Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 30-1474, i. k. 1131100NUTA00000239

 

Nauja redakcija nuo 2017-06-30:

Nr. 510, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11056

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO IR GAUTOS LIGOS IŠMOKOS SKIRTUMO KOMPENSAVIMO LAIKINAI TAPUS NEDARBINGU DĖL TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMO ARBA KAI LAIKINASIS NEDARBINGUMAS SUSIJĘS SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU

 

2013 m. kovo 20 d. Nr. 239

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1137, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18863

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 66 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 217, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03904

Nr. 1137, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18863

Nr. 689, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13908

 

Nustatyti, kad:

1. Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ir žvalgybos pareigūnams (toliau – pareigūnas), profesinės karo tarnybos kariams, taip pat kariams savanoriams, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių (toliau – karys), kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba jų laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, kai kariai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo (kai pareigūnai ar kariai tampa laikinai nedarbingi ne dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, nelaimingo atsitikimo pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1137, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18863

Nr. 689, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13908

 

2. Pareigūnas ar karys prašymą skirti vidutinio jo darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensaciją (toliau – prašymas) per 3 darbo dienas nuo laikinojo nedarbingumo pabaigos pateikia statutinės įstaigos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vadovybės apsaugos tarnybos, žvalgybos institucijos, kurioje tarnauja pareigūnas, ar krašto apsaugos sistemos institucijos, kurioje tarnauja karys (toliau – įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys), vadovui (krašto apsaugos sistemoje – įstaigos, kurioje tarnauja karys, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) (toliau – vadovas), apie tai informuodamas savo tiesioginį vadovą. Prie prašymo pridedami dokumentai, galintys patvirtinti laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu, arba jų kopijos. Jeigu tokių dokumentų nėra, pareigūnas ar karys prašyme nurodo aplinkybes, pagrindžiančias laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1137, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18863

Nr. 689, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13908

 

3. Įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovas šio nutarimo 2 punkte nurodytus dokumentus per vieną darbo dieną nuo jų gavimo perduoda šio nutarimo 4 punkte nurodytai komisijai.

4. Pareigūno ar kario laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu nustato įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovo sudaryta komisija (toliau – komisija). Komisijos darbo reglamentą tvirtina įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovas.

5. Komisija išvadą dėl pareigūno ar kario laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu pateikia įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovui per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 3 punkte nurodytų dokumentų gavimo. Jeigu šio termino dėl objektyvių priežasčių nepakanka, įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovas per vieną darbo dieną nuo komisijos rašytinio prašymo gavimo gali šį terminą pratęsti iki 20 darbo dienų. Komisijos išvadoje išdėstomos nustatytos aplinkybės, jas pagrindžiantys įrodymai ir pateikiamas įvertinimas, ar pareigūno ar kario laikinasis nedarbingumas turi ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu.

6. Statutinės įstaigos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vadovybės apsaugos tarnybos vadovų sudaryta komisija prireikus savo darbe pasitelkia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos atstovą (atstovų).

Krašto apsaugos sistemos, žvalgybos institucijos vadovo sudaryta komisija savo darbe pasitelkia Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos gydytoją (gydytojų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1137, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18863

Nr. 689, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13908

 

7. Įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovui gavus komisijos išvadą, kurioje konstatuota, kad pareigūno ar kario laikinasis nedarbingumas turi ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu, įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo teikia atitinkamam Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritoriniam skyriui rašytinį prašymą pateikti informaciją apie pareigūnui ar kariui išmokėtą ligos išmoką. Šią informaciją atitinkamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius pateikia per 3 darbo dienas nuo rašytinio prašymo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 689, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13908

 

8. Sprendimą kompensuoti pareigūno ar kario vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumą priima įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovas per 3 darbo dienas nuo šio nutarimo 7 punkte nurodytos informacijos gavimo, sprendime nurodydamas pareigūno ar kario vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos kompensuojamo skirtumo dydį.

9. Pareigūno ar kario vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumas kompensuojamas per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 8 punkte nurodyto sprendimo priėmimo.

10. Įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas ar karys, vadovas, gavęs komisijos išvadą, kurioje konstatuota, kad pareigūno ar kario laikinasis nedarbingumas neturi ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu, per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo priima sprendimą nekompensuoti pareigūno ar kario vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo ir raštu apie tai informuoja pareigūną ar karį, nurodydamas, kad nėra teisinio pagrindo kompensuoti vidutinio jo darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo, taip pat šio sprendimo apskundimo tvarką.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                         JUOZAS OLEKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 203, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-09, i. k. 2016-04438

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumo kompensavimo žvalgybos pareigūnams, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 510, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11056

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir žvalgybos pareigūnams, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kurių laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 217, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pareigūnams, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kurių laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1137, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18863

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pareigūnams, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kurių laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 689, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13908

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 "Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ pakeitimo