatus) nesilaikymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, taip pat mišinių (preparatų), sprogiųjų medžiagų ar mišinių (preparatų) turinčių gaminių klasifikavimo, pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), sprogmenų klasei priskiriamų gaminių pakavimo ir (arba) ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 pažeidimas, draudimo tiekti rinkai pavojingą cheminę medžiagą ir (ar) mišinį (preparatą) ar sprogmenų klasei priskiriamą gaminį, jeigu jie nustatyta tvarka nėra suklasifikuoti, paženklinti ir (ar) supakuoti, pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų nesilaikymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Saugos duomenų lapuose ir jų prieduose nurodytų sąlygų ir reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir baudą juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingas chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, jeigu šių cheminių medžiagų naudojimo būdas ar jų įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka neautorizuotas, pažeidimas, išskyrus draudimo realizuoti ir (arba) laikyti nuodingąsias medžiagas pažeidimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, naudojimas, išskyrus nuodingųjų medžiagų laikymą, nesilaikant autorizacijos sąlygų, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Reikalavimo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytą tvarką, kad jos būtų įtrauktos į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Uždraustų naudoti pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, ir mišinių (preparatų) gamyba, tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybą, laikymą ir (arba) realizavimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybos, laikymo ir (arba) realizavimo apribojimus, pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių, kurių gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba ribojamas, išėmimo iš apyvartos nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, platinamas, naudojamas chemines medžiagas ir mišinius (preparatus), jų savybes ir poveikį nepateikimas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio sveikatai arba dėl fizinio poveikio klasifikuojamų kaip pavojingų mišinių (preparatų) cheminę sudėtį nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Gaminamų, tiekiamų rinkai, platinamų, naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) apskaitos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių naudojimo reklamos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (toliau šiame straipsnyje – Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008) nustatyto draudimo eksportuoti metalinį gyvsidabrį, gyvsidabrio junginius ar mišinius su kitomis cheminėmis medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio lydinius, taip pat draudimo maišyti metalinį gyvsidabrį su kitomis cheminėmis medžiagomis eksporto tikslais nesilaikymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Reglamente (EB) Nr. 1102/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti Europos Komisijai ir Lietuvos kompetentingai institucijai informaciją apie metalinio gyvsidabrio importą į Europos Sąjungą, metalinio gyvsidabrio naudojimą ir (ar) naudojimo nutraukimą, metalinio gyvsidabrio susidarymą gamybos procesų metu pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-726, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 13-477 (2002-02-06)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1294, 2011-03-24, Žin., 2011, Nr. 40-1918 (2011-04-05), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

842 straipsnis. Fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

Apribojimų dėl fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų naudojimo būdų ar leidžiamo naudoti kiekio pažeidimas ir (arba) uždraustų tiekti rinkai ar importuoti gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų preparatų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų preparatų, tiekimas rinkai ir (arba) importas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų ir gaminių ir įrangos konfiskavimą.

Reikalavimų surinkti iš fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčios įrangos ir gaminių fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Reikalavimų tikrinti fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą dėl galimo fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų nuotėkio, įrengti fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų nuotėkio aptikimo sistemas ir tikrinti tokias sistemas pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

Fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčių gaminių ir įrangos tiekimas rinkai ir (arba) importas pažeidžiant ženklinimo reikalavimus

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

Reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą dėl galimo nuotėkio ir nuotėkio aptikimo sistemas tikrintų, fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus iš šios įrangos ir gaminių surinktų, šią įrangą įrengtų, eksploatuotų ar atliktų jos techninę priežiūrą asmenys, turintys teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, pažeidimas, taip pat reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų siuntas priimtų asmenys, turintys teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, pažeidimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, naudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas, suardomas fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus, eksploatuojamą fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dviejų iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Reikalavimų rinkti ir kaupti duomenis apie fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčioje įrangoje esančių fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų kiekį ir rūšį, pridėtą kiekį, techninės priežiūros, eksploatavimo ir šalinimo metu surinktą kiekį ir (arba) informaciją apie šios įrangos techninę priežiūrą arba eksploatavimą atlikusį fizinį ar juridinį asmenį, apie šios įrangos tikrinimo dėl galimo nuotėkio, nuotėkio aptikimo sistemų tikrinimo datas ir rezultatus pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

843 straipsnis. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra šių medžiagų ar mišinių arba kurių veikla nuo jų priklauso, tvarkymo reikalavimų pažeidimas

Įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, montavimas, techninė priežiūra, remontas, tikrinimas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio ir išmontavimas neturint reikiamos kvalifikacijos dirbti darbą su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, arba vadovauti tokiam darbui –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Leidimas asmeniui, neturinčiam reikiamos kvalifikacijos, dirbti šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardytus darbus su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Reikalavimų nustatyta tvarka tikrinti dėl galimo nuotėkio įrangą, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, pažeidimas arba šios įrangos, turinčios gedimų, dėl kurių ozono sluoksnį ardančios medžiagos patenka arba gali patekti į aplinką, eksploatavimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų įrangos, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, ženklinimui, duomenų apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių iš įrangos surinkimą, naudojimą įrangai papildyti, kitos nustatytos informacijos apie įrangos eksploatavimą tvarkymo ir saugojimo reikalavimų ir (arba) reikalavimo užtikrinti, kad prie įrangos būtų saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija ir (arba) kad būtų laikomasi šios instrukcijos, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Reikalavimų nustatyta tvarka surinkti ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir jų mišinius iš įrangos, kurioje yra šių medžiagų ar jų mišinių, techninės priežiūros, remonto metu arba prieš įrangą išmontuojant ir pašalinant –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių arba įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, naikinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Reikalavimų imtis teisės aktų nustatytų priemonių išvengti ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio iš nenaudojamos įrangos pažeidimas ir (arba) nusidėvėjusios, netinkamos naudoti ir (arba) nereikalingos įrangos išmontavimas arba tokios įrangos atliekų apdorojimas pažeidžiant ozono sluoksnį ardančių medžiagų išmetimo į aplinką prevencijos ir mažinimo reikalavimus –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Šio straipsnio aštuntojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki keturių šimtų šešiasdešimt trijų eurų.

Įrangos ir produktų, kuriuose yra chlorfluorangliavandenilių, halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių, bromchlormetano, metilbromido ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų ar šių medžiagų turinčių mišinių, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, aštuntojoje, devintojoje dalyse nurodytas veikas) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Įrangos ir produktų, kuriuose yra hidrochlorfluorangliavandenilių ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų ar šių medžiagų turinčių mišinių, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, aštuntojoje, devintojoje dalyse nurodytas veikas) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra šių medžiagų ar mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, sunaikinimą, apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimą, surinkimą iš įrangos ar produktų, recirkuliaciją, regeneraciją, apie eksploatuojamą ar disponuojamą įrangą, įrangos pirkimą, pardavimą, kitokį perleidimą kitai įmonei, ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių įrangoje keitimą kitomis medžiagomis, įrangos išmontavimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taikomų ozono sluoksnį ardančioms medžiagoms ir jų mišiniams, įrangai ir produktams, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių arba kurių veikimas nuo jų priklauso, pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1902, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7778 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

844 straipsnis. Neteko galios nuo 2012-01-01

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1902, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7778 (2011-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

 

85 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimas

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kilpų, skirtų medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti, laikymas, gaminimas, pirkimas ar pardavimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų su kilpų konfiskavimu.

Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Asmens, turinčio teisę medžioti (medžiotojo), buvimas medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu, kai tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape nėra įrašo apie šį medžiotoją ir gyvūnas nesumedžiotas, arba medžiojimas teritorijose, kuriose šis asmuo (medžiotojas) neturi teisės medžioti, kai gyvūnas nesumedžiotas, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų.

Gyvūno, kurį sumedžioti asmuo, turintis teisę medžioti (medžiotojas), neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Medžiojimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas vidutinis (nuo 1,5 promilės iki 2,5 promilės) ar sunkus (nuo 2,5 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis arba atsisakyta pasitikrinti neblaivumą (girtumą), apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmuo, arba medžiojimas draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais, nustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ar septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Pastaba. Administracinės atsakomybės neužtraukia Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka įforminti gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimo atvejai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. X-382, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 137-4911 (2005-11-19)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

86 straipsnis. Pareigos aplinkai saugoti nevykdymas

Teisės aktuose nustatytų gamtos išteklių naudojimo ar aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, atsiradę dėl pareigūno, kuris nesiėmė priemonių jiems išvengti, kaltės, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

87 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas

Mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septynių iki penkiasdešimt septynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus), kuriuos naudoti draudžia teisės aktai, laikymas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, nustatytų žvejybos ploto naudotojui žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jis turi leidimą naudoti žvejybos plotą, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. IX-463, 2001-07-12, Žin., 2001, Nr. 66-2409 (2001-08-01)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XI-2057, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3707 (2012-06-27)

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

871 straipsnis. Žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žvejybos plotą numatytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas

Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Leidime naudoti žvejybos plotą numatytų sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Teisės aktų, reglamentuojančių žuvivaisą vandens telkiniuose, nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

872 straipsnis. Pažeidimai, susiję su integruotos žuvininkystės duomenų sistemos valdymu

Palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos naudojimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo Žvejybos laivų rejestre nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Ekonominių ir biologinių duomenų bei informacijos apie žuvų išteklių naudojimą ir žuvų perdirbimą neteikimas –

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

873 straipsnis. Verslinės žvejybos nuostatų pažeidimas

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki septyniasdešimt dviejų eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo, su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų šiurkštus pažeidimas –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės užsiimti žvejyba atėmimą iki dvejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Verslinės žvejybos jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės užsiimti žvejyba atėmimą iki šešių mėnesių su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

874 straipsnis. Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas

Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

875 straipsnis. Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas

Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Pastaba. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi vidaus vandenų žvejybos produktams.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

876 straipsnis. Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas

Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

877 straipsnis. Pažeidimai, susiję su žvejybos produktų sandėliavimu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu, bei atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų pažeidimas

Mažesnių, negu nustatyta, žuvų, skirtų maistui, sandėliavimas, vežimas, perdirbimas, pardavimas ar supirkimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų su žuvų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Uždraustos žvejybos metu sužvejotų šviežių žuvų vežimas, sandėliavimas, perdirbimas, pardavimas ar supirkimas –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su žuvų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Žvejybos produktų, draudžiamų sandėliuoti, vežti, perdirbti ar parduoti, naudojimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų taikymo joms nepriklausantiems žuvų augintojams arba žuvų išteklių naudotojams, užsiimantiems versline žvejyba, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Pastaba. Šio straipsnio pirmoji ir antroji dalys netaikomos akvakultūros produktams su patvirtinamaisiais dokumentais.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1437, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-630 (2008-02-12)

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

878 straipsnis. Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas

Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Žuvininkystės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

879 straipsnis. Kliudymas žuvininkystės kontrolės pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas

Kliudymas žuvininkystės kontrolės pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Nepaklusimas uniformuoto žuvininkystės kontrolės pareigūno reikalavimui sustabdyti žvejybos laivą ar kitą vandens transporto priemonę –

užtraukia baudą laivavedžiams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Pastaba. Uniformuoto žuvininkystės kontrolės pareigūno reikalavimas sustabdyti žvejybos laivą arba vandens transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą balta vėliavėle arba per garsiakalbį. Sustabdyto žvejybos laivo arba vandens transporto priemonės vairuotojui žuvininkystės kontrolės pareigūnas parodo tarnybinį pažymėjimą.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

8710 straipsnis. 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, XXX priede nurodytas sunkus pažeidimas

2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 404/2011), XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 3 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 4 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių iki dviejų tūkstančių šešių šimtų šešių eurų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 5 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos iki trijų tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt penkių eurų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 6 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio septintojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki trijų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt penkių eurų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 7 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki trijų tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt penkių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio devintojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo trijų tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt penkių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodytų trijų ir daugiau sunkių pažeidimų, už kuriuos skirtų taškų suma yra 18 ir daugiau, padarymas per trejus metus nuo paskutinio sunkaus pažeidimo padarymo dienos –

užtraukia žvejybos laivų kapitonams teisės eiti žvejybos laivo kapitono pareigas atėmimą nuo dviejų mėnesių iki vienų metų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

8711 straipsnis. Pažeidimai, susiję su Lietuvos Respublikos žvejybos laivo varomojo variklio galia

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio varomojo variklio galia viršija Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijime nurodytąją, naudojimas verslinei žvejybai –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo varomojo variklio galios sertifikavimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-399, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 71-3580 (2013-07-01), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

8712 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką, pažeidimas

Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus) gaminimas, pardavimas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus) įsigijimas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų su žvejybos įrankių konfiskavimu.

Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais ataskaitų nepateikimas nustatytu laiku –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Teisės aktų, reglamentuojančių ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką, pažeidimas, išskyrus šio straipsnio pirmojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-893, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05731

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

88 straipsnis. Neteisėtas laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas ir disponavimas jais

Neteisėtas laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar naudojimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta veika, padaryta valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke ar biosferos rezervate, –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų ir jų dalių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta veika, kuria buvo padaryta žala gyvūnijai, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų ir jų dalių konfiskavimu.

Neteisėtas saugomų laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar naudojimas arba neteisėtas šių gyvūnų lizdų, olų ar kitų būstų naikinimas, žalojimas ar naudojimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo ir pareigūnams – baudą nuo penkiasdešimt septynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu.

Saugomais laukiniais gyvūnais laikomi Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše ir (ar) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašuose nurodytų rūšių arba pagal tarptautinius susitarimus ar Europos Sąjungos teisės aktus pripažintų saugomomis rūšių gyvūnai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. XI-2287, 1988.04.28, Žin., 1988, Nr. 14-111

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-382, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 137-4911 (2005-11-19)

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

89 straipsnis. Gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas

Gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas arba gyvūnų sunaikinimas ūkinės veiklos metu –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – nuo keturiasdešimt trijų iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

891 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą, reikalavimų pažeidimas

Genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų išleidimas į aplinką, tiekimas rinkai be teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo ar kai nėra teisės aktų nustatyta tvarka išduoto sutikimo, arba teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimo ar ženklinimo reikalavimų pažeidimas, arba genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežimas per jos teritoriją, ar išvežimas iš jos nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje ir aštuntojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Dauginamosios medžiagos, turinčios genetiškai modifikuotų organizmų, kurių naudojimas neįteisintas Europos Sąjungoje, priemaišų, tiekimas rinkai –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Ne daugiau kaip pusės hektaro ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Daugiau kaip pusės hektaro, bet ne daugiau kaip penkių hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Daugiau kaip penkių hektarų ploto, bet ne daugiau kaip dvidešimties hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų.

Daugiau kaip dvidešimties hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dvidešimt septynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-645, 2010-01-14, Žin., 2010, Nr. 13-613 (2010-02-02)

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

892 straipsnis. Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas

Riboto naudojimo 1 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Riboto naudojimo 2 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Riboto naudojimo 3 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt dviejų iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Riboto naudojimo 4 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio septintojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

Žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas, jeigu dėl to gyvūnui (gyvūnams) gresia žūtis ar suluošinimas,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

Nr. XII-1829, 2015-06-23, paskelbta TAR, 2015-07-01, i. k. 2015-10579

 

91 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ar Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ar Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir baudą pareigūnams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-435, 1990.07.30, Žin., 1990, Nr. 23-565

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-743, 94.12.28, Žin., 1995, Nr. 3-39 (95.01.06)

Nr. I-1180, 96.01.23, Žin., 1996, Nr. 14-353 (96.02.14)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

911 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas

Valstybinės kalbos nevartojimas įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių vartojimo instrukcijose –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ar pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

912 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais bei Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, pareigūnams ar kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

913 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas

Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją) valstybinės valdžios ir valdymo įstaigose, taip pat įmonėse, įstaigose ir organizacijose –

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ar valstybinės kalbos nevartojantiems asmenims nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

914 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant šalies viduje

Valstybinės kalbos nevartojimas įmonių, įstaigų ir organizacijų raštvedyboje ir susirašinėjant šalies viduje –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ir kitiems pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dviejų iki dviejų šimtų šešiasdešimties eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

915 straipsnis. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba

Įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų nevalstybine kalba arba be vertimo į valstybinę kalbą pateikimas valstybės valdžios ir valdymo įstaigoms, taip pat Lietuvos Respublikos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei piliečiams, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, –

užtraukia baudą dokumentus pateikusių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo vieno šimto penkiolikos iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dviejų iki dviejų šimtų šešiasdešimties eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

916 straipsnis. Televizijos ir radijo laidų, televizijos, kino ir videofilmų nevertimas į valstybinę kalbą

Televizijos ir radijo laidų, televizijos, kino ir videofilmų demonstravimas be vertimo į valstybinę kalbą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, –

užtraukia baudą televizijos, radijo, kino teatrų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų dviejų eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

917 straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas

Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių bei gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose, komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių dokumentuose, vadovėliuose –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto penkiolikos eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

918 straipsnis. Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas

Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1127, 95.12.14, Žin., 1995, Nr. 106-2350 (95.12.29)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

Aštuntasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS,

ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE

 

92 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

93 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

94 straipsnis. Branduolinės saugos ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Branduolinės saugos ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-620, 98.02.03, Žin., 1998, Nr. 16-377 (98.02.13)

Nr. XI-1493, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 91-4313 (2011-07-19)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

941 straipsnis. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kitoks kliudymas atlikti jiems pavestas pareigas

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) nevykdymas ar kitoks kliudymas atlikti jiems pavestas pareigas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) pašalinti nustatytus branduolinės saugos ir (ar) branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos pažeidimus nevykdymas nustatyta tvarka ir sąlygomis –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) nustatytais terminais sustabdyti darbus, sustabdyti branduolinį reaktorių ar sumažinti jo galią, sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą ar darbus nevykdymas nustatyta tvarka ir sąlygomis –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-620, 98.02.03, Žin., 1998, Nr. 16-377 (98.02.13)

Nr. XI-1493, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 91-4313 (2011-07-19)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

95 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

 

96 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

 

97 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

 

98 straipsnis. Dujų naudojimo normų pažeidimas

Vidutinės paros dujų suvartojimo normos viršijimas arba nustatyto dujų naudojimo režimo nesilaikymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą pareigūnams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

99 straipsnis. Dujų vamzdynų ir jų įrengimų sugadinimas

Dujų vamzdynų ir jų įrengimų sugadinimas arba savavališkas dujų prietaisų pastatymas, perkėlimas, įjungimas į tinklą, taip pat kitokie jų eksploatavimo taisyklių pažeidimai, kurie galėjo būti avarijos priežastis, –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. XI-1595, 1987.04.29, Žin., 1987, Nr. 13-134

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

991 straipsnis. Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų

Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų be energijos perdavimo ar paskirstymo įmonės leidimo –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

992 straipsnis. Energetikos (elektros, šilumos ar dujų) įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas

Energetikos (elektros, šilumos ar dujų) įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų dviejų iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1281, 96.04.04, Žin., 1996, Nr. 37-930 (96.04.26)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

993 straipsnis. Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo ir vartojimo tvarkos pažeidimas

Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo tvarkos pažeidimas, energijos išteklių ir energijos tiekimo sistemos balansavimo ir prisijungimo prie jos tvarkos pažeidimas, reguliuojamų tarifų ar (ir) kainų taikymo pažeidimas, ne laiku atnaujintas privalomasis draudimas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų energetikos veiklos skaidrumo reikalavimų nesilaikymas, įpareigojimų teikti privalomas paslaugas nevykdymas, vertimasis energetikos veikla neturint licencijos tokiai veiklai ar licencijoje nurodytų reikalavimų nesilaikymas, nesuteikimas teisės pasinaudoti energijos išteklių ar energijos perdavimo ar paskirstymo sistema (tinklais) –

užtraukia įspėjimą arba baudą pareigūnams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų.

Energijos išteklių ar energijos tiekimo nepagrįstas nutraukimas, tiekimo saugumo ar (ir) energijos kokybės reikalavimų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, saugos, vartojimo tvarkos pažeidimas, vertimasis energetikos veikla neturint leidimo tokiai veiklai ar leidime nurodytų reikalavimų nesilaikymas, energijos apskaitos pažeidimas, klaidingų energijos apskaitos duomenų pateikimas –