Suvestinė redakcija nuo 2011-11-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 96-4538, i. k. 11100GKISAK05-V-684

 

LIETUVOS Policijos

generaliniO komisaro

ĮSAKYMAS

 

DĖL ANTSPAUDŲ SAUGOJIMO, APSKAITOS ir SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 20 d. Nr. 5-V-684

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 2053 „Dėl Antspaudų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 134-6367) 1 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 5-V-992, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 139-6568 (2011-11-18), i. k. 11100GKISAK05-V-992

 

1. Tvirtinu Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 657 „Dėl Leidimų užsakyti pagaminti antspaudus su Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbu išdavimo, antspaudų saugojimo, apskaitos, sunaikinimo bei veiklos ataskaitos pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5767).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

L. e. policijos generalinio komisaro pareigas   Algirdas Stončaitis


PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684

 

ANTSPAUDŲ SAUGOJIMO, APSKAITOS IR SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatyme.

3. Aprašo reikalavimai privalomi asmenims, kurie nustatyta tvarka gamina antspaudus (toliau – antspaudų gamintojas), visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems ir naudojantiems antspaudus.

 

II. ANTSPAUDŲ SAUGOJIMAS

 

4. Už antspaudų saugumą iki jų atidavimo antspaudų turėtojams atsako antspaudų gamintojas. Antspaudų gamintojai pagamintus antspaudus laiko prie grindų arba sienų pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine spyna.

5. Antspaudų turėtojai antspaudus saugo taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Rekomenduojama antspaudus laikyti prie grindų arba sienų pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose). Raktus nuo metalinių spintų (seifų) turėtų saugoti komercines, ūkines, finansines ar profesines paslaugas teikiantis fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Už tai, kad nebūtų užsakytas antspaudo su tokiais pačiais rekvizitais pagaminimas, atsako juridinio asmens vadovas ar komercines, ūkines, finansines ar profesines paslaugas teikiantis fizinis ar kitas fizinis asmuo.

 

III. ANTSPAUDŲ APSKAITOS TVARKA

 

6. Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis užsakyti antspaudo pagaminimą, turi kreiptis į antspaudų gamintoją.

7. Antspaudų gamintojas, prieš priimdamas užsakymą pagaminti antspaudą, turi užpildyti laisvos formos užsakymo blanką ir pareikalauti iš juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens ar jo įgalioto asmens (toliau – užsakovas):

7.1. išrašo iš Juridinių asmenų registro su juridinio asmens rekvizitais ar fizinio asmens komercinę, ūkinę, finansinę ar profesinę veiklą įrodančio pažymėjimo;

7.2. užsakovo tapatybę patvirtinančio dokumento, o jei dokumentus pateikia įgalioti asmenys – ir įgaliojimo užsakyti pagaminti ir (ar) atsiimti antspaudus.

8. Antspaudų gamintojas Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtinęs savo parašu, eilės tvarka kartu su užsakymo blanku sega į atskirą bylą. Antspaudų gamintojas šią bylą saugo 5 metus.

9. Antspaudų gamintojas, pagaminęs atspaudą (-us), prieš jį (juos) atiduodamas, turi atspausti užsakymo blanke pagaminto antspaudo (-ų) pavyzdį ir pasirašyti.

10. Užsakovas, pasiėmęs pagamintą (-us) antspaudą (-us), turi pasirašyti užsakymo blanke šalia atspausto antspaudo (-ų) pavyzdžio (-ių).

 

IV. ANTSPAUDŲ SUNAIKINIMAS

 

11. Antspaudų gamintojas ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį privalo sunaikinti sugadintus ir užsakovų ilgiau kaip 6 mėnesius neatsiimtus antspaudus. Apie antspaudų sunaikinimą surašomas sunaikinimo aktas. Antspaudų gamintojas šiuos aktus saugo 5 metus.

12. Juridinių asmenų antspaudus sunaikina juridinio asmens vadovo įsakymu sudaryta komisija. Fiziniai asmenys nereikalingus antspaudus sunaikina patys. Apie sunaikintus antspaudus surašomas antspaudų sunaikinimo aktas, kuris saugomas 5 metus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-992, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 139-6568 (2011-11-18), i. k. 11100GKISAK05-V-992

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 5-V-684 "Dėl Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo