Suvestinė redakcija nuo 2011-11-20 iki 2019-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 43-1610, i. k. 1082250ISAK000V-271

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ, GALINČIŲ DIRBTI ĮMONĖSE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 8 d. Nr. V-271

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2007, Nr. 69-2720) 8 straipsnio nuostatomis:

1. Tvirtinu Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. V-271

 

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ, GALINČIŲ DIRBTI ĮMONĖSE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų (toliau – reikalavimai) aprašo paskirtis – nustatyti kvalifikacinius reikalavimus ir kompetenciją sveikatos priežiūros specialistui, einančiam profesinės sveikatos specialisto pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

II. REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITYS

 

2. Reikalavimai taikomi asmenims, įmonėse vykdantiems profesinės sveikatos specialisto funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 69-3307), jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms bei tobulinančioms šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

III. APIBRĖŽIMAI

 

3. Šiame apraše vartojama sąvoka:

Profesinės sveikatos specialistas – sveikatos priežiūros specialistas, turintis aukštąjį medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos išsilavinimą ir atitinkantis nustatytus reikalavimus.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

IV. PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PROFESINĖ KVALIFIKACIJA

 

4. Profesinės sveikatos specialistu gali dirbti:

4.1. darbo medicinos gydytojas;

4.2. medicinos gydytojas;

4.3. visuomenės sveikatos specialistas;

4.4. bendrosios praktikos slaugytojas ar bendruomenės slaugytojas.

4.5. Profesinės sveikatos specialistais gali dirbti 4.1–4.4 punktuose išvardyti asmenys, išklausę profesinės sveikatos priežiūros tema tobulinimo kursus pagal „Profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų programos turinio reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-704 (Žin., 2010, Nr. 97-5036).“

Punkto pakeitimai:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

V. PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTO KOMPETENCIJA

 

5. Profesinės sveikatos specialisto, galinčio dirbti įmonėse, profesinę kompetenciją, kurią jis įgyja baigęs atitinkamas studijas bei nuolat tobulindamas profesinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą, sudaro mokėjimas organizuoti ir užtikrinti įmonės darbuotojų sveikatos priežiūrą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma.

6. Profesinės sveikatos specialistai turi žinoti:

6.1. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas;

6.2. darbo saugos reikalavimus įmonėje ir darbuotojų darbo vietose;

6.3. profesinės rizikos veiksnius ir jų poveikį darbuotojams;

6.4. profesinių ligų kilmę, eigą, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;

6.5. medicinos, profesinių ligų statistikos pagrindus ir profesinės sveikatos rodiklius;

6.6. įmonės darbuotojų dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti darbuotojų sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus.

7. Profesinės sveikatos specialistai turi išmanyti:

7.1. profesinės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo principus;

7.2. profesinės rizikos įvertinimo ir prevencijos pagrindus;

7.3. darbuotojų sveikatos stiprinimo principus ir metodus.

8. Profesinės sveikatos specialistai turi mokėti:

8.1. įvertinti profesinės rizikos veiksnių (cheminių, fizikinių, biologinių, ergonominių, psichosocialinių ir kt.) poveikį darbuotojų sveikatai;

8.2. kartu su kitais specialistais tirti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastis;

8.3. analizuoti ir vertinti privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų rezultatus;

8.4. teikti pirmąją medicinos pagalbą;

8.5. tobulinti įmonės darbo organizavimą ir gerinti darbo kultūrą, kuri sukuria teigiamą socialinę aplinką ir didina darbingumą bei stiprina profesinę sveikatą ir saugą darbe.

9. Profesinės sveikatos specialistai turi gebėti:

9.1. nustatyti profesinės rizikos veiksnius įmonės darbuotojų darbo vietose, organizuoti darbo aplinkos tyrimų atlikimą, bendradarbiaujant su kitais sveikatos priežiūros specialistais;

9.2. konsultuoti darbdavius ir darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais;

9.3. savarankiškai ir pasitelkdami įmonės specialistus bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus);

9.4. vystyti įmonės sveikatos politiką, siekiant kuo geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos standartų;

9.5. naudotis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis;

9.6. bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų, imonių ar organizacijų atstovais darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

10. Neteko galios nuo 2011-11-20

Punkto naikinimas:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin. 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

11. Profesinės sveikatos specialistai, aprašyti 4.1, 4.2 ir 4.4 punktuose, savo darbe vadovaujasi jų teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę reglamentuojančiomis medicinos normomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

VI. ĮGYTOSIOS TEISĖS

 

12. Asmuo laikomas turinčiu profesinės sveikatos specialisto kvalifikaciją, jei jis Lietuvos Respublikoje yra baigęs studijas pagal vieną iš šių studijų programų: gydytojo higienisto, gydytojo higienisto epidemiologo, medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, ir turi atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, tebedirbantis ar dirbęs ne mažiau kaip vienus metus profesinės sveikatos srityje.

13. Užsienyje įgyta 4 punkte nurodytų specialistų profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

12. Neteko galios nuo 2011-11-20

Punkto naikinimas:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin. 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

13. Neteko galios nuo 2011-11-20

Punkto naikinimas:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin. 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

VII. BAIGIAMOJI NUOSTATA

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

 

14. Kvalifikaciniai reikalavimai gali būti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu keičiami atsižvelgiant į naujas Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 "Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo