Suvestinė redakcija nuo 1995-08-10 iki 1995-10-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 44-1084, i. k. 0951100NUTA00000717

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) SIUNTIMO PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS RIBOJIMO

 

1995 m. gegužės 19 d. Nr. 717

Vilnius

 

 

Siekdama griežtinti kai kurių daiktų (prekių), pašto siuntomis siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos, kontrolę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos be leidimų draudžiama, sąrašą;

1.2. daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. fiziniams asmenims, neturintiems ūkio subjekto statuso, gali būti atsiunčiamos neapmokestinamos muitu pašto siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 1 tūkst.litų;

2.4. prekėms, kurios atsiunčiamos ūkio subjektams pašto siuntomis, taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarka;

2.3. pašto siuntas gali gabenti valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ arba ūkio subjektai, įregistruoti Lietuvos Respublikoje, turintys teisę gabenti pašto siuntas ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos išduotą leidimą.

3. Pavesti Ryšių ir informatikos ministerijai kartu su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos iki 1995 m. spalio 1 d. parengti naują pašto siuntų siuntimo tvarką.

4. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                 ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gegužės 19 d. nutarimu

Nr. 717

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS

RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS BE LEIDIMŲ DRAUDŽIAMA

 

1. Radioelektroninė aparatūra ir elektros įrenginiai, kurie veikdami skleidžia (gali skleisti) radijo bangas (gali būti atsiųsti tik turint Valstybinės elektros ryšių inspekcijos leidimą).

2. Policinė ar karinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalistinė technika bei policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonės (gali būti atsiųstos tik turint Vidaus reikalų ministerijos leidimą).

3. Kultūros ir meno vertybės, įskaitant gintaro žaliavą (gali būti išsiųstos tik turint Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą).

4. Spalvotoji dauginimo (kopijavimo) technika (gali būti atsiųsta arba išsiųsta tik turint Vidaus reikalų ministerijos leidimą).

5. Laukiniai gyvūnai (įskaitant jų iškamšas, kiaušinius, kailius), medžioklės bei žūklės trofėjai, taip pat gaminiai iš neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių (gali būti išsiųsti tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą, išduotą jos nustatyta tvarka).

6. Nepramoninės gamybos maisto produktai ir gyvulinės kilmės žaliavos (gali būti atsiųsti arba išsiųsti tik turint Valstybinės veterinarijos tarnybos leidimą ir kokybės sertifikatą).

7. Augalinės kilmės prekės, kurios gali būti užkrečiamųjų ligų sukėlėjos, augalų kenkėjų ir piktžolių platintojos (gali būti atsiųstos arba išsiųstos tik turint Augalų karantino tarnybos leidimą).

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gegužės 19 d. nutarimu

Nr. 717

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS

RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS DRAUDŽIAMA

 

1. Vidaus ir užsienio valiuta, išskyrus tą, kurios reikia Lietuvos banko bei jo įstaigų siunčiamiems ir gaunamiems banknotų bei monetų pavyzdžiams pakeisti (kolekcines ir progines monetas gali siųsti visi Lietuvos Respublikos bankai).

2. Vertybiniai popieriai (pagal Finansų ministerijos patvirtintą sąrašą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1088, 1995-08-03, Žin., 1995, Nr. 65-1623 (1995-08-09), i. k. 0951100NUTA00001088

 

3. Kelionės čekiai (draudžiama siųsti tik paprastomis pašto siuntomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1088, 1995-08-03, Žin., 1995, Nr. 65-1623 (1995-08-09), i. k. 0951100NUTA00001088

 

4. Netaurieji metalai, jų lydiniai, atliekos bei laužas (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 72.01-73.16, 74.01-74.14, 75.01-76.14, 78.01- 81.13).

5. Bižuterija ir juvelyriniai gaminiai, kurių bendra tauriųjų metalų ir brangakmenių bei natūralių perlų masė didesnė kaip 50 g.

6. Narkotinės, psichotropinės, nuodingosios medžiagos ir įtaisai joms vartoti, sprogstamosios, lengvai įsiliepsnojančios, radioaktyviosios ir kitos pavojingos medžiagos.

7. Visų rūšių medžiokliniai ir sportiniai šaunamieji ginklai, arbaletai, pneumatiniai ir koviniai ginklai, numerinės jų dalys, šaudmenys, dujiniai pistoletai, dujiniai balionėliai.

8. Gyvi gyvūnai, išskyrus bites, dėles, šilkverpius, parazitus bei kenksmingųjų vabzdžių naikintojus, skirtus tyrimui, oficialiai pripažintoms institucijoms.

9. Pramoninės gamybos maisto produktai ir gyvulinės kilmės žaliavos (jeigu pažeistas jų pramoninis įpakavimas, pasibaigęs realizavimo laikas, pakitusios organoleptinės savybės).

10. Daiktai (prekės), kuriuos išvežti arba įvežti uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų.

11. Daiktai su nešvankiais ir amoraliais užrašais, atvaizdais.

12. Daiktai, kurių pobūdis ir įpakuotė gali būti pavojingi pašto darbuotojams, kurie gali sutepti ar sugadinti kitas pašto siuntas.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1088, 1995-08-03, Žin., 1995, Nr. 65-1623 (1995-08-09), i. k. 0951100NUTA00001088

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo" dalinio pakeitimo