Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 104-3839, i. k. 1051100NUTA00000924

 

Nauja redakcija nuo 2011-03-06:

Nr. 235, 2011-02-23, Žin. 2011, Nr. 28-1322 (2011-03-05), i. k. 1111100NUTA00000235

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS TAISYKLIŲ IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 924

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1094, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5419 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001094

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 37 straipsnio 10 dalimi, 45, 46, 47 ir 48 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1094, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5419 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001094

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1094, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5419 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001094

 

1.2. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles.

2. Nustatyti, kad valstybės institucijos, vykdydamos jų nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su konkretaus visuomenės poreikio įgyvendinimu, atlieka ir žemės, reikalingos tokiam visuomenės poreikiui, paėmimu suinteresuotos institucijos funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45, 46, 47 ir 48 straipsniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1094, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5419 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001094

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ                                     ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1094 redakcija)

 

ŽEMĖS PAĖMIMO visuomenės POREIKIAMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos (toliau – suinteresuota institucija) prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo, paimamos visuomenės poreikiams žemės vertinimo metodo kriterijų parinkimo, sąnaudų ir naudos analizės atlikimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams inicijavimo tiesiogiai įgyvendinant įstatymus, kuriuose nustatytas konkretus visuomenės poreikis, kuriam paimamas tam tikroje vietoje esantis tam tikro ploto žemės sklypas, taip pat numatomo suteikti nuosavybėn valstybinės žemės sklypo dydžio nustatymo procedūras.

Prašymai paimti žemę visuomenės poreikiams teikiami ir visi veiksmai, susiję su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Dokumentų, susijusių su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, kurie pagal Taisykles turi būti rengiami, tačiau rengiami ne ŽPDRIS, kopijas į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių dokumentų parengimo ar priėmimo (patvirtinimo), jeigu parengtas dokumentas turi būti priimamas (patvirtinamas), įkelia jų rengėjai, jeigu Taisyklėse arba Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 3 punkte nurodytose darbų sutartyse nenustatyta kitaip.

Kai prašoma paimti visuomenės poreikiams žemė ir (ar) šioje žemėje esantys statiniai (pastatai) yra susiję su įslaptinta informacija pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, šių objektų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra vykdoma ne per ŽPDRIS ir informacija apie šių objektų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eigą viešai neskelbiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

2. Žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija, siekdama pagrįsti tiek konkretaus visuomenės poreikio objektyvų egzistavimą, tiek tam poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumą, Taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka atlieka sąnaudų ir naudos analizę. Sąnaudų ir naudos analizė gali būti sudedamoji teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams, detaliojo plano ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis arba parengiama kaip atskiras dokumentas – Taisyklių 6.4 punkte nurodyto aiškinamojo rašto priedas. Visuomenės poreikio objektyvus egzistavimas ir jam tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo būtinumas laikomas pagrįstu ir atskiras jo pagrindimas, pagrįstas sąnaudų ir naudos analize, visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais, neatliekamas, kai žemę visuomenės poreikiams paimti reikia tam, kad būtų tiesiogiai įgyvendinamas įstatymas, nustatantis konkretų visuomenės poreikį, kuriam tenkinti paimamas tam tikroje vietoje esantis tam tikro ploto žemės sklypas (žemės sklypo dalis), ir nurodantis suinteresuotą instituciją (toliau – įstatymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

3. Suinteresuota institucija, atlikdama sąnaudų ir naudos analizę:

3.1. numato kitas konkrečiam visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams galimybes, iš jų – kitų žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams (jeigu tokia galimybė yra) ir esamos situacijos (status quo) išsaugojimas, kai žemės sklypas nepaimamas visuomenės poreikiams;

3.2. nurodo konkrečiam visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo procedūros dalyvius, kurie dėl to patirs naudos ar nuostolių;

3.3. apskaičiuoja ir palygina konkretaus visuomenės poreikio tenkinimo ir žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros atlikimo (toliau kartu – projekto įgyvendinimas) ir galimybių, nurodytų Taisyklių 3.1 punkte, sąnaudas ir naudą:

3.3.1. išlaidas, būtinas projektui įgyvendinti (taip pat žemės, kurios vertė atliekant sąnaudų ir naudos analizę apskaičiuojama pagal žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 (Žin., 2012, Nr. 146-7536), įsigijimo išlaidas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 19, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 6-218 (2013-01-17), i. k. 1131100NUTA00000019

 

3.3.2. visuomenės gautiną naudą iš projekto įgyvendinimo naudojant konkretų žemės sklypą šiems visuomenės poreikiams tenkinti;

3.3.3. tiesioginį poveikį esamų savininkų ir (ar) naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms, gamtos ištekliams (žemės ūkio naudmenoms, derlingajam dirvožemiui, miškui, vandens telkiniams, natūraliam kraštovaizdžiui ir kitkam);

3.4. apskaičiuoja projekto įgyvendinimo ir galimybių, nurodytų Taisyklių 3.1 punkte, grynąją esamą vertę (grynoji esama vertė – iš projekto įgyvendinimo numatomos gauti naudos ir projekto įgyvendinimo sąnaudų, išreikštų pinigais, skirtumas);

3.5. vertina pagrindines projekto įgyvendinimo rizikas, numato jų valdymo veiksmus;

3.6. atlieka projekto įgyvendinimo jautrumo analizę – nustato, kokį poveikį projekto įgyvendinimo grynajai esamai vertei daro sąnaudų ir naudos pokyčiai;

3.7. pateikia išvadą dėl konkretaus žemės sklypo tinkamumo projektui įgyvendinti.

4. Informaciją apie numatomus paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus suinteresuotai institucijai pateikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077). Duomenis apie suprojektuotus žemės reformos žemėtvarkos projekte arba jiems prilyginamuose žemės sklypų planuose, bet neįregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus, taip pat duomenis apie laisvos valstybinės žemės, kuri ribojasi su paimamais visuomenės poreikiams privačios žemės sklypais ar įsiterpusi tarp jų, plotus, kurių reikia visuomenės poreikiams tenkinti ir (ar) kuriuose gali būti formuojami už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus suteiktini valstybinės žemės sklypai, pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) teritorinis padalinys pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau – teritorinis padalinys) per 10 darbo dienų nuo suinteresuotos institucijos prašymo pateikti minėtus duomenis gavimo.

 

II. ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIA

 

5. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra gali būti pradedama:

5.1. suinteresuotos institucijos prašymu;

5.2. be suinteresuotos institucijos prašymo, kai:

5.2.1. žemę visuomenės poreikiams paimti reikia įstatymui tiesiogiai įgyvendinti;

5.2.2. Nacionalinė žemės tarnyba yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota žemės paėmimu suinteresuota institucija.

6. Suinteresuota institucija teritoriniam padaliniui prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikia automatizuotai per ŽPDRIS, jame nurodo prašymą teikiančio subjekto pavadinimą ir duomenis, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą žemės paėmimo visuomenės poreikiams tikslą, trumpai apibūdina teritoriją, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams. Suinteresuota institucija kartu su prašymu turi pateikti:

6.1. detalųjį planą arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

6.2. žemės sklypų, kurių visą plotą arba jo dalis numatoma paimti visuomenės poreikiams, taip pat valstybinės žemės sklypų, kurių nuomos ar panaudos sutartis numatoma nutraukti prieš terminą, sąrašą, kuriame turi būti nurodyta:

6.2.1. žemės sklypų savininkai ir (ar) kiti žemės naudotojai, jų gyvenamųjų vietų ar buveinių adresai;

6.2.2. žemės sklypų adresai, unikalūs ir (ar) kadastriniai numeriai, taip pat žemės sklypų bendras plotas ir visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo dalis (kai paimama tik dalis žemės sklypo);

6.3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauką su privačių ir valstybinių žemės sklypų ribomis;

6.4. aiškinamąjį raštą ir Taisyklių 2 punkte nurodytą ir šiame punkte nustatytu atveju parengtą jo priedą; aiškinamajame rašte turi būti nurodyti konkretūs tikslai, kuriems numatoma naudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę, o Taisyklių 2 punkte nurodytame aiškinamojo rašto priede – Taisyklių 3 punkte nurodyta sąnaudų ir naudos analizė, taip pat pateiktas konkretaus visuomenės poreikio objektyvaus egzistavimo ir konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimas, pagrįstas šios sąnaudų ir naudos analizės rezultatais ir visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais; konkretaus visuomenės poreikio objektyvaus egzistavimo ir konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimas, pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais, gali būti sudedamoji detaliojo plano ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis; aiškinamasis raštas ir Taisyklių 2 punkte nurodytas jo priedas neteikiami, kai žemę visuomenės poreikiams paimti reikia įstatymui tiesiogiai įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

7. Suinteresuota institucija, pateikdama teritoriniam padaliniui prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, taip pat registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, praneša žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) naudotojui apie tokio prašymo pateikimą ir nurodo konkrečius tikslus, kuriems numatoma panaudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę. Suinteresuota institucija, pranešdama žemės sklypo savininkui ir (ar) naudotojui apie prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimą, kartu informuoja, kad prašymai paimti žemę visuomenės poreikiams bus nagrinėjami ir visi su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra susiję veiksmai bus vykdomi automatizuotai per ŽPDRIS, ir nurodo jos interneto tinklalapio adresą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

8. Kai žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradedama pagal Taisyklių 5.1 punktą (išskyrus Taisyklių 10.1 punkte nurodytą atvejį), teritorinis padalinys per 30 kalendorinių dienų nuo suinteresuotos institucijos pateikto prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo išnagrinėja prašymą, su juo pateiktus dokumentus ir nustatęs, ar paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas atitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, o prašymas – šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, Nacionalinės žemės tarnybos vadovui teikia vieną iš pasiūlymų:

8.1. pasiūlymą dėl sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo, jeigu paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, o prašymas – šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, drauge pateikia:

8.1.1. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto, kuris turi būti rengiamas, kai paimami žemės sklypai nesuprojektuoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose ar detaliuosiuose planuose (toliau – projektas), teritorijos ribų planą, į kurį įtraukiami:

8.1.1.1. visuomenės poreikiams paimami žemės sklypai;

8.1.1.2. žemės sklypai, kurių dalį reikia paimti visuomenės poreikiams, ir (ar) žemės sklypai, kurie jų arba jų dalies paėmimo visuomenės poreikiams tikslais turės būti pertvarkyti (padalyti, atidalyti, sujungti ar perdalyti);

8.1.1.3. laisvos valstybinės žemės, kuri ribojasi su paimamais visuomenės poreikiams privačios žemės sklypais ar įsiterpusi tarp jų, plotai, kurių reikia visuomenės poreikiams tenkinti ir (ar) kuriuose gali būti formuojami už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus suteiktini valstybinės žemės sklypai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

8.1.2. dokumentus ir duomenis, nurodytus Taisyklių 6 punkte;

8.1.3. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo įsakymo dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios projektą;

8.2. pasiūlymą dėl sprendimo nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros priėmimo, jeigu paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas neatitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, o prašymas – šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų arba nepateiktas bent vienas iš Taisyklių 6 punkte nurodytų dokumentų ar duomenų.

9. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas gautus Taisyklių 8.1 arba 8.2 punkte nurodytus dokumentus per 10 darbo dienų išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą arba jos nepradėti.

10. Kai žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra turi būti pradėta:

10.1. Pagal Taisyklių 5.1 punktą (kai žemę visuomenės poreikiams paimti reikia tam, kad būtų tiesiogiai įgyvendintas įstatymas) ar 5.2.1 punktą (kai Nacionalinė žemės tarnyba nėra žemės paėmimu suinteresuota institucija), – suinteresuota institucija teritoriniam padaliniui pateikia Taisyklių 6.1–6.3 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis. Teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo patikrina, ar visi dokumentai ir duomenys pateikti, ir parengia Nacionalinės žemės tarnybos vadovo įsakymo dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios projektą, kurį kartu su gautais dokumentais ir duomenimis pateikia Nacionalinės žemės tarnybos vadovui, nurodydamas įstatymą, kuriam įgyvendinti būtina pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas per 10 darbo dienų nuo dokumentų ir duomenų gavimo priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

10.2. Pagal Taisyklių 5.2.1 punktą (kai Nacionalinė žemės tarnyba yra žemės paėmimu suinteresuota institucija), – teritorinis padalinys organizuoja dokumentų ir duomenų, nurodytų Taisyklių 6.1–6.3 punktuose, parengimą ir pateikia juos Nacionalinės žemės tarnybos vadovui kartu su įsakymo dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios projektu. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas gautus dokumentus ir duomenis per 10 darbo dienų išnagrinėja ir priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

10.3. Pagal Taisyklių 5.2.2 punktą, teritorinis padalinys organizuoja dokumentų ir duomenų, nurodytų Taisyklių 6.1–6.4 punktuose, parengimą ir pateikia juos Nacionalinės žemės tarnybos vadovui kartu su įsakymo dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios projektu. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas gautus dokumentus ir duomenis per 10 darbo dienų išnagrinėja ir priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

11. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendime pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą nurodomas (-i) žemės sklypo (-ų), kuris (-ie) visas (-i) arba kurio (-ių) dalis (-ys) paimama (-os) visuomenės poreikiams, kadastro numeris (-iai). Kai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais rengiamas projektas, projekto teritorijos ribų planas tvirtinamas kartu su Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ir jis yra neatskiriama šio sprendimo dalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

12. Kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovas nusprendžia nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, sprendime nurodomi konkretūs tokio sprendimo priėmimo motyvai.

13. Teritorinis padalinys, Nacionalinės žemės tarnybos vadovui priėmus sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, atlieka veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 5 dalyje, taip pat per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, praneša apie šį sprendimą:

13.1. žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano rengėjui, kai projektą numatoma įgyvendinti toje kadastro vietovės teritorijoje, kurioje rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas arba jam prilyginamas žemės sklypo planas, ir pateikia jam projekto teritorijos ribų plano kopiją;

13.2. žemės sklypo savininko ir (ar) naudotojo kreditoriui, inicijavusiam turto areštą, ir (ar) turto areštą taikiusiam asmeniui, taip pat kreditoriams, kurių naudai žemės sklypas, jo nuomos teisė ar jame esantys statiniai ar įrenginiai yra įkeisti, jeigu atitinkami areštai ir (ar) įkeitimai (hipoteka) sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo dieną įregistruoti viešuosiuose registruose.

131. Teritorinis padalinys, pranešdamas žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) naudotojui bei Taisyklių 13.1, 13.2 punktuose nurodytiems asmenims apie Nacionalinės žemės tarnybos vadovo priimtą sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, kartu informuoja, kad visi su šios procedūros vykdymu ir įgyvendinimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS, ir paaiškina apie elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimų sekimo galimybes.

Papildyta punktu:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

14. Teritorinis padalinys, Nacionalinės žemės tarnybos vadovui priėmus sprendimą nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo praneša apie jį suinteresuotai institucijai (išskyrus tuos atvejus, kai Nacionalinė žemės tarnyba yra žemės paėmimu suinteresuota institucija), o suinteresuota institucija per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, praneša apie šį sprendimą žemės sklypo, kurį paimti visuomenės poreikiams prašė suinteresuota institucija, savininkui ir (ar) naudotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

15. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas ir skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

 

III. VISUOMENĖS POREIKIAMS PAIMAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ VERTINIMAS

 

16. Visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo ir jame esančių statinių ir (ar) įrenginių (jeigu žemės sklypas užstatytas) rinkos vertė ir savininko ir (ar) naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsniu ir Taisyklėmis.

17. Paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas vertinamas lyginamuoju metodu Turto ir verslo vertinimo metodikos (toliau – Turto vertinimo metodika), patvirtintos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 (Žin., 2012, Nr. 50-2502), nustatyta tvarka, vadovaujantis šiais reikalavimais:

17.1. Lyginamųjų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas, ūkinės veiklos apribojimai, taip pat išsidėstymas gyvenamųjų teritorijų, rekreacinių objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų atžvilgiu turi atitikti vertinamą žemės sklypą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

17.2. Lyginamieji objektai parenkami iš tos pačios kaip paimamas žemės sklypas žemės verčių zonos, nurodytos žemės verčių zonų žemėlapiuose, parengtuose ir patvirtintuose pagal Masinio žemės vertinimo taisykles. Jeigu atitinkamoje žemės verčių zonoje nepakanka lyginamųjų objektų, lyginamos kitų tokių pat ar panašių ir artimiausiai vertinamo objekto esančių objektų sandorių kainos. Vertinamojo ir lyginamojo objektų skirtumai įvertinami Turto vertinimo metodikoje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 19, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 6-218 (2013-01-17), i. k. 1131100NUTA00000019

 

17.3. Kai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais rengiamas projektas, Taisyklių 17.2 punkte nurodyti lyginamieji objektai visų pirma turi būti parenkami iš projekto teritorijoje esančių žemės sklypų. Kai projekto teritorijoje nepakanka lyginamųjų objektų arba Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais projektas nerengiamas, Taisyklių 17.2 punkte nurodyti lyginamieji objektai visų pirma turi būti parenkami iš žemės sklypų, esančių detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente suplanuotoje teritorijoje (jeigu detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente suplanuota tik visuomenės poreikiams paimama teritorija) arba detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente suplanuotos teritorijos dalyje (jeigu detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente suplanuota ne tik visuomenės poreikiams paimama teritorija, bet ir kitos teritorijos), kurią numatoma paimti visuomenės poreikiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

17.4. Vertinant miškų ūkio paskirties žemės sklypus ir miško žemės naudmenas, kurios yra kituose, ne miškų ūkio paskirties, žemės sklypuose, Taisyklių 17.2 ir (ar) 17.3 punktuose nurodyti lyginamieji objektai visų pirma parenkami atsižvelgiant į vertinamo žemės sklypo miško medyną.

17.5. Visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas privalo būti vertinamas pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, numatytus, iki Nekilnojamojo turto registre padaroma žyma apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, neatsižvelgiant į teritorijų planavimo ar plėtros dokumentuose, koncepcijose, planuose ar kituose dokumentuose nustatytas ar jų nulemtas vertinamo žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ar pobūdžio keitimo galimybes.

18. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas statiniais ar įrenginiais užstatomas ar užstatytas žemės sklypas, už jau pastatytus ar statomus žemės sklype asmenims nuosavybės teise priklausančius statinius turi būti atlyginama pinigais pagal rinkos vertę, o turto vertinimo metodas parenkamas pagal Turto vertinimo metodiką, atsižvelgiant į pastatų (statinių) pagrindinę naudojimo paskirtį. Vertinimo metodo parinkimo motyvai ir pagrįstumas turi būti nurodyti vertinimo ataskaitoje.

19. Apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, jame esančių statinių ir įrenginių rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama į žemės sklypų, statinių ir įrenginių, kurie patenka į tą pačią žemės verčių zoną žemės verčių zonų žemėlapiuose, parengtuose ir patvirtintuose pagal Masinio žemės vertinimo taisykles, sandoriuose, sudarytuose nuo teritorijų planavimo dokumento, nurodyto Taisyklių 6.1 punkte, patvirtinimo iki turto vertinimo ataskaitos parengimo, nurodytų tokių nekilnojamųjų daiktų kainų pokytį. Nekilnojamųjų daiktų kainų pokytis turi būti nurodytas turto vertinimo ataskaitoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 19, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 6-218 (2013-01-17), i. k. 1131100NUTA00000019

 

20. Visuomenės poreikiams paimamame žemės sklype esančių želdinių vertė apskaičiuojama vadovaujantis tų metų, kuriais atliekamas vertinimas, biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinėmis kainomis, patvirtintomis žemės ūkio ministro įsakymu, ir Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907). Už šiuos želdinius papildomai atlyginama tik tuo atveju, kai į jų vertę neatsižvelgta Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo rinkos vertę.

21. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar apribojimu, nustatomi atsižvelgiant į ūkinės komercinės veiklos pajamas ir su turto naudojimu susijusias išlaidas.

22. Kiek lėšų įdėta į žemės ūkio produkcijos ir miško auginimą, nustatoma atsižvelgiant į pinigų sumą, kurios reikėtų tokių pat savybių žemės ūkio produkcijai ir miškui užauginti.

23. Kiek negauta derliaus, nustatoma atsižvelgiant į pinigų sumą, kurią žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas būtų gavęs (įvertinus derliaus auginimo išlaidas) už užaugintą derlių, jeigu konkretus žemės sklypas (žemės sklypo dalis) nebūtų paimtas visuomenės poreikiams.

24. Už Taisyklių 21–23 punktuose nurodytus ir kitus savininko ir (ar) naudotojo nuostolius, patirtus dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, papildomai atlyginama tik tuo atveju, kai į šių nuostolių dydį neatsižvelgta Taisyklių nustatyta tvarka apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo ir jame esančių statinių ir (ar) įrenginių (jeigu žemės sklypas užstatytas) rinkos vertę.

25. Suteikiamo nuosavybėn žemės sklypo rinkos vertė nustatoma tokiu pat vertinimo metodu kaip visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, tačiau taikomi tik Taisyklių 17.1–17.4 punktuose nurodyti reikalavimai.

26. Už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą Nacionalinės žemės tarnybos vadovas gali suteikti nuosavybėn žemės sklypą, kuris ribojasi su paimamu privačios žemės sklypu, tik iš laisvos valstybinės žemės fondo žemės, kurios pagal galiojančius ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentus nenumatyta naudoti visuomenės poreikiams ar piliečių nuosavybės teisėms į žemę atkurti ir (arba) kuri neįtraukta į rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto teritoriją.

27. Maksimalus suteikiamo nuosavybėn žemės sklypo dydis nustatomas suformuojant tokio dydžio žemės sklypą, kurio vertė neviršytų paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo vertės. Mieste suteikiamas žemės sklypas negali būti didesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarime Nr. 920 „Dėl naujų žemės sklypų dydžių miestuose patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 67-1956; 2010, Nr. 40-1904). Mažiausias mieste suteikiamas žemės sklypas – 0,04 hektaro, kaimo gyvenamojoje vietovėje – 0,1 hektaro.

Jeigu keli paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų savininkai pageidauja, kad už paimamą visuomenės poreikiams žemę būtų suteikiamas nuosavybėn žemės sklypas, tačiau laisvos valstybinės žemės ploto, kuris ribojasi su paimamais žemės sklypais, neužtenka, kiekvienam paimamos žemės savininkui suteikiamo nuosavybėn žemės sklypo dydis nustatomas proporcingai paimamo žemės sklypo vertei, tuo atveju suteikiamas nuosavybėn žemės sklypas negali būti didesnis už šiame punkte nurodyto maksimalaus dydžio suteikiamą nuosavybėn žemės sklypą.

 

IV. SPRENDIMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PRIĖMIMAS

 

28. Sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams priimamas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

29. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams nurodoma:

29.1. žemės paėmimo visuomenės poreikiams tikslai;

29.2. kiekvieno paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo rinkos vertė, nurodyta turto vertinimo ataskaitoje;

29.3. su žemės sklypo paėmimu visuomenės poreikiams susijusių nuostolių dydis;

29.4. visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo kadastro duomenys (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas, plotas, kadastro numeris, adresas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

29.5. žemės savininko ir (ar) kito žemės naudotojo, iš kurių žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams arba su kuriais prieš terminą bus nutraukiama valstybinės žemės panaudos ar nuomos sutartis, vardas, pavardė arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas;

29.6. žemės sklypo savininko ir (ar) naudotojo kreditoriaus, inicijavusio turto areštą, ir (ar) turto areštą taikiusio asmens, taip pat kreditorių, kurių naudai žemės sklypas, jo nuomos teisė ar jame esantys statiniai ar įrenginiai yra įkeisti, jeigu atitinkami areštai ir (ar) įkeitimai (hipoteka) sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo dieną įregistruoti viešuosiuose registruose, vardas, pavardė arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas;

29.7. atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą būdas;

29.8. suteikiamo nuosavybėn žemės sklypo kadastro duomenys, jeigu atlyginimo būdas – žemės sklypo, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, suteikimas.

30. Jeigu žemės savininkas ir (ar) kitas žemės naudotojas susitaria su suinteresuota institucija ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio 2–5 dalyse nustatyta tvarka sudaro žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją sutartį, į Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams įrašomi šioje sutartyje nurodyti atlyginimo būdas, dydis ir su žemės paėmimu susijusių nuostolių dydis.

31. Jeigu sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams priimamas remiantis žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją sutartimi, šios sutarties kopija pridedama prie Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams.

32. Teritorinis padalinys, Nacionalinės žemės tarnybos vadovui priėmus sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams, atlieka veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje.

33. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, žemės sklypo nuomos teisė, jame esantys statiniai ir įrenginiai yra įkeisti ir siekiant panaikinti įkeitimą (hipoteką) su kreditoriumi sudarytas susitarimas dėl įkeitimo (hipotekos) panaikinimo, suinteresuota institucija su kreditoriumi atsiskaito susitarime nustatyta tvarka ir terminais. Kreditorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo suinteresuotos institucijos įsipareigojimų pagal susitarimą įvykdymo privalo pateikti Hipotekos registro tvarkytojui prašymą hipoteką išregistruoti Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 1246 (Žin., 2001, Nr. 90-3173), nustatyta tvarka.

34. Jeigu visuomenės poreikiams turi būti paimamas ne visas žemės sklypas ir jame esantys statiniai ir (ar) įrenginiai (jeigu žemės sklypas užstatytas), o tik dalis nurodyto nekilnojamojo turto, tas nekilnojamasis turtas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims ir:

34.1. sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybes teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu tvarkos nustatymo, kuris patvirtintas notaro ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir kuriame nurodytos kiekvienam bendraturčiui priklausančios konkrečios nekilnojamojo turto dalys, – bendraturčiams atlygintinų nuostolių dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į nekilnojamojo turto dalių, kurios paimamos visuomenės poreikiams iš kiekvieno bendraturčio, dydį;

34.2. nenustatyta naudojimosi žemės sklypu ir jame esančiais statiniais ir (ar) įrenginiais (jeigu žemės sklypas užstatytas) tvarka, – už visuomenės poreikiams paimamo nekilnojamojo turto dalį kiekvienam bendraturčiui atlyginama proporcingai jam priklausančios bendrosios nuosavybės dalies, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, dydžiui;

34.3. neįmanoma atskirti bendraturčiams priklausančio turto dalių vienos nuo kitos nepadarius šiam turtui žalos (atidalijama žemės sklypo, statinio ir (ar) įrenginio dalis negalės būti naudojama kaip atskiras daiktas ir (ar) pagal nustatytą iki paėmimo visuomenės poreikiams pagrindinę žemės, statinių ar inžinerinių įrenginių naudojimo paskirtį ir panašiai), – visuomenės poreikiams turi būti paimamas visas žemės sklypas ir jame esantys statiniai ir (ar) įrenginiai (jeigu žemės sklypas užstatytas).

35. Jeigu žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją sutartis nesudaroma, laikoma, kad tarp suinteresuotos institucijos ir žemės savininko ir (ar) kito žemės naudotojo yra ginčas, kuris turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 235, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 28-1322 (2011-03-05), i. k. 1111100NUTA00000235

Nr. 1094, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5419 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001094

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 604
redakcija)

 

 

žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus suteiktinų valstybinės žemės sklypų formavimą ir suteikimą, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų (toliau – projektai) turinį, jų rengimą, derinimą, tvirtinimą ir įgyvendinimą.

2. Projektai yra žemėtvarkos planavimo dokumentai, priskiriami žemės valdos projektams, kurie rengiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtų ir patvirtintų detaliųjų planų ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, nurodytų Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių 6.1 papunktyje, sprendinių pagrindu.

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Projekto bylos dokumentų, kurie pagal Taisykles turi būti rengiami, tačiau rengiami ne ŽPDRIS, skaitmenines kopijas į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių dokumentų parengimo ar priėmimo (patvirtinimo), jeigu parengtas dokumentas turi būti priimamas (patvirtinamas), įkelia jų rengėjai, jeigu Taisyklėse arba Taisyklių 3 punkte nurodytose darbų sutartyse nenustatyta kitaip.

Kai projekte numatoma paimti visuomenės poreikiams žemė ir (ar) šioje žemėje esantys statiniai (pastatai) yra susiję su įslaptinta informacija pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, projektas rengiamas ne ŽPDRIS ir Taisyklėse nurodytos projekto viešinimo procedūros neatliekamos.

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodyti darbai, neatlikti rengiant detalųjį planą ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, atliekami rengiant projektą. Jeigu paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas ir po žemės sklypo dalies, reikalingos visuomenės poreikiams, atidalijimo ar padalijimo liekantis (-ys) žemės sklypas (-ai) suprojektuotas (-i) detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente, vietoj projekto Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Kadastro nuostatai), nustatyta tvarka rengiami žemės sklypų planai su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – žemės sklypų planai) ir parengiama paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo (ar jo dalies) vertinimo ataskaita (toliau – turto vertinimo ataskaita) bei pažyma apie nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydį. Šių darbų atlikimą savo lėšomis organizuoja Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklėse nurodytos suinteresuotos institucijos. Suinteresuotos institucijos žemės sklypų kadastro duomenų bylų, vertinimo ataskaitų ir (ar) pažymų apie nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydį skaitmenines kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo suinteresuotai institucijai įkelia į ŽPDRIS.

Jeigu paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka buvo parengtas ir po paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo detaliojo plano ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo šio žemės sklypo kadastro duomenys nepasikeitė, papildomas žemės sklypo planas nerengiamas.

Žemės sklypų planų ar projekto rengėjas parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Turto vertinimo ataskaita rengiama pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio ir Taisyklių 11.6 papunkčio reikalavimus.

Suinteresuota institucija užpildo su projekto rengėju sudarytos projekto rengimo ir įgyvendinimo darbų sutarties ar su žemės sklypų planų rengėju sudarytos žemės sklypų planų rengimo darbų sutarties ŽPDRIS nurodytus metaduomenis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sutarčių pasirašymo.

4. Projekto rengimą ir įgyvendinimą savo lėšomis organizuoja Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklėse nurodytos suinteresuotos institucijos.

5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovui priėmus sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais žemės paėmimu suinteresuotai valstybės institucijai ar savivaldybės, kurios taryba pateikė prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, administracijos direktoriui (toliau – projekto organizatorius) per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau – teritorinis padalinys) išduoda projekto rengimo reikalavimų (toliau – reikalavimai) sąrašą. Reikalavimų sąraše nurodomi projektą derinantys asmenys ir institucijos. Kai teritorinio padalinio specialistas (valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį), atsakingas už reikalavimų sąrašo išdavimą, neturi visų duomenų, kurių reikia reikalavimų sąrašui parengti, pagal jo pateiktas paraiškas (Taisyklių 1 priedas) per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo reikalavimus turi nustatyti ir pažymą apie nustatytus reikalavimus (Taisyklių 2 priedas) išduoti:

5.1. savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

5.2. Taisyklių 5.1 papunktyje nenurodytas kitas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnyje nurodytas valstybinės žemės patikėtinis, kai projekto teritorija ar jos dalis yra jo patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje (išskyrus atvejus, kai Nacionalinė žemės tarnyba yra projekto organizatorė);

5.3. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kai projekto teritorijoje ar jos dalyje yra ištyrinėtų naudingųjų iškasenų telkinių;

5.4. valstybinio parko, valstybinio rezervato ar biosferos rezervato direkcija (toliau – direkcija), kai projekto teritorija ar jos dalis yra valstybiniame parke, valstybinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ar biosferos rezervate, arba paskirta atsakinga direkcija (pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimu nustatytą šių saugomų teritorijų priskyrimą direkcijoms), kai projekto teritorija ar jos dalis yra valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atkuriamajame ar genetiniame sklype arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje;

5.5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, kai projekto teritorija ar jos dalis yra kultūros paveldo objektų ar vietovių, kurie nėra paskelbti saugomais savivaldybės, teritorijose ar jų apsaugos zonose;

5.6. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ar Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, kai projekto teritorija ar jos dalis atitinkamai yra Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos tarnybos saugomų objektų apsaugos zonoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 685, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13892

 

5.7. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai projekto teritorija ar jos dalis yra:

5.7.1. pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos – 500 metrų pločio juostoje į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

5.7.2. pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos – 300 metrų pločio juostoje į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

5.7.3. valstybės sienos apsaugos zonoje;

5.7.4. miestų ir miestelių teritorijose 100 metrų pločio juostoje, kitose teritorijose – 300 metrų pločio juostoje nuo valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių;

5.8. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai pagal projektą nustatomos sanitarinės apsaugos zonos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 294, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06730

 

5.9. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, jeigu projektas rengiamas žemės sklype (-uose), besiribojančiame (-iuose) su valstybinės reikšmės keliu;

5.10. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, jeigu projektas rengiamas žemės sklype (-uose), besiribojančiame (-iuose) su viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimama valstybine žeme, kuri perduota valdyti, naudotis ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui.

6. Jeigu pažyma apie nustatytus reikalavimus per Taisyklių 5 punkte nustatytą terminą nebuvo išduota ir nepateikiamas motyvuotas atsakymas apie jos neišdavimo priežastis, teritorinis padalinys šią informaciją nurodo reikalavimų sąraše. Nepriklausomai nuo to, ar institucija, į kurią teritorinis padalinys kreipėsi dėl pažymos apie nustatytus reikalavimus išdavimo, nustatė reikalavimus, išduodamas pažymą apie juos, ar jų nenustatė, ji dalyvauja derinant projektą.

7. Projekto rengimo procesą sudaro:

7.1. projekto parengiamasis etapas;

7.2. projekto rengimo etapas;

7.3. projekto baigiamasis etapas (projekto sprendinių teikimas visuomenei susipažinti, projekto derinimas, tikrinimas, tvirtinimas).

 

II SKYRIUS

PROJEKTO PARENGIAMASIS ETAPAS

 

8. Projekto organizatorius:

8.1. nustato projekto tikslus ir uždavinius;

8.2. viešai informuoja visuomenę, paskelbdamas vietiniame laikraštyje (jeigu toks leidžiamas) arba regioniniame laikraštyje (skelbimo laikraštyje skaitmeninę kopiją projekto organizatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio skelbimo paskelbimo laikraštyje įkelia į ŽPDRIS), ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos, savivaldybės ir projekto organizatoriaus interneto svetainėse apie projekto rengimo pradžią ir jo tikslus. Skelbime apie projekto rengimo pradžią nurodoma, kad su projekto rengimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS, taip pat nurodomas ŽPDRIS interneto tinklalapio adresas;

8.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktam projekto rengėjui, su kuriuo sudaryta projekto rengimo darbų sutartis, per ŽPDRIS pateikia:

8.3.1. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo įsakymo, kuriuo įforminamas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, skaitmeninę kopiją;

8.3.2. dokumentų, nurodytų Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių 6 punkte, skaitmenines kopijas;

8.3.3. reikalavimų sąrašo skaitmeninę kopiją;

8.3.4. projekto teritorijos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio su jame pažymėtomis žemės sklypų ribomis skaitmeninę kopiją.

9. Jeigu projekto organizatorius neturi visų duomenų, kurių reikia projektui rengti, juos parengti (gauti) numatoma projekto rengimo darbų sutartyje.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS

 

10. Projekto sprendinių brėžinys rengiamas naudojant naujausią kartografinę medžiagą:

10.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 arba M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT;

10.2. Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis.

Kartografinė medžiaga teikiama Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto sprendinių brėžinys, kuriame projekto sprendiniai žymimi sutartiniais ženklais vadovaujantis Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacija, tvirtinama Nacionalinės žemės tarnybos vadovo, rengiamas skaitmenine forma per ŽPDRIS M 1:1 000, M 1:2 000, M 1:5 000 ar M 1:10 000. Mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į projektuojamos teritorijos dydį ir galimybes projekto sprendinių brėžinyje aiškiai pažymėti visus projekto sprendinius.

11. Projekto rengėjas, gavęs iš projekto organizatoriaus Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įsigijęs kartografinę medžiagą, prieš rengdamas projekto sprendinių brėžinį:

11.1. kartografinėje medžiagoje, kurioje bus rengiamas projekto sprendinių brėžinys, patikslina pakitusias žemės sklypų (viso žemės sklypo ar jo dalies), kuriuos numatoma paimti visuomenės poreikiams, žemės naudmenas ir jų kontūrų ribas;

11.2. pagal Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pateiktą informaciją, nurodytą Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių 4 punkte, parengia nekilnojamojo turto objektų, esančių visuomenės poreikiams paimamame žemės sklype, už kuriuos reikės atlyginti, sąrašą, nurodydamas šių objektų savininkus ar kitus naudotojus, nebaigtos gamybos darbus, ir parengia jų aprašymus;

11.3. pagal Kadastro nuostatus atlieka žemės sklypų, kurie visi ar kurių dalis bus paimami visuomenės poreikiams, kadastrinius matavimus, nustatydamas jų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, jeigu šie matavimai nebuvo atlikti;

11.4. jeigu visuomenės poreikiams paimama dalis žemės sklypo, nustato paimamos visuomenės poreikiams žemės sklypo dalies ribas, kad nustatytų paimamos visuomenės poreikiams žemės plotą;

11.5. kartu su projekto organizatoriumi ir žemės savininku ar kitu naudotoju aptaria atlyginimo už paimamą žemės sklypą būdą ir dydį, taip pat nuostolius, patirtus dėl žemės sklypo ir ant jo statomų ar jau pastatytų statinių, žemės sklype esančių sodinių paėmimo visuomenės poreikiams, ir kitus nuostolius (toliau – nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams), žemės sklypų dalių, likusių nuo paimtųjų visuomenės poreikiams, pertvarkymo galimybes;

11.6. parengia turto vertinimo ataskaitą. Turto vertinimo ataskaita turi būti parengta prieš parengiant projekto sprendinius. Nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių reikalavimus.

12. Projekto rengėjas, rengdamas projektą:

12.1. projekto sprendinių brėžinyje:

12.1.1. nubraižo žemės sklypų, esančių projekto teritorijoje, ribas pagal atliktus kadastrinius matavimus ir įrašo šių žemės sklypų unikalius numerius;

12.1.2. nubraižo paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų ar jų dalių, jeigu visuomenės poreikiams paimamos tik žemės sklypo dalys, ribas;

12.1.3. jeigu visuomenės poreikiams paimamos tik žemės sklypų dalys, nubraižo žemės sklypų dalių, liksiančių nuo paimtųjų visuomenės poreikiams, ribas;

12.1.4. nustato žemės sklypo, kuris bus naudojamas visuomenės poreikiams, ribas, jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas nesuprojektuotas detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente;

12.1.5. pertvarko (sujungia, padalija, perdalija, atidalija), kaip aptarta su žemės savininkais ar kitais žemės naudotojais, tas žemės sklypo dalis, kurių nenumatoma paimti visuomenės poreikiams, taip pat projektuoja kelius, numato melioracijos sistemų pertvarkymą, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą arba pakeitimą, suprojektuoja siūlomus servitutus;

12.1.6. suprojektuoja suteikiamus nuosavybėn žemės sklypus;

12.2. numato žemės sklypų, nurodytų Taisyklių 12.1.4 papunktyje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

13. Projekto organizatorius parengia žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją sutarties projektą ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikia šį projektą žemės savininkui ir (ar) naudotojui kartu su raštu, kuriame nurodo, kad apie tai, ar sutinka arba nesutinka sudaryti šią sutartį, žemės savininkas ir (ar) naudotojas per Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą privalo raštu (šio rašto skaitmeninę kopiją projekto organizatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo įkelia į ŽPDRIS) informuoti projekto organizatorių.

14. Jeigu žemės savininkas nesutinka, kad jam būtų suteiktas nuosavybėn siūlomas žemės sklypas, arba nesutinka su formuojamo suteikiamo nuosavybėn žemės sklypo dydžiu ir (ar) ribomis, suteikiamo nuosavybėn žemės sklypo formavimo procedūra nutraukiama. Jeigu žemės savininkas sutinka, kad jam už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą būtų atlyginama pinigais, sudaroma žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją sutartis.

15. Kai projekto teritorija ribojasi su rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano teritorija, projekto sprendiniai turi būti derinami su žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendiniais.

16. Projekto rengėjo parengtame aiškinamajame rašte pateikiama informacija (duomenys) apie projekto teritorijos būklę, projekto sprendinius, probleminių situacijų analizė ir kita informacija, susijusi su projekto rengimu. Parengiama ir suvestinė lentelė, kurioje nurodomi žemės sklypų savininkai ar kiti žemės naudotojai, iš jų paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypo (ar jo dalies) plotas, šiam žemės sklypui taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, bei kiti apribojimai, atlyginimo būdas, žemės sklypo (ar jo dalies) vertė, nurodyta projekte esančioje turto vertinimo ataskaitoje, ir nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydis. Jeigu visuomenės poreikiams paimama tik dalis žemės sklypo, suvestinėje lentelėje taip pat nurodomas ir žemės sklypo, kuris liks nuo paimtosios visuomenės poreikiams žemės dalies, plotas, šiam žemės sklypui taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343, bei kiti apribojimai.

 

IV SKYRIUS

projekto BAIGIAMASIS ETAPAS

 

17. Projekto organizatorius parengtą projektą teikia visuomenei susipažinti. Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos, savivaldybės ir projekto organizatoriaus interneto svetainėse (pateikiant visą informaciją arba nuorodą prie skelbimo ŽPDRIS). Susipažinti su parengto projekto sprendiniais skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu arba ŽPDRIS priemonėmis.

Projekto organizatorius viešo susipažinimo su projekto sprendiniais metu gautus pasiūlymus išnagrinėja ir ŽPDRIS priemonėmis (jeigu pasiūlymas gautas per ŽPDRIS) arba raštu (jeigu pasiūlymas gautas raštu) atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo laikotarpio, per kurį asmenys gali susipažinti su projekto sprendiniais, pabaigos.

Projekto organizatorius ne per ŽPDRIS pateiktus pasiūlymus ir jo parengtus atsakymus pasiūlymus pateikusiems asmenims ne vėliau kaip kitą darbo dieną įkelia į ŽPDRIS.

Projekto organizatorius, priėmęs sprendimą dėl pritarimo pasiūlymams, raštu paveda projekto rengėjui ištaisyti projektą pagal gautus pasiūlymus.

18. Parengtas ir Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka visuomenei susipažinti teiktas bei su projekto organizatoriumi suderintas projektas teikiamas derinti institucijoms, nurodytoms reikalavimų sąraše, ir teritoriniam padaliniui, kai projekto organizatorius nėra Nacionalinė žemės tarnyba.

19. Projekto organizatoriaus pateiktą derinti projektą Taisyklių 18 punkte nurodytos institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo suderinti projektą gavimo suderina, pateikdamos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens raštą apie projekto suderinimą. Jeigu projektą derinančios institucijos pagal teisės aktų joms nustatytą kompetenciją turi pastabų dėl projekto sprendinių, jos pateikia motyvuotą atsisakymą dėl projekto nederinimo, kuriame nurodo, kurie reikalavimai neįvykdyti, taip pat kurie konkretūs įstatymų ir kitų teisės aktų straipsniai ir nuostatos pažeisti ar draudžia nurodytąją veiklą.

20. Institucijai nepareiškus pastabų dėl projekto per 5 darbo dienas nuo prašymo suderinti projektą gavimo, laikoma, kad ji pastabų neturėjo ir projektą suderino.

21. Projekto organizatorius suderintą projektą pateikia tikrinti Nacionalinei žemės tarnybai. Nacionalinė žemės tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina projekto rengimo, viešinimo bei derinimo procedūrų ir projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl projekto tvirtinimo (netvirtinimo) tikslingumo.

22. Projekto organizatorius, gavęs Nacionalinės žemės tarnybos teigiamą išvadą dėl šio projekto tvirtinimo tikslingumo, projektą teikia tvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui arba jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui.

23. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas per 15 darbo dienų nuo projekto gavimo priima įsakymą patvirtinti projektą ir praneša apie šio įsakymo priėmimą projekto organizatoriui.

24. Projekto organizatorius, gavęs Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo pranešimą apie patvirtintą projektą, per 10 darbo dienų paskelbia apie projekto patvirtinimą ŽPDRIS, vietiniame laikraštyje (jeigu toks leidžiamas) arba regioniniame laikraštyje (skelbimo laikraštyje skaitmeninę kopiją projekto organizatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo paskelbimo laikraštyje įkelia į ŽPDRIS). Kartu su skelbimu apie projekto patvirtinimą ŽPDRIS skelbiamas ir sprendimas dėl projekto patvirtinimo, o skelbime apie projekto patvirtinimą laikraštyje nurodoma, kad su sprendimu patvirtinti projektą galima susipažinti ŽPDRIS.

25. Patvirtintas projektas galioja neterminuotai.

26. Projekto bylą sudaro šie dokumentai:

26.1. projekto organizatoriaus teritoriniam padaliniui pateiktas prašymas paimti žemę visuomenės poreikiams;

26.2. projekto aiškinamasis raštas;

26.3. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą;

26.4. reikalavimų sąrašas;

26.5. dokumentai, patvirtinantys projekto rengimo pradžios ir jo tikslų paskelbimą vietiniame laikraštyje (jeigu toks leidžiamas) arba regioniniame laikraštyje, Nacionalinės žemės tarnybos, savivaldybės ir projekto organizatoriaus institucijos interneto svetainėse, taip pat dokumentai, patvirtinantys projekto patvirtinimo paskelbimą vietiniame laikraštyje (jeigu toks leidžiamas) arba regioniniame laikraštyje;

26.6. projekto teritorijos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis su jame pažymėtomis žemės sklypų ribomis;

26.7. dokumentai, nurodyti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių 6 punkte;

26.8. žemės sklypų savininkų ar kitų naudotojų ir projekto organizatoriaus sudarytos sutartys;

26.9. visuomenės supažindinimo su projekto sprendiniais metu gauti asmenų pasiūlymai, projekto organizatoriaus atsakymai pasiūlymus pateikusiems asmenims ir projekto derinimo dokumentai;

26.10. turto vertinimo ataskaitų bylos;

26.11. Nacionalinės žemės tarnybos išvada dėl projekto tvirtinimo (netvirtinimo) tikslingumo;

26.12. projekto sprendinių brėžinys (brėžiniai);

26.13. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas patvirtinti projektą.

27. Projekto bylos ir kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję dokumentai (jų skaitmeninės kopijos), parengti ŽPDRIS ir (ar) pateikti per ŽPDRIS, saugomi skaitmenine forma ŽPDRIS. Dokumentų, kurių skaitmeninės kopijos įkeltos į ŽPDRIS, originalai saugomi jų sudarytojų ir (ar) gavėjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

Projekto įgyvendinimas

 

28. Nacionalinės žemės tarnybos vadovui arba jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui patvirtinus projektą, projekto rengėjas:

28.1. paženklina vietovėje pagal patvirtintą projektą suformuotus žemės sklypus, atlikdamas šių žemės sklypų kadastrinius matavimus, nustatant jų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, parengia ir suderina kiekvieno žemės sklypo kadastro duomenų bylą pagal Kadastro nuostatus. Kai Taisyklių 11.4 papunktyje nurodytos žemės sklypo dalies ir nuo šiame papunktyje nurodytos žemės dalies liksiančios žemės sklypo dalies ribos buvo paženklintos pagal Kadastro nuostatus atliktus kadastrinius matavimus, nustatant jų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, ir jų ribos, plotai ir kiti kadastrinių matavimų metu nustatyti kadastro duomenys sutampa su pagal projektą suformuotų žemės sklypų ribomis, plotais ir kitais kadastro duomenimis, šiems žemės sklypams kadastriniai matavimai pakartotinai neatliekami;

28.2. pateikia projekto organizatoriui žemės sklypų kadastro duomenų bylas.

29. Kadastro duomenų byla formuojama laikantis Kadastro nuostatų, o šiose bylose esančių žemės sklypų planų, kadastro duomenų formų ir ribų paženklinimo–parodymo aktų skaitmenines kopijas projekto rengėjas įkelia į ŽPDRIS.

30. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, vadovaudamasis projekte patvirtintais sprendiniais, teisės aktų, reglamentuojančių žemės sklypų kadastro duomenų nustatymą ir kadastro duomenų bylos tikrinimą bei sprendimų patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis priėmimą, nustatyta tvarka ir terminais, patikrinęs kadastro duomenų bylą, priima sprendimą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis ar suformuoti žemės sklypą ir patvirtinti jo kadastro duomenis (sprendimo skaitmeninė kopija įkeliama į ŽPDRIS). Savininkui ir (ar) kitam naudotojui apie šį sprendimą pranešama Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka. Pranešimo išsiuntimą registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją Nacionalinė žemės tarnyba įkelia į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo išsiuntimo.

31. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis ar suformuoti žemės sklypą ir patvirtinti jo kadastro duomenis teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią savininkui ir (ar) kitam naudotojui pranešta apie šį sprendimą, pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui prašymą įrašyti pagal šį sprendimą pakeistus žemės sklypo kadastro duomenis arba įregistruoti pagal šį sprendimą suformuotus žemės sklypus ir įrašyti jų kadastro duomenis.

32. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas per 20 darbo dienų nuo pakeistų žemės sklypo kadastro duomenų įrašymo arba po pertvarkymo suformuotų žemės sklypų įregistravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre priima sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams. Nacionalinė žemės tarnyba sprendimo paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams skaitmeninę kopiją įkelia į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 235, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 28-1322 (2011-03-05), i. k. 1111100NUTA00000235

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

 

 

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams

projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojas)

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo duomenys)

 

___________________________________

(adresatas)

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO RENGIMO REIKALAVIMUS

 

______________ Nr. ______________________________

(prašymo data)                                    (dokumento registracijos numeris)

 

 

1. Projektuojamas žemės sklypas (teritorija): ________________________________________

(adresas, kadastro Nr., plotas skaičiais (0,0001 hektaro tikslumu)

___________________________________________________________________________

 

2. Projekto rengimo tikslai: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

______________________                                          _______________                   _____________________

(pareigų pavadinimas)                                                                     (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

 

 

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams

projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojas)

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo duomenys*)

 

___________________________________                                             Į ____________ Nr. _

(adresatas*)                                                                                                                                                  (gauto dokumento nuoroda*)

 

 

PAŽYMA

APIE NUSTATYTUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO RENGIMO REIKALAVIMUS

 

20____ m. ____________________ d. Nr. ________

 

________________________

(dokumento sudarymo vieta**)

 

 

1. Projektuojamas žemės sklypas (teritorija): ________________________________________

(adresas, kadastro Nr., plotas skaičiais (0,0001 hektaro tikslumu)

___________________________________________________________________________

 

2. Projekto rengimo tikslai: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Projektuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

1) bendrųjų planų: ____________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios projektą, pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

___________________________________________________________________________

2) detaliųjų planų: ____________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios projektą, pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

___________________________________________________________________________

3) specialiojo teritorijų planavimo dokumentų: ________________________________________

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios projektą,

______________________________________________________________________________

pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

4. Projektuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių žemės valdos projektų sprendiniai:             

(dokumento pavadinimas, institucijos, patvirtinusios projektą, pavadinimas, patvirtinimo data, Nr.)

 

5. Kiti projekto rengimo reikalavimai:

1) _________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________

 

6. Projekto rengimo reikalavimai galioja viso projekto rengimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ar žemės valdos projektams, bet ne ilgiau kaip:                  

(nurodomas projekto rengimo reikalavimų galiojimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 metai)

 

PRIDEDAMA:

1) _________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________

 

 

 

______________________                                          ________________                                        _________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                                                        (vardas, pavardė)

 

 

* Nurodoma, jeigu siunčiama kitai institucijai.

** Nurodoma, jeigu projekto rengimo reikalavimus rengia projekto organizatorius.

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 235, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 28-1322 (2011-03-05), i. k. 1111100NUTA00000235

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 "Dėl Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1094, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5419 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001094

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 "Dėl Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 19, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 6-218 (2013-01-17), i. k. 1131100NUTA00000019

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 "Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 604, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09480

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 294, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06730

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 685, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13892

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo