Suvestinė redakcija nuo 2015-08-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 125-5399, i. k. 109301MISAK00D1-605

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VP3-1.4-AM-08-V PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE APLINKĄ SISTEMOS SUKŪRIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 12 d. Nr. D1-605

Vilnius

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132), 8 punktu:

1. T v i r t i n u VP3-1.4-AM-08-V priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę aplinkos viceministrui Aleksandrui Spruogiui.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. spalio 12 d.

įsakymu Nr. D1-605

 

 

VP3-1.4-AM-08-V PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE APLINKĄ SISTEMOS SUKŪRIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VP3-1.4-AM-08-V Priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus ir sąlygas pareiškėjui ir projektams, finansuojamiems iš ES fondų lėšų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738 (toliau – Sanglaudos skatinimo veiksmų programa), 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720) (toliau – Priemonė).

2. Apraše pateikiama pagrindinė informacija, kurią turi žinoti pareiškėjas, norintis gauti finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo. Vadovaujantis šiuo aprašu bus vykdoma projektų, pateiktų paramai gauti pagal 7 punkte išvardintas veiklas, paraiškų vertinimas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006), Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) ir Metodiniais nurodymais dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861).

4. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atlieka ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, kuri pagal kompetenciją yra atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir tarpinės institucijos funkcijas, o Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) – įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ tikslas? sukurti ir plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą, kuri užtikrintų veiksmingą visuomenės informavimą apie aplinkos būklę ir kitus su aplinka susijusius klausimus, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką, sudarant palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

7. Pagal Aprašą remiamos veiklos:

7.1. visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi priemonių įgyvendinimas;

7.2. tyrimų, studijų, strategijų ir kitos dokumentacijos, susijusios su visuomenės informavimu apie aplinkos apsaugą ir darnaus vystymosi priemonių įgyvendinimu, rengimas.

8. Pagal šį Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 19 mln. Lt iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-911, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 141-7224 (2010-12-02), i. k. 110301MISAK00D1-911

Nr. D1-929, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 134-6843 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK00D1-929

 

9. Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu.

10. Valstybės projektų sąrašą sudaro ir tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ministro įsakymu per tris mėnesius nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

11. Pagal šį Aprašą projektams neteikiama valstybės pagalba.

12. Šis Aprašas yra vienintelis, reglamentuojantis priemonę „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pareiškėju finansavimui gauti pagal šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytas veiklas gali būti Aplinkos ministerija ir Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos.

14. Pareiškėjas gali gauti projekto finansavimą, jei organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą bei užtikrinti finansinį projekto (veiklų) tęstinumą ir atitinka šio Aprašo 2 priedo 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 ir 8.1.3 punktų reikalavimus.

15. Partneriais gali būti Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos. Prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija.

16. Partneriui keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

17. Jeigu paraišką pareiškėjas teikia kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama partnerio (-ių) pasirašyta deklaracija, kad partneris (-iai) yra susipažinęs su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą. Deklaracijos forma pateikiama paraiškos dėl projekto finansavimo bendrojoje (A) dalyje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861)..

 

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

18. Projektas turi atitikti reikalavimus, kurie nurodyti šio Aprašo 2 priedo 1–6 ir 9.2.1 punktuose. Gali būti finansuojami tik tie projektai, kurie įtraukti į šio Aprašo 10 punkte nurodytą valstybės projektų sąrašą.

19. Vienos projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 48 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo, vertinimo ir projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Projekto finansavimo pradžia laikoma projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo data. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma pirmosios projekto veiklos, t. y. pirmosios paslaugų / rangos sutarties pradžios data.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-459, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 70-3558 (2013-07-01), i. k. 113301MISAK00D1-459

Nr. D1-579, 2015-08-04, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12101

 

20. Projektas turi siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, nustatytų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede. Stebėsenos rodiklių matavimo metodika pateikta Aprašo 4 priede.

21. Viešųjų pirkimų konkursai projektuose turi būti vykdomi iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo.

22. Reikalavimai, susiję su finansavimo pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, yra tokie, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus paramą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų, kitų finansinių mechanizmų (kitas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, priemones, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos programas), jei dėl to tas pats projektas ar tos pačios projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus.

23. Projekte negali būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų sričių įgyvendinimui: darniam vystymuisi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimui. Projektas turi atitikti Aprašo 2 priedo 4 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

 

24. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir šio Aprašo reikalavimus, patirtos ir apmokėtos nuo 2006 m. gruodžio 15 d. iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2015 m. gruodžio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-459, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 70-3558 (2013-07-01), i. k. 113301MISAK00D1-459

 

25. Išlaidos, projekto vykdytojo padarytos įgyvendinant informavimo ir viešumo priemones, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

26. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir finansavimo dydžiui taip pat išdėstyti šio Aprašo 2 priedo 8–9 punktuose.

27. Preliminari projekto vertė ir didžiausia skiriamų finansuoti lėšų suma nurodyta patvirtintame valstybės projektų sąraše. Agentūra vertinimo metu nustato didžiausią leistiną projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti projektui lėšų dydį.

28. Finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau pareiškėjas savo iniciatyva ir savo arba kitų šaltinių lėšomis gali apmokėti tam tikrą dalį tinkamų projekto išlaidų.

29. Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, pareiškėjas ir (ar) partneris turi apmokėti savo lėšomis (kurios nėra pareiškėjo nuosavo įnašo dalis).

30. Netinkamomis finansuoti projekto lėšomis laikomos lėšos, išvardytos Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 19–20 straipsniuose.

31. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos nėra finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų ir negali būti įtrauktos į projekto biudžetą.

32. Šiuo Aprašu nenustatomi papildomi išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties apribojimai, negu nustatyti projekto Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimuose.

33. Projektui reikiamo finansavimo suma turi būti nustatyta atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus. Jeigu iš projekto numatoma gauti pajamų, jos turi būti įvertintos iš anksto pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalies nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto. Numatoma gauti grynųjų pajamų suma mažinamas projektui skiriamas finansavimas. Pajamos turi būti skaičiuojamos vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects), „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairėmis“ (angl. Guidance on the Methodology for Carrying Out Cost-Benefit Anglysis, Working Document No. 4) ir „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu“ (šie dokumentai paskelbti interneto svetainėje www.esparama.lt). Tuo atveju, jei pajamos neįvertintos iš anksto, jos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą per 5 metus po projekto pabaigos.“

34. Sudarant projekto biudžetą, turi būti vadovaujamasi „Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams“, kurios paskelbtos interneto svetainėje www.esparama.lt.

 

V. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

35. Paraiškas dėl projektų finansavimo kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjo priima ir registruoja Agentūra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

36. Agentūra ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki valstybės projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo Agentūrai dienos projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjui išsiunčia pasiūlymą teikti paraišką.

37. Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalių formos (toliau – Paraiška) ir kartu pridedami papildomi dokumentai, kurie išvardyti Aprašo 3 priede. Pildymui parengtą paraiškos bendrosios (A) dalies elektroninę formą (Excel formatu) ir paraiškos pildymo instrukciją pareiškėjas gali rasti ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Paraiškos specialiosios (B) dalies forma yra sudėtinė Aprašo dalis.

38. Paraiškos forma turi būti užpildyta vadovaujantis paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“, paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija (Aprašo 3 priedas), kurioje išsamiau pagrindžiamas projektas ir pateikiama svarbi informacija teikiamai paraiškai.

39. Kartu su paraiška pareiškėjas ir (ar) partneris turi pateikti priedus (dokumentus), įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti ir kuriais remiantis vertinimą bei atranką atliekančios ir sprendimą priimančios institucijos gali priimti tinkamą sprendimą dėl paramos skyrimo.

40. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišti arba susegti. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

41. Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų paraiškos egzempliorių (paraiškos bendrąją (A), specialiąją (B) dalis ir priedus), kurio pirmojo lapo nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo lapo nurodoma „KOPIJA“ ir paraiškos versiją kompiuterinėje laikmenoje (ant elektroninės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas). Pateikiamos paraiškos bei jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

42. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas paraišką teikiančios institucijos vadovo arba įgalioto asmens parašu. Paraišką turi pasirašyti įstaigos vadovas arba jo raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija).

43. Paraiškos originalo, kopijos ir elektroninės paraiškos versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius neatitikimų tarp originalo, kopijų ir elektroninės paraiškos versijos, vadovaujamasi paraiškos originaliame spausdintame egzemplioriuje pateikta informacija.

44. Paraiška iki valstybės projektų sąraše nustatyto ir kvietime teikti paraiškas nurodyto termino gali būti išsiųsta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai adresu: Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius. Kitais būdais įteikta ar kitais adresais išsiųsta arba po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateikta paraiška atmetama.

45. Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė, kaip patvirtintame valstybės projektų sąraše nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, priemonė, pagal kurią teikiama paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono ir fakso numeriai.

46. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia paraišką pateikusiam pareiškėjui paraiškos registravimo patvirtinimo raštą, kuriame taip pat nurodomas SFMIS Paraiškai suteiktas unikalus kodas. Jei Paraiška pateikta po nustatyto galutinio paraiškų pateikimo termino, pareiškėją informuoja apie paraiškos atmetimą.

47. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) informaciją apie pateiktus valstybės projektus paskelbia interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą.

48. Pareiškėjas raštu ir žodžiu Agentūrai gali teikti klausimus dėl valstybės projektų rengimo, paraiškos pildymo ir kitus su tuo susijusius klausimus. Agentūra privalo informuoti pareiškėją minėtais klausimais nuo pranešimo pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą dienos iki paskutinės paraiškų teikimo Agentūrai dienos. Į klausimus raštu Agentūra atsako ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo klausimo užregistravimo Agentūroje dienos. Informaciją apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus Agentūra skelbia interneto svetainėse www.espyarama.lt ir www.apva.lt.

49. Pareiškėjas, rengdamas Paraiškas, dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams gali kreiptis į Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentą. Į raštu pateiktus klausimus Aplinkos ministerija atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo Aplinkos ministerijoje dienos, atsakymo kopiją išsiųsdama Agentūrai.

50. Visa pareiškėjui žinotina informacija, kuri yra gairės pareiškėjams iki pasiūlymo teikti Paraiškas išsiuntimo valstybės projektų pareiškėjams dienos, paskelbiama inetrneto svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt.

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

51. Paraiškų vertinimas ir atranka atliekami Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

52. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

52.1. administracinės atitikties vertinimas;

52.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

53. Pateiktų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka Agentūra.

54. Paraiškų dėl projekto finansavimo administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimui naudojamos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės (Aprašo 1 ir 2 priedai).

55. Agentūra gali kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pateiktų papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką, ir, vertindama pareiškėjo pateiktus duomenis bei informaciją, naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

56. Kiekvieno vertinimo etapo metu Agentūra gali kviesti pareiškėją pokalbio, taip pat prireikus įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 vertinimą atliekančios institucijos atstovai, pokalbis turi būti protokoluojamas ir, apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašomas.

57. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su Paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją, arba daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, vertinimą atliekanti institucija atmeta paraišką.

58. Paraiškos administracinės atitikties vertinimo metu, naudojant administracinės atitikties vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas), Agentūra nustato, ar su Paraiška pateikti visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija.

59. Jeigu vertinant paraišką Agentūra nustato, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo faksu.

60. Jei pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia ar pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, Agentūra turi teisę:

60.1. priimti sprendimą atmesti paraišką;

60.2. perduoti paraišką į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą su sąlyga, kad trūkstami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti ne vėliau kaip iki tinkamumo finansuoti vertinimo etapo pabaigos, jei tai netrukdo pereiti į kitą vertinimo etapą, o pareiškėjas raštu informavo, kad per tam tikrą laiką pateiks trūkstamą informaciją.

61. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo reikalavimų neatitikimo, Agentūra per 15 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

62. Jeigu per projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą paaiškėja, kad trūksta su administracinės atitikties vertinimo reikalavimais susijusios informacijos ar dokumentų, jie yra netinkamai paruošti ar neišsamūs, Agentūra grąžina paraišką pakartotiniam administracinės atitikties vertinimui.

63. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, naudodamasi projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentele (Aprašo 2 priedas), Agentūra nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal šio Aprašo reikalavimus. Šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas projektui skiriamų lėšų dydis.

64. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti lėšų dydį, mažesnius už paraiškoje pateiktus projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą projektui skirti lėšų dydį, Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą, gavęs nustatyto dydžio skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, Paraiška atmetama.

65. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projekto finansavimas, turi būti apmokėta projekto vykdytojo ir (ar) partnerio lėšomis.

66. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui atlikti, Agentūra pareiškėjui siunčia raštą, kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo faksu.

67. Valstybės projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Agentūra organizuoja kaip derybas su pareiškėju, t. y. Agentūrai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

68. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti.

69. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką, Agentūra turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per 15 darbo dienų nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam informacinį raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

70. Įvertinę projekto tinkamumą finansuoti, vertintojai parengia tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą, kurioje pateikia išvadą, ar projektas yra tinkamas gauti paramą, kokia didžiausia parama gali būti suteikta ir ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Agentūros nustatytu paramos dydžiu.

71. Agentūra informaciją apie projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą praėjusias Paraiškas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų paskelbia interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt, papildydama šio Aprašo 44 punkte nustatytą informaciją.

 

VII. SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

72. Sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti priimamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

73. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo, projektų atrankos rezultatus ir patvirtintą valstybės projektų sąrašą, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

74. Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per 10 darbo dienų nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-893, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 127-6412 (2012-11-03), i. k. 112301MISAK00D1-893

 

75. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo raštu gautos iš Agentūros informacijos apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį gavimo dienos, jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą atsisako pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

76. Aplinkos ministerija svetainėje www.esparama.lt skelbia informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos, papildydama Aprašo 44 punkte nustatytą informaciją.

 

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

77. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

78. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Agentūra sudaro dvišalę projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma tik su pareiškėju, pateikusiu paraišką.

79. Projekto finansavimo ir administravimo sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos ir nustatytos formos sutarties priedai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066.

80. Gavusi Aplinkos ministerijos sprendimą finansuoti projektą, Agentūra parengia ir elektroniniu paštu išsiunčia pareiškėjui Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą bei pranešimą faksu, kuriame nurodo pasiūlymo pasirašyti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų.

81. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius Projekto finansavimo ir administravimo sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

82. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą Projekto finansavimo ir administravimo sutarties nepasirašo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių išaiškėjimo dienos apie tai informuoja Aplinkos ministeriją.

83. Projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašo Agentūros ir pareiškėjo įstaigos vadovas arba jo raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija). Su pareiškėju sudarius Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

84. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Vienas Projekto finansavimo ir administravimo sutarties egzempliorius saugomas Agentūroje, kitas įteikiamas projekto vykdytojui.

85. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia informaciją apie pasirašytą Projekto finansavimo ir administravimo sutartį interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt, papildydama šio aprašo 44 punkte nustatytą informaciją.

 

IX. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

86. Projektų išlaidos apmokamos ir Projekto finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse bei Projekto finansavimo ir administravimo sutartyse nustatyta tvarka.

87. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.

88. Kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 138 ir 141 punktais. Viename projekte gali būti derinami abu projekto išlaidų apmokėjimo būdai.

89. Pagal Aprašą pateiktų projektų įgyvendinimui finansuoti Projektų vykdytojams gali būti numatytas avansas. Nustatant avanso dydį ir mokėjimo sąlygas bus vadovaujamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse išdėstytomis nuostatomis.

 

X. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

90. Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, Agentūra turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

91. Jeigu įtariama, kad projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaikydamas projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių, patyrus nepagrįstų išlaidų, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas.

 

XI. PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

92. Projekto vykdytojas informavimo apie projektą veiksmus privalo vykdyti vadovaudamasis Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsniu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 35 ir 36 punktais, nustatančiais informavimo apie projektą veiksmų tvarką.

