Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 52-2323

Neoficialus nutarimo tekstas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė


n
utarimas

DĖL LIETUVOS PASIRENGIMO NARYSTEI EUROPOS SĄJUNGOJE PROGRAMOS (NACIONALINĖ ACQUIS PRIĖMIMO PROGRAMA) TEISĖS DERINIMO PRIEMONIŲ IR ACQUIS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2003 METŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 5 d. Nr. 292

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programą (Nacionalinė acquis priėmimo programa) ir atsižvelgdama į patvirtintas Lietuvos Respublikos derybines pozicijas derybose dėl narystės Europos Sąjungoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. teisės derinimo priemonių 2003 metų planą;

1.2. acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planą.

2. Pavesti Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės koordinuoti ir kontroliuoti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų kompetencijai priklausančių priemonių, numatytų 1 punkte nurodytuose planuose, įgyvendinimą.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų plano priemonės vykdomos iš institucijoms skirtų 2003 metams biudžeto asignavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (Žin., 2002, Nr. 124-5619).

3.2. Teisės derinimo priemonių 2003 metų planas ir acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planas – sudedamosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių dalys.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

L. e. užsienio reikalų ministro pareigas                                            Antanas Valionis

____________________

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 292

 

TEISĖS DERINIMO PRIEMONIŲ 2003 Metų PLANAS

 

 

Šis planas – tai išsamus teisės priemonių sąrašas, atitinkantis Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje (toliau vadinama – ES) programos (Nacionalinės acquis priėmimo programos) struktūrą. Jis sukonkretina teisės derinimo procesą, jame nurodomos konkrečių sektorių acquis communautaire perkėlimo priemonės ir procese dalyvaujančios institucijos.

Rengiant planą, atsižvelgta į Lietuvos įsipareigojimus, prisiimtus dvišalės teisės peržiūros metu ir derybų procese. Į jį įtraukti skyriai „Politiniai kriterijai“, „Gebėjimas prisiimti narystės įsipareigojimus“, kuriuose acquis communautaire reikalavimus numatoma perkelti į nacionalinę teisę 2003 metais. Į skyrių „Gebėjimai prisiimti narystės įsipareigojimus“ įtraukti 23 iš 30 acquis sektorių.

Planas yra lentelės pavidalo. Lentelės skiltyje „Atsakingos institucijos“ surašytos visos valstybės institucijos (ministerijos, departamentai, tarnybos), kurios pagal kompetenciją rengia nacionalinės teisės aktų projektus; tamsesniu šriftu išspausdinta institucija yra pagrindinė, o kitos – dalyvės. Skiltyje „ES acquis“ surašyti ES teisės aktai, kurių reikalavimus atitinkamos institucijos įsipareigojo perkelti į nacionalinę teisę 2003 metais. Skiltyje „Priemonės kodas“ pateiktas sektoriaus kodas: atitinkamo sektoriaus numeris; „T“ raidė, rodanti, kad tai – teisinė priemonė, ir Lietuvos Respublikos teisės priemonės eilės numeris atitinkamame sektoriuje. Skiltyje „Lietuvos Respublikos teisės aktas“ įrašyti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir papildymų projektai, taip pat rengiamų teisės aktų (įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, atsakingų institucijų teisės aktų) projektai. Skiltyje „Terminai“ nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų, institucijų vadovų įsakymų priėmimo ir įsigaliojimo terminai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimo, įstatymo priėmimo Lietuvos Respublikos Seime ir įstatymo įsigaliojimo terminai (kur žinoma).

 

1. Politiniai kriterijai

1.2. Žmogaus teisės ir tautinių mažumų apsauga

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Teisingumo ministerija

Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas

1.2-T30

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto ratifikavimo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

 

3. Gebėjimas prisiimti narystės įsipareigojimus

3.1. Laisvas prekių judėjimas

3.1.1. Motorinės transporto priemonės

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Tarybos 2000 m. vasario 22 d. direktyva 2000/3/EB, papildanti direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl motorinių transporto priemonių apsaugos sistemų ir saugos diržų, suderinimo

Komisijos 2003 m. kovo 21 d. direktyva 2003/19/EB, pataisanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/27/EB dėl tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų masės ir matmenų

3.1.1-T30

susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 130 „Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos“ 2 ir 4 priedų pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 (toliau vadinama –Valstybinė kelių transporto inspekcija)

Tarybos 2000 m. vasario 28 d. direktyva 2000/4/EB, papildanti direktyvą 74/60/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl motorinių transporto priemonių vidinio salono saugos, suderinimo

Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyva 2000/8/EB, papildanti direktyvą 70/221/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystojo kuro bakų ir galinės apsaugos, suderinimo

Tarybos 2000 m. birželio 26 d. direktyva 2000/40/EB, papildanti direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl motorinių transporto priemonių priekinės apsaugos, ir direktyvą 70/156/EEB

Tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. direktyva 1999/98/EB, papildanti direktyvą 96/79/EEB dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo apsaugos priekinio poveikio atveju

 

 

 

 

 

Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyva 2000/7/EB dėl dviračių ir triračių transporto priemonių spidometrų, papildanti direktyvą 92/61/EEB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo pripažinimo

Tarybos 2000 m. lapkričio 22 d. direktyva 2000/72/EB, papildanti direktyvą 93/31/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stovėjimo atramos

Tarybos 2000 m. lapkričio 22 d. direktyva 2000/73/EB, papildanti direktyvą 93/92/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių šviesos signalų įrengimo

Tarybos 2000 m. lapkričio 22 d. direktyva 2000/74/EB, papildanti direktyvą 93/29/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių identifikavimo kontrolės indikatorių

Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. direktyva 2001/116/EB, papildanti direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, priimtų dėl transporto priemonių ir jų priekabų tipų patvirtinimo, suderinimo

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. kovo 8 d. direktyva 2001/31/EB, papildanti direktyvą 70/387/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. birželio 27 d. direktyva 2001/43/EB, papildanti direktyvą 92/23/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir priekabų padangų ir jų montavimo

 

 

 

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. direktyva 2001/56/EB, papildanti direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, priimtų dėl transporto priemonių ir jų priekabų tipų patvirtinimo, suderinimo

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. lapkričio 20 d. direktyva 2001/85/EB dėl specialių reikalavimų transporto priemonėms, kuriomis važiuoja daugiau kaip aštuoni keleiviai ir vienas vairuotojas, papildanti direktyvas 70/156/EEB ir 97/27/EB

 

 

 

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. liepos 19 d. direktyva 2002/51/EB dėl dviračių ir triračių transporto priemonių išmetamų teršalų sumažinimo, papildanti direktyvą 97/24/EB

Komisijos 2002 m. spalio 1 d. direktyva 2002/78/EB, papildanti direktyvą 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų suderinimo dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemų

 

 

 

 

Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. kovo 18 d. direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo ir Tarybos direktyvos 92/61/EEB panaikinimo ir jos pakeitimai

3.1.1-T31

susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.1.6. Maisto produktai

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras prie Sveikatos apsaugos

Komisijos 2001 m. lapkričio 26 d. direktyva 2001/101/EB, papildanti direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu, pateikimu, reklama, suderinimo

3.1.6-T30

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų IV ketvirtis

 

ministerijos (toliau vadinama – Respublikinis mitybos centras)

Komisijos 1994 m. lapkričio 18 d. direktyva 94/54/EB dėl privalomo kai kurių kitų, nei minimi Tarybos direktyvoje 79/112/EEB, maisto produktų ženklinimo

Komisijos 2002 m. liepos 18 d. direktyva 2002/67/EB dėl maisto produktų, savo sudėtyje turinčių kofeino ir chinino, ženklinimo

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Tarybos 1997 m. liepos 29 d. direktyva 97/48/EEB, papildanti Tarybos direktyvą 82/711/EEB, nustatančią pagrindines taisykles, kurių reikia polimerinių medžiagų, besiliečiančių su maisto produktais, sudedamųjų dalių migracijai nustatyti

Komisijos 1999 m. lapkričio 23 d. direktyva 1999/91/EB, papildanti direktyvą 90/128/EEB dėl polimerinių medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu

Komisijos 2002 m. vasario 20 d. direktyva 2002/16/EB dėl epoksidinių derivatų naudojimo medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, gamybai

3.1.6-T31

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 680 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2001 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ tvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 2002 m. vasario 21 d. direktyva 2002/17/EB, papildanti direktyvą 90/128/EEB dėl polimerinių medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu

Komisijos 2002 m. rugpjūčio 6 d. direktyva 2002/72/EB dėl medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maisto produktais

 

 

 

 

 

Pataisymas 2002 m. rugpjūčio 6 d. direktyvos 2002/72/EB dėl plastmasinių medžiagų ir gaminių, skirtų sąlyčiui su maisto produktais

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Tarybos 1989 m. gegužės 3 d. direktyva 89/398/EEB dėl įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl specialios paskirties maisto produktų, derinimo

Komisijos 1991 m. gegužės 14 d. direktyva 91/321/EEB dėl mišinių naujagimių ir kūdikių mitybai

Komisijos 1996 m. vasario 16 d. direktyva 96/5/EB dėl perdirbtų grūdinių ir vaikų mitybos produktų

3.1.6-T32

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. vasario 15 d. sprendimas 2002/150/EB, įteisinantis pateikiamus į rinką koaguliuotus bulvių baltymus ir jų hidrolizatus kaip naują maisto produktą ar maisto ingredientą, reglamentuojamą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

3.1.6-T33

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 474 „Dėl kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką reikalavimų patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 2002 m. gegužės 23 d. sprendimas 2001/424/EB, įteisinantis pateikiamus į rinką vaisių pagrindu pasterizuotus taikant aukšto slėgio pasterizaciją pagamintus gaminius kaip naują maisto produktą ar maisto ingredientą, reglamentuojamą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

Komisijos 2001 m. rugsėjo 25 d. sprendimas 2001/721/EB, įteisinantis pateikiamą į rinką trehalozę kaip naują maisto produktą ar maisto ingredientą, reglamentuojamą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

Komisijos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimas 2001/17/EB, atšaukiantis nangai riešutų teikimą į rinką kaip naujo maisto produkto ar maisto ingrediento, reglamentuojamo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. sausio 30 d. sprendimas 2001/122/EB, įteisinantis pateikiamus į rinką skirtus kepiniams gaminti dekstrano preparatus, pagamintus iš Leuconostoc mesenteroides, kaip naują maisto produktą ar maisto ingredientą, reglamentuojamą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. sausio 23 d. sprendimas 2002/113/EB, papildantis Komisijos sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktų gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų registro

Komisijos 2000 m. liepos 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 dėl priemonių, būtinų įvertinimo programoms, numatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96, įdiegti

Komisijos 2000 m. liepos 18 d. sprendimas 2000/489/EB, papildantis sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktų gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų registro steigimo

3.1.6-T34

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 682 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“ tvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 2002 m. balandžio 11 d. reglamentas 622/2002/EB, nustatantis informacijos pateikimo laikotarpius chemiškai nustatomų kvapiųjų medžiagų, naudojamų maisto produktų gamybai, vertinimo metu

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2001 m. rugsėjo 20 d. reglamentas (EB) Nr. 1852/2001 dėl tam tikros informacijos, pateikiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 258/97, prieinamumo visuomenei ir apsaugos

3.1.6-T35

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 683 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“ papildymo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 1996 m. sausio 26 d. direktyva 96/3/Euratomas, EAPB, EB dėl Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos, jūra gabenant aliejų ir kitus riebalus

Komisijos 1998 m. balandžio 29 d. direktyva 98/28/EB dėl Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos, jūra gabenant žaliavinį cukrų

Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyva 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos

3.1.6-T36

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2001 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų III ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. birželio 5 d. direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose esančių tabako produktų gamybos, pristatymo ir prekybos reikalavimų suvienodinimo

3.1.6-T37

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis;
įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis

Sveikatos apsau-gos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 10 d. direktyva 2002/46/EB, nustatanti reikalavimus maisto papildams valstybėse narėse

3.1.6-T38

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos higienos normos „Maisto papildai“ patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. balandžio 4 d. direktyva 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu vykdant žmogui skirtų medicininių produktų klinikinius bandymus

3.1.6-T39

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl geros klinikinės praktikos taisyklių įgyvendinimo atliekant vaistų klinikinius tyrimus projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 12 d. direktyva 2001/5/EB, papildanti direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, kitų nei dažikliai ir saldikliai

3.1.6-T40

sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 794 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53:1998 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. spalio 15 d. direktyva 2002/82/EB, papildanti direktyvą 96/77/EB, nustatančią specifinius maisto priedų, kitų nei dažikliai ir saldikliai, švaros kriterijus

3.1.6-T41

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba)

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. sausio 28 d. reglamentas (EB) 178/2002 dėl maisto įstatymo pagrindinių principų ir reikalavimų nustatymo, Europos maisto saugos institucijos įsteigimo ir maisto saugos procedūrų bei principų nustatymo

Tarybos 1993 m. spalio 23 d. direktyva 93/99/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės papildomų priemonių turinio

Tarybos 1989 m. birželio 14 d. direktyva 89/397/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės

3.1.6-T42

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. sausio 28 d. reglamentas (EB) 178/2002 dėl maisto įstatymo pagrindinių principų ir reikalavimų nustatymo, Europos maisto saugos institucijos įsteigimo ir maisto saugos procedūrų bei principų nustatymo

Tarybos 1993 m. spalio 23 d. direktyva 93/99/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės papildomų priemonių turinio

Tarybos 1989 m. birželio 14 d. direktyva 89/397/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės

3.1.6-T43

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl valstybinės maisto kontrolės projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. direktyva 2001/110/EB dėl medaus

3.1.6-T44

žemės ūkio ministro 2000 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl medaus analizės metodų“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. direktyva 2001/111/EB dėl tam tikro cukraus, skirto vartoti žmonėms

3.1.6-T45

žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 368 „Dėl cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis;  įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. direktyva 2001/112/EB dėl vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų, skirtų vartoti žmonėms

Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. direktyva 2001/113/EB dėl džemų, želė ir marmeladų bei pasaldintų kaštonų tyrės, skirtų vartoti žmonėms

3.1.6-T46

žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ ir 2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektai

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. direktyva 2001/114/EB dėl iš dalies ar visiškai dehidratuoto pieno, skirto vartoti žmonėms

3.1.6-T47

žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl dehidratuoto konservuoto pieno ir laktoproteinų (kazeinų ir kazeinatų), skirtų žmonėms vartoti, techninių reglamentų patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. spalio 23 d. sprendimas 2002/840/EB dėl trečiosiose valstybėse įteisintiems maisto produktams apšvitinti naudojamų įrenginių sąrašo įteisinimo

3.1.6-T48

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl maisto produktų ir jų ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. vasario 22 d. direktyva 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorojamais maisto produktais ir jų ingredientais, derinimo

 

 

 

 

 

3.1.7. Cheminės medžiagos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

 

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1967 m. birželio 27 d. direktyva 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, įpakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų derinimo, papildyta ir pataisyta atsižvelgiant į techninę pažangą: 69/81/EEB, 70/189/EEB, 71/144/EEB, 73/146/EEB, 75/409/EEB; 76/907/EEB, 79/370/EEB, 79/831/EEB, 80/1189/EEB, 81/957/EEB, 82/232/EEB, 83/467/EEB, 84/449/EEB, 86/431/EEB,

3.1.7-T30

aplinkos ministro įsakymo dėl pranešimų apie tiekiamas į rinką naujas chemines medžiagas ir duomenų apie jas pateikimo tvarkos projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

 

87/432/EEB, 88/302/EEB, 88/490/EEB, 90/517/EEB, 91/325/EEB, 91/326/EEB, 91/410/EEB, 91/632/EEB, 92/37/EEB, 92/32/EEB, 92/69/EEB, 93/21/EEB, 93/67/EEB, 93/72/EEB, 93/90/EEB, 93/101/EB, 93/105/EB, 94/69/EB, 96/54/EB, 96/56/EB, 97/69/EB, 98/73/EB, 98/98/EB, 1999/33/EB, 2000/32/EB, 2000/33/EB, 2001/59/EB

Komisijos 1984 m. gruodžio 21 d. sprendimas 85/71/EEB dėl sąrašo cheminių medžiagų, apie kurias buvo pranešta pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, įpakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų derinimo

Komisijos 2000 m. balandžio 25 d. direktyva 2000/21/EB dėl sąrašo Bendrijos teisės aktų, nurodytų Tarybos direktyvos 67/548/EEB 13(1) straipsnio penktojoje pastraipoje

 

 

 

 

 

Sveikatos apsau-gos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinis visuomenės sveikatos centras)

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. liepos 19 d. direktyva 2002/61/EB, 19-oji direktyvos 76/769/EEB pataisa dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su apribojimais, suderinamumo

3.1.7-T31

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų I ketvirtis

 

 

3.1.8. Vaistai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsau-gos ministerija, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. lapkričio 6 d. direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodo medicinos gaminiams, skirtiems vartoti žmonėms

3.1.8-T30

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaistų atidavimo į apyvartą reikalavimų projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 m. sausio 1 d.

 

vadinama – Farmacijos departamentas)

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Farmacijos departamentas

Komisijos 1995 m. kovo 10 d. reglamentas (EB) Nr. 541/95 dėl vaistinių preparatų registravimo dokumentacijos pakeitimų nagrinėjimo

Komisijos 1998 m. birželio 2 d. reglamentas (EB) Nr.1146/98, papildantis reglamentą (EB) Nr. 541/95 dėl vaistinių preparatų registravimo dokumentacijos pakeitimų nagrinėjimo

3.1.8-T31

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaistinių preparatų registravimo dokumentacijos pakeitimų nagrinėjimo tvarkos projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 m. sausio 1 d.

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Farmacijos departamentas

Komisijos 1999 m. kovo 25 d. direktyva 1999/21/EB dėl dietinio maisto, skirto specialiems medicinos tikslams

3.1.8-T32

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl specialios medicininės paskirties maisto produktų sudėties ir ženklinimo reikalavimų projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 m. sausio 1 d.

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Farmacijos departamentas

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. lapkričio 6 d. direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodo medicinos gaminiams, skirtiems vartoti žmonėms

3.1.8-T33

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaistų registravimo abipusio pripažinimo būdu projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 m. sausio 1 d.

 

 

 

3.1.8-T34

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 669 „Dėl Bendrųjų vaistinių preparatų registravimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 m. sausio 1 d.

 

 

3.1.9. Kosmetika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras

Komisijos 2002 m. balandžio 15 d.
26-oji direktyva 2002/34/EB, pritaikanti techninei pažangai Tarybos direktyvos 76/768/EEB II, III ir VII priedus dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos produktais, derinimo

3.1.9-T30

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 384 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2001 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. vasario 27 d. direktyva 2003/15/EB, pataisanti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos produktais, derinimo

 

 

 

 

 

3.1.11 Žaislai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija

Komisijos 1996 m. birželio 24 d. sprendimas 96/450/EB dėl nuorodos į derinimo dokumentą HD 271S1 „Buitiniai ir panašūs elektriniai prietaisai: ypatingi reikalavimai elektriniams žaislams, kuriems srovė tiekiama iš saugaus ypač žemos įtampos (ne daugiau kaip 24 V) šaltinio“

Komisijos 2001 m. liepos 30 d. sprendimas 2001/579/EB dėl standarto EN 71 – 1:1998 „Žaislų sauga – 1 dalis: Mechaninės ir fizinės savybės“ skelbimo

3.1.11-T30

ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 450 „Dėl žaislų saugos techninio reglamento“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 2003 m. vasario 19 d. sprendimas 2003/113/EB dėl priemonių, draudžiančių pateikti rinkai žaislus ir vaikų priežiūros prekes, kurie pagaminti iš minkšto PVC, turinčių tam tikrų phthales, kurie gali būti vaikų iki trijų metų dedami į burną

 

 

 

 

 

3.1.13. Teisinė metrologija

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Valstybinė metrologijos tarnyba prie

Tarybos 1975 m. birželio 24 d. direktyva 75/410/EEB dėl sumuojančių svėrimo svarstyklių

3.1.13-T30

Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė metrologijos tarnyba)

Tarybos 1979 m. rugsėjo 11 d. direktyva 79/830/EEB dėl karšto vandens skaitiklių

Tarybos 1977 m. balandžio 5 d. direktyva 77/313/EEB dėl skysčių, kitų nei vanduo, matavimo sistemų

Tarybos 1973 m. lapkričio 19 d. direktyva 73/362/EEB dėl fizinių ilgio matų

Tarybos 1978 m. gruodžio 5 d. direktyva 78/1031/EEB dėl automatinių masės tikrinimo ir rūšiavimo pagal masę svarstyklių

Tarybos 1974 m. gruodžio 17 d. direktyva 75/33/EEB dėl šalto vandens skaitiklių

Tarybos 1971 m. liepos 26 d. direktyva 71/319/EEB dėl skysčių, kitų nei vanduo, skaitiklių

Tarybos 1971 m. spalio 12 d. direktyva 71/348/EEB dėl skysčių, kitų nei vanduo, skaitiklių pagalbinės įrangos

Tarybos 1971 m. liepos 26 d. direktyva 71/318/EEB dėl dujų skaitiklių

 

 

 

 

 

Tarybos 1976 m. lapkričio 4 d. direktyva 76/891/EEB dėl elektros skaitiklių

Tarybos 1976 m. gruodžio 26 d. direktyva 77/95/EEB dėl taksometrų

 

 

 

 

 

3.1.14. Įpakavimas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Valstybinė metrologijos tarnyba, Ūkio ministerija

Tarybos 1974 m. gruodžio 19 d. direktyva 75/106/EEB dėl tam tikrų pakuotų skysčių tūrio

Tarybos 1974 m. gruodžio 19 d. direktyva 75/107/EEB dėl butelių kaip matavimo priemonių

Tarybos 1976 m. sausio 20 d. direktyva 76/211/EEB dėl tam tikrų pakuotų gaminių masės ar tūrio

3.1.14-T30

Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

Tarybos 1980 m. sausio 15 d. direktyva 80/232/EEB dėl vardinių kiekių ir vardinių tūrių ribos, leistos tam tikriems pakuotiems gaminiams

 

 

 

 

 

3.1.18. Elektros prietaisai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija

Komisijos 2002 m. kovo 22 d. direktyva 2002/31/EB dėl kondicionierių, naudojamų namuose, energijos žymėjimo

Komisijos 2002 m. gegužės 8 d. direktyva 2002/40/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl elektrinių orkaičių energijos žymėjimo

3.1.18-T30

ūkio ministro įsakymo dėl buitinių oro kondicionierių ir elektrinių orkaičių ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.1.19. Medicinos prietaisai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba)

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gruodžio 7 d. direktyva 2001/104/EB, papildanti Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų

3.1.19-T30

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 679 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 102:2001 „in vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ ir 2001 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 176 „Dėl pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarkos patvirtinimo keitimo“ papildymo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

Komisijos 2002 m. gegužės 7 d. sprendimas 2002/364/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų bendrųjų techninių specifikacijų

3.1.19-T31

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų bendrųjų techninių specifikacijų projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 metų I ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

Komisijos 2003 m. vasario 3 d. direktyva 2003/12/EB dėl krūtų implantatų perklasifikavimo pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB nuostatas

3.1.19-T32

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos medicinos normos „Medicinos prietaisų techninis reglamentas dėl krūtų implantatų klasifikavimo“ projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.1.22. Statybos produktai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija

Komisijos sprendimai dėl statybos produktų, statinių, statybos gaminių atitikties įvertinimo procedūrų, statybos produktų klasifikacijos, produktų sąrašų pagal klases, įgyvendinant Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, derinimo: 95/467/EB, 96/579/EB, 97/176/EB, 97/462/EB, 97/464/EB, 97/556/EB, 97/740/EB, 97/808/EB, 98/213/EB, 98/214/EB, 98/279/EB, 98/436/EB, 98/437/EB, 98/456/EB, 98/457/EB, 98/598/EB, 98/599/EB, 98/600/EB, 98/601/EB, 1999/89/EB, 1999/90/EB, 1999/91/EB, 1999/93/EB, 1999/94/EB, 1999/454/EB, 1999/469/EB, 1999/470/EB, 1999/471/EB, 1999/472/EB, 2000/245/EB, 2000/447/EB, 2001/19/EB, 2001/308/EB, 2001/596/EB, 2002/359/EB, 2002/592/EB

3.1.22-T30

aplinkos ministro įsakymo dėl patikslinto reglamentuojamų statybos produktų sąrašo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Vidaus reikalų ministerija, Aplinkos ministerija

Komisijos 2003 m. sausio 17 d. sprendimas 2003/43/EB, nustatantis tam tikrų statybos produktų atsparumo ugniai klases

3.1.22-T31

vidaus reikalų ministro įsakymo dėl statybos produktų degumo klasių ir atsparumo ugniai sąvado patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.1.23. Nesuderintos sritys

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija, Europos komite-tas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Europos komitetas)

Tarybos 1998 m. gruodžio 7 d. reglamentas 2679/98/EB dėl vidaus rinkos funkcionavimo, susijusio su laisvu prekių judėjimu tarp valstybių narių (EB)

3.1.23-T30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl vidaus rinkos funkcionavimo, susijusio su laisvu prekių judėjimu tarp valstybių narių, projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. gruodžio 13 d. sprendimas 3052/95/EB, nustatantis informacijos apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo prekių judėjimo principo, mainų tvarką Bendrijoje

3.1.23-T31

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl informacijos apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo prekių judėjimo principo, mainų tvarkos projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Ūkio ministerija, Sveikatos apsau-gos ministerija, Respublikinis mitybos centras, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba

Europos Bendrijos steigimo sutarties 28–30 straipsniai

3.1.23-T32

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis;
įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

3.1.23-T33

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.1.23-T34

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl abipusio pripažinimo principo įteisinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

 

3.1.23-T35

Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės veterinarijos tarnybos 1998 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 290/2-244 „Dėl Maisto prekių importuotojų registravimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

 

3.1.23-T36

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 487 „Dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką maisto prekių, kurias tikrina maisto kontrolės įstaigos, sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

 

3.1.23-T37

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl maisto produktų užterštumo dioksinu“ pripažinimo netekusiu galios projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

 

3.1.23-T38

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymo Nr.170 „Dėl iš Egipto importuojamų žemės riešutų bei jų produktų užterštumo aflatoksinais kontrolės sustiprinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

 

3.1.23-T39

Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 328 „Dėl Specialios paskirties maisto produktų ir maisto priedų registravimo tvarkos“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

 

3.1.23-T40

Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 648 „Dėl Labdaros būdu į Lietuvos Respubliką įvežamų vaistų, medicinos pagalbos priemonių, asmens higienos priemonių, medicininės paskirties baldų ir maisto produktų nekenksmin-gumo ir kokybės reikalavimų bei kontrolės tvarkos patvirti-nimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija), Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas)

Tarybos 1993 m. vasario 8 d. reglamentas (EEB) Nr. 339/93 dėl iš trečiųjų valstybių importuojamų produktų tikrinimo norint nustatyti, ar jie atitinka produktų saugos taisykles

Komisijos 1993 m. liepos 28 d. sprendimas 93/583/EEB, nustatantis sąrašą produktų, numatytų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 339/93 8 straipsnyje

3.1.23-T41

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl importuojamų ne maisto produktų tikrinimo siekiant nustatyti, ar jie atitinka produktų saugos reikalavimus, tvarkos patvirtinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Europos komitetas, Ūkio ministerija, Standartizacijos departamentas

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. liepos 20 d. direktyva 98/48/EB, pakeičianti direktyvą 9834/EB, nustatančią keitimosi informacija apie techninius standartus ir reglamentus procedūrą

3.1.23-T42

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus, informacinės visuomenės paslaugų teikimo ir naudojimo, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus ir šių dokumentų projektus“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

3.2. Laisvas asmenų judėjimas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1986 m. spalio 15 d. reglamentas (EEB) Nr.1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje

Tarybos 1992 m. liepos 27 d. reglamentas 2434/92/EEB, iš dalies pakeičiantis reglamento (EEB) 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje II skyrių

3.2-T30

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr.62 „Dėl Užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Vidaus reikalų ministerija, Vyriausioji rinkimų komisija, Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Tarybos 1993 m. gruodžio 6 d. direktyva 93/109/EB, detalizuojanti dalyvavimo rinkimuose teisės ir Europos Sąjungos piliečių, reziduojančių valstybėje narėje, kurios piliečiai jie nėra, kandidatavimo rinkimuose į Europos Parlamentą teisės įgyvendinimo procedūrą

3.2-T31

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų IV ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Tarybos 1994 m. gruodžio 19 d. direktyva 94/80/EB, detalizuojanti dalyvavimo rinkimuose teisės ir Europos Sąjungos piliečių, reziduojančių valstybėje narėje, kurios piliečiai jie nėra, kandidatavimo rinkimuose į savivaldybių tarybas teisės įgyvendinimo procedūrą

3.2-T32

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų IV ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

Teisingumo ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB dėl advokatų darbo kitoje nei gauta kvalifikacija valstybėje narėje palengvinimo

Tarybos direktyva 77/249/EEB dėl galimybės sudaryti sąlygas teisininkams naudotis laisve teikti paslaugas

3.2-T33

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos teisės akto dėl valstybių narių teisininkų profesinių vardų sąrašo patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,

Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/48/EEB dėl bendros aukštojo mokslo diplomų, išduotų išėjus bent trejų metų profesinio mokymo ir rengimo kursą, pripažinimo sistemos

Tarybos 1992 m. birželio 18 d. direktyva 92/51/EEB dėl antrosios bendros profesinio švietimo ir mokymo pripažinimo sistemos, papildanti direktyvą 89/48/EEB

Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. birželio 7 d. direktyva 1999/42/EB, nustatanti kvalifikacijų pripažinimo mechanizmą profesinės veiklos rūšims, kurioms taikomos liberalizavimo direktyvos ir pereinamojo laikotarpio priemonės, ir papildanti bendras kvalifikacijų pripažinimo sistemas

3.2-T34

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo projektas

 

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija, Studijų kokybės vertinimo centras

Komisijos 2000 m. vasario 25 d. direktyva 2000/5/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 92/51/EEB dėl antrosios bendros profesinio mokymo ir rengimo pripažinimo sistemos, siekiant papildyti direktyvą 89/48/EEB, C ir D priedus

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gegužės 14 d. direktyva 2001/19/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendros sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios slaugos medicinos sesers, stomatologo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, farmacininko ir gydytojo profesijų

sektorinės direktyvos:

Tarybos 1993 m. balandžio 5 d. direktyva 93/16/EEB dėl gydytojų laisvės rinktis darbą ir jų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo

 

 

 

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. spalio 6 d. direktyva 97/50/EB, iš dalies pakeičianti direktyvą 93/16/EEB, siekiant palengvinti laisvą gydytojų judėjimą ir abipusį jų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialios kvalifikacijos įrodymų pripažinimą

Tarybos 1977 m. birželio 27 d. direktyva 77/452/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

Tarybos 1977 m. birželio 27 d. direktyva 77/453/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių bendrosios praktikos slaugytojų veiklą, derinimo

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/686/EEB dėl abipusio praktikuojan-čių stomatologų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę imtis veiklos ir laisvę teikti paslaugas

 

 

 

 

 

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/687/EEB dėl įstatymų, reglamentų arba administracinių aktų stomatologų veiklos klausimais nuostatų koordinavimo

Tarybos 1980 m. sausio 21 d. direktyva 80/154/EEB dėl akušerių diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

Tarybos 1980 m. sausio 21 d. direktyva 80/155/EEB dėl įstatymo, įstatymo lydimojo akto ir administracinio veiksmo nustatytų nuostatų, susijusių su akušerių veikla ir jos vykdymu, koordinavimo

Tarybos 1989 m. spalio 10 d. direktyva 89/595/EEB, pakeičianti direktyvą 77/452/EEB dėl abipusio bendrosios praktikos slaugytojų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas,

 

 

 

 

 

ir direktyvą 77/453/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su bendrosios praktikos slaugytojų veikla, derinimo

Tarybos 1985 m. rugsėjo 16 d. direktyva 85/432/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tam tikrą veiklą farmacijos srityje, nuostatų suderinimo

Tarybos 1985 m. rugsėjo 16 d. direktyva 85/433/EEB dėl farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo ir priemonių, padedančių naudotis su tam tikra farmacine veikla susijusia įsisteigimo teise

Tarybos 1978 m. gruodžio 18 d. direktyva 78/1026/EEB dėl veterinarijos medikų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

 

 

 

 

 

Tarybos 1978 m. gruodžio 18 d. direktyva 78/1027/EEB dėl veterinarijos gydytojų veiklą reglamentuojančių įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų arba administracinių potvarkių derinimo

Tarybos 1985 m. birželio 10 d. direktyva 85/384/EEB dėl architektūros diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

Komisijos 1977 m. kovo 22 d. direktyva 77/249/EEB, skirta padėti teisininkams naudotis laisve teikti paslaugas

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1993 m. balandžio 5 d. direktyva 93/16/EEB dėl gydytojų laisvės rinktis darbą ir jų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo

3.2-T35

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl gydytojų rengimo rezidentūroje“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/687/EEB dėl įstatymų, reglamentų arba administracinių aktų stomatologų veiklos klausimais nuostatų koordinavimo

3.2-T36

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl gydytojų odontologų rengimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/686/EEB dėl dantų gydytojų diplomų, sertifikatų ir kitų formalios kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

3.2-T37

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Lietuvos Respublikoje, pripažinimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

 

3.2-T38

sveikatos apsaugo ministro įsakymo dėl Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių, odontologijos praktikos licencijavimo komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1993 m. balandžio 5 d. direktyva 93/16/EEB dėl gydytojų laisvės rinktis darbą ir jų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo

3.2-T39

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl gydytojų profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Lietuvos Respublikoje, pripažinimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

Tarybos 1977 m. birželio 27 d. direktyva 77/452/EEB dėl bendrosios slaugos medicinos seserų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigti paslaugų tarnybas ir laisvai teikti paslaugas

3.2-T40

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl bendros praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Lietuvos Respublikoje, pripažinimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

Tarybos 1980 m. sausio 21 d. direktyva 80/154/EEB dėl akušerių diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

3.2-T41

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl akušerių profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Lietuvos Respublikoje, pripažinimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Farmacijos departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1985 m. rugsėjo 15 d. direktyva 85/433/EEB dėl farmacijos diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo ir priemonių, padedančių naudotis su tam tikra farmacine veikla susijusia įsisteigimo teise

3.2-T42

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaistininkų profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Lietuvos Respublikoje, pripažinimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Švietimo ir mokslo ministerija

Tarybos 1977 m. birželio 27 d. direktyva 77/452/EEB dėl bendrosios slaugos medicinos seserų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigti pa-slaugų tarnybas ir laisvai teikti paslaugas

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/686/EEB dėl dantų gydytojų diplomų, sertifikatų ir kitų formalios kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

Tarybos 1980 m. sausio 21 d. direktyva 80/154/EEB dėl akušerių diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

Tarybos 1985 m. rugsėjo 15 d. direktyva 85/433/EEB dėl farmacijos diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo ir priemonių, padedančių naudotis su tam tikra farmacine veikla susijusia įsisteigimo teise

3.2-T43

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl diplomų, sertifikatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių gydytojų, slaugytojų, stomatologų, akušerių, veterinarijos gydytojų, vaistininkų ir architektų profesinę kvalifikaciją, išduotų buvusioje TSRS iki 1990 m. kovo 11 d., prilyginimo Lietuvoje išduotiems diplomams, sertifikatams ir kitiems dokumentams projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 1993 m. balandžio 5 d. direktyva 93/16/EEB dėl gydytojų laisvės rinktis darbą ir jų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo

Tarybos 1978 m. gruodžio 18 d. direktyva 78/1026/EEB dėl veterinarijos medikų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

Tarybos 1985 m. birželio 10 d. direktyva 85/384/EEB dėl architektūros diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/686/EEB dėl dantų gydytojų diplomų, sertifikatų ir kitų formalios kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

3.2-T44

Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/686/EEB dėl dantų gydytojų diplomų, sertifikatų ir kitų formalios kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, taip pat priemonių, padedančių įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

3.2-T45

Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

 

 

3.2-T46

Lietuvos Respublikos stomatologinės pagalbos (priežiūros) įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

 

 

3.2-T47

sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų (dėl profesijos „stomatologas“ pavadinimo pakeitimo į profesijos pavadinimą „odontologas“) pakeitimo projektai

2003 metų III ketvirtis

 

Švietimo ir mokslo ministerija

Tarybos 1977 m. birželio 27 d. direktyva 77/452/EEB dėl bendrosios slaugos medicinos seserų diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigti paslaugų tarnybas ir laisvai teikti paslaugas

3.2-T48

švietimo ir mokslo ministro įsakymų dėl slaugytojų ir akušerių 3,5 metų rengimo programos ir naujo akušerio rengimo standarto projektai

2003 metų III ketvirtis

 

 

Tarybos 1980 m. sausio 21 d. direktyva 80/154/EEB dėl akušerių diplomų, sertifikatų ir kitų oficialių kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias įgyvendinti teisę steigtis ir laisvai teikti paslaugas

Tarybos 1977 m. birželio 27 d. direktyva 77/453/EEB dėl įstatymo, reglamento ar administracinio veiksmo nustatytų nuostatų dėl medicinos seserų, atsakingų už bendrąją slaugą, koordinavimo

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1986 m. spalio 15 d. reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje

Tarybos 1992 m. liepos 27 d. reglamentas 2434/92/EEB, iš dalies pakeičiantis reglamento (EEB) 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje II skyrių

3.2-T49

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų III ketvirtis

 

3.3. Laisvė teikti paslaugas

3.3.1. Bankininkystė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos bankas

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos

3.3.1-T30

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl informacijos, susijusios su kredito įstaigų steigimu ir veikla, pateikimo Europos Komisijai projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

 

3.3.1-T31

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjimų sudarymo bendrųjų nuostatų projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Vertybinių popierių komisija, Lietuvos bankas

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 6 d. direktyva 2002/47/EB dėl finansinio įkeitimo priemonių

3.3.1-T32

Lietuvos Respublikos finansinio įkeitimo priemonių įstatymo projektas

 

2003 metų IV ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2004 metų I ketvirtis

 

3.3.2. Draudimas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Finansų ministerija, Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau vadinama –Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba)

trečioji Tarybos 1990 m. gegužės 14 d. direktyva 90/232/EEB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų derinimo

Tarybos 1990 m. lapkričio 8 d. direktyva 90/618/EEB, pataisanti direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB dėl įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginiu draudimu, derinimo

Komisijos 1991 m. gegužės 30 d. sprendimas 91/323/EEB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB dėl autotransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimą reglamentuojančių valstybių narių teisės aktų derinimo

3.3.2-T30

Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; visiškas įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Komisijos 1992 m. gruodžio 21 d. sprendimas 93/43/EEB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB dėl autotransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimą reglamentuojančių valstybių narių teisės aktų derinimo

Komisijos 1997 m. spalio 27 d. sprendimas 97/828/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB dėl autotransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimą reglamentuojančių valstybių narių teisės aktų derinimo

Komisijos 1999 m. sausio 26 d. sprendimas 99/103/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB dėl autotransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimą reglamentuojančių valstybių narių teisės aktų derinimo

 

 

 

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. gegužės 16 d. direktyva 2000/26/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų derinimo ir Tarybos direktyvų 73/239/EEB ir 88/357/EEB pakeitimo (ketvirtoji motorinių transporto priemonių draudimo direktyva)

Komisijos 2001 m. vasario 15 d. sprendimas 2001/160/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB dėl autotransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimą reglamentuojančių valstybių narių teisės aktų derinimo taikymo Kiprui

 

 

 

 

 

3.3.3. Vertybiniai popieriai ir investicinės paslaugos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Vertybinių popierių komisija

Tarybos 1993 m. kovo 15 d. direktyva 93/6/EEB dėl investicinių paslaugų bendrovių ir kredito institucijų kapitalo pakankamumo

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. birželio 22 d. direktyva 98/31/EB dėl investicinių įmonių ir finansinių institucijų kapitalo pakankamumo, papildanti direktyvą 93/6/EEB

3.3.3-T30

Vertybinių popierių komisijos 1997 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 26 „Dėl finansų maklerio įmonių kapitalo pakankamumo skaičiavimo instrukcijos“ pakeitimo ir papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.4. Laisvas kapitalo judėjimas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Finansų ministerija

Tarybos 1988 m. birželio 24 d. direktyva 88/361/EEB dėl kapitalo judėjimo nomenklatūros

3.4-T30

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

 

 

3.4-T31

Lietuvos Respublikos investi-cijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba)

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gruodžio 4 d. direktyva 2001/97/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos naudojimo pinigams plauti, pakeičianti Tarybos direktyvą 91/308/EEB

3.4-T32

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis

 

3.5. Įmonių teisė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija

Tarybos 1985 m. liepos 25 d. reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių

3.5-T30

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos ekonominių interesų grupių projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

3.5.4. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Valstybinis patentų biuras

pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEB dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymo derinimo

3.5.4-T30

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 ir 46 straipsnių papildymo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

Valstybinis patentų biuras

Komisijos 1995 m. gruodžio 13 d. reglamentas (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklų

Komisijos 1996 m. vasario 5 d. reglamentas (EB) Nr. 216/96, nustatantis Vidaus rinkos derinimo tarnybos apeliacinės komisijos veiklos taisykles (Prekių ženklai ir Dizainas)

Komisijos 1995 m. gruodžio 13 d. reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl mokesčių, mokamų Vidaus rinkos derinimo tarnybai (Prekių ženklai ir Dizainas)

3.5.4-T31

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 123 patvirtintų Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 metų I ketvirtis

 

Valstybinis patentų biuras

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. liepos 6 d. direktyva 98/44 dėl biotechnologinių išradimų teisinės apsaugos

3.5.4-T32

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 metų I ketvirtis

 

 

3.6. Konkurencijos politika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Konkurencijos taryba

Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl Sutarties 81 ir 82 straipsniuose nustatytų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo, pakeičiantis reglamentus (EEB) Nr.1017/68, (EEB) Nr.2988/74, (EEB) Nr.4056/86 ir (EEB) Nr.3975/87

3.6-T30

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

3.7. Žemės ūkis

3.7.1. Bendrosios nuostatos bei horizontalios priemonės

3.7.1.1. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Nacionalinė mokėjimo agentūra)

Komisijos 1996 m. vasario 16 d. reglamentas (EB) Nr. 296/96 dėl duomenų, kuriuos valstybė narė turi perduoti Komisijai, ir išlaidų, dengiamų iš EAGGF garantijų dalies, registravimo kiekvieną mėnesį

Tarybos 1991 m. kovo 3 d. reglamentas (EEB) Nr. 595/91 dėl BŽŪP finansavimo klaidų ir neteisingai išmokėtų sumų kompensavimo, taip pat informacinės sistemos šioje srityje organizavimo

3.7.1.1-T30

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymo dėl Finansų ir apskaitos departamento EŽŪOGF garantijų dalies administravimo procedūrų patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra

Tarybos 1989 m. gruodžio 21 d. reglamentas (EEB) Nr. 4045/89 dėl EAGGF garantijų dalies finansuojamų sandėrių patikrinimo

Komisijos 1990 m. birželio 29 d. reglamentas (EEB) Nr. 1863/90, nustatantis išsamias reglamento (EEB) Nr. 4045/89 taikymo taisykles

3.7.1.1-T31

Nacionalinės mokėjimo agentūros, valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, Muitinės departamento bendradarbiavimo įgyvendinant ES BŽŪP priemones sutarties projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 2000 m. spalio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 2311/2000, nustatantis sąrašą priemonių, kurioms Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4045/89 netaikomas, ir panaikinantis sprendimą 96/284/EB

 

 

 

 

 

3.7.1.2. Prekybos mechanizmai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas

Tarybos 1990 m. vasario 12 d. reglamentas (EEB) Nr.386/90 dėl žemės ūkio produktų, už kuriuos numatytos eksporto kompensacijos arba kitos išmokos, eksporto monitoringo

Komisijos 1995 m. rugsėjo 20 d. reglamentas (EB) Nr. 2221/95, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 386/90 taikymo taisykles, reglamentuojančias žemės ūkio

3.7.1.2-T30

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl pasirengimo atlikti žemės ūkio produktų, už kuriuos numatytos eksporto kompensacijos arba kitos išmokos, eksporto monitoringą ir fizinę kontrolę projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

produktų, už kuriuos numatytos eksporto kompensacijos, eksporto fizinę kontrolę

Komisijos 1994 m. gruodžio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 3122/94, nustatantis žemės ūkio produktų, už kuriuos mokamos eksporto kompensacijos, rizikos analizės kriterijus

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. lapkričio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 2090/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 359/90 taikymo taisykles, reglamentuojančias žemės ūkio produktų, už kuriuos numatytos eksporto kompensacijos, eksporto fizinę kontrolę

 

 

2003 metų II ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas

Komisijos 1992 m. spalio 16 d. reglamentas (EEB) Nr. 3002/92, nustatantis bendras išsamias intervencinių produktų naudojimo ir (arba) paskirties vietos tikrinimo taisykles

3.7.1.2-T31

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl pasirengimo tikrinti intervencinių produktų naudojimą ir (arba) paskirties vietą projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas

Tarybos 1977 m. gegužės 17 d. reglamentas (EEB) Nr. 1055/77 dėl intervencinės agentūros supirktų produktų saugojimo ir judėjimo

Komisijos 1992 m. gruodžio 4 d. reglamentas (EEB) Nr.3515/92, nustatantis bendras išsamias taisykles, kaip taikyti reglamentą (EEB) Nr. 1055/77 dėl intervencinės agentūros supirktų produktų saugojimo ir judėjimo

3.7.1.2-T32

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl pasirengimo įdiegti intervencinės agentūros supirktų produktų saugojimo ir judėjimo sistemą projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1998 m. kovo 18 d. reglamentas (EB) Nr. 615/98, nustatantis išsamias eksporto kompensacijų, susijusių su transportuojamų galvijų gerove, taikymo taisykles

3.7.1.2-T33

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pasirengimo taikyti eksporto kompensacijas, susijusias su transportuojamų galvijų gerove, projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Muitinės departamentas, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Komisijos 1989 m. gruodžio 19 d. reglamentas (EEB) Nr. 120/89, nustatantis bendras išsamias eksporto mokesčių taikymo žemės ūkio produktams taisykles

3.7.1.2-T34

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl pasirengimo taikyti eksporto mokesčius žemės ūkio produktams projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1995 m. birželio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 1423/95, nustatantis išsamias kitų produktų, nei melasos, importo cukraus sektoriuje taisykles

Komisijos 1995 m. birželio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 1422/95, nustatantis išsamias melasos importo cukraus sektoriuje taisykles ir papildantis reglamentą (EEB) Nr. 785/68

Komisijos 2002 m. gegužės 31 d. reglamentas (EB) Nr. 565/2002, įvedantis importo licencijų sistemą ir kilmės sertifikatus ir nustatantis tarifinių kvotų česnakų importo iš trečiųjų valstybių valdymo metodą

3.7.1.2-T35

žemės ūkio ministro įsakymo dėl importo ir eksporto priemonių taikymo grūdams, cukrui, ryžiams, aliejui ir riebalams, šviežiems ir perdirbtiems vaisiams ir daržovėms, vynams ir bananams projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1995 m. gegužės 15 d. regla-mentas (EB) Nr. 1084/95, uždraudžiantis apsaugos priemones, taikomas česnakams, auginamiems Taivanyje, ir pakeičiantis jas kilmės sertifikatu

Tarybos 1996 m. spalio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 2201/96 dėl bendros perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos sutvarkymo (II dalis: Prekyba su trečiosiomis valstybėmis)

Komisijos 1975 m. liepos 25 d. reglamentas (EEB) Nr. 2123/75, nustatantis Bendrijos priežiūrą kai kuriems perdirbtų vaisių ir daržovių produktams, pagamintiems trečiosiose valstybėse

Komisijos 1989 m. liepos 10 d. reglamentas (EEB) Nr. 2053/89, nustatantis išsamias minimalių importo kainų taikymo kai kuriems perdirbtų vyšnių produktams taisykles

Komisijos 1994 m. gruodžio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 3223/94, nustatantis išsamias importo priemonių taikymo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles

 

 

 

 

 

Komisijos 1989 m. liepos 10 d. reglamentas (EEB) Nr. 2054/89, nustatantis išsamias minimalių importo kainų taikymo džiovintoms vynuogėms taisykles

Komisijos 1995 m. birželio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 1429/95 dėl eksporto kompensacijų už perdirbtus vaisių ir daržovių produktus, kuriuose nėra cukraus, tvarkos įgyvendinimo

Komisijos 1995 m. birželio 30 d. reglamentas (EB) Nr. 1591/95, nustatantis išsamias eksporto subsidijų už gliukozę ir gliukozės sirupą, esančius perdirbtuose vaisių ir daržovių produktuose, mokėjimo taisykles

Komisijos 1995 m. rugsėjo 29 d. reglamentas (EB) Nr. 2315/95, nustatantis eksporto kompensacijų taikymą kai kurių rūšių cukrui, kurį apima bendros cukraus rinkos organizavimas

Tarybos 2001 m. balandžio 24 d. reglamentas (EB) Nr. 883/2001 dėl prekybos vyno produktais su trečiosiomis valstybėmis

 

 

 

 

 

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo

Tarybos 1993 m. vasario 13 d. reglamentas (EEB) Nr. 404/93 dėl bendros bananų rinkos organizavimo

Komisijos 2001 m. gegužės 7 d. reglamentas (EB) 896/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) 404/93 taikymo įvežant bananus į Bendriją taisykles

Komisijos 1989 m. liepos 10 d. reglamentas (EEB) Nr. 2053/89, nustatantis išsamias minimalių importo kainų taikymo kai kuriems perdirbtų vyšnių produktams taisykles

Komisijos 1989 m. liepos 10 d. reglamentas (EEB) Nr. 2054/89, nustatantis išsamias minimalių importo kainų taikymo džiovintoms vynuogėms taisykles

Komisijos 1995 m. gegužės 23 d. reglamentas (EB) Nr. 1162/95 dėl grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo

 

 

 

 

 

Komisijos 1995 m. birželio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 1501/95, kuriame nustatytos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EEB) 1766/92 taikymo skiriant grūdų eksporto subsidijas taisyklės, taip pat priemonės, taikytinos sutrikus grūdų rinkai

Komisijos 2001 m. kovo 28 d. reglamen-tas (EB) Nr. 602/2001, keičiantis regla-mentą (EB) Nr. 1501/95, atsižvelgiant į produktų, kurių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 100190, 1101, 1102 ir ex2302, eksporto subsidijų mokėjimą

 

 

 

 

 

3.7.1.4. Kokybės politika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. birželio 14 d. reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių (regiono) ir kilmės žyminių

3.7.1.4-T30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl saugomas kilmės vietos nuorodas, saugomas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

Tarybos 1992 m. liepos 14 d. reglamentas (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų sertifikatų, nurodančių jų specifines savybes

 

geografines nuorodas ir specifinių savybių sertifikatus turinčių žemės ūkio ir maisto produktų atitikties jų specifikacijose nurodytiems reikalavimams kontrolės projektas

 

 

 

3.7.1.5. Produktai, neįtraukti į Romos sutarties I priedą

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Tarybos 1993 m. gruodžio 6 d. reglamentas (EB) Nr. 3448/93, nustatantis tam tikrų perdirbtų produktų prekybos taisykles

3.7.1.5-T30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl produktų, neįtrauktų į Romos sutarties I priedą, režimo įgyvendinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 2000 m. liepos 13 d. reglamentas (EB) Nr. 1520/2000 (buvęs 1222/94), nustatantis bendras išsamias eksporto subsidijų taikymo kai kuriems žemės ūkio produktams, eksportuojamiems prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, pavidalo, taisykles, ir tokių subsidijų dydžio nustatymo kriterijus

Komisijos 1996 m. liepos 25 d. reglamentas (EB) Nr. 1460/96, nustatantis išsamias lengvatines prekybos tam tikromis prekėmis, pagamintomis iš perdirbtų žemės ūkio produktų, taisykles pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3448/93 7 straipsnį

Komisijos 1987 m. gruodžio 22 d. reglamentas (EEB) Nr. 4056/87, nustatantis analizės metodus ir kitas technines priemones, užtikrinančias Tarybos reglamento (EB) Nr. 3035/80 įgyvendinimą

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 2051/2002, taikantis mažinimo koeficientą atlyginti prekių sertifikatams, kurie nėra įtraukti į Sutarties I priedą, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8(5)straipsnyje

 

 

 

 

 

3.7.2. Bendrosios rinkos organizavimas

3.7.2.1. Grūdai, aliejiniai ir baltyminiai augalai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija

Komisijos 1999 m. lapkričio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 2461/99, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1251/99 išdėstytas dirbamos žemės atskyrimo ne maisto ir ne pašarų gamybai nuostatų taikymo taisykles

3.7.2.1-T30

žemės ūkio ministro įsakymo dėl atidėtos žemės atskyrimo ne maisto ir ne pašarų gamybai nuostatų taikymo taisyklių projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1993 m. birželio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 2131/93, nustatantis intervencinių agentūrų supirktų grūdų pardavimo sąlygas ir tvarką

3.7.2.1-T31

žemės ūkio ministro įsakymo dėl Grūdų pardavimo taisyklių projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.7.2.3. Cukrus, inulinas, izogliukozė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Komisijos 1995 m. rugsėjo 7 d. reglamentas (EB) Nr. 2135/95, nustatantis išsamias cukraus eksporto kompensacijų taikymo taisykles

3.7.2.3-T30

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl cukraus produkcijos eksporto kompensacijų taikymo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1997 m. rugsėjo 4 d. reglamentas (EB) Nr.1729/97 dėl cukraus eksporto kompensacijų patikslinimo pakitus kainoms ar saugojimo mokesčiui

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Komisijos 2001 m. birželio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1265/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 taikymo taisykles, taikant cukraus, naudojamo chemijos pramonėje, gamybos kompensacijas

3.7.2.3-T31

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl cukraus, naudojamo chemijos pramonėje, gamybos kompensacijų taikymo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Komisijos 2001 m. birželio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendrų cukraus rinkų organizavimo

3.7.2.3-T32

Lietuvos Respublikos cukraus gamybos mokesčių įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.7.2.3-T33

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo papildymo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

3.7.2.4. Alyvuogių aliejus, pluoštiniai augalai (linai ir kanapės), šilkverpiai ir medvilnė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. liepos 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendros linų ir kanapių, auginamų pluoštui, rinkos organizavimo

Komisijos 2001 m. vasario 5 d. reglamentas (EB) Nr. 245/2001 dėl bendrų pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taisyklių

3.7.2.4-T30

žemės ūkio ministro įsakymo dėl Paramos pluoštiniams linams perdirbti taisyklių taikymo

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.7.2.5. Vaisiai ir daržovės

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1996 m. spalio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 2201/96 dėl bendros perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos sutvarkymo (I dalis: Paramos sistema)

3.7.2.5-T30

žemės ūkio ministro įsakymo dėl paramos už perdirbtus vaisius ir daržoves administravimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentas (EB) Nr. 449/2001 (EB), nustatantis išsamias reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo teikiant paramą už perdirbtus vaisių ir daržovių produktus taisykles

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 m. gruodžio 7 d. reglamentas (EB) Nr. 2396/2001, nustatantis porų prekybos standartus

Komisijos 2001 m. balandžio 10 d. reglamentas (EB) Nr. 717/2001, nustatantis pomidorų prekybos standartus

3.7.2.5-T31

žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 176 „Dėl privalomųjų porų, baklažanų, cukinijų bei pomidorų kokybės reikalavimų“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 m. rugpjūčio 6 d. reglamentas (EB) Nr. 1619/2001, nustatantis obuolių ir kriaušių prekybos standartus

3.7.2.5-T32

žemės ūkio ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 37 „Dėl privalomųjų obuolių, kriaušių ir agurkų kokybės reikalavimų“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2002 m. gegužės 21 d. reglamentas (EB) Nr. 843/2002, nustatantis braškių prekybos standartus

3.7.2.5-T33

žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl privalomųjų braškių, žemuogių, vyšnių ir trešnių kokybės reikalavimų“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. kovo 5 d. reglamentas (EB) 408/2003, pataisantis reglamentą (EB) 1148/2001 dėl prekybos standartų taikymo šviežiems vaisiams ir daržovėms suderinamumo patikrinimo

3.7.2.5-T34

žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 29/53 „Dėl importuojamų, eksportuojamų ir teikiamų vidaus rinkai šviežių vaisių ir daržovių kokybės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

3.7.2.6. Vynas ir spiritiniai gėrimai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2000 m. liepos 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1622/2000, nustatantis išsamias reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir įteisinantis Bendrijos vyndarystės praktikos ir procesų kodeksą

Komisijos 2000 m. gruodžio 14 d. reglamentas (EB) Nr. 2729/2000, nustatantis išsamias kontrolės taisykles vyno sektoriuje

3.7.2.6-T30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl įgaliojimų suteikimo vyndarystės technologijas prižiūrinčioms institucijoms projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2000 m. gruodžio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis pamatinius Bendrijos spiritinių gėrimų analizės metodus

3.7.2.6-T31

žemės ūkio ministro įsakymo dėl techninio reglamento, nustatančio pamatinius spiritinių gėrimų analizės metodus, patvirtinimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 2002 m. lapkričio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 2091/2002, pataisantis reglamentą (EB) Nr. 2870/2000, nustatantį Bendrijos referencijos metodus, skirtus spiritinių gėrimų analizei

 

 

 

 

 

3.7.2.8. Pienas ir pieno produktai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendros pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo

Komisijos 1981 m. liepos 31 d. reglamentas (EEB) Nr. 2191/81 dėl sviesto pardavimo mažesnėmis kainomis nesiekiančioms pelno institucijoms ir organizacijoms

Komisijos 1985 m. lapkričio 11 d. reglamentas (EEB) Nr. 3143/85 dėl sukaupto kaip intervencinės atsargos sviesto pardavimo mažesnėmis kainomis tiesiogiai vartoti koncentruota forma

Komisijos 1997 m. gruodžio 15 d. reglamentas (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto ir grietinėlės pardavimo mažesnėmis kainomis ledų, konditerijos pramonei

Komisijos 1990 m. lapkričio 20 d. reglamentas (EEB) Nr. 429/90 dėl paramos skyrimo konkurso būdu už koncentruotą sviestą, skirtą tiesiogiai suvartoti Bendrijoje

3.7.2.8-T30

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pieno produktų suvartojimo vidaus rinkoje rėmimo priemonių įgyvendinimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 17 d. reglamentas (EB) Nr. 2799/1999 dėl išsamių reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisyklių, susijusių su paramos suteikimu už liesą pieną ir lieso pieno miltus, skirtus gyvulių pašarui, ir tokių lieso pieno miltų pardavimu

Komisijos 1990 m. spalio 10 d. reglamentas (EEB) Nr. 2921/90 dėl paramos skyrimo už kazeino ir kazeinatų gamybą iš lieso pieno

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. gruodžio 28 d. reglamentas (EEB) Nr. 3950/92 dėl papildomo mokesčio taikymo pieno sektoriuje

Komisijos 2001 m. liepos 9 d. reglamentas (EB) Nr. 1392/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3950/92, nustatančio papildomą mokestį už pieną ir pieno produktus, taikymo taisykles

3.7.2.8-T31

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pieno gamybos kvotų sistemos administravimo tvarkos projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo 2004 m. balandžio 1 d.

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1990 m. liepos 24 d. reglamentas (EEB) Nr. 2204/90 dėl bendros pieno ir produktų rinkos organizavimo papildomų taisyklių, susijusių su sūriu

Komisijos 1990 m. rugsėjo 26 d. reglamentas (EEB) Nr. 2742/90 dėl išsamių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2204/90 taikymo taisyklių

3.7.2.8-T32

žemės ūkio ministro įsakymo dėl kazeino naudojimo sūrių gamybai kontrolės tvarkos projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2000 m. gruodžio 11 d. reglamentas (EB) Nr. 2707/2000 dėl išsamių reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisyklių, susijusių su Bendrijos parama, skirta aprūpinti pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius

3.7.2.8-T33

žemės ūkio ministro įsakymas dėl Pieno ir pieno produktų vartojimo švietimo įstaigose programos patvirtinimo

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – 2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.7.2.9. Jautiena, veršiena, aviena ir ožkiena

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendros jautienos ir veršienos rinkos organizavimo

Komisijos 1999 m. spalio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 2342/1999, nustatantis išsamias tiesioginių išmokų schemos taikymo taisykles, vykdant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendros jautienos ir veršienos rinkos organizavimo

Komisijos 2001 m. gruodžio 11 d. reglamentas (EB) Nr. 2419/2001, nustatantis išsamias integruotos administravimo ir kontrolės sistemos diegimo taikant tam tikras Bendrijos paramos schemas, nustatytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3508/92, taisykles

3.7.2.9-T30

žemės ūkio ministro įsakymo dėl tiesioginių išmokų už galvijieną projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1982 m. kovo 10 d. reglamentas (EEB) Nr. 563/82, nustatantis išsamias reglamento (EEB) Nr. 1208/81 taikymo taisykles, nustatant suaugusių galvijų rinkos kainas pagal skerdenų klasifikavimo skalę Bendrijoje

Komisijos 2000 m. gegužės 30 d. reglamentas (EB) Nr. 1156/2000, pataisantis reglamentą (EB) Nr. 2705/98 dėl suaugusių galvijų kainų nustatymo reprezentacinėse Bendrijos rinkose ir kitų galvijų kainų apžvalgos Bendrijoje

Komisijos 1996 m. vasario 16 d. reglamentas (EB) Nr. 295/96, nustatantis išsamias Tarybos reglamento 1892/87 dėl jautienos ir veršienos rinkos kainų pagal Bendrijos skerdenų klasifikaciją pranešimo vykdymo taisykles

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendros jautienos ir veršienos rinkos organizavimo

Komisijos 1998 m. gruodžio 14 d. reglamentas (EEB) 2705/98 dėl suaugusių galvijų kainų reprezentacinėse Bendrijos rinkose nustatymo ir tam tikrų kitų galvijų kainų Bendrijoje tyrimo

3.7.2.9-T31

žemės ūkio ministro įsakymo dėl Galvijų, avių, kiaulių ir jų skerdenų kainų skelbimo taisyklių patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Komisijos 1990 m. gruodžio 19 d. reglamentas (EEB) Nr. 3882/90, nustatantis išsamias importuojamos avienos kainų monitoringo taisykles

Komisijos 1986 m. gegužės 15 d. reglamentas (EEB) Nr. 1481/86 dėl šviežių ir atšaldytų ėriukų skerdenų kainų nustatymo reprezentacinėse Bendrijos rinkose ir kitos kokybės avių skerdenų kainų analizės Bendrijoje

Komisijos 2000 m. gruodžio reglamentas (EB) Nr. 2877/2000 dėl šviežių ir atšaldytų ėriukų skerdenų kainų nustatymo Bendrijos reprezentacinėse rinkose ir kitos kokybės avių skerdenų kainų analizės Bendrijoje, papildantis reglamentą (EEB) Nr. 1481/86

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2002 m. gegužės 3 d. reglamentas (EB) Nr. 765/2002 dėl mėginių parinkimo vykdant jautienos be kaulų, už kurią prašoma eksporto subsidijų, fizinę patikrą

3.7.2.9-T32

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pavedimo atlikti eksportuojamos jautienos be kaulų fizinę patikrą projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.7.2.10. Kiauliena, paukštiena, kiaušiniai, medus ir albuminai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. gruodžio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 5/2001, pakeičiantis reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų kiaušinių marketingo standartų

Komisijos 2001 m. rugpjūčio 14 d. reglamentas (EB) Nr. 1651/2001/EB, pataisantis reglamentą (EEB) Nr. 1274/91, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų kiaušinių marketingo standartų įgyvendinimo taisykles

3.7.2.10-T30

žemės ūkio ministro 2001 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 43 „Dėl Kiaušinių teikimo į rinką techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 2003 m. vasario 19 d. reglamentas (EB) 318/2003, pataisantis reglamentą (EEB) 1274/91, įvedantį detalias taisykles, kaip įgyvendinti reglamentą (EEB) 1907/90 dėl tam tikrų kiaušinių prekybos standartų

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2000 m. gegužės 19 d. reglamentas (EB) Nr. 1072/2000, pataisantis reglamentą (EEB) Nr. 1538/91, nustatantį išsamias reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų paukštienos marketingo standartų įgyvendinimo taisykles

3.7.2.10-T31

žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 356 „Dėl šviežios paukštienos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1989 m. liepos 14 d. reglamentas (EEB) Nr. 2123/89, nustatantis reprezentacinių Bendrijos kiaulienos rinkų sąrašą

3.7.2.10-T32

žemės ūkio ministro įsakymo dėl Galvijų, avių, kiaulių ir jų skerdenų kainų skelbimo taisyklių patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –  nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Komisijos 1989 m. lapkričio 27 d. reglamentas (EEB) Nr. 3537/89 dėl kiaulių skerdenų kainos nustatymo tam tikroje marketingo stadijoje

Komisijos 2000 m. birželio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 1284/2001, nustatantis svorio koeficientą, kuris turi būti naudojamas skaičiuojant kiaulių skerdenų rinkos kainą Bendrijoje, ir pakeičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1354/2000

Komisijos 1979 m. gruodžio 13 d. reglamentas (EEB) Nr. 2806/79 dėl keitimosi tam tikra informacija apie kiaulieną tarp valstybių narių ir Komisijos, panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 2330/74

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1999 m. kovo 16 d. reglamentas (EB) Nr. 572/1999 dėl tam tikro abipusio valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo kiaušinių ir paukštienos klausimu, panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1527/73

3.7.2.10-T33

žemės ūkio ministro įsakymo dėl Kiaušinių ir paukštienos kainų skelbimo taisyklių patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

3.7.4. Veterinarija, gyvulių veislininkystė ir fitosanitarija

3.7.4.1. Veterinarija ir gyvulių veislininkystė

3.7.4.1.1. Veterinarija

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1992 m. gruodžio 11 d. sprendimas 93/25/EEB, patvirtinantis tam tikrus dvigeldžių moliuskų ir jūrinių gastropodų apdorojimo būdus, norint sustabdyti patogeninių mikroorganizmų vystymąsi

Komisijos 1993 m. gegužės 19 d. sprendimas 93/351/EEB, nustatantis analizės metodus, bandinių ėmimo planus ir maksimalius gyvsidabrio kiekius žvejybos produktuose

Komisijos 1995 m. kovo 8 d. sprendimas 95/149/EB, nustatantis bendrą lakiojo nitrogeno (TVB-N) ribinį kiekį tam tikrų kategorijų žvejybos produktuose, taip pat jo tyrimo metodus

3.7.4.1-T30

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl žuvininkystės produktų tyrimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1995 m. gegužės 4 d. sprendimas 95/165/EB, nustatantis vienodus išimčių tam tikroms įmonėms, gaminančioms pieno produktus, taikymo kriterijus

Komisijos 1997 m. balandžio 25 d. sprendimas 97/284/EB, pakeičiantis Komisijos 96/536/EB sprendimą, nustatantį sąrašą pieno produktų, kuriems valstybės narės gali taikyti individualias arba bendras išimtis pagal direktyvos 92/46/EEB 8 (2) skyrių

3.7.4.1-T31

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl tam tikrų išimčių įmonėms, gaminančioms pieno produktus, projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1997 m. spalio 27 d. sprendimas 97/747/EB, nustatantis bandinių ėmimo dažnumą, nurodytą direktyvoje 96/23/EB dėl tam tikrų medžiagų ir teršalų kai kuriuose gyvuliniuose produktuose monitoringo

Komisijos 2002 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo 2002/657/EB, įgyvendinančio Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl analitinių metodų ir rezultatų interpretavimo, pataisa

3.7.4.1-T32

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl kenksmingų likučių kontrolės projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1998 m. vasario 23 d. sprendimas 98/179/EB, nustatantis išsamias oficialaus bandinių ėmimo siekiant atlikti tam tikrų medžiagų ir teršalų gyvuose gyvuliuose ir gyvuliniuose produktuose monitoringą taisykles

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1995 m. liepos 27 d. sprendimas 95/342/EB dėl pieno ir jo produktų, skirtų vartoti žmonėms, iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų valstybių dalių, kuriose yra snukio ir nagų ligos rizika, apdorojimo būdų

Komisijos 1995 m. liepos 27 d. sprendimas 95/343/EB, nustatantis pavyzdžius importuojamo iš trečiųjų valstybių žalio pieno, termiškai apdoroto pieno, pieno produktų, skirtų vartoti žmonėms, sertifikatų, kurie bus priimami surinkimo ar normalizavimo centruose, apdorojimo ar perdirbimo įmonėse

3.7.4.1-T33

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl pieno ir pieno produktų importo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1978 m. birželio 19 d. sprendimas 78/923/EEB dėl Europos konvencijos, skirtos ūkininkavimo tikslams laikomų gyvūnų apsaugai, priėmimo

3.7.4.1-T34

Lietuvos Respublikos Europos konvencijos, skirtos ūkininka-vimo tikslams laikomų gyvūnų apsaugai, ratifikavimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1988 m. gegužės 16 d. sprendimas 88/306/EEB dėl Europos konvencijos, skirtos skerdžiamų gyvūnų apsaugai, priėmimo

3.7.4.1-T35

Lietuvos Respublikos Europos konvencijos, skirtos skerdžiamų gyvūnų apsaugai, ratifikavimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1989 metų Europos konvencija dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio gabenimo metu (ETS 65)

3.7.4.1-T36

Lietuvos Respublikos Europos konvencijos dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio gabenimo metu ratifikavimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1990 m. birželio 26 d. direktyva 90/425/EEB dėl veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, taikomų prekybai tam tikrais gyvais gyvuliais ir produktais Bendrijoje, siekiant užbaigti formuoti vidaus rinką

3.7.4.1-T37

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, taikomų prekybai tam tikrais gyvais gyvuliais ir produktais, siekiant užbaigti formuoti vidaus rinką, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1989 m. gruodžio 11 d. direktyva 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų Bendrijoje, siekiant užbaigti formuoti vidaus rinką

3.7.4.1-T38

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti formuoti vidaus rinką, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. lapkričio 21 d. sprendimas 2001/812/EB, nustatantis pasienio inspekcijos postų, atsakingų už veterinarinį įvežamų į Bendriją produktų patikrinimą, patvirtinimo reikalavimus

Komisijos 1993 m. birželio 1 d. sprendimas 93/352/EEB, nustatantis pasienio postų, įsikūrusių uostuose, kuriuose iškraunamos žuvys, patvirtinimo sąlygų išimtis

Komisijos 1997 m. liepos 22 d. sprendimas 97/778/EB, nustatantis pasienio veterinarijos postų, atsakingų už veterinarinį produktų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų valstybių, tikrinimą, patvirtinimą ir panaikinantis sprendimą 96/742/EB

3.7.4.1-T39

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl reikalavimų pasienio veterinarijos postams projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1992 m. lapkričio 27 d. direktyva 92/102/EEB dėl gyvulių ženklinimo ir identifikavimo

Komisijos 1997 m. gruodžio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 2628/97, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 dėl galvijų ženklinimo ir registravimo sistemos

3.7.4.1-T40

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvulių identifikavimo, registravimo ir veterinarinės priežiūros projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

pradinio laikotarpio laikinųjų nuostatų įgyvendinimo taisykles

Komisijos 1997 m. gruodžio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 2629/97, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 dėl tvirtinamų prie ausų kortelių, valdų registracijos žurnalų ir pasų, naudojamų pagal galvijų ženklinimo ir registravimo sistemą, įgyvendinimo taisykles

Komisijos 1997 m. gruodžio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 2630/97, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 dėl galvijų ženklinimo ir registravimo sistemų minimalaus kontrolės lygio įgyvendinimo taisykles

Komisijos 1998 m. vasario 27 d. reglamentas (EB) Nr. 494/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 dėl minimalių administracinių sankcijų taikymo pagal galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą įgyvendinimo taisykles

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 17 d. reglamentas (EB) Nr. 2680/1999, patvirtinantis bulių, skirtų kultūriniams ir sporto renginiams, registravimo sistemą

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. liepos 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą ir jautienos ir jautienos produktų ženklinimo reikalavimus ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97

Komisijos 2000 m. spalio 11 d. sprendimas 2000/678/EB, nustatantis išsamias kiaulių ūkių registravimo nacionalinėse duomenų bazėse, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 64/432/EEB, taisykles

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1990 m. birželio 26 d. direktyva 90/426/EEB dėl gyvulių sveikatos sąlygų, taikomų arklių importui ir įvežimui iš trečiųjų valstybių

3.7.4.1-T41

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl neporakanopių patinų kategorijų virusiniam arteritui nustatyti projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1995 m. liepos 25 d. sprendimas, nustatantis neporakanopių patinų kategorijas virusiniam arteritui, nurodytam Tarybos direktyvos 90/426/EEB 15(b)(ii) straipsnyje, nustatyti

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1991 m. sausio 28 d. direktyva 91/67/EEB, nustatanti vandens gyvūnų ir produktų tiekimą į rinką

Tarybos 1992 m. lapkričio 19 d. sprendimas 92/532/EEB, nustatantis bandinių ėmimo planus ir diagnostinius metodus, siekiant nustatyti ir patvirtinti tam tikras žuvų ligas

Tarybos 1992 m. gruodžio 11 d. sprendimas 93/22/EEB, nustatantis judėjimo dokumentų, nurodytų Tarybos direktyvos 91/67/EEB 14 straipsnyje, pavyzdį

Tarybos 1999 m. liepos 27 d. sprendimas 1999/567/EB, nustatantis sertifikato, nurodyto Tarybos direktyvos 91/67/EEB 16(1) straipsnyje, pavyzdį

3.7.4.1-T42

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl prekybos vandens gyvūnais ir žuvininkystės produktais projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1994 m. balandžio 18 d. sprendimas 94/273/EB dėl veterinarijos sertifikatų tiekiant į Jungtinės Karalystės ir Airijos rinką šunis ir kates, nekilusius iš šių valstybių

Komisijos 1994 m. balandžio 18 d. sprendimas 94/274/EB, nustatantis kačių ir šunų, kurie tiekiami į Jungtinės Karalystės ir Airijos rinką ir nėra kilę iš šių valstybių, identifikavimo sistemą

Komisijos 1994 m. balandžio 18 d. sprendimas 94/275/EB, pripažįstantis pasiutligės vakcinas

Komisijos 1995 m. liepos 24 d. sprendimas 95/294/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos sertifikato, skirto prekybai arklių kiaušinėliais ir embrionais, pavyzdį

Komisijos 1995 m. liepos 24 d. sprendimas 95/307/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos sertifikato, skirto prekybai arklių sperma, pavyzdį

Komisijos 1995 m. lapkričio 9 d. sprendimas 95/483/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos sertifikato, skirto

3.7.4.1-T43

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų prekybos ir importo veterinarijos reikalavimų projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

prekybai Bendrijoje kiaulių kiaušialąstėmis ir embrionais, pavyzdį

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1995 m. birželio 22 d. sprendimas 95/409/EB, nustatantis mikrobiologinio šviežios jautienos, veršienos ir kiaulienos, skirtų Suomijai ir Švedijai, bandinių įvertinimo taisykles

Komisijos 1995 m. birželio 22 d. sprendimas 95/410/EB, nustatantis mikrobiologinio paukštienos, skirtos Suomijai ir Švedijai, įvertinimo bandinių kilmės įmonėje taisykles

Komisijos 1995 m. birželio 22 d. sprendimas 95/411/EB, nustatantis mikrobiologinio salmonelių šviežioje paukštienoje, skirtoje Suomijai ir Švedijai, tyrimo taisykles

3.7.4.1-T44

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl specialiųjų eksporto į Suomiją ir Švediją reikalavimų projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1972 m. gruodžio 31 d. direktyva 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinės inspekcijos problemų, susijusių su galvijų ir kiaulių bei šviežios mėsos importu iš trečiųjų valstybių

3.7.4.1-T45

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl galvijų ir kiaulių bei šviežios jų mėsos importo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 1980 m. liepos 25 d. sprendimas 80/804/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Kanados

Komisijos 1981 m. birželio 19 d. sprendimas 81/526/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Šveicarijos

Komisijos 1981 m. spalio 19 d. sprendimas 81/887/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Kosta Rikos

Komisijos 1982 m. birželio 25 d. sprendimas 82/414/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Gvatemalos

Komisijos 1982 m. birželio 10 d. sprendimas 82/426/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Jungtinių Amerikos Valstijų

 

 

 

 

 

Komisijos 1983 m. vasario 15 d. sprendimas 83/84/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Islandijos

Komisijos 1983 m. birželio 27 d. sprendimas 83/380/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Meksikos

Komisijos 1983 m. rugsėjo 27 d. sprendimas 83/494/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant galvijus ir kiaules iš Kanados

Komisijos 1984 m. balandžio 27 d. sprendimas 84/292/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Belizo

Komisijos 1984 m. balandžio 27 d. sprendimas 84/294/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Maltos

 

 

 

 

 

Komisijos 1986 m. vasario 12 d. sprendimas 86/63/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Panamos

Komisijos 1986 m. vasario 19 d. sprendimas 86/72/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Kubos

 

 

 

 

 

Komisijos 1986 m. kovo 7 d. sprendimas 86/117/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Grenlandijos

Komisijos 1986 m. rugsėjo 3 d. sprendimas 86/463/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Kipro

Komisijos 1989 m. kovo 3 d. sprendimas 89/197/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Albanijos

 

 

 

 

 

Komisijos 1990 m. liepos 26 d. sprendimas 90/445/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Turkijos

Komisijos 1992 m. balandžio 14 d. sprendimas 92/245/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant mėsos produktus iš Tuniso ir pataisan-tis Tarybos sprendimą 79/542/EEB ir Komisijos sprendimą 91/449/EEB

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. gegužės 8 d. sprendimas 92/280/EEB, nustatantis šviežios mėsos importą iš Nikaragvos į valstybes nares

Komisijos 1993 m. vasario 17 d. sprendimas 93/198/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant avis ir ožkas iš trečiųjų valstybių

Komisijos 1993 m. birželio 10 d. sprendimas 93/402/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Pietų Amerikos

 

 

 

 

 

Komisijos 1994 m. sausio 26 d. sprendimas 94/59/EB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Bahreino ir pataisantis Tarybos sprendimą 79/542/EEB ir Komisijos sprendimą 91/449/EEB

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. vasario 28 d. sprendimas 97/221/EEB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant mėsos produktus iš trečiųjų valstybių ir panaikinantis sprendimą 91/449/EEB

Komisijos 1997 m. spalio 14 d. sprendimas 97/736/EEB, nustatantis gyvūnų, šviežios mėsos ir mėsos produktų importą iš Jugoslavijos ir Grenlandijos ir pataisantis Tarybos sprendimą 79/542/EEB

Komisijos 1998 m. spalio 28 d. sprendimas 98/625/EB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią mėsą iš Folklendo salų

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. spalio 17 d. sprendimas 2001/745/EB, nustatantis gyvulių sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant šviežią jautieną iš Naujosios Kaledonijos

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. lapkričio 15 d. sprendimas 2002/908/EB, pataisantis sprendimą 93/402/EEB dėl šviežios mėsos importo iš Brazilijos

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1990 m. birželio 26 d. direktyva 90/426/EEB dėl gyvulių sveikatos sąlygų, taikomų arklių importui ir įvežimui iš trečiųjų valstybių

Komisijos 1992 m. kovo 5 d. sprendimas 92/160/EEB, nustatantis arklių importo regionus trečiosiose valstybėse

Komisijos 1992 m. balandžio 10 d. sprendimas 92/260/EEB, nustatantis gyvūnų sveikatos sąlygas ir veterinarijos sertifikatus laikinai registruojant arklius

Komisijos 1993 m. vasario 5 d. sprendimas 93/196/EEB, nustatantis gyvūnų sveikatos sąlygas ir veterinarijos sertifikatus importuojant arklius, skirtus skersti

3.7.4.1-T46

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl arklių importo ir prekybos veterinarijos reikalavimų ir sertifikatų patvirtinimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1994 m. gegužės 13 d. sprendimas 94/467/EB, nustatantis arklių, transportuojamų iš vienos trečiosios valstybės į kitą pagal direktyvos 91/496/EEB 9(1)© straipsnį, sveikatos garantijas

Komisijos 1994 m. spalio 19 d. sprendimas 94/699/EB, leidžiantis retesnius tapatumo ir fizinius patikrinimus laikinai arklius įvežant iš Švedijos, Norvegijos ir Suomijos ir panaikinantis sprendimą 93/321/EEB

Komisijos 2002 m. spalio 24 d. sprendimas 2002/841/EB, pataisantis sprendimą 93/197/EEB dėl sveikatos sąlygų ir veterinarijos sertifikatų importuojant registruotus arklius ir arklius, skirtus veislei ir produkcijai

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1995 m. liepos 25 d. sprendimas 95/352/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir sertifikatus importuojant iš trečiųjų valstybių Crassostrea gigas rūšies moliuskus, skirtus apgyvendinti Bendrijos vandenyse

3.7.4.1-T47

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl Crassostrea gigas rūšies moliuskų importo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1993 m. birželio 30 d. sprendimas 93/436/EEB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Čilės sąlygas

Komisijos 1993 m. birželio 30 d. sprendimas 93/437/EEB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Argentinos sąlygas

3.7.4.1-T48

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarijos reikalavimų ir sertifikatų importuojant žuvis ir žuvininkystės produktus patvirtinimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 1993 m. liepos 23 d. sprendimas 93/494/EEB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Farerų salų sąlygas

Komisijos 1993 m. liepos 26 d. sprendimas 93/495/EEB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Kanados sąlygas

Komisijos 1994 m. balandžio 7 d. sprendimas 94/198/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Brazilijos sąlygas

Komisijos 1994 m. balandžio 7 d. sprendimas 94/200/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Ekvadoro sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1994 m. balandžio 8 d. sprendimas 94/205/EB, nustatantis specialiąsias šaldytų ir perdirbtų eskalopų ir kitų Pctinidae genties žuvų importo iš Japonijos sąlygas

Komisijos 1994 m. balandžio 8 d. sprendimas 94/269/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Kolumbijos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1994 m. gegužės 19 d. sprendimas 94/323/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Singapūro sąlygas

Komisijos 1994 m. gegužės 19 d. sprendimas 94/324/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Indonezijos sąlygas

Komisijos 1994 m. gegužės 19 d. sprendimas 94/325/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Tailando sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1994 m. birželio 20 d. sprendimas 94/448/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Naujosios Zelandijos sąlygas

Komisijos 1994 m. lapkričio 21 d. sprendimas 94/766/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Taivanio sąlygas

Komisijos 1995 m. vasario 10 d. sprendimas 95/30/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Maroko sąlygas

Komisijos 1995 m. kovo 17 d. sprendimas 95/90/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Albanijos sąlygas

Komisijos 1995 m. gegužės 17 d. sprendimas 95/190/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Filipinų sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1995 m. spalio 23 d. sprendimas 95/454/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Korėjos Respublikos sąlygas

Komisijos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimas 96/355/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Senegalo sąlygas

Komisijos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimas 96/356/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Gambijos sąlygas

Komisijos 1996 m. birželio 28 d. sprendimas 96/425/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Mauritanijos sąlygas

Komisijos 1996 m. spalio 11 d. sprendimas 96/606/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Urugvajaus sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1996 m. spalio 11 d. sprendimas 96/607/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Pietų Afrikos sąlygas

Komisijos 1996 m. spalio 11 d. sprendimas 96/608/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Malaizijos sąlygas

Komisijos 1996 m. spalio 14 d. sprendimas 96/609/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Dramblio Kaulo Kranto Respublikos sąlygas

Komisijos 1997 m. sausio 16 d. sprendimas 97/102/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Rusijos sąlygas

Komisijos 1997 m. birželio 25 d. sprendimas 97/426/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Australijos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. lapkričio 6 d. sprendimas 97/757/EB, nustatantis specialiąsas žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Madagaskaro sąlygas

Komisijos 1997 m. gruodžio 23 d. sprendimas 97/876/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Indijos sąlygas

Komisijos 1998 m. vasario 13 d. sprendimas 98/147/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Bangladešo sąlygas

Komisijos 1998 m. birželio 30 d. sprendimas 98/420/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Nigerijos sąlygas

Komisijos 1998 m. birželio 30 d. sprendimas 98/421/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Ganos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1998 m. birželio 30 d. sprendimas 98/422/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Tanzanijos sąlygas

Komisijos 1998 m. birželio 30 d. sprendimas 98/423/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Folklendo salų sąlygas

Komisijos 1998 m. birželio 30 d. sprendimas 98/424/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Maldyvų sąlygas

Komisijos 1998 m. spalio 6 d. sprendimas 98/568/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Gvatemalos sąlygas

Komisijos 1998 m. spalio 7 d. sprendimas 98/570/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Tuniso sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1998 m. spalio 12 d. sprendimas 98/572/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Kubos sąlygas

Komisijos 1998 m. lapkričio 16 d. sprendimas 98/675/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Estijos sąlygas

Komisijos 1998 m. lapkričio 24 d. sprendimas 98/695/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Meksikos sąlygas

Komisijos 1999 m. kovo 26 d. sprendimas 1999/245/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Seišelių sąlygas

Komisijos 1999 m. balandžio 23 d. sprendimas 1999/276/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Mauritanijos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. birželio 14 d. sprendimas 1999/526/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Panamos sąlygas

Komisijos 1999 m. birželio 14 d. sprendimas 1999/527/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Omano sąlygas

Komisijos 1999 m. birželio 14 d. sprendimas 1999/528/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Jemeno sąlygas

Komisijos 1999 m. lapkričio 16 d. sprendimas 1999/813/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Vietnamo sąlygas

Komisijos 1999 m. gruodžio 21 d. sprendimas 2000/83/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Pakistano sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 21 d. sprendimas 2000/85/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Latvijos sąlygas

Komisijos 1999 m. gruodžio 21 d. sprendimas 2000/86/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Kinijos sąlygas ir panaikinantis sprendimą 97/368/EB

Komisijos 2000 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas 2000/493/EB, pataisantis žuvininkystės produktų iš Ugandos veterinarijos sertifikatus

Komisijos 2000 m. spalio 20 d. sprendimas 2000/672/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Venesuelos sąlygas

Komisijos 2000 m. spalio 20 d. sprendimas 2000/673/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Namibijos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. spalio 20 d. sprendimas 2000/675/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Irano Islamo Respublikos sąlygas

Komisijos 2000 m. spalio 20 d. sprendimas 2000/676/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Lenkijos sąlygas

Komisijos 2002 m. lapkričio 29 d. sprendimas 2002/941/EB, pataisantis sprendimą 97/102/EB, nustatantį specialiąsias žuvininkystės ir vandens gyvūnų produktų importo iš Rusijos sąlygas, ir panaikinantis sprendimą 2002/808/EB

Komisijos 2001 m. gruodžio 22 d. sprendimas 2001/36/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Jamaikos sąlygas

Komisijos 2001 m. gruodžio 22 d. sprendimas 2001/39/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Čekijos Respublikos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas 2001/632/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Nikaragvos sąlygas

Komisijos 2001 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas 2001/633/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Ugandos sąlygas

Komisijos 2001 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas 2001/634/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Gvinėjos sąlygas

Komisijos 2002 m. sausio 11 d. sprendimas 2002/24/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Slovėnijos Respublikos sąlygas

Komisijos 2002 m. sausio 11 d. sprendimas 2002/25/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Kroatijos Respublikos sąlygas

Komisijos 2002 m. sausio 11 d. sprendimas 2002/26/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Gabono Respublikos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. sausio 11 d. sprendimas 2002/27/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Turkijos Respublikos sąlygas

Komisijos 2002 m. birželio 20 d. sprendimas 2002/472/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Bulgarijos Respublikos sąlygas

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/862/EB, nustatantis specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Kazachstano sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/854/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Kosta Rikos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/855/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Naujosios Kaledonijos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/856/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Grenlandijos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/857/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Surinamo sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/858/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Mozambiko sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/859/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Papua Naujosios Gvinėjos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/860/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Šveicarijos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/861/EB, nustatantis ypatingas žuvų produktų importo iš Hondūro sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas 2002/863/EB, pakeičiantis sprendimą 97/296/EB, nustatantį sąrašą trečiųjų valstybių, iš kurių leidžiama importuoti žuvų produktus žmonėms vartoti, atsižvelgiant į Grenlandiją, Naująją Kaledoniją, Kosta Riką, Papua Naująją Gvinėją, Surinamą, Šveicariją, Mozambiką, Hondūrą, Kazachstaną ir Jugoslavijos Federacinę Respubliką

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1993 m. birželio 7 d. sprendimas 93/387/EEB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Maroko sąlygas

Komisijos 1994 m. lapkričio 30 d. sprendimas 94/777/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Turkijos sąlygas

3.7.4.1-T49

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 1994 m. lapkričio 30 d. sprendimas 94/778/EB, nustatantis specialiąsias šaldytų dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Turkijos sąlygas

Komisijos 1995 m. kovo 7 d. sprendimas 95/174/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Peru sąlygas

Komisijos 1995 m. spalio 23 d. sprendimas 95/453/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Korėjos Respublikos sąlygas

Komisijos 1996 m. lapkričio 25 d. sprendimas 96/675/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Čilės sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. birželio 25 d. sprendimas 97/427/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Australijos sąlygas

Komisijos 1997 m. liepos 28 d. sprendimas 97/562/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Tailando sąlygas

Komisijos 1998 m. spalio 6 d. sprendimas 98/569/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Tuniso sąlygas

Komisijos 2000 m. balandžio 25 d. sprendimas 2000/333/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Vietnamo Socialistinės Respublikos sąlygas

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. spalio 18 d. sprendimas 2002/819/EB, pataisantis sprendimą 98/569/EB, nustatantį specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Tuniso sąlygas, ir sprendimą 98/570/EB, nustatantį specialiąsias žuvininkystės produktų importo iš Tuniso sąlygas

Komisijos 2000 m. gruodžio 22 d. sprendimas 2001/37/EB, nustatantis specialiąsias jūrinių pilvakojų importo iš Jamaikos sąlygas

Komisijos 2002 m. sausio 11 d. sprendimas 2002/19/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Urugvajaus sąlygas

Komisijos 2002 m. birželio 20 d. sprendimas 2002/470/EB, nustatantis specialiąsias dvigeldžių moliuskų, galvakojų, gaubtakojų ir jūrinių pilvakojų importo iš Japonijos sąlygas

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1992 m. birželio 16 d. direktyva 92/45/EEB dėl žmonių ir gyvūnų sveikatos problemų, susijusių su laukinių paukščių ir žvėrių medžiojimu ir jų mėsos tiekimu rinkai

Komisijos 1996 m. gruodžio 18 d. sprendimas 97/41/EB, nustatantis mėsos produktų, gautų iš paukštienos, fermose auginamų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos, medžiojamų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos ir triušienos importo iš trečiųjų valstybių sveikatos sąlygas ir sertifikatus

3.7.4.1-T50

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl žvėrienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2000 m. balandžio 13 d. sprendimas 2000/322/EB, nustatantis standartinius reikalavimus gyvūnų ligų monitoringo ir likvidavimo programoms, kurioms patvirtinamas Bendrijos kofinansavimas

3.7.4.1-T51

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl standartinių reikalavimų gyvūnų ligų monitoringo ir likvidavimo programoms, kurioms patvirtinamas Bendrijos kofinansavimas, projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1990 m. birželio 26 d. reglamentas (EEB) Nr. 2377/90, pateikiantis veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių leistinų kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje

Šio reglamento pakeitimai, atlikti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/2002; Komisijos reglamentu (EB) Nr. 869/2002; Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1181/2002; Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1530/2002; Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1752/2002; Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1937/2002

3.7.4.1-T52

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl didžiausių leistinų veterinarinės medicinos preparatų likučių kiekių gyvūniniuose maisto produktuose“ pakeitimo projektas

2003 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1995 m. kovo 28 d. sprendimas 95/108/EB dėl sveikatos apsaugos priemonių prieš afrikinį kiaulių marą Sardinijoje, Italija

3.7.4.1-T53

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl sveikatos apsaugos priemonių prieš afrikinį kiaulių marą Sardinijoje, Italija, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1996 m. liepos 18 d. sprendimas 96/490/EB dėl apsaugos priemonių prieš Gyrodactylus salaris lašišinėse žuvyse

3.7.4.1-T54

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl apsaugos priemonių prieš Gyrodactylus salaris lašišinėse žuvyse projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1995 m. gruodžio 22 d. direktyva 95/70/EB dėl minimalių Bendrijos priemonių tam tikroms dvigeldžių moliuskų sukeliamoms ligoms kontroliuoti

3.7.4.1-T55

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl minimalių priemonių tam tikroms dvigeldžių moliuskų sukeliamoms ligoms kontroliuoti projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 2003 m. vasario 5 d. sprendimas 2003/83/EB, pataisantis Tarybos direktyvą 95/70/EB, įvedančią minimalias Bendrijos priemones tam tikrų ligų, paveikiančių dvigeldžius moliuskus, kontrolei

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1994 m. birželio 3 d. sprendimas 94/383/EB dėl kriterijų, taikomų mėsos perdirbimo įmonėms, neturinčioms pramoninės struktūros ar pramoninių gamybos pajėgumų

3.7.4.1.-T56

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl kriterijų, taikomų mėsos perdirbimo įmonėms, neturinčioms pramoninės struktūros ar pramoninių gamybos pajėgumų, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1994 m. birželio 27 d. sprendimas 94/381/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo galvijų spongiforminės encefalopatijos ir šėrimo iš žinduolių pagamintais baltymais

3.7.4.1-T57

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo galvijų spongiforminės encefalopatijos ir šėrimo iš žinduolių pagamintais baltymais projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1996 m. gruodžio 18 d. sprendimas 97/38/EB, nustatantis specialius visuomenės sveikatos reikalavimus importuojamiems kiaušiniams, skirtiems žmonių maistui

3.7.4.1-T58

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl specialių visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems kiaušiniams, skirtiems žmonių maistui, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. sausio 24 d. sprendimas 2001/106/EB, nustatantis valstybių narių patvirtintų įmonių, kurioms leidžiama prekiauti Bendrijoje gyvais gyvūnais, sperma ir embrionais, sąrašo pavyzdį ir taisykles, pagal kurias šie sąrašai pateikiami Komisijai

3.7.4.1-T59

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl patvirtintų įmonių, kurioms leidžiama prekiauti Bendrijoje gyvais gyvūnais, sperma ir embrionais, sąrašų sudarymo ir pateikimo Europos Komisijai projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 2001 m. spalio 23 d. direktyva 2001/88/EB, pakeičianti direktyvą 91/630/EEB, nustatančią minimalius kiaulių apsaugos standartus

Komisijos 2001 m. lapkričio 9 d. direktyva 2001/93/EB, pakeičianti direktyvą 91/630/EEB, nustatančią minimalius kiaulių apsaugos standartus

3.7.4.1-T60

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 387 „Dėl veršelių laikymo ir kiaulių laikymo taisyklių išdėstymo naujos redakcijos“ pakeitimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2002 m. vasario 1 d. sprendimas 2002/106/EB, patvirtinantis diagnostikos vadovą, nustatantį diagnostikos tvarką, mėginių ėmimo metodus ir laboratorinių tyrimų vertinimo kriterijus, siekiant patvirtinti klasikinį kiaulių marą

3.7.4.1-T61

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl diagnostikos vadovo, nustatančio diagnostikos tvarką, mėginių ėmimo metodus ir laboratorinių tyrimų vertinimo kriterijus, siekiant patvirtinti klasikinį kiaulių marą, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2002 m. kovo 15 d. sprendimas 2002/225/EB, nustatantis išsamias taisykles, kaip įgyvendinti Tarybos direktyvą 91/492/EEB dėl tam tikrų jūrinių biotoksinų didžiausių leistinų kiekių dvigeldžiuose moliuskuose, galvakojuose, gaubtakojuose ir jūriniuose pilvakojuose nustatymo ir analizės metodų

3.7.4.1-T62

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl tam tikrų jūrinių biotoksinų didžiausių leistinų kiekių dvigeldžiuose moliuskuose, galvakojuose, gaubtakojuose ir jūriniuose pilvakojuose nustatymo ir analizės metodų projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2002 m. birželio 20 d. sprendimas 2002/226/EB, nustatantis specialų sveikatos tikrinimą surenkant ir perdirbant tam tikrus dvigeldžius moliuskus, kuriuose amnezinių kiaukutinių nuodų (ASP) kiekis viršija ribą, nurodytą Tarybos direktyvoje 91/492/EEB

3.7.4.1-T63

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl specialaus sveikatos tikrinimo surenkant ir perdirbant tam tikrus dvigeldžius moliuskus, kuriuose amnezinių kiaukutinių nuodų (ASP) kiekis viršija nustatytą normą, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2002 m. liepos 19 d. sprendimas 2002/613/EB, nustatantis kuilių spermos importo sąlygas

3.7.4.1-T64

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl kuilių spermos importo reikalavimų projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2002 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas 2002/670/EB, pataisantis Tarybos sprendimą 98/256/EB dėl nenumatytų priemonių prieš galvijų spongiforminę encefalopatiją

3.7.4.1-T65

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl priemonių prieš galvijų spongiforminę encefalopatiją projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2002 m. spalio 10 d. sprendimas 2002/788/EB, pataisantis Tarybos direktyvą 82/894/EEB apie gyvūnų ligų pranešimus Bendrijoje

3.7.4.1-T66

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 497 „Dėl Pranešimo apie gyvūnų ligas Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 2002 m. birželio 27 d. direktyva 2002/60/EB, nustatanti specialias afrikinio kiaulių maro kontrolės sąlygas ir pakeičianti Tarybos direktyvą 92/119/EEB dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro

3.7.4.1-T67

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl tam tikrų afrikinio kiaulių maro ir Tešeno ligos kontrolės sąlygų projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2002 m. liepos 15 d. reglamentas (EB) Nr. 1282/2002, pataisantis priedus Tarybos direktyvos 92/65/EEB, nustatančios gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, išdėstyti specifinėse Bendrijos taisyklėse, nurodytose direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, importą ir prekybą Bendrijoje

3.7.4.1-T68

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl Parduodamų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. spalio 3 d. reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis atliekų, neskirtų žmonių maistui, sveikumo taisykles

3.7.4.1-T69

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarijos reikalavimų gyvūninėms atliekoms, neskirtoms žmonių maistui, projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d. direktyva 2002/99/EB dėl gyvūnų sveikatos taisyklių, apimančių gamybą, perdirbimą, tiekimą ir pristatymą žmonių vartojimui

3.7.4.1-T74

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų sveikatos taisyklių, apimančių gamybą, perdirbimą, tiekimą ir pristatymą žmonių vartojimui, projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. sausio 10 d. sprendimas 2003/42/EB, pakeičiantis Tarybos direktyvą 92/118/EEB dėl reikalavimų kolagenui

3.7.4.1-T75

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl reikalavimų kolagenui projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. sausio 24 d. sprendimas 2003/56/EB dėl veterinarijos sertifikatų importuojant gyvūnus ir gyvūninius produktus iš Naujosios Zelandijos

3.7.4.1-T76

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarijos sertifikatų importuojant gyvūnus ir gyvūninius produktus iš Naujosios Zelandijos projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. sausio 29 d. sprendimas 2003/70/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių dėl lašišų infekcinės anemijos Norvegijoje

3.7.4.1-T77

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl tam tikrų apsaugos priemonių dėl lašišų infekcinės anemijos Norvegijoje projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. sausio 29 d. sprendimas 2003/71/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių dėl lašišų infekcinės anemijos Farerų salose projektas

3.7.4.1-T78

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl tam tikrų apsaugos priemonių dėl lašišų infekcinės anemijos Farerų salose projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. vasario 12 d. reglamentas (EB) 260/2003, pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 999/2001

3.7.4.1-T79

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. vasario 13 d. sprendimas 2003/100/EB, nustatantis minimalius reikalavimus veisimo programoms dėl avių atsparumo užkrečiamosioms spongiforminėms encefalopatijoms

3.7.4.1-T80

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veisimo programų sukūrimo siekiant apsaugoti avis nuo užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. kovo 27 d. reglamentas (EB) 544/2003, pakeičiantis Tarybos reglamento (EEB) 2377/90, numatančio Bendrijos procedūrą maksimalioms veterinarinių medicininių produktų gyvulinės kilmės maiste likučių riboms nustatyti, 1 ir 2 priedus

 

Pataisymas Komisijos 2002 m. liepos 1 d. reglamento (EB) 1181/2002, pakeičiančio Tarybos reglamento (EEB) 2377/90, nustatančio Bendrijos procedūrą maksimalioms veterinarinių medicininių produktų gyvulinės kilmės maiste likučių riboms nustatyti, 1 priedą

3.7.4.1-T81

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl didžiausių leistinų veterinarinės medicinos preparatų likučių kiekių gyvūniniuose maisto produktuose“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. kovo 27 d. sprendimas 2003/218/EB dėl mėlynojo liežuvio ligos apsaugos ir priežiūros zonų ir dėl taisyklių, taikomų gyvulių judėjimui į šias zonas ir iš jų, panaikinantis sprendimą 2001/783/EB

3.7.4.1-T82

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl mėlynojo liežuvio ligos apsaugos ir priežiūros zonų ir taisyklių, taikomų gyvūnų judėjimui į šias zonas ir iš jų, projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

3.7.4.1.2. Gyvulių veislininkystė

 

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

 

Žemės ūkio minis-terija, Valstybinė gyvulių veislinin-kystės priežiūros tarnyba prie Že-mės ūkio ministe-rijos (toliau vadi-nama – Valstybinė gyvulių veislinin-kystės priežiūros tarnyba)

Komisijos 1988 m. sausio 21 d. sprendimas 88/124/EEB dėl gryna-veislių galvijų spermos ir embrionų kilmės pažymėjimų pavyzdžių ir juose pateiktinų duomenų

Komisijos 1996 m. sausio 12 d. sprendimas 96/80/EB dėl veislinių galvijų kiaušialąsčių kilmės pažymėjimų pavyzdžių ir juose pateiktinų duomenų

3.7.4.1.2-T30

žemės ūkio ministro įsakymo dėl reikalavimų veislinių gyvulių spermos, kiaušialąsčių ir embrionų kilmės pažymėjimams projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

 

 

Komisijos 1989 m. liepos 18 d. sprendimas 89/503/EEB dėl grynaveislių kiaulių, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų pažymėjimo

Komisijos 1989 m. liepos 18 d. sprendimas 89/506/EEB dėl hibridinių veislinių kiaulių, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų pažymėjimo

Komisijos 1996 m. sausio 12 d. sprendimas 96/79/EB dėl registruotų arklių spermos, kiaušialąsčių ir embrionų zootechninių pažymėjimų

Komisijos 1990 m. gegužės 10 d. sprendimas 90/257/EEB dėl grynaveislių ožkų ir avių atitikimo grynojo veisimo reikalavimus, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų panaudojimo

Komisijos 1990 m. gegužės 10 d. sprendimas 90/258/EEB dėl grynaveislių ožkų ir avių, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų kilmės sertifikatų išdavimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimas 2002/8/EB, nustatantis grynaveislių galvijų genetinio identifikavimo metodus ir papildantis sprendimus 88/124/EEB ir 96/80/EB

Tarybos 1977 m. liepos 25 d. direktyva 77/504/EEB dėl grynaveislių galvijų

 

 

 

 

Valsty-binė maisto ir veterina-rijos tarnyba

Komisijos 2002 m. lapkričio 6 d. sprendimas 2002/878/EB, nustatantis pavyzdinius planus ir diagnostikos metodus, naudojamus moliuskų ligoms Bonamiosis (Bonamia ostreae) ir Marteiliosis (Marteilia refringens) nustatyti ir buvimui užtikrinti

3.7.4.1-T70

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl bonamiozės (Bonamia ostreae) ir marteiliozės (Marteilia refringens) tyrimo ir diagnozės nustatymo projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Valsty-binė maisto ir veterina-rijos tarnyba

Komisijos 2002 m. gruodžio 18 d. sprendimas 2002/1003/EB dėl minimalių avių veislių prionų baltymų genotipų nustatymo reikalavimų patvirtinimo

3.7.4.1-T71

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl minimalių avių veislių prionų baltymų genotipų nustatymo reikalavimų patvirtinimo projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Valsty-binė maisto ir veterina-rijos tarnyba

Komisijos 2002 m. gruodžio 9 d. sprendimas 2002/995/EB dėl laikinųjų importuojamų maisto produktų asmeniniam naudojimui saugumo priemonių

3.7.4.1-T72

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl laikinųjų importuojamų maisto produktų asmeniniam naudojimui saugumo priemonių projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Valsty-binė maisto ir veterina-rijos tarnyba

Komisijos 2002 m. gruodžio 20 d. sprendimas 2002/994/EB dėl importuojamų iš Kinijos gyvūninių produktų apsaugos priemonių

3.7.4.1-T73

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl importuojamų iš Kinijos gyvūninių produktų apsaugos priemonių projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 2003 m. sausio 30 d. sprendimas 2003/72/EB, pataisantis sprendimą 2002/994/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių dėl gyvūninių produktų, importuojamų iš Kinijos

 

 

 

 

 

3.7.4.2. Fitosanitarija

3.7.4.2.1. Sėklos ir sodinamoji medžiaga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija

Tarybos direktyva 1999/105/EB dėl miško sodinamosios medžiagos prekybos

3.7.4.2.1-T30

aplinkos ministro įsakymo dėl drebulių, juodalksnių, klevų ir liepų kilmės rajonų patvirtinimo projektas

2003 metų II ketvirtis

 

 

3.7.4.2.2. Augalams kenksmingi organizmai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių prieš augalams, augalinės kilmės produktams ir kitiems objektams kenksmingų organizmų patekimą ir paplitimą Bendrijoje

3.7.4.2.2-T30

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos ir gabenamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo tvarkos patvirtinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 2002 m. lapkričio 28 d. direktyva 2002/89/EB dėl apsaugos priemonių, užkertančių kelią augalams ar augaliniams produktams pavojingų organizmų plitimui Bendrijoje

 

 

 

 

 

 

3.7.4.2.2-T31

žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 315 „Dėl karantininių organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo ir 1998 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 321 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

 

3.7.4.2.2-T32

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl maisto prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir jų nekenksmingumo bei kokybės kontrolės tvarkos patvirtinimo“ ir 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 599 „Dėl augalinės kilmės prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu augalų karantino taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektai

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1994 m. liepos 26 d. direktyva 95/44/EB dėl kenksmingų organizmų įvežimo išimčių, nustatanti sąlygas, pagal kurias augalams, augalinės kilmės produktams ir kitiems objektams kenksmingi organizmai, nurodyti Tarybos direktyvos 2000/29/EB I–V prieduo-se, gali būti įvežti ir judėti Bendrijoje ar per apsaugotas zonas bandymams, moksliniams tyrimams ar darbui su veislių selekcija

3.7.4.2.2-T33

žemės ūkio ministro įsakymo dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, išvardytų Tarybos 2000/29/EB I–V prieduose, sąlygų įvežimui į Lietuvos Respublikos teritoriją ir jų judėjimui (laikymui) Lietuvos Respublikos teritorijoje projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 m. gruodžio 31 d.

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių prieš augalams, augalinės kilmės produktams ir kitiems objektams kenksmingų organizmų patekimą ir paplitimą Bendrijoje

3.7.4.2.2-T34

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kompensavimo tvarkos taikant fitosanitarines priemones projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 metų I ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių prieš augalams, augalinės kilmės produktams ir kitiems objektams kenksmingų organizmų patekimą ir paplitimą Bendrijoje

Komisijos 1992 m. gruodžio 3 d. direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalo paso standartizacijos lygį, kuris naudojamas judant augalams, augaliniams produktams ar kitiems daiktams Bendrijoje, ir nustatanti išsamią augalo paso išdavimo bei pakeitimo tvarką ir sąlygas

Komisijos 2001 m. gegužės 8 d. direktyva 2001/32/EB, kuri pripažįsta apsaugotas zonas neapsaugotomis nuo tam tikro pavojaus augalų sveikatingumui Bendrijoje ir panaikina direktyvą 92/76/EEB

3.7.4.2.2-T35

žemės ūkio ministro įsakymo dėl augalų paso sistemos įdiegimo ir augalų pasų išdavimo tvarkos projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 m. gruodžio 31 d.

 

 

Komisijos 1992 m. liepos 30 d. direktyva 92/70/EEB, nustatanti išsamias taisykles, kaip atlikti tyrimus dėl apsaugotų zonų pripažinimo Bendrijoje

Komisijos 1993 m. birželio 24 d. direktyva 93/51/EEB, nustatanti augalų, augalinių produktų ir kitų daiktų judėjimo pro ir per apsaugotas zonas taisykles

Komisijos 1994 m. sausio 21 d. direktyva 94/3/EB, nustatanti užkrėstų kenksmingaisiais organizmais siuntų iš trečiųjų valstybių, keliančių fitosanitarinį pavojų, paskelbimo procedūrą

Komisijos direktyva 2002/29/EB, papildanti direktyvą 2001/32/EB, kuri pripažįsta apsaugotas zonas neapsaugotomis nuo tam tikro pavojaus augalų sveikatingumui Bendrijoje ir panaikina direktyvą 92/76/EEB

 

 

 

 

 

3.7.4.2.3. Gyvulių pašarai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimas 98/728/EB, nustatantis Bendrijos mokesčių sistemą gyvūnų mitybos sektoriuje

3.7.4.2.3-T30

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pašarų priedams įregistruoti mokesčių sistemos nustatymo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 lapkričio 27 d. direktyva 2001/102/EB, pakeičianti direktyvą 1999/29/EB dėl nepageidautinų medžiagų ir produktų pašaruose

3.7.4.2.3-T31

žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 206 „Dėl Privalomųjų prekinių pašarų saugos reikalavimų techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2002 sausio 7 d. direktyva 2002/1/EB, patikslinanti direktyvos 94/39/EEB sąrašą „Pašarai konkretiems gyvūnų mitybos tikslams“, ir Komisijos direktyva 2001/46/EB, pakeičianti kai kurias direktyvos 96/25/EB, skirtos pašarinėms žaliavoms, nuostatas

3.7.4.2.3-T32

žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 205 „Dėl Pašarų klasifikatoriaus įsigaliojimo“ patikslinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos direktyvos 2000/77/EB ir 2001/46/EB, pakeičiančios kai kurias direktyvos 95/53/EB nuostatas, reglamentuojančias valstybinę pašarų priežiūrą ir kontrolę

3.7.4.2.3-T33

žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 364 „Dėl Pašarų kokybės valstybinės kontrolės vykdymo tvarkos “ patikslinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 2001 m. birželio 5 d. rekomendacija 2001/459/EB, koordinuojanti pašarų vartojimo inspektavimą

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos direktyva 2000/457/EB, nustatanti A ir E vitaminų ir triptofano pašaruose tyrimo metodus vykdant pašarų kokybės valstybinę kontrolę

3.7.4.2.3-T34

žemės ūkio ministro įsakymo dėl A ir E vitaminų ir triptofano nustatymo pašaruose techninio reglamento parengimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 m. liepos 27 d. direktyva 2001/25/EB, draudžianti gyvūninius subproduktus vartoti pašarų gamyboje

3.7.4.2.3-T35

žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 209 „Dėl Pašarų teikimo į rinką taisyklių “ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1994 m. liepos 25 d. direktyva 94/39/EB, įtvirtinanti pašarų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams sąrašą

3.7.4.2.3-T36

žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 205 „Dėl Pašarų klasifikatoriaus “ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2002 m. spalio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 1876/2002, autorizuojantis naujų pašarų priedų vartojimą pašarams

3.7.4.2.3-T37

žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 2001 m. gruodžio 5 d. reglamentas (EB) Nr. 2380/2001 dėl pašarų priedų 10 m. autorizavimo

Komisijos 2002 m. rugsėjo 23 d. reglamentas (EB) Nr. 1756/2002/EB, pakeičiantis direktyvą 70/524/EEB, nustatančią pašarų priedų autorizavimo nuostatus ir keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2430/1999

 

22 d. įsakymo Nr. 457/544 „Dėl Europos Sąjungoje registruotų ir galiojančių pašarų priedų sąrašo“ papildymo projektas

 

 

 

Komisijos 2003 m. sausio 30 d. reglamentas (EB) 162/2003 dėl priemaišų maiste patvirtinimo

 

 

 

 

 

Komisijos 2003 m. sausio 24 d. direktyva 2003/7/EB, pataisanti canthaxanthino maiste patvirtinimo sąlygas pagal Tarybos direktyvą 70/524/EEB

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2002 m. liepos 26 d. direktyva 2002/70/EB, nustatanti dioksino ir dioksino PCBs leistiną kiekį pašaruose

Tarybos 2002 m. kovo 4 d. rekomendacijos dėl dioksino, furano ir PCBs kiekio pašaruose ir maiste sumažinimo

3.7.4.2.3-T38

žemės ūkio ministro įsakymo dėl dioksino, furano ir PCBs leistino kiekio pašaruose nustatymo techninio reglamento parengimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1999 m. liepos 23 d. direktyva 1999/76/EB dėl natrio lasalocido kiekio pašaruose nustatymo metodo

3.7.4.2.3-T39

žemės ūkio ministro įsakymo dėl natrio lasalocido kiekio pašaruose nustatymo metodo techninio reglamento projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 m. rugsėjo 17 d. direktyva 2001/79/EB, pakeičianti direktyvą 87/153/EEB, nustatančią pašarinių priedų vertinimo gaires

3.7.4.2.3-T40

žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Pašarų priedų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

3.7.4.2.4. Augalų apsaugos priemonės

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 15 d. direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką

Komisijos direktyva 2002/18/EB dėl Tarybos direktyvos 91/414/EEB, kuri susijusi su augalų apsaugos produktų vieta rinkoje, įskaitant izoproturoną, kaip aktyvią medžiagą, I priedo patikslinimo

3.7.4.2.4-T30

Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo narystės ES dienos

 

Komisijos direktyva 2002/37/EB dėl Tarybos direktyvos 91/414/EEB, kuri susijusi su augalų apsaugos produktų vieta rinkoje, įskaitant etofumesatą, kaip aktyvią medžiagą, patikslinimo

Komisijos direktyva 2002/48/EB dėl Tarybos direktyvos 91/414/EEB, kuri susijusi su augalų apsaugos produktų vieta rinkoje, įskaitant iprovalikarbą, prosulfuroną ir sulfosulfuroną, kaip aktyvias medžiagas, patikslinimo

Komisijos 2002 m. liepos 15 d. direktyva 2002/64/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/414/EB, įskaitant cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M ir picolinafen, kaip aktyvias medžiagas

Komisijos 2002 m. spalio 10 d. direktyva 2002/81/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įskaitant flumioxazine, kaip aktyvią medžiagą

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsau-gos ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 15 d. direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką

3.7.4.2.4-T31

žemės ūkio ministro, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl augalų apsaugos priemonių teikimo į rinką ir naudojimo taisyklių projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo narystės ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 15 d. direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką (17 straipsnis)

3.7.4.2.4-T32

žemės ūkio ministro įsakymo dėl augalų apsaugos priemonių teikimo į rinką ir naudojimo kontrolės taisyklių patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –  nuo narystės ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 15 d. direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką

3.7.4.2.4-T33

žemės ūkio ministro, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl duomenų, pateiktinų veikliajai medžiagai įrašyti I priede ir augalų apsaugos priemonėms registruoti, projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo narystės ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 15 d. direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką

3.7.4.2.4-T34

žemės ūkio ministro, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl augalų apsaugos priemonių, kurių veikliosios medžiagos įrašytos I priede, registravimo nuostatų patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo narystės ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 15 d. direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką

3.7.4.2.4-T35

žemės ūkio ministro, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl augalų apsaugos priemonių, kurių sudėtyje yra naujos veikliosios medžiagos, laikino registravimo tvarkos projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo narystės ES dienos

 

 

3.7.4.2.5. Pesticidų likučiai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. vasario 26 d. direktyva 2002/23/EB, papildanti Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių javuose ir ant jų, gyvūniniuose maisto produktuose ir kai kuriuose augaliniuose produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo

3.7.4.2.5-T30

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 681 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2001 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 2002 m. liepos 16 d. direktyva 2002/66/EB, papildanti Komisijos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB, 90/642/EEB, nustatančių didžiausius pesticidų likučių kiekius daržovėse, vaisiuose, grūduose ir ant jų, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose, priedus

Komisijos 2002 m. rugpjūčio 19 d. direktyva 2002/71/EB, papildanti Komisijos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB, 90/642/EEB, nustatančių didžiausius pesticidų (formotiono, dimetoato ir oksidemetono-metilo) likučių kiekius grūduose ir ant jų, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose, priedus

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. rugsėjo 6 d. direktyva 2002/76/EB, papildanti Komisijos direktyvų 86/362/EEB ir 90/642/EEB, nustatančių didžiausius pesticidų (metsulfurono metilo) likučių kiekius grūduose ir ant jų, kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose, priedus

Komisijos 2002 m. gegužės 17 d. direktyva 2002/42/EB, papildanti Komisijos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB, 90/642/EEB, nustatančių didžiausius pesticidų (bentazono ir piridato) likučių kiekius grūduose ir ant jų, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose, priedus

Komisijos 2002 m. sausio 30 d. direktyva 2002/5/EB, papildanti Komisijos direktyvos 90/642/EEB, nustatančios didžiausius pesticidų likučių kiekius kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose ir ant jų, II priedą

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. gegužės 11 d. direktyva 2001/35/EB, papildanti Komisijos direktyvos 90/642/EEB, nustatančios didžiausius pesticidų likučių kiekius kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose ir ant jų, priedus

Komisijos 2001 m. liepos 25 d. direktyva 2001/57/EB, papildanti Komisijos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB, 90/642/EEB, nustatančių didžiausius pesticidų likučių kiekius grūduose ir ant jų, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose, priedus

Komisijos 2002 m. rugpjūčio 2 d. direktyva 2002/79/EB, papildanti Komisijos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB, 90/642/EEB, nustatančių didžiausius pesticidų likučių kiekius grūduose ir ant jų, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir kai kuriuose augalinės kilmės (iš jų vaisių ir daržovių) produktuose, priedus

 

 

 

 

 

Tarybos 2001 m. lapkričio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 2375/2001, papildantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 466/2001, nustatantį didžiausius kai kurių teršalų kiekius maisto produktuose

Komisijos 2002 m. kovo 4 d. rekomendacija 2002/201/EB dėl dioksinų, furanų ir PCB kiekio sumažinimo maisto produktuose ir pašaruose

Komisijos 2002 m. kovo 12 d. reglamentas (EB) Nr. 472/2002, papildantis reglamentą (EB) Nr. 466/2001, nustatantį didžiausius kai kurių teršalų kiekius maisto produktuose

Komisijos 2002 m. balandžio 2 d. reglamentas (EB) Nr. 563/2002, papildantis reglamentą (EB) Nr. 466/2001, nustatantį didžiausius kai kurių teršalų kiekius maisto produktuose

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. vasario 6 d. reglamentas (EB) Nr. 221/2002, papildantis reglamentą (EB) Nr. 466/2001, nustatantį didžiausius kai kurių teršalų kiekius maisto produktuose

Komisijos 2002 m. vasario 12 d. reglamentas (EB) Nr. 257/2002, papildantis reglamentus (EB) Nr. 194/97 ir Nr. 466/2001, nustatančius didžiausius kai kurių teršalų kiekius maisto produktuose

 

 

 

 

 

Komisijos 2003 m. vasario 10 d. direktyva 2003/13/EB, pataisanti direktyvą 96/5/EB dėl apdorotų miltinių produktų ir kūdikių maisto, skirtų naujagimiams ir mažiems vaikams

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. gruodžio 16 d. direktyva 2002/97/EB, pataisanti Tarybos direktyvų 86/362/EEB ir 86/363/EEB priedus atsižvelgiant į didžiausią pesticidų liekanų (2,4-D, triasulfuron ir thifensulfuron methyl) kiekį grūduose, augalinės ir gyvulinės kilmės maisto produktuose (iš jų vaisiuose ir daržovėse) ir ant jų

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. gruodžio 20 d. direktyva 2002/100/EB, pataisanti Tarybos direktyvą 90/642/EEB atsižvelgiant į didžiausią azoxystrobin liekanų kiekį

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. liepos 11 d. direktyva 2002/63/EB dėl oficialios kontrolės bandinių paėmimo metodų pesticidų likučių kiekiui augalinės ir gyvūninės kilmės maisto produktuose nustatyti, panaikinanti direktyvą 79/700/EEB

3.7.4.2.5-T31

sveikatos ministro įsakymo dėl bandinių paėmimo metodų pesticidų likučių kiekiams maisto produktuose nustatyti projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Tarybos 1985 m. gruodžio 20 d. direktyva 85/591/EEB dėl Bendrijoje naudojamų bandinių atrinkimo ir analizės metodų vartojimui skirtų maisto produktų monitoringui atlikti

3.7.4.2.5-T32

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 679 „Dėl maisto bandinių paėmimo ir analizės metodų keitimo“ projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 1998 m. liepos 16 d. direktyva 98/53/EB dėl oficialios maisto kontrolės atliekamų bandinių atrinkimo ir analizės metodų kai kuriems teršalams maisto produktuose nustatyti

Komisijos 2001 m. kovo 8 d. direktyva 2001/22/EB dėl oficialios maisto kontrolės atliekamų bandinių atrinkimo ir analizės metodų švinui, kadmiui, gyvsidabriui ir 3-MCPD maisto produktuose nustatyti, Komisijos 1990 m. rugsėjo 26 d. sprendimas 1990/515/EEB dėl sunkiųjų metalų ir arseno nustatymo metodų

Komisijos 2002 m. kovo 13 d. direktyva 2002/26/EB, nustatanti oficialios kontrolės bandinių paėmimo ir tyrimo metodus ochratoksino A kiekiui maisto produktuose nustatyti

 

 

 

 

 

Komisijos 2002 m. kovo 13 d. direktyva 2002/27/EB, papildanti direktyvą 98/53/EB, nustatančią oficialios kontrolės bandinių paėmimo ir tyrimo metodus tam tikrų teršalų kiekiui maisto produktuose nustatyti

Komisijos 2002 m. liepos 26 d. direktyva 2002/69/EB, nustatanti oficialios kontrolės bandinių paėmimo ir tyrimo metodus dioksino ir panašių į dioksiną PCB kiekiui maisto produktuose nustatyti

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. vasario 4 d. sprendimas 2002/79/EB, nustatantis specialiąsias žemės riešutų ir jų produktų importo iš Kinijos sąlygas

Komisijos 2002 m. kovo 20 d. sprendimas 2002/233/EB, papildantis ir pataisantis Komisijos sprendimą 2002/79/EB, nustatantį specialiąsias žemės riešutų bei jų produktų importo iš Kinijos sąlygas, ir sprendimą 2002/80/EB, nustatantį specialiąsias figų, žemės riešutų, pistacijų ir jų produktų importo iš Turkijos sąlygas

3.7.4.2.5-T33

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl žemės riešutų ir jų produktų įvežimo iš Kinijos tvarkos patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas 2002/678/EB, papildantis Komisijos sprendimą 2002/79/EB, nustatantį specialiąsias žemės riešutų ir jų produktų importo iš Kinijos sąlygas

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. vasario 4 d. sprendimas 2002/80/EB, nustatantis specialiąsias figų, žemės riešutų, pistacijų ir jų produktų importo iš Turkijos sąlygas

Komisijos 2002 m. kovo 20 d. sprendimas 2002/233/EB, papildantis ir pataisantis Komisijos sprendimą 2002/79/EB, nustatantį specialiąsias žemės riešutų ir jų produktų importo iš Kinijos sąlygas, ir sprendimą 2002/80/EB, nustatantį specialiąsias figų, žemės riešutų, pistacijų ir jų produktų importo iš Turkijos sąlygas

3.7.4.2.5-T34

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl figų, žemės riešutų, pistacijų ir jų produktų įvežimo iš Turkijos tvarkos patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2002 m. vasario 1 d. sprendimas 2002/75/EB, nustatantis specialiąsias žvaigždanyžių importo iš trečiųjų valstybių sąlygas

3.7.4.2.5-T35

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl žvaigždanyžių įvežimo iš trečiųjų valstybių tvarkos patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.8. Žuvininkystė

 

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

 

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

Komisijos 1997 m. liepos 29 d. reglamentas (EB) Nr. 1489/97, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2847/93 dėl palydovinės laivų stebėjimo sistemos taikymo taisykles

3.8-T30

žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymo dėl palydovinio ryšio žvejybos laivų stebėjimo sistemos projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų I ketvirtis

 

 

Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija

Komisijos 1987 m. gegužės 20 d. reglamentas (EEB) Nr. 1381/87, nustatantis žvejybos laivų žymėjimo ir dokumentacijos taisykles

3.8-T31

žemės ūkio ministro ir susisiekimo ministro įsakymo dėl žvejybos laivų žymėjimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Žuvininkystės departamentas)

Komisijos 1998 m. rugsėjo 30 d. reglamentas (EB) Nr. 2091/98 dėl Bendrijos žvejybos laivyno segmentavimo

3.8-T32

Žuvininkystės departamento direktoriaus įsakymo dėl žvejybos laivų suskirstymo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo
nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2000 m. birželio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 1543/2000, įsteigiantis Bendrijos sistemą, turinčią rinkti ir valdyti duomenis, kurių reikia bendrajai žuvininkystės politikai

3.8-T33

žemės ūkio ministro įsakymo dėl biologinių ir ekonominių duomenų rinkimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1996 m. lapkričio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 2406/96, nustatantis bendruosius kai kurių žuvininkystės produktų rinkodaros standartus

Komisijos 1985 m. gruodžio 23 d. reglamentas (EEB) Nr. 3703/85, nustatantis taisykles, kaip taikyti bendruosius rinkodaros standartus kai kurioms šviežioms arba atšaldytoms žuvims

3.8-T34

žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų žuvininkystės produktų teikimo į rinką reikalavimų patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2000 m. rugsėjo 11 d. reglamentas (EB) Nr. 1924/2000, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl specifinio žuvininkystės sektoriaus gamintojų organizacijų pripažinimo siekiant pagerinti jų produktų kokybę taikymo taisykles

3.8-T35

žemės ūkio ministro įsakymo dėl akvakultūros sektoriaus gamintojų organizacijų steigimo pripažinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės departamentas

Komisijos 2000 m. lapkričio 15 d. reglamentas (EB) Nr. 2508/2000, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos programų žuvininkystės sektoriuje taikymo taisykles

3.8-T36

Žuvininkystės departamento direktoriaus įsakymo dėl gamintojų organizacijų metinių veiklos programų sudarymo taisyklių patvirtinimo projektas

2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų I ketvirtis

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 m. spalio 22 d. reglamentas (EB) Nr. 2065/2001, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl vartotojų informavimo apie žuvininkystės produktus taikymo taisykles

3.8-T37

žemės ūkio ministro įsakymo dėl komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo projektas

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų II ketvirtis

 

 

 

3.8-T38

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žuvininkystės produktų, skirtų galutiniam vartotojui, ženklinimo taisyklių patvirtinimo projektas

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų III ketvirtis

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 m. rugsėjo 14 d. reglamentas (EB) Nr. 1813/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl tarpšakinių organizacijų pripažinimo suteikimo ir jo panaikinimo taikymo taisykles

3.8-T39

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žuvininkystės produkcijos tarpšakinių organizacijų pripažinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 metų I ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2002 m. gruodžio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 2369/2002, pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 2792/1999, nustatantį išsamias Bendrijos struktūrinės pagalbos žuvininkystei teikimo taisykles ir priemones

 

Tarybos 2002 m. gruodžio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 2370/2002, nustatantis Bendrijos rengiamas priemones, taikomas žvejybos laivų liekanoms

3.8-T40

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento projektas

2003 metų IV ketvirtis.

 

 

3.9. Transporto politika

3.9.1. Kelių transportas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija

Tarybos 1998 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 2135/98, papildantis reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporte naudojamos registravimo įrangos ir direktyvą 88/599/EEB dėl reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 įgyvendinimo

Komisijos 2002 m. birželio 13 d. reglamentas (EB) Nr. 1360/2002, derinantis prie technikos pažangos Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85

3.9.1-T30

susisiekimo ministro ir valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 2000 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 126/44 „Dėl tachografų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2006 metai

 

Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija

Komisijos 2001 m. vasario 14 d. direktyva 2001/11/EB, derinanti prie technikos pažangos Tarybos direktyvą 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių autotransporto priemonių ir jų priekabų tinkamumo eksploatuoti keliuose patikrinimą

3.9.1-T31

susisiekimo ministro 1994 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl techninių reikalavimų tvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyva 1999/36/EB dėl transportabilių slėginių indų

Komisijos 2001 m. sausio 4 d. direktyva 2001/2/EB, derinanti prie technikos pažangos Tarybos direktyvą 1999/36/EB dėl transportuojamos slėgio įrangos

Komisijos 2001 m. sausio 25 d. sprendimas 2001/107/EB, nustatantis kitą direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo datą tam tikros transportuojamos slėgio įrangos atžvilgiu

Komisijos 2002 m. birželio 6 d. direktyva 2002/50, derinanti prie technikos pažangos Tarybos direktyvą 1999/36/EB dėl gabenamųjų slėginių įrenginių

3.9.1-T32

ūkio ministro įsakymo dėl gabenamųjų slėginių įrenginių projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1992 m. kovo 26 d. reglamentas (EEB) Nr. 881/92 dėl patekimo į rinką gabenant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas

3.9.1-T33

susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 „Dėl krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1992 m. kovo 16 d. reglamentas (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo paprastais ir ištaigingais autobusais taisyklių

Tarybos 1997 m. gruodžio 11 d. reglamentas (EB) Nr. 11/98, iš dalies pakeičiantis reglamentą (EEB) Nr. 684/92 dėl keleivių tarptautinio vežimo paprastais ir ištaigingais autobusais bendrųjų taisyklių

3.9.1-T34

susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 505 „Dėl keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

3.9.2. Geležinkeliai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau

Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/12/EB direktyva, papildanti Tarybos direktyvą 91/440/EEB

3.9.2-T30

Lietuvos Respublikos geležinkelių eismo saugos įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis

vadinama – Valstybinė geležinkelio inspekcija)

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už geležinkelių infrastruktūros naudojimą surinkimo ir saugos sertifikatų

Tarybos 1995 m. birželio 19 d. direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/13/EB, papildanti Tarybos direktyvą 95/18/EB

Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. kovo 19 d. direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos

 

 

 

 

Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelio inspekcija

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. kovo 19 d. direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos

3.9.2-T31

susisiekimo ministro įsakymo dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 metų II ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/12/EB, papildanti Tarybos direktyvą 91/440/EEB

Europos Tarybos 1970 m. birželio 4 d. reglamentas (EEB) Nr. 1107/70 dėl paramos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandens kelių transportui

Europos Tarybos 1969 m. birželio 26 d. reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl bendrųjų geležinkelio įmonių apskaitos sunorminimo taisyklių

3.9.2-T32

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos

 

 

 

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. kovo 19 d. direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos

 

 

 

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/12/EB, papildanti Tarybos direktyvą 91/440/EEB

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už geležinkelių infrastruktūros naudojimą surinkimo ir saugos sertifikatų

3.9.2-T33

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo taisyklių projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

(Neteko galios)

3.9.2-T34

 

 

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/12/EB, papildanti Tarybos direktyvą 91/440/EEB

3.9.2-T35

Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/13/EB, papildanti Tarybos direktyvą 95/18/EB

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už geležinkelių infrastruktūros naudojimą surinkimo ir saugos sertifikatų

Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. kovo 19 d. direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos

 

 

 

 

 

3.9.4. Jūrų transportas ir saugi laivyba

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1997 m. gruodžio 11 d. direktyva 97/70/EB dėl suderinto saugos režimo nustatymo žvejybos laivams, ilgesniems kaip 24 metrų

3.9.4-T30

susisiekimo ministro įsakymo dėl suderinto saugos režimo nustatymo žvejybos laivams, ilgesniems kaip 24 metrų, projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 m. sausio 1 d.

 

Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. lapkričio 27 d. direktyva 2000/59/EB dėl laivų atliekų tvarkymo uoste

3.9.4-T31

aplinkos ministro ir susisiekimo ministro įsakymo dėl atliekų uoste tvarkymo plano projektas

2003 metų II ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Lietuvos saugios laivybos administracija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos saugios laivybos administracija)

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gruodžio 19 d. direktyva 2001/105/EB, pakeičianti Tarybos direktyvą 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir patikrinimo organizavimo bendrųjų taisyklių ir standartų

3.9.4-T32

susisiekimo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 210 „Dėl Įgaliotų klasifikacinių bendrovių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Lietuvos saugios laivybos administracija

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gruodžio 19 d. direktyva 2001/106/EB, pakeičianti Tarybos direktyvą 95/21/EB dėl tarptautinių laivų saugumo, taršos prevencijos, gyvenimo ir darbo sąlygų laivuose standartų užtikrinimo naudojantis Bendrijos uostais ir plaukiojant valstybių narių jurisdikcijoje esančiais vandenimis

3.9.4-T33

susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 92 „Dėl užsienyje įregistruotų laivų valstybinės kontrolės Lietuvos jūrų uostuose ir Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų vėliavos valstybinės kontrolės vykdymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1986 m. gruodžio 22 d. reglamentas (EEB) Nr. 4055/86, nustatantis laisvę teikti paslaugas jūrų transportui tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių

3.9.4-T34

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas –
2004 metų I ketvirtis

Susisiekimo ministerija, Lietuvos saugios laivybos administracija

Komisijos 2002 m. rugsėjo 2 d. direktyva 2002/75/EB, pakeičianti Tarybos direktyvas 2001/53/EB ir 96/98/EB dėl jūrinės įrangos

3.9.4-T35

susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 480 „Dėl laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų I ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Lietuvos saugios laivybos administracija

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. balandžio 4 d. direktyva 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų mokymo lygio, pakeičianti direktyvas 94/58/EB ir 98/35/EB

3.9.4-T36

susisiekimo ministro 1998 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir susisiekimo ministro 2001 m balandžio 9 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektai

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Lietuvos saugios laivybos administracija

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 27 d. direktyva 2002/59/EB, nustatanti Bendrijos laivų eismo monitoringo ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB

3.9.4-T37

susisiekimo ministro 2000 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Būtingės naftos terminalo laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

 

3.9.4-T38

susisiekimo ministro 1998 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Lietuvos saugios laivybos administracija

Tarybos 1998 m. kovo 17 d. direktyva 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

Komisijos 2002 m. kovo 5 d. direktyva 2002/25/EB, patikslinanti Tarybos direktyvą 98/18/EB

3.9.4-T39

susisiekimo ministro įsakymo dėl keleivinių laivų saugaus plaukiojimo taisyklių ir standartų patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Lietuvos saugios laivybos administracija

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gruodžio 4 d. direktyva 2001/96/EB, nustatanti vienodas saugios balkerių krovos procedūras ir reikalavimus

3.9.4-T40

susisiekimo ministro įsakymo dėl vienodų saugios balkerių krovos procedūrų ir reikalavimų

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.9.5. Civilinė aviacija

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1992 m. liepos 23 d. reglamentas (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos vidaus maršrutų prieinamumo Bendrijos vežėjams oru

3.9.5-T30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl Licencijų oro susisiekimui vykdyti išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas –
2003 metų IV ketvirtis

 

 

Tarybos 1992 m. liepos 23 d. reglamentas (EEB) Nr. 2407/92 dėl vežėjų oru licencijavimo

3.9.5-T31

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 38 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Civilinės aviacijos administracija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Civilinės aviacijos administracija)

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų derinimo civilinės aviacijos srityje, pakeistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2176/96

3.9.5-T32

Civilinės aviacijos administracijos generalinio direktoriaus įsakymo dėl reikalavimų oro sraigtams projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

 

3.9.5-T33

Civilinės aviacijos administracijos generalinio direktoriaus įsakymo dėl reikalavimų pagalbinėms jėgainėms projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Komisijos 2002 m. birželio 4 d. reglamentas (EB) Nr. 980/2002 dėl reglamento (EB) Nr. 2082/2000, nustatančio eurokontrolės standartus, pakeitimo

3.9.5-T34

Civilinės aviacijos administracijos generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 100 „Dėl ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių patvirtinimo ir radionavigacinių įrenginių skrydžio bandymų“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. kovo 26 d. direktyva 2002/30/EB, nustatanti Bendrijos oro uostuose taikomų su triukšmu susijusių apribojimų įvedimo taisykles ir procedūrą

3.9.5-T35

susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 134/217 „Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.10. Mokesčiai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija), Muitinės departamentas

Tarybos 1976 m. kovo 15 d. direktyva 76/308/EEB dėl tarpusavio pagalbos tenkinant ieškinius, kylančius dėl veiksmų, sudarančių dalį Europos žemės ūkio vadovavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemos, ir dėl žemės ūkio rinkliavų, muito mokesčių, pridėtinės vertės mokesčio bei tam tikrų akcizų (pakeitimai: 79/1071/EEB, 92/12/EEB, pakeista direktyvomis 94/74/EB, 96/99/EB)

Komisijos 1977 m. lapkričio 4 d. direktyva 77/794/EEB, nustatanti išsamias kai kurių direktyvos 76/308/EEB nuostatų įgyvendinimo taisykles dėl tarpusavio pagalbos tenkinant ieškinius, kylančius dėl veiksmų, sudarančių dalį Europos žemės ūkio vadovavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemos, ir dėl žemės ūkio rinkliavų, muito mokesčių bei pridėtinės vertės mokesčio (pakeitimai: 85/479/EEB, 86/489/EEB)

3.10-T30

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas – nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

Tarybos 1977 m. gruodžio 19 d. direktyva 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų valdžios įstaigų tarpusavio pagalbos tiesioginių mokesčių srityje, pakeista direktyva 79/1070/EEB

Tarybos 1992 m. sausio 27 d. reglamentas (EEB) Nr. 218/92 dėl administracinio bendradarbiavimo netiesioginių mokesčių (PVM) srityje

Konvencija 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo tikslinant susijusių įmonių pelną

 

 

 

 

Finansų ministerija

Tarybos 1990 m. liepos 23 d. direktyva 90/434/EEB dėl mokesčių, taikomų skirtingų valstybių narių įmonių susiliejimams, pasidalijimams, turto perleidimams ir pasikeitimams akcijomis, bendros sistemos

3.10-T31

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Tarybos 1990 m. liepos 23 d. direktyva 90/435/EEB dėl bendros mokesčių sistemos patronuojančioms įmonėms ir kitose valstybėse narėse esančioms dukterinėms įmonėms

3.10-T32

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

Finansų ministerija

Pirmoji Tarybos 1967 m. balandžio 11 d. direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės reglamentuoti apyvartos mokesčius derinimo

3.10-T33

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Šeštoji Tarybos 1977 m. gegužės 17 d. direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų derinimo pajamų mokesčių srityje – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas (pakeitimai: 84/386/EEB, 89/465/EEB, 91/680/EEB, 92/111/EEB, 94/4/EB, 94/5/EB, 94/76/EB, 95/7/EB, 96/42/EB, 98/80/EB, 99/49/EB, 99/59/EB, 99/85/EB, 00/65/EB, 01/4/EB, 01/115/EB, 02/38/EB)

Tryliktoji Tarybos 1986 m. lapkričio 17 d. direktyva 86/560/EEB dėl valstybių narių įstatymų derinimo pajamų mokesčių srityje – pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsikūrę Bendrijos teritorijoje, tvarka

3.10-T34

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (išskyrus akcizą cigaretėms) projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos

 

Aštuntoji Tarybos 1979 m. gruodžio 6 d. direktyva 79/1072/EEB dėl valstybių narių įstatymų derinimo pajamų mokesčių srityje – pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsikūrę Bendrijos teritorijoje, tvarka

Tarybos 1992 m. vasario 25 d. direktyva 92/12/EEB dėl bendrų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, gabenimu ir kontrole (pakeitimai: 92/108/EEB, 94/74/EB, 96/99/EB, 00/44/EB, 00/47/EB)

 

 

 

 

 

Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/79/EEB dėl mokesčių cigaretėms derinimo ir jos pakeitimai (99/81/EB, 02/10/EB)

Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/80/EEB dėl kitų nei cigaretėms mokesčių ir jos pakeitimai (99/81/EB, 02/10/EB)

Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/81/EEB dėl kurui taikomų akcizų struktūrų derinimo ir jos pakeitimai (92/108/EB, 94/74/EB)

 

 

 

 

 

Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/82/EEB dėl kurui taikomų akcizų tarifų derinimo ir jos pakeitimai (94/74/EB)

Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/83/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizų struktūrų derinimo

Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizų struktūrų derinimo

Tarybos 1995 m. lapkričio 27 d. direktyva 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, turinčių įtakos apdoroto tabako suvartojimui, ir jos pakeitimai (1999/81/EB, 2002/10/EB)

Tarybos 1995 m. lapkričio 27 d. direktyva 95/60/EB dėl gazolių ir žibalo žymėjimo mokesčių tikslams

 

 

 

 

 

Tarybos 1969 m. gegužės 28 d. direktyva 69/169/EEB dėl įstatymuose, nutarimuose ar administraciniuose aktuose nustatytų apyvartos mokesčio ir akcizų lengvatų importui, susijusiam su kelionėmis tarptautiniais maršrutais, ir jos pakeitimai (85/348/EEB, 85/231/EEB, 72/230/EEB, 73/1032/EEB, 78/1032, 78/1033/EEB, 81/933/EEB, 82/443/EEB, 84/231/EEB, 87/198/EEB, 88/664/EEB, 89/194/EEB, 89/220/EEB, 91/191/EEB, 91/673/EEB, 91/680/EEB, 92/12/EEB, 92/111/EEB, 94/4/EB, 00/47/EB)

Tarybos 1978 m. gruodžio 19 d. direktyva 78/1035/EEB dėl nekomercinio pobūdžio nedidelių prekių siuntų iš trečiųjų valstybių atleidimo nuo importo mokesčių ir jos pakeitimai (81/933/EEB, 85/576/EEB)

Tarybos 1983 m. kovo 28 d. direktyva 83/181/EEB dėl direktyvos 77/388/EEB 14 straipsnio 1 dalies d) punkto nuostatų taikymo atleidžiant tam tikrų prekių importą nuo pridėtinės vertės mokesčio ir jos pakeitimai (85/346/EEB, 88/331/EEB, 89/219/EEB, 91/680/EEB)

 

 

 

 

 

Tarybos 1983 m. kovo 28 d. direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai įvežamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje ir jos pakeitimai (91/680/EEB)

Tarybos 1983 m. kovo 28 d. direktyva 83/183/EEB dėl mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį iš valstybės narės įsiveža fiziniai asmenys, ir jos pakeitimai (89/604/EEB, 91/680/EEB, 92/12/EB)

Tarybos 1992 m. sausio 27 d. reglamentas 218/92 dėl administracinio bendradarbiavimo netiesioginių mokesčių (PVM) srityje

 

 

 

 

 

3.11. Ekonominė ir pinigų sąjunga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

Tarybos 1998 m. gruodžio 21 d. sprendimas 98/743/EB dėl nurodymų Ekonomikos ir finansų komiteto sudėčiai suformuoti

3.11-T30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos nutarimų dėl įgaliojimų suteikimo Finansų ministerijos ir Lietuvos banko atstovams į Ekonomikos ir finansų komitetą projektai

2003 metų III ketvirtis

 

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

Tarybos 1998 m. birželio 5 d. sprendimas 98/382/EB dėl statistikos duomenų, kurie turi būti naudojami nustatant Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo metodą

Europos centrinio banko 1998 m. birželio 9 d. sprendimas ECB/1998/2, nustatantis priemones, būtinas Europos centrinio banko kapitalui apmokėti

Europos centrinio banko 1998 m. gruodžio 1 d. sprendimas ECB/1998/14, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams priemones, būtinas Europos centrinio banko kapitalui apmokėti

3.11-T31

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (arba) Lietuvos banko valdybos nutarimų dėl įnašo į pasirašytą Europos centrinio banko kapitalą projektai

2003 metų III ketvirtis

 

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

Europos Bendrijos steigimo sutarties 108 straipsnis

3.11-T32

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis; įstatymo priėmimas – 2003 metų IV ketvirtis

 

Lietuvos bankas

Europos centrinio banko 2001 m. lapkričio 22 d. reglamentas (EB) 2423/2001 dėl finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (su pakeitimais ir pataisomis)

3.11-T33

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl išsamios finansinių institucijų balanso statistinės ataskaitos projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.12. Statistika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas)

Komisijos 1999 m. gegužės 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1225/99 dėl draudimo paslaugų statistikos charakterizavimo apibrėžimų

Komisijos 1999 m. gegužės 28 d. reglamentas (EB) Nr. 1227/99 dėl draudimo paslaugų statistikos duomenų perdavimo techninių formatų

3.12-T30

Statistikos departamento direktoriaus įsakymo dėl draudimo paslaugų statistikos projektas

2003 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 1999 m. gegužės 28 d. reglamentas (EB) Nr. 1228/99 dėl draudimo paslaugų statistikos duomenų eilutės pateikimo

 

 

 

 

Statistikos departamentas

Komisijos 2002 m. liepos 19 d. reglamentas (EB) Nr. 1313/2002 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, susijusio su 2003 metų ad hoc moduliu dėl mokymosi visą gyvenimą, organizavimo Bendrijoje įgyvendinimo

3.12-T31

Statistikos departamento direktoriaus įsakymo dėl mokymosi visą gyvenimą statistinės ataskaitos patvirtinimo projektas

2003 metų I ketvirtis

 

 

Statistikos departamentas

Komisijos 2002 m. lapkričio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 2104/2002, pritaikantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos tyrimų Bendrijoje atlikimo organizavimo ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1575/2000, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98

3.12-T32

Statistikos departamento direktoriaus 2002 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 16 „Dėl gyventojų užimtumo tyrimo statistinės anketos patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

 

Aplinkos ministerija, Statistikos departa-mentas

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 25 d. reglamentas (EB) 2150/2002 dėl atliekų statistikos

3.12-T33

aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

Statistikos departamentas

Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. vasario 27 d. reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu

3.12-T34

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl oro transporto statistikos duomenų rinkimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

Statistikos departamentas

Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. vasario 27 d. reglamentas (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso

3.12-T35

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso skaičiavimo įgyvendinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.13. Socialinė politika ir užimtumas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1996 m. gruodžio 16 d. direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų, komandiruojamų į kitą valstybę paslaugų teikti

3.13-T30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl darbuotojų, komandiruojamų į kitą valstybę paslaugų teikti, projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos

Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti asmenų lygių galimybių principus neatsižvelgiant į jų rasę arba etninę kilmę

3.13-T31

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2003 metų III ketvirtis

Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas), Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos direktyva 2000/78/EB, sukurianti bendrą vienodų sąlygų taikymo įdarbinimui ir darbui sistemą

Tarybos sprendimas 2000/750/EB, nustatantis Bendrijos kovos su diskriminacija veiksmų programą (2001-2006)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. rugsėjo 23 d. direktyva 2002/73/EB, pakeičianti Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu

 

 

 

 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti asmenų lygių galimybių principus neatsižvelgiant į jų rasę arba etninę kilmę

Tarybos direktyva 2000/78/EB, sukurianti bendrą vienodų sąlygų taikymo įdarbinimui ir darbui sistemą

 

Tarybos sprendimas 2000/750/EB, nustatantis Bendrijos kovos su diskriminacija veiksmų programą (2001-2006)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo

3.13-T32

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1370 „Dėl Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimo į Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ir šio departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2003 metų III ketvirtis

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyva 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliamu pavojumi darbuotojams (šešioliktoji atskira direktyva, numatyta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

3.13-T33

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl darbuotojų apsaugos nuo vibracijos poveikio nuostatų patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 2002 m. vasario 18 d. rekomendacija 2002/178/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 10 d. sprendimas 1145/2002/EB dėl Bendrijos iniciatyvinių priemonių užimtumo srityje