 

XII. PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

 

93. Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai Agentūra patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

94. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia Agentūrai informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose išdėstytų reikalavimų įgyvendinimą. Jeigu šiuose straipsniuose numatytu laikotarpiu nustatoma, kad buvo gauta pajamų, į kurias nebuvo atsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

95. Pareiškėjas ir projektų vykdytojas turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

96. Tai, ko nereglamentuoja Aprašas, reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

97. Aprašas, suderinus su vadovaujančiąja institucija, gali būti keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka ir tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

98. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

 

_________________


Priemonės „Visuomenės informavimo

apie aplinką sistemos sukūrimas ir

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų

aprašo

1 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos pristatymo data

Pareiškėjo pavadinimas

Paraiškos unikalus kodas

Paraišką priėmė

Eil. Nr.

Kriterijus

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Paraiška Agentūrai pateikta (išsiųsta) iki valstybės projektų sąraše nurodyto galutinio pateikimo termino.

 

 

 

2.

Užpildytos visos paraiškos dalys.

 

 

 

3.

Paraiška atitinka paraiškos formą, nurodytą Aprašo 37 punkte.

 

 

 

4.

Paraiška ir jos priedai užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais įrišti arba susegti. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti eilės tvarka. Paraiškos bendroji (A) dalis užpildyta vadovaujantis pildymo instrukcija, t. y. užpildyta ir pateikta standartinė Excel formato paraiškos formos A dalis.

 

 

 

5.

Kiekvienas paraiškos bendrosios (A) ir specialiosios (B) dalių formų lapas pasirašytas pareiškėjo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

 

 

6.

Pateiktas vienas originalus paraiškos egzempliorius, viena kopija ir paraiškos versija kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

7.

Pateikta įgaliojimo pasirašyti paraišką patvirtinta kopija, jeigu paraiška pasirašyta įgalioto asmens.

 

 

 

8.

Pateikta Pareiškėjo ir partnerio (jeigu projekte yra partneris) priesaikos pažyma, kad atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 ir 7.1.2  reikalavimus.

 

 

 

9.

Pateikta visų partnerių pasirašyta deklaracija paraiškos bendrojoje (A) dalyje, jei projekte yra partneris.

 

 

 

10.

Pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, jei projekte yra partneris.

 

 

 

11.

Pateikti pareiškėjo ar partnerio darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko ir asmens, atsakingo už projekto stebėseną), gyvenimo aprašymai (CV) ir juose minimų diplomų kopijos.

 

 

 

12.

Pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti).

 

 

 

13.

Pateiktas pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

 

 

 

14.

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas, numatytas projekte.

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Vertinimo data

 

_________________

 

 

Priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

(PROJEKTŲ ATITIKTIES BENDRIESIEMS ATRANKOS KRITERIJAMS VERTINIMO LENTELĖ)

 

Bendrasis kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai

Įvertinimas

Paaiškinimai

Taip

Ne

Netaikoma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektas (toliau – projektas) atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.

1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su tam tikros  veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu.

1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su  Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslu ir bent vienu uždaviniu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslus ir uždavinius, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslui ir uždaviniui   „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ bus teigiamas.

 

 

 

Galima teigti, kad, įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslams ir uždaviniams, atsižvelgiant į priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ specifiką, bus teigiamas. Taip pat įrodytas projekto aktualumas ir poveikis tikslinių grupių problemų sprendimui.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5, 6 ir 12 punktai.

1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su priemonės aprašymu ir bent viena iš Projekto finansavimo sąlygų apraše numatyta veiklos sritimi.

1.2.1. Projekto veiklos yra suderintos su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede pateiktu „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ priemonės dalies veiklų aprašymu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka bent vieną veiklos sritį, nurodytą priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ aprašyme.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Projektų finansavimo sąlygų apraše numatytą veiklą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka  bent vieną Aprašo 7 punkte numatytą veiklą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

1.2.3. Projektas atitinka priemonės aprašyme numatytus  reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu („demarkacinius reikalavimus”).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar laikomasi Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, V priede priemonei nustatytų reikalavimų, susijusių su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, bei reikalavimų, nustatytų šio Aprašo 22 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1.1 punktas.

1.2.4. Projektas atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintus (2008 m. lapkričio 12 d. Stebėsenos komiteto nutarimas Nr. 10) specialiuosius atrankos kriterijus: ar juo siekiama didinti visuomenės aktyvumą formuojant aplinkos politiką ir priimant sprendimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projektas atitinka Aplinkos sektoriaus 2007–2013 m. periodo viešinimo programos 1 priede pateikto Aplinkos sektoriaus 2007–2013 m. periodo viešinimo veiksmų plano 2007–2009 metų laikotarpio 2–4 punktuose, 2009–2011 m. laikotarpio 2–5 punktuose ir 2012–2013 metų laikotarpio 2–6 punktuose nurodytus veiksmus ir tenkina visus Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius atitikties kriterijus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai ir B dalies 2 punktas

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.

2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginių dokumentų įgyvendinimo.

2.1.1.  Teisės aktuose arba strategijoje, arba veiksmų plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos sritys prisideda prie: LR aplinkos ministro 2008 m. spalio 17d. įsakymu Nr. D1-542 patvirtintos „Aplinkos sektoriaus 2007–2013 m. periodo viešinimo priemonių  programos“ įgyvendinimo

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas yra susijęs su strateginių tikslų įgyvendinimu, t. y. atitinka Aplinkos sektoriaus 2007–2013 m. periodo viešinimo priemonių  programoje numatytus programos vykdytojus ir jiems priskirtas vykdyti veiklas.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 7 punktas.

2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo (taikoma tik konkurso atveju)

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos priemonės rodiklių įgyvendinimo.

3.1.1. Projektas siekia bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra “produkto ir (arba) rezultato rodiklio.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie Aprašo 4 priede numatyto rodiklio pasiekimo ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šis rodiklis bus pasiektas.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 12 punktas.

3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.

3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai bus projekto veiklų išdava, projekto veiklos – sudaryti prielaidas projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

3.2.2.Projekto uždaviniai specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas;

• išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

• pasiekiami, t. y. realūs;

• susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms;

• iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 ir 7 punktai.

 

 

 

 

 

 

 

4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.

4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas užtikrina ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių aspektų sinergiją, t. y. neprieštarauja Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų įgyvendinimui:

• nuosaikus ir darnus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymasis;

socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir regionų viduje mažinimas išsaugant jų savitumą;

• pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto, turizmo) poveikio aplinkai mažinimas;

• efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir

• atliekų tvarkymas;

• pavojaus žmonių sveikatai mažinimas;

• pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas;

• geresnė biologinės įvairovės apsauga;

• geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas;

• užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas;

• švietimo ir mokslo vaidmens didinimas;

• Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas.

4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas).

 

 

 

4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

 

 

4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos neprieštarauja Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 625 (Žin., 2005, Nr. 73-2649), prioritetams ir tikslams

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą (jeigu taikoma).

 

 

 

Įsitikinti, kad projekto metu numatytos konkrečios veiklos arba priemonės, kurios skatina Darnaus vystymosi principo įgyvendinimą:

• integralios informacijos apie aplinkosaugos, ūkio ir socialinius visuomenės interesus pateikimas;

• Lietuvos ir kitų šalių patirties darnaus vystymosi srityje viešinimas.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 ir 13 punktai.

4.2.2. Projektas atitinka kitus su reikalavimais darnaus vystymosi principo įgyvendinimu susijusius specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas.

5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

5.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo (jeigu taikoma).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.2. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimą (jeigu taikoma).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.3. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.

6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis, t. y. ar viešųjų pirkimų dokumentacija ir viešųjų pirkimų procedūros atitiko LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Pateikti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planą.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar projekto vykdytojas (partneriai) yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) arba gavęs (gavę) projekto finansavimo lėšų ja taps; jei taip, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų terminus. Jei pareiškėjas ir (arba) partneriai nėra perkančiosios organizacijos, šis vertinimo aspektas vertinamas kaip atitinkantis nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 lentelė, pareiškėjo įstatai ir B dalies 1 priedas (viešųjų pirkimų planas).

6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

– atsižvelgiant į projekto veiklas būtinas poveikio aplinkai vertinimas; ir jei taip, tai

– ar poveikio vertinimas aplinkai yra atliktas ir gauta teigiama sprendimą priimančios institucijos išvada.Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 9 punktas, atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimas (jei taikoma).

6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.

 

 

 

Vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų (pvz., finansuojami pagal suderintą valstybės pagalbos schemą, laikantis ten nustatytų reikalavimų).

Taip pat vertinant projektus reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. Jei projektas yra valstybės pagalbos objektas, tai turi būti įvertintas projekto tinkamumas finansuoti pagal valstybės pagalbai taikomus apribojimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 punktas (jei taikoma).

6.2. Projektas suderinamas su sektorinių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis ir atitinka:

– Direktyvos 2003/4/EB dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką,

– Direktyvos dėl viešojo naudojimosi informacija ir panaikinanti direktyvą 90/313/EEB bei Reglamento dėl Orhuso Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo ES institucijose ir įstaigose.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekte numatytos priemonės įgyvendina Direktyvos 2003/4/EB dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką, Direktyvos dėl viešojo naudojimosi informacija ir panaikinančios direktyvą 90/313/EEB bei Reglamento dėl Orhuso Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo ES institucijose ir įstaigose nuostatas ir joms neprieštarauja.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

 

 

 

 

 

 

 

7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.

7.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka formaliuosius reikalavimus.

7.1.1. Pareiškėjas (partneriai) finansavimui gauti pagal Aprašo 13 ir 15 punktus gali būti Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka Apraše nurodytus pareiškėjus.

Informacijos šaltiniai: paraiškos A dalies 3, 5, 16 punktai, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, partnerio (-ių) įmonės įstatų kopija.

7.1.2. Pareiškėjas (partneriai) turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar pareiškėjo ir partnerių pateiktuose dokumentuose nurodyta teisė vykdyti projekte numatytas veiklas.

Informacijos šaltinis: įstatų kopija.

7.1.3.Bendruoju atveju pareiškėjui gali būti skirtas finansavimo lėšos:

7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas;

7.1.3.2. yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal LR teisės aktus (ši nuostata gali būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems LR teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

7.1.3.3. paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;

7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba LR biudžeto lėšų pažeidimo;

7.1.3.5. nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

Jei pareiškėjas (partneriai) yra biudžetinės įstaigos, jos atitinka šio kriterijaus 7.1.3.1, 7.1.3.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, įrodymo dokumentai gali būti neteikiami ir netikrinami.

Informacijos šaltiniai: SFMIS, Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.3.3–7.1.3.5 punktų reikalavimus.

7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.

7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas (jei taikoma).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties vykdyti veiklas, kurioms tobulinti, vystyti ir kt. yra skirtas projektas. Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 punktas.

7.2.2.Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą:

– projekto vadovas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą, patirties administruojant;

– finansininkas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį;

– atsakingas už projekto stebėseną ir vykdymą specialistas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą, patirties aplinkosaugos, informavimo ar projektų valdymo srityje.

 

 

 

Pareiškėjas užtikrina minimalius būtinus gebėjimus projektui administruoti – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan. Vertinama pagal pateiktus gyvenimo aprašymus.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 punktas.

7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto įgyvendinimo trukmė atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimtims, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklių, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.).Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė atitinka Aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 4, 6, 7 punktai.

7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę (jei taikoma).

 

 

 

Siekiama įsitikinti, ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę pagal projektą (pvz., turi patirties, prisideda finansiškai, vykdo projekto veiklas, naudosis rezultatais ir pan.).

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 3, 5, 16 punktai, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, partnerio (-ių) įmonės įstatų kopija.

7.2.5. Projektas atitinka kitus, susijusius su reikalavimais pareiškėjams, specialiuosius atrankos kriterijus ir apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms netaikomi jokie specialieji atrankos kriterijai.

 

 

 

 

 

 

 

8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

8.1. Užtikrintas projekto finansavimas

8.1.1. Pareiškėjo (partnerių) įnašas atitinka nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms nereikalaujamas pareiškėjo (partnerių) finansinis įnašas

8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar: projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM, projekto grynosioms pajamoms ir kt.) užtikrinamas finansavimas;

netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti laike, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

Informacijos šaltiniai: paraiškos A dalies 11 punktas, pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) tęstinumas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas.

Pateiktoje priesaikos pažymoje pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 m. po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas numatytas projekte.

Informacijos šaltiniai: paraiškos A dalies 5 punktas, priesaikos pažyma ( kurioje nurodyta, kad pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas, numatytas projekte).

8.1.4. Projektas atitinka kitus Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms  papildomi  reikalavimas netaikomas

 

 

 

 

 

 

 

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

9.1. Sąnaudų-naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas

9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė

 

 

 

Aiškiai suformuluoti techninio projekto sprendimo reikalavimai (planuojamo objekto techniniai reikalavimai pagal jo paskirtį, eksploatavimo sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvios galimybės: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (projektas paremtas alternatyvia technologija ar pan.).

Projekte turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba kad kitos alternatyvos, be jau nagrinėjamų, nėra tikslinga svarstyti. Jeigu projekto įgyvendinimo galimybių vertinimo metu išskiriamos kelios galimybės projekto įgyvendinimo alternatyvai,

vertinimo metu kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai.

 

 

 

 

 

Alternatyvos įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 5 punktas.

 

9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas

9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas

9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas

9.1.5. Teisingai apskaičiuotos  ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas

9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas

9.1.7. Įvertintos rizikos.

 

 

 

Įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai.

Jautrumo analizės rezultatai (jei taikoma) rodo, kad, esant rizikoms, projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės (nuokrypiai) vis tiek yra priimtinos.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 7 punktas

9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas.

 

 

 

Kai Apraše nereikalaujama atlikti detalios sąnaudų ir naudos analizės, vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3 ir 4 punktai

9.2. Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės), ir Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.

9.2.1. Projekte numatytos veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Projekte numatytos veiklos yra netinkamos, jei

neatitinka Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimų taisyklių nuostatų;

pirkimai vykdomi nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ;

dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Bendrijos ar kt. programų lėšų.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir išlaidos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant į Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams (34 Aprašo  punktas) ir Apraše nustatytus reikalavimus; taip pat specialiuosius atitikties atrankos kriterijus.

Vertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačios veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltiniai: paraiškos A dalies 6, 8 punktai, B dalies 1 punktas.

9.2.2. Išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos suplanuotos efektyviai, o išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir jų dydis nustatytas kaip mažiausias būtinas projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas.

Būtina įsitikinti, ar projekto finansavimo dydis nustatytas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Jei projekto išlaidos yra apskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai finansavimo sumą.

Informacijos šaltiniai: paraiškos A dalies 6, 7, 8 punktai, B dalies 4 punktas.

9.2.3. Užtikrinama lėšų įsisavinimo sparta.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų įsisavinimo spartą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 punktas.

9.2.4. Projektas atitinka „kryžminio“ finansavimo reikalavimus

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

projekte gali būti numatytas „kryžminis“ finansavimas;

„kryžminiam“ finansavimui numatomos tinkamos veiklos;

šios veiklos būtinos projekto tikslams pasiekti ir turės pridėtinę vertę;

„kryžminiam“ finansavimui nustatytas dydis yra tinkamas pagal finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltiniai: paraiškos A dalies 10 ir 11 punktai, B dalies 3 ir 4 punktai.

9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate) (taikoma tik įgyvendinant Europos socialinio fondo projektus).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

9.3.1. Projekto paraiškoje teisingai nurodyta, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio:

negaunama pajamų;

gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalis);

gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalis).

(Jeigu teikiama valstybės pagalba, šis kriterijus netaikomas.)

(Netaikoma projektams, kurių bendrosios išlaidos neviršija 1 000 000 EUR)

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą vienai iš išvardytų kategorijų. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento
Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl.
Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“).

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3 punktas.

9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis.

(Netaikoma projektams, kurių bendrosios išlaidos neviršija 1 000 000 EUR)

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų teisingai.

Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą taip, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje.

Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“).

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3 punktas.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-203, 2011-03-07, Žin., 2011, Nr. 33-1581 (2011-03-19), i. k. 111301MISAK00D1-203

Nr. D1-574, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4473 (2011-07-23), i. k. 111301MISAK00D1-574

 

Priemonės „Visuomenės informavimo

apie aplinką sistemos sukūrimas ir

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų

aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formos pavyzdys)

_____________________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

_____________________________________________

(sudarytojo duomenys)

 

______________________

(adresatas)

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOJI (B) DALIS

 

______________ Nr. _________

(data)

 

1. PAREIŠKĖJO TINKAMUMO IR PAJĖGUMO REIKALAVIMAI

 

1.1. Pareiškėjo patirtis panašiuose projektuose/veiklose: 

Prie projekto paraiškos turi būti pridėtas projektų/veiklų sąrašas su trumpa informacija apie vykdytus panašius (pagal projektų apimtį ir/ar veiklos sritis) projektus/veiklas: įgyvendinto (-ų) projekto (-ų)/veiklų pavadinimas, įgyvendinimo trukmė, trumpas projekto/veiklų aprašymas, pasiekti rezultatai, projekto/veiklų finansavimo šaltiniai.

 

1.2. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektą.

Nurodyti asmenis, kurie vykdys projekto vadovo, finansininko ir atsakingo už projekto stebėseną ir vykdymą specialisto pareigas. Pridėti jų gyvenimo aprašymus, įrodančius, kad jie turi pakankamus administravimo įgūdžius ir (ar) reikiamą kvalifikaciją pavestoms užduotims atlikti, ir juose minimų dokumentų kopijas.

 

2. PROJEKTAS atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintus SPECIALIUOSIUS atitikties kriterijus

 

Trumpas projekto atitikties Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintą specialųjį atitikties kriterijų, t. y. kaip projektas susijęs su visuomenės aktyvumo formuojant aplinkos apsaugos politiką ir priimant sprendimus didinimu.

 

3. PROJEKTUI REIKIAMO FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai

Skaičiavimai reikalaujami pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 55 straipsnio nuostatas.

Prašome pažymėti, kuriai kategorijai priskiriamas projektas, dėl kurio finansavimo teikiama paraiška.

Projekto priskyrimas kategorijai pagal gaunamas pajamas:

£[] negaunama pajamų;

£[] gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto;

£[] gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto.

 

Jeigu pažymimas 3 punktas, Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovo“ nuostatomis. Šis vadovas pateiktas interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/pajamu.

Žemiau pateikta lentelė pildoma Excel formatu. Lentelės forma pateikta interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Pajamu_sk_metodika/Pajamu_skaiciavimo_vadovas_Pr.xls

Jeigu projekto bendrosios išlaidos neviršija 1 000 000 eurų, pajamų skaičiuoti ir lentelės pildyti nereikia.

 

 

Projekto pavadinimas (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį, metai (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskonto norma, % (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bendros investicijų išlaidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bendros investicijų išlaidos, litai (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos išlaidos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Išlaidos 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 2 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 3 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pajamos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pajamos 1 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 2 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 3 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios projekto pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likutinė vertė, litai (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto investicijų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabartinė turto likutinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildomi tik žalia spalva pažymėti langeliai

 

 

Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Projekto ataskaitinis laikotarpis

Pasirinkto projekto ataskaitinio laikotarpio pagrindimas

 

(2a)

 

Diskonto norma

Pasirinktos diskonto normos pagrindimas

 

(3a)

Projekto veiklos išlaidos

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Išlaidos 1 (5)

(5a)

Išlaidos 2 (5)

(5a)

Išlaidos 3 (5)

(5a)

... (5)

(5a)

Projekto pajamos

Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Pajamos 1 (6)

(6a)

Pajamos 2 (6)

(6a)

Pajamos 3 (6)

(6a)

... (6)

(6a)

Likutinė vertė

Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas

0

(7a)

 

4. IŠLAIDŲ, KURIOS SUSIJUSIOS SU PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMU, PAGRINDIMAS

 

Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas

 

Projekto biudžeto eilutės Nr.*

Išlaidų pavadinimas

Suma, Lt

Išlaidų pagrindimas nurodant, kaip apskaičiuojama prašoma finansavimo suma kiekvienai veiklai atskirai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iš paraiškos A dalies 8 lentelės.

 

5. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ (netaikoma didelės apimties projektams)

 

Suformuluokite reikalavimus techniniam projekto sprendimui (techniniai reikalavimai planuojamam objektui pagal jo paskirtį, eksploatacijos sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija, ar pan.) Turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos arba kad kitas alternatyvas, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

6. Projekto rizikos ir jų valdymas (netaikoma didelės apimties projektams)

 

Pateikite projekto rizikos vertinimą, užpildydami žemiau pateikiamą lentelę. Detalizuokite rizikos pobūdį/aspektus bei nurodykite, kokios numatomos rizikos valdymo (mažinimo) priemonės.

 

 

Rizikos aprašymas

Tikimybė*

Poveikis*

Rizikos valdymo priemonės/veiksmai

 

 

Politinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vertinimo skalė: maža (-s) / vidutinė (-is) / didelė (-is)

 

 

7. PROJEKTAS PRISIDEDA PRIE STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO

 

Trumpas projekto atitikties strateginiams dokumentams aprašymas.

Parašyti, kaip projekto atskiros veiklos ar priemonės prisidės prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos prioritetų įgyvendinimo.

 

8. PROJEKTAS SUDERINAMAS SU ES APLINKOSAUGOS POLITIKOS NUOSTATOMIS

 

Trumpas projekto atitikties ES aplinkosaugos politikos nuostatoms aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas susijęs su šių ES teisės aktų įgyvendinimu:

 

Direktyva 2003/4/EB dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką bei Direktyva dėl viešojo naudojimosi informacija ir panaikinanti direktyvą 90/313/EEB

 

Reglamentas dėl Orhuso Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo ES institucijose ir įstaigose.

 

9. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

 

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projekte numatyta ūkinė veikla yra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 1 ir 2 prieduose pateiktus sąrašus?

£[] Taip:      £[] 1 priede;      £[] 2 priede.

£[] Ne.

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „1 priede“:

pateikiamas atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

 

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „2 priede“:

pateikiama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ir, jei išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas, –  atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

Informacija apie poveikį „Natura 2000“ teritorijoms

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projektas bus įgyvendinamas įsteigtoje ar potencialioje „Natura 2000“ teritorijoje arba šalia jos?

£[] Taip;

£[] Ne.

Jei pažymimas langelis „Taip“:

pateikiama už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija.

 

10. PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1. Projektų/veiklų sąrašas su trumpa informacija apie vykdytus panašius (pagal projektų apimtį ir/ar veiklos sritis) projektus/veiklas: įgyvendinto (-ų) projekto (-ų)/veiklų pavadinimas, įgyvendinimo trukmė, trumpas projekto/veiklų aprašymas, pasiekti rezultatai, projekto/veiklų finansavimo šaltiniai;

2. Pareiškėjo gebėjimus administruoti projektą įrodantys dokumentai (projekto vadovo, finansininko ir atsakingo už projekto stebėseną ir vykdymą asmens gyvenimo aprašymai ir juose minimų dokumentų kopijos);

3. Pareiškėjo ir partnerio, jei projekte yra partneris, įstaigos įstatų kopijos;

4. Įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija, jeigu paraiška pasirašyta pareiškėjo įgalioto asmens;

5. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, jei projekte yra partneris;

6. Visų partnerių pasirašyta deklaracija paraiškos bendrojoje (A) dalyje, jei projekte yra partneris;

7. Pareiškėjo ir/ar partnerio įsipareigojimas padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir grąžinti paramą projekto nesėkmės atveju;

8. Dokumentai, pagrindžiantys planuojamas projekto išlaidas ir jų skaičiavimus, išdėstytus šios dalies 3 punkte (kainų apklausos pažymos, komerciniai pasiūlymai, darbų sąmatiniai skaičiavimai, darbo užmokesčio apskaičiavimo pagrindimas, perkamų darbų, paslaugų ar prekių specifikacijos ir pan.);

9. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti). Pildoma Viešųjų pirkimų plano forma, pateikta specialiosios (B) dalies 1 priede;

10. Priesaikos pažyma, kurioje nurodyti, kad pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas numatytas projekte;

11. Mokėjimo prašymų teikimo grafikas. Pildoma Mokėjimo prašymų teikimo grafiko forma, pateikta specialiosios (B) dalies 2 priede.

 

11. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

___________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

A. V.

_____________

(Parašas)

_____________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies

1 priedas

 

(Viešųjų pirkimų plano formos pavyzdys) 

 

_______________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

Viešųjų pirkimų planas

 

_____________ Nr. ______

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Projekto pavadinimas

 

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas¹

Perkančioji organizacija

Pasirinktas pirkimo būdas2

Numatoma pirkimo vertė, Lt

Pasiūlymų vertinimo kriterijus (mažiausia kaina/ ekonominis naudingumas)

Skelbimo apie pirkimą data*

Vokų atplėšimo data*

Vertinimo ataskaitos pateikimo data*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1 Iš paraiškos A dalies 8 lentelės „Projekto biudžetas“.

2 Projekto vykdytojas, pasirinkdamas pirkimo būdą, turi atsižvelgti ne tik į projekto pirkimus, bet ir į savarankiškai vykdomus pirkimus (būdas pasirenkamas atsižvelgiant į pirkimo vertę, pirkimo objektą, Agentūros reikalavimus bei Perkančiosios organizacijos pasitvirtintą tvarką).

*(jei procedūra neatlikta – planuojama data)

 

___________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

A. V.

_____________

(Parašas)

_____________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________


Paraiškos dėl projekto finansavimo

specialiosios (B) dalies

2 priedas

 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKAS

 

Projekto pavadinimas

 

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

Iš viso

N metais

N+1 metai

Iš viso

N+1 metais

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio paaiškinimas

Rodiklio skaičiavimo būdas

Dokumentai, pagrindžiantys rodiklio pasiekimą

Laikas

VP3-1.4-AM-08-V-P.NR.01 Produkto rodiklis: Įgyvendinti projektai.

Projektas laikomas įgyvendintu patvirtinus galutinę projekto ataskaitą.

Skaičiuojamas įgyvendintų projektų kiekis (vnt.).

 

Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu mokėjimo prašymo dalyje „Stebėsenos rodikliai“ turi nurodyti nulinę (0) rodiklio pasiekimo reikšmę ir tik galutiniame mokėjimo prašyme ši reikšmė pasikeis į 1.

Pirminis šaltinis: Patvirtintos galutinės projektų ataskaitos.

 

Antrinis šaltinis: mokėjimo prašymai.

Kas ketvirtį:

Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami kartu su mokėjimo prašymais kiekvieną ketvirtį

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-911, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 141-7224 (2010-12-02), i. k. 110301MISAK00D1-911

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-203, 2011-03-07, Žin., 2011, Nr. 33-1581 (2011-03-19), i. k. 111301MISAK00D1-203

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-574, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4473 (2011-07-23), i. k. 111301MISAK00D1-574

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-893, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 127-6412 (2012-11-03), i. k. 112301MISAK00D1-893

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-929, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 134-6843 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK00D1-929

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-459, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 70-3558 (2013-07-01), i. k. 113301MISAK00D1-459

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-579, 2015-08-04, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12101

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo