Nutarimas paskelbtas: Žin., 2001, Nr. 74-2596

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2001 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1026

 

Nauja nutarimo redakcija nuo 2008 m.rugpjūčio mėn. 1 d.:

Nr. 802, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3777 (2004-07-01)

Nr. 759, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 87-3483 (2008-07-31)

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE

 

Siekdama, kad būtų veiksmingai administruojamos Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos lėšos projektams, kuriems skirta Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų, bendrai finansuoti, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles (pridedama).

2. Įpareigoti:

2.1. institucijas, kurių funkcijos ir teisės nustatytos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu (toliau vadinama – taisyklės), suderinti institucijos nuostatus su taisyklėse nustatytomis funkcijomis, prireikus parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl institucijos nuostatų pakeitimo projektą ir paskirti struktūrinius padalinius, atsakingus už taisyklėse nustatytų funkcijų atlikimą;

2.2. įgyvendinančiąsias institucijas per 3 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir suderinus su vadovaujančiąja ir mokėjimo institucijomis patvirtinti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų apskaitos taisykles.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

Krašto apsaugos ministras,                                                              

pavaduojantis finansų ministrą                                                        Juozas Olekas

___________________

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m.
liepos 16 d. nutarimo Nr. 759
redakcija)

 

 

Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) parengtos atsižvelgiant į 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 9) (toliau vadinama – reglamentas (EB) Nr. 1164/94), 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1264/1999, iš dalies keičiantį reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 73), 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1265/1999, iš dalies keičiantį reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 78), 1994 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1831/94 dėl pažeidimų ir su Sanglaudos fondo finansavimu ir šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 27) (toliau vadinama – reglamentas (EB) Nr. 1831/94), 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1386/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 162) (toliau vadinama – reglamentas (EB) Nr. 1386/2002), 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 16/2003, nustatantį specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 189) (toliau vadinama – reglamentas (EB) Nr. 16/2003), 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentą Nr. 621/2004, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 2 tomas, p. 15) (toliau vadinama – reglamentas (EB) Nr. 621/2004), ir 2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2168/2005, iš dalies keičiantį reglamentą (EB) Nr. 1831/94 dėl pažeidimų ir su Sanglaudos fondo finansavimu bei šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo (OL 2005 L 345, p. 15) (toliau vadinama – reglamentas (EB) Nr. 2168/2005) (toliau bendrai vadinama – ES reglamentai dėl Sanglaudos fondo), taip pat į tai, kad Europos Sąjungos sanglaudos fondo (toliau vadinama – Sanglaudos fondas) lėšos Lietuvos Respublikai, kaip Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) valstybei narei, skiriamos projektams, padedantiems siekti Konsoliduotoje Europos Bendrijos steigimo sutartyje (Žin., 2004, Nr. 2-2) nustatytų aplinkos apsaugos ir transeuropinių transporto infrastruktūros tinklų plėtros tikslų.

2. Šios taisyklės nustato, kad Sanglaudos fondo lėšos naudojamos ir į apskaitą įtraukiamos pagal Konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatas, vadovaujantis šia sutartimi priimtais ES teisės aktais, kitais ES dokumentais, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais nacionalinio biudžeto lėšų planavimo ir vykdymo procedūras.

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atrankiniai patikrinimaireglamento (EB) Nr. 1386/2002 IV skyriuje numatyti patikrinimai – šiuo atveju tikrinama Lietuvos Respublikoje taikomos Sanglaudos fondo lėšų valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumas ir remiantis rizikos analize atrinktos mokėjimo paraiškose Europos Komisijai deklaruotos išlaidos įvairiais sistemos lygiais.

Auditą koordinuojanti institucija – institucija, atliekanti atrankinių patikrinimų koordinavimo funkcijas pagal ES reglamentus dėl Sanglaudos fondo ir šias taisykles. Auditą koordinuojanti institucija yra Finansų ministerija.

Bendrojo finansavimo lėšos – Lietuvos Respublikos lėšos projektams, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, bendrai finansuoti. Bendrojo finansavimo lėšos gali būti skirtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų, taip pat kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės ir (ar) kiti ūkio subjektai.

ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS) – valstybės informacinė sistema, kurios veikimas paremtas informacinėmis technologijomis ir kuri skirta rinkti ir saugoti statistikos ir finansų duomenims, reikalingiems Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486), įgyvendinimui, 2004–2006 metų ES struktūrinių fondų, sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimui, 2007–2013 metų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimui pagal veiksmų programas, ES fondų ir iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinių lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti, taip pat šiai informacijai perduoti Europos Komisijai.

Galutinis paramos gavėjas – Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nurodyta įmonė, įstaiga ar organizacija, įgyvendinanti iš Sanglaudos fondo lėšų finansuojamą projektą, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus atliekanti užsakovo ir kitas įgyvendinančiosios institucijos perduotas jai funkcijas.

Įgyvendinančioji institucija – institucija, atliekanti šiose taisyklėse nurodytas funkcijas. Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas aplinkos apsaugos srityje atlieka Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, o transporto infrastruktūros srityje – Transporto investicijų direkcija.

Institucija, atsakinga už atrankinius patikrinimus, – institucija, atliekanti atrankinius patikrinimus pagal ES reglamentus dėl Sanglaudos fondo ir funkcijas, nurodytas šiose taisyklėse. Institucijos, atsakingos už atrankinius patikrinimus, funkcijas aplinkos apsaugos srityje atlieka Aplinkos ministerija, transporto infrastruktūros srityje – Susisiekimo ministerija, o funkcijas, susijusias su Finansų ministerijos įgyvendinamais ES sanglaudos fondo techninės paramos priemonių projektais, – Finansų ministerija.

Mokėjimo institucija – institucija, atliekanti funkcijas, priskirtas mokėjimo institucijai pagal ES reglamentus dėl Sanglaudos fondo ir šias taisykles. Mokėjimo institucijos funkcijas atlieka Finansų ministerija.

Mokėjimo paraiška Europos Komisijai – įgyvendinančiųjų institucijų parengtas, pateiktas ir mokėjimo institucijos patvirtintas dokumentas gauti tarpines ir galutines išmokas iš Europos Komisijos pagal reglamento (EB) Nr. 1386/2002 II priede nustatytą formą, taip pat remiantis įgyvendinančiųjų institucijų pateikta informacija apie galutinio paramos gavėjo pasirašytas sutartis mokėjimo institucijos parengtas laisvos formos dokumentas gauti 20 procentų avanso išmoką.

Mokėjimo prašymas – galutinio paramos gavėjo užpildytas dokumentas, teikiamas įgyvendinančiajai institucijai kartu su dokumentais, pagrindžiančiais projekto, kuriam Europos Komisijos sprendimu skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo išlaidas.

Patikrinimai – ES institucijų, vadovaujančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, tarpinių institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų atliekami ES reglamentuose dėl Sanglaudos fondo numatyti patikrinimai, išskyrus atrankinius patikrinimus.

Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti nacionalinio ir (arba) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių.

Priežiūros komitetas – pagrindinė projektų įgyvendinimo priežiūros institucija, atliekanti visas funkcijas, priskirtas Priežiūros komitetui pagal ES reglamentus dėl Sanglaudos fondo ir šias taisykles; Priežiūros komiteto, kurį sudaro Europos Komisijos, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovai, personalinė sudėtis ir pasikeitus daugiau nei 1/3 Priežiūros komiteto narių jos pakeitimai tvirtinami finansų ministro įsakymu. Priežiūros komiteto posėdžiuose be balsavimo teisės taip pat gali dalyvauti galutinių paramos gavėjų, Europos investicijų banko ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

Projektas – visuma ekonomiškai nedalomų ir tikslią techninę funkciją atliekančių darbų, turinčių aiškiai nustatytus tikslus, pagal kuriuos galima spręsti, ar darbų ekonominė ir socialinė vidutinės trukmės laikotarpio nauda proporcinga panaudotiems ištekliams ir ar šie darbai gali būti įvertinti atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos analizę, arba techniškai ir finansiškai nepriklausomi projektų etapai, kurie gali apimti parengiamąsias galimybių ir technines studijas ir būti įgyvendinti neatsižvelgiant į kitus projekto etapus, arba strateginiu požiūriu susijusių projektų grupės, arba schemos, pagal kurias finansuojami smulkūs projektai. Ši sąvoka taip pat apima techninės paramos priemones, apibrėžtas reglamento (EB) Nr. 1164/94 3 straipsnio antrojoje dalyje.

Projekto paraiška – pagal tipinę Europos Komisijos nustatytą formą parengtas dokumentas, kurį vadovaujančioji institucija teikia Europos Komisijai, kad gautų Sanglaudos fondo lėšų.

Sanglaudos fondas – reglamentu (EB) Nr. 1164/94 įsteigtas ES fondas, prisidedantis prie ES valstybių narių ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo ir skirtas finansuoti projektams, kuriais siekiama Konsoliduotoje Europos Bendrijos steigimo sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos ir transeuropinių transporto infrastruktūros tinklų plėtros tikslų ES valstybėse narėse.

Sanglaudos fondo lėšas administruojanti institucija – vadovaujančioji, mokėjimo, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos, taip pat galutiniai paramos gavėjai, atliekantys ES reglamentuose dėl Sanglaudos fondo ir šiose taisyklėse nurodytas funkcijas.

Sanglaudos fondo strategija – finansų ministro, aplinkos ministro ir susisiekimo ministro bendru įsakymu tvirtinamas dokumentas, atitinkantis Ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 (Žin., 2005, Nr. 79-2860), ir Valstybinę aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 (Žin., 1996, Nr. 103-2347), taip pat ES transporto strategines gaires, numatytas 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 364), ir aplinkos apsaugos strategines gaires, numatytas 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 152), kuriame nurodomos Sanglaudos fondo lėšų naudojimo kryptys ir pateikiamas išankstinis Sanglaudos fondo projektų sąrašas. Sanglaudos fondo strategija 2004–2006 metams patvirtinta finansų ministro, aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. bendru įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 (Žin., 2004, Nr. 33–1071).

Tarpinė institucija – institucija, atliekanti šiose taisyklėse nurodytas funkcijas. Tarpinės institucijos funkcijas aplinkos apsaugos srityje atlieka Aplinkos ministerija, o transporto infrastruktūros srityje – Susisiekimo ministerija.

Vadovaujančioji institucija – institucija, atliekanti funkcijas, priskirtas vadovaujančiajai institucijai pagal ES reglamentus dėl Sanglaudos fondo ir šias taisykles. Vadovaujančiosios institucijos funkcijas atlieka Finansų ministerija.

Valdymo ir kontrolės sistema – vadovaujančiosios, mokėjimo, auditą koordinuojančios, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų, taip pat institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, taikomų priemonių, metodų, atliekamų funkcijų sistema, užtikrinanti patikimą Sanglaudos fondo lėšų valdymą, veiksmingą panaudojimą, projektų įgyvendinimą pagal ES taisykles ir patikimo finansų valdymo principus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

II. VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA

 

4. Vadovaujančioji institucija atlieka šias funkcijas:

4.1.  koordinuoja Sanglaudos fondo strategijos rengimą ir derina ją su Europos Komisija;

4.2.  koordinuoja valdymo ir kontrolės sistemos kūrimą ir atlieka jos veikimo priežiūrą; šiuo tikslu bendradarbiauja su Europos Komisija, siunčia jai valdymo ir kontrolės sistemos, jos papildymo ar atnaujinimo aprašymus, apibendrintus pasiūlymus ir pozicijas dėl finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimo ir administravimo procedūrų, per Europos Komisijos nustatytą terminą imasi reikiamų veiksmų valdymo ir kontrolės sistemos trūkumams ištaisyti ir informuoja Europos Komisiją apie priemones, kurių ėmėsi, kad būtų užtikrintas tinkamas valdymo ir kontrolės sistemos veikimas;

4.3.  tikrina tarpinių institucijų teikiamų projektų paraiškų atitiktį reglamento (EB) Nr. 1164/94 10 straipsnio nuostatoms; priima sprendimus dėl projektų paraiškų teikimo Europos Komisijai ir teikia jai šias paraiškas;

4.4. teikia Europos Komisijai pasiūlymus pakeisti Europos Komisijos sprendimus skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų, vadovaudamasi Priežiūros komiteto priimtais sprendimais; informuoja mokėjimo ir tarpines institucijas apie pateiktus Europos Komisijai pasiūlymus pakeisti Europos Komisijos sprendimus skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų ir Europos Komisijos priimtus sprendimus;

4.5. sudaro Europos Komisijos ir Europos audito rūmų atstovams sąlygas atlikti patikrinimus;

 

4.6. remdamasi įgyvendinančiųjų institucijų parengtomis projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo mėnesių, pusmečių ir metų ataskaitomis, mokėjimo institucijos pateiktomis finansinėmis projektų ataskaitomis ir Priežiūros komiteto pasiūlymais, prižiūri Sanglaudos fondo strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimą;

4.7. teikia Europos Komisijai ir Priežiūros komitetui įgyvendinančiųjų institucijų parengtas kiekvieno projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo pusmečių ir metų ataskaitas;

[Punktų 4.6, 4.7redakcija nuo 2013-08-16]

4.6. remdamasi įgyvendinančiųjų institucijų parengtomis projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, metinėmis ataskaitomis, mokėjimo institucijos pateiktomis finansinės būklės ataskaitomis ir Priežiūros komiteto pasiūlymais, prižiūri Sanglaudos fondo strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimą;

4.7. teikia Europos Komisijai ir Priežiūros komitetui įgyvendinančiųjų institucijų parengtas kiekvieno projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, metines ir mokėjimo institucijos parengtas finansinės būklės ataskaitas;

 

4.8. teikia Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją vadovaujančiosios institucijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

4.9. užtikrina, kad mokėjimo institucija būtų nuolat informuojama apie vadovaujančiosios institucijos, tarpinių institucijų ir įgyvendinančiųjų institucijų atliekamas procedūras, kuriomis siekiama patikrinti prašomų finansuoti išlaidų pagrįstumą ir projekto įgyvendinimą pagal Europos Komisijos atitinkamo sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus, taip pat užtikrinti ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių ir finansuojamiems iš Sanglaudos fondo lėšų projektams taikytinų taisyklių laikymąsi ir audito seką;

4.10. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, – tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), mokėjimo, tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijoms;

4.11. (neteko galios); Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

4.12. Europos Komisijai pasiūlius atlikti dėl šių taisyklių 4.10 punkte nurodytų pažeidimų būtinus finansinius patikslinimus, teikia paaiškinimus dėl nustatytų pažeidimų;

4.13. remdamasi įgyvendinančiųjų institucijų teikiama informacija, planuoja Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį;

4.14. užtikrina ES reglamentų dėl Sanglaudos fondo nustatytų viešumo ir visuomenės informavimo reikalavimų laikymąsi ir teikia Priežiūros komiteto nariams informaciją apie reglamento Nr. 621/2004 nuostatų, susijusių su informavimo ir viešumo reikalavimais, laikymąsi;

4.15. organizuoja Priežiūros komiteto posėdžius, o prireikus – Lietuvos Respublikos ir ES institucijų atstovų susitikimus Sanglaudos fondo klausimais;

4.16. teikia institucijoms, administruojančioms ir naudojančioms Sanglaudos fondo lėšas, paaiškinimus, rekomendacijas ir nurodymus Sanglaudos fondo lėšų administravimo klausimais;

4.17. saugo vadovaujančiosios institucijos funkcijoms atlikti reikiamus dokumentus, susijusius su Sanglaudos fondo lėšų administravimu; užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms. Dokumentai saugomi trejus metus nuo galutinės išmokos gavimo iš Sanglaudos fondo atitinkamo projekto išlaidoms kompensuoti datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

5. Vadovaujančioji institucija turi teisę:

5.1. inicijuoti ir rengti Sanglaudos fondo strategijos pakeitimus;

5.2. atlikti mokėjimo, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir galutinių paramos gavėjų patikrinimus, susijusius su valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumu;

5.3. gauti iš mokėjimo, tarpinių institucijų, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, auditą koordinuojančios institucijos ir įgyvendinančiųjų institucijų informaciją, susijusią su jų funkcijų atlikimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos;

5.4. gauti iš mokėjimo, tarpinių institucijų, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, auditą koordinuojančios institucijos ir įgyvendinančiųjų institucijų informaciją, kurios reikia Europos Komisijai susipažinti su visomis atitinkamomis iš Sanglaudos fondo lėšų finansuojamų projektų ataskaitomis;

5.5. teikti Europos Komisijai projektų paraiškas dėl techninės paramos priemonių ir įgyvendinti šiuos projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

 

III. MOKĖJIMO INSTITUCIJA

 

6. Mokėjimo institucija atlieka šias funkcijas:

6.1. administruoja iš Europos Komisijos gautas Sanglaudos fondo lėšas, taip pat rengia ir suderinusi su vadovaujančiąja institucija tvirtina teisės aktų, kuriuose nustatoma Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų mokėjimo tvarka, užtikrinanti lėšų išmokėjimą laiku, projektus;

6.2. teikia Europos Komisijai išmokų iš Sanglaudos fondo lėšų dydžio einamųjų ir vienerių ateinančių metų prognozes pagal įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas prognozes;

6.3. gavusi iš įgyvendinančiųjų institucijų reikiamą informaciją, rengia ir teikia Europos Komisijai mokėjimo paraišką gauti avanso išmoką;

6.4. tikrina iš įgyvendinančiųjų institucijų gautas mokėjimo paraiškas Europos Komisijai gauti tarpines ir galutines išmokas iš Europos Komisijos, kad jose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą tinkamumo finansuoti laikotarpį, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir susijusios su darbais, nebaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam baigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus, taip pat tvirtina tinkamas mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir teikia jas Europos Komisijai; mokėjimo paraišką Europos Komisijai gauti galutinę išmoką teikia kartu su įgyvendinančiosios institucijos patvirtinta galutine projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaita ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pateikta baigiamojo valstybinio audito išvada ir ataskaita;

6.5. pateikusi mokėjimo paraišką Europos Komisijai, apie tai informuoja tarpinę instituciją, instituciją, atsakingą už atrankinius patikrinimus, ir įgyvendinančiąją instituciją;

 

6.6. teikia vadovaujančiajai institucijai projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, mėnesių finansines ataskaitas;

[Punkto redakcija nuo 2013-08-16]

6.6. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, finansinės būklės ataskaitas;

 

6.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų, kuriuose reglamentuojamos procedūros, skirtos Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšoms, išmokėtoms ir (ar) panaudotoms pažeidžiant tarptautines sutartis, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinti valstybės iždui, projektus; tvarko grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą, kartą per metus informuoja Europos Komisiją apie grąžintinas ir grąžintas Sanglaudos fondo lėšas;

6.8.      grąžina Europos Komisijai neteisėtai išmokėtas Sanglaudos fondo lėšas kartu su delspinigiais, išskaičiuodama atitinkamas sumas iš kitos mokėjimo paraiškos Europos Komisijai;

6.9.      užtikrina tinkamą projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą;

6.10.  praneša apie projekto įgyvendinimo pabaigą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, o jeigu įgyvendintos šių taisyklių 11.10 punkto nuostatos, baigiamajam valstybiniam auditui atlikti pateikia įgyvendinančiosios institucijos patvirtintą galutinę projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitą ir mokėjimo paraišką Europos Komisijai gauti galutinę išmoką, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino;

6.11.  įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, – tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijoms;

6.12.  (neteko galios); Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

6.13. saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, susijusius su Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų mokėjimu, taip pat šių išlaidų tikrinimo dokumentus; užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms. Dokumentai saugomi trejus metus nuo galutinės išmokos gavimo iš Sanglaudos fondo atitinkamo projekto išlaidoms kompensuoti datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

7. Mokėjimo institucija turi teisę:

7.1. gauti iš vadovaujančiosios institucijos, tarpinių institucijų, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, auditą koordinuojančios institucijos, įgyvendinančiųjų institucijų ir galutinių paramos gavėjų susijusią su Sanglaudos fondo strategijos įgyvendinimu informaciją, kurios reikia mokėjimo institucijos funkcijoms atlikti;

7.2. atlikti vadovaujančiosios institucijos, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir galutinių paramos gavėjų patikrinimus, susijusius su Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimu, valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumu;

7.3. reikalauti, kad įgyvendinančiosios institucijos patirtas išlaidas pagrįstų sutartimis ir jų pagrindu išrašytomis sąskaitomis ar kitais apskaitos dokumentais; gauti iš įgyvendinančiųjų institucijų projektų apskaitos duomenis;

7.4. teikti vadovaujančiajai institucijai rekomendacijas, kaip planuoti Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį;

7.5. teikti vadovaujančiajai institucijai projektų paraiškas dėl techninės paramos priemonių ir įgyvendinti šiuos projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

 

 

IV. TARPINĖ INSTITUCIJA

 

8. Tarpinė institucija atlieka šias funkcijas:

8.1. pagal kompetenciją rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia Sanglaudos fondo strategiją ar jos pakeitimus;

8.2. užtikrina projektų paraiškų parengimą, jų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, atitinkamų sričių strateginio planavimo dokumentams ir vertina projektų paraiškas; teikia projektų paraiškas vadovaujančiajai institucijai tvirtinti ir teikti Europos Komisijai;

8.3. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 (Žin., 2005, Nr. 127-4588) (toliau vadinama – Pažeidimų taisyklės), nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato); įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir įgyvendinančiajai institucijoms;

8.4. Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570) (toliau vadinama – Lėšų grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, ir (arba) įgalioja įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą;

8.5. sudaro Europos Komisijos ir Europos audito rūmų atstovams sąlygas atlikti patikrinimus;

8.6. saugo tarpinės institucijos funkcijoms atlikti reikiamus dokumentus, susijusius su Sanglaudos fondo lėšų administravimu; užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims. Dokumentai saugomi trejus metus nuo galutinės išmokos gavimo iš Sanglaudos fondo atitinkamo projekto išlaidoms kompensuoti datos;

8.7. prireikus teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl Europos Komisijos sprendimų skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų pakeitimo;

8.8. viešina informaciją apie Sanglaudos fondo teikiamą paramą Informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1043 (Žin., 2006, Nr. 114-4351), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

9. Įgyvendinančiajai institucijai atliekant viešuosius pirkimus, tarpinė institucija:

9.1. atlieka išankstinį įgyvendinančiosios institucijos parengtų pirkimo dokumentų nagrinėjimą, vertinimą ir derinimą;

9.2. dalyvauja viešojo pirkimo komisijos darbe stebėtojo teisėmis.

 

10. Tarpinė institucija turi teisę:

10.1. gauti iš įgyvendinančiosios institucijos, institucijos, atsakingos už atrankinius patikrinimus, auditą koordinuojančios institucijos ir galutinių paramos gavėjų informaciją, susijusią su jų funkcijų atlikimu;

10.2. gauti iš vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų informaciją, susijusią su finansuojamų iš Sanglaudos fondo projektų paraiškų rengimu ir projektų įgyvendinimu;

10.3. atlikti įgyvendinančiosios institucijos ir galutinių paramos gavėjų patikrinimus, susijusius su Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimu, valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumu;

10.4. kviesti institucijų, kurių kompetencijai priskiriami svarstomi projektai, atstovus, kitus kompetentingus asmenis pateikti rekomendacijas dėl svarstomų projektų;

10.5. teikti vadovaujančiajai institucijai projektų paraiškas dėl parengiamųjų projekto studijų ir techninės paramos priemonių ir įgyvendinti šiuos projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

 

V. ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA

 

11. Įgyvendinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

11.1. užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami, Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatų;

11.2. užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami laikantis Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, ir kitų Sanglaudos fondo lėšas administruojančių institucijų rekomendacijų, atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus;

11.3. derina ir teikia tarpinei institucijai galutinių paramos gavėjų parengtas projektų paraiškas; prireikus rengia projektų paraiškas;

11.4. atlieka viešuosius pirkimus ir sudaro pirkimo sutartis;

11.5. atlikdama viešuosius pirkimus, derina su tarpine institucija savo parengtus pirkimo dokumentus;

11.6. prireikus teikia tarpinei institucijai pasiūlymus dėl Europos Komisijos sprendimų skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų pakeitimo;

11.7. teikia mokėjimo institucijai informaciją, kurios reikia mokėjimo paraiškai Europos Komisijai gauti avanso išmoką parengti;

11.8. suderinusi su vadovaujančiąja ir tarpine institucijomis, sudaro su galutiniais paramos gavėjais pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą sutartis;

11.9. užtikrina, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą tinkamumo finansuoti laikotarpį, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir susijusios su darbais, nebaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam baigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus ir atitinka teisės aktuose nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus;

11.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokėjimo institucijai tinkamai parengtas mokėjimo paraiškas Europos Komisijai; mokėjimo paraišką Europos Komisijai gauti galutinę išmoką kartu su šių taisyklių 11.15 punkte nurodyta ataskaita mokėjimo institucijai pateikia likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino;

11.11. mokėjimo institucijos prašymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia projektų apskaitos duomenis;

11.12. pagal reglamento (EB) Nr. 1386/2002 nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus ir reglamento (EB) Nr. 16/2003 nuostatas atlieka iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu, administraciniu, finansiniu ir techniniu požiūriais tikrina projektus pas galutinį paramos gavėją ir (arba) jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti; teikia visą būtiną pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą vietose;

11.13. pagal reglamento (EB) Nr. 1386/2002 nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus ir reglamento (EB) Nr. 16/2003 nuostatas pas galutinį paramos gavėją ir (arba) projektų įgyvendinimo vietose atlikusi iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų viešųjų pirkimų tikrinimus, per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo teikia Viešųjų pirkimų tarnybai tikrinimo rezultatus;

 

11.14. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia vadovaujančiajai ir tarpinei institucijoms projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo mėnesių, pusmečių ir metų ataskaitas;

[Punkto redakcija nuo 2013-08-16]

11.14. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia vadovaujančiajai ir tarpinei institucijoms projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, metines ataskaitas;

 

11.15. rengia, tvirtina ir teikia mokėjimo, tarpinei ir vadovaujančiajai institucijoms projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo galutines ataskaitas;

11.16. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su jos pačios atliktais viešaisiais pirkimais, apie tai praneša tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir tarpinei institucijoms;

11.17. tarpinės institucijos įgaliojimu Lėšų grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka vykdo neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą;

11.18. rengia ir kas mėnesį teikia mokėjimo institucijai grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas;

11.19. viešina informaciją apie Sanglaudos fondo teikiamą paramą Informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka;

11.20. saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, susijusius su Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokomis, išlaidų tikrinimo dokumentus, taip pat kitus dokumentus, susijusius su finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimu, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims. Dokumentai saugomi trejus metus nuo galutinės išmokos gavimo iš Sanglaudos fondo atitinkamo projekto išlaidoms kompensuoti datos;

11.21. rengia ir teikia mokėjimo institucijai išmokų iš Sanglaudos fondo lėšų dydžio einamųjų ir vienerių ateinančių metų prognozes;

11.22. pagal vadovaujančiosios institucijos nustatytą formą rengia pasiūlymus dėl Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų ateinančių 3 metų poreikio (nurodydama bendrojo finansavimo lėšų šaltinius) ir suderinusi su tarpine institucija teikia juos vadovaujančiajai institucijai;

11.23. įgyvendinančiosios institucijos nustatyta ir su vadovaujančiąja ir mokėjimo institucijomis suderinta tvarka tvarko iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų apskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

12. Įgyvendinančioji institucija turi teisę:

12.1. sudarydama šių taisyklių 11.8 punkte nurodytą sutartį, perduoti galutiniam paramos gavėjui dalį 11.14 ir 11.15 punktuose nurodytų funkcijų; įgyvendinančioji institucija lieka atsakinga už tinkamo funkcijų atlikimo priežiūrą;

12.2. reikalauti iš galutinio paramos gavėjo informacijos, susijusios su perduotų funkcijų atlikimu ir projekto įgyvendinimu;

12.3. teikti tarpinei institucijai pasiūlymus dėl Sanglaudos fondo strategijos rengimo ir pakeitimų;

12.4. teikti tarpinei institucijai projektų paraiškas dėl parengiamųjų projekto studijų bei techninės paramos priemonių ir įgyvendinti šiuos projektus.

13. Galutiniam paramos gavėjui atliekant viešuosius pirkimus, įgyvendinančioji institucija atsakinga už:

13.1. išankstinį galutinių paramos gavėjų parengtų pirkimo dokumentų nagrinėjimą, vertinimą ir derinimą;

13.2. viešojo pirkimo komisijos sudėties derinimą;

13.3. dalyvavimą viešojo pirkimo komisijos darbe stebėtojo teisėmis;

13.4. viešojo pirkimo komisijos parengtos vertinimo ataskaitos tvirtinimą;

13.5. sutarčių tarp galutinių paramos gavėjų ir darbų, prekių ar paslaugų teikėjų projektų derinimą.

 

VI. GALUTINIS PARAMOS GAVĖJAS

 

14. Galutinis paramos gavėjas:

14.1. įgyvendina projektus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, Europos Komisijos sprendimų skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatomis;

14.2. įgyvendindamas projektus, laikosi Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, ir kitų Sanglaudos fondo lėšas administruojančių institucijų rekomendacijų, atsižvelgia į jų pateiktas pastabas ir pasiūlymus;

14.3. rengia ir teikia įgyvendinančiajai institucijai derinti projektų paraiškas;

14.4. sudaro su įgyvendinančiąja institucija šių taisyklių 11.8 punkte numatytą sutartį ir laikosi jos nuostatų;

14.5. atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas užsakovo funkcijas ir sudaro darbų, prekių ar paslaugų sutartis;

14.6. atlieka viešuosius pirkimus ir sudaro pirkimo sutartis;

14.7. tvirtina darbų, prekių ar paslaugų teikėjo sąskaitas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, Europos Komisijos sprendimų skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatomis;

14.8. rengia mokėjimo prašymus ir teikia juos įgyvendinančiajai institucijai kartu su dokumentais, pagrindžiančiais projekto, kuriam Europos Komisijos sprendimu skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo išlaidas;

14.9. dalyvauja sprendžiant papildomų lėšų skyrimo projektams, remiamiems iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, klausimus;

14.10. sudaro sąlygas ES, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovams atlikti patikrinimus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atstovams – valstybinius auditus ir institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, atstovams – atrankinius patikrinimus;

14.11. saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, susijusius su finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimu; užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms. Dokumentai saugomi trejus metus nuo galutinės išmokos gavimo iš Sanglaudos fondo atitinkamo projekto išlaidoms kompensuoti datos;

[Papildyta punktu nuo 2013-08-16]

14.12. įgyvendinančiosios institucijos prašymu teikia ES sanglaudos fondo projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-074 (Žin., 2006, Nr. 27-911), nurodytą informaciją, būtiną metinei ataskaitai parengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

VII. AUDITĄ KOORDINUOJANTI INSTITUCIJA

 

15. Auditą koordinuojanti institucija atlieka šias funkcijas:

15.1. koordinuoja institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, metinių atrankinių patikrinimų planų sudarymą ir vykdymą, siekdama užtikrinti, kad atrankiniai patikrinimai apimtų ne mažiau kaip 15 procentų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų ir būtų paskirstyti tolygiai per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį; prireikus teikia institucijoms, atsakingoms už atrankinius patikrinimus, pasiūlymus dėl metinių atrankinių patikrinimų planų sudarymo ir vykdymo;

15.2. teikia Europos Komisijai institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, metinius atrankinių patikrinimų planus;

15.3. pagal institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, pateiktas metines atrankinių patikrinimų ataskaitas ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitas ir (arba) jų santraukas rengia metinę ataskaitą, kurioje apibendrinami per kalendorinius metus atlikti visi atrankiniai patikrinimai ir valstybiniai auditai, ir teikia ją Europos Komisijai;

15.4. analizuoja iš institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės gautas atrankinių patikrinimų ir valstybinio audito ataskaitas ir (arba) ataskaitų santraukas ir išvadas ir teikia jas vadovaujančiajai ir mokėjimo institucijoms;

15.5. stebi institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, atrankinių patikrinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą ir prireikus teikia vadovaujančiajai, mokėjimo institucijoms, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir Europos Komisijai informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą;

15.6. dalyvauja organizuojant Europos Komisijos ir Europos audito rūmų atstovų vizitus ir apie vizitų rezultatus prireikus informuoja vadovaujančiąją, mokėjimo, tarpines institucijas ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolę;

15.7. nagrinėja Europos Komisijos rekomendacijas, kaip tobulinti finansų kontrolę ir atlikti atrankinius patikrinimus, rengia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

15.8. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo;

15.9. prireikus teikia informaciją, susijusią su atrankiniais patikrinimais, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kuri, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1386/2002 V skyriaus nuostatomis, rengia ir teikia Europos Komisijai baigiamojo valstybinio audito išvadą ir ataskaitą;

15.10. teikia institucijoms, atsakingoms už atrankinius patikrinimus, paaiškinimus, rekomendacijas ir nurodymus dėl atrankinių patikrinimų;

15.11. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, – tarpinei institucijai. Įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo, tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijoms;

15.12. vadovaujančiosios, mokėjimo ar tarpinės institucijų prašymu teikia informaciją, susijusią su savo atliekamomis funkcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)(papildyta 15.11-15.12 punktais)

 

16. Auditą koordinuojanti institucija turi teisę pagal kompetenciją gauti iš institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir galutinių paramos gavėjų visą informaciją, susijusią su finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos Sanglaudos fondo lėšos.

 

VIII. INSTITUCIJA, ATSAKINGA UŽ ATRANKINIUS PATIKRINIMUS

 

17. Institucija, atsakinga už atrankinius patikrinimus, atlieka šias funkcijas:

17.1. atlieka atrankinius patikrinimus (arba užtikrina, kad jie būtų atlikti) pagal reglamento (EB) Nr. 1386/2002 reikalavimus Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų atrankinių patikrinimų pavyzdinėje metodikoje, patvirtintoje finansų ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-404 (Žin., 2006, Nr. 3-65), nustatyta tvarka;

17.2. teikia informaciją apie atrankinius patikrinimus auditą koordinuojančiai institucijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei Informacijos apie Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą ir vidaus audito tarnybos veiklą teikimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2005 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-099 (Žin., 2005, Nr. 48-1606; 2006, Nr. 28-947), nustatyta tvarka;

17.3. sudaro Europos Komisijos ir Europos audito rūmų atstovams sąlygas atvykti ir atlikti patikrinimus

17.4. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, – tarpinei institucijai. Įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo, tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijoms;

17.5. vadovaujančiosios, mokėjimo ar tarpinės institucijų prašymu teikia informaciją, susijusią su savo atliekamomis funkcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)(papildyta 17.4-17.5 punktais)

 

18. Institucija, atsakinga už atrankinius patikrinimus, turi teisę pagal kompetenciją gauti iš vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir galutinių paramos gavėjų visą informaciją, susijusią su finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos Sanglaudos fondo lėšos.

 

IX. PRIEŽIŪROS KOMITETAS

 

19. Priežiūros komitetas atlieka šias funkcijas:

19.1. remdamasis Sanglaudos fondo strategija, periodiškai vertina, kaip siekiama Sanglaudos fondo strategijos tikslų;

 

19.2. nagrinėja vadovaujančiosios institucijos pateiktas kiekvieno projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo pusmečių ir metų ataskaitas;

[Punkto redakcija nuo 2013-08-16]

19.2. nagrinėja vadovaujančiosios institucijos pateiktas kiekvieno projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, metines ir finansinės būklės ataskaitas;

 

19.3. remdamasis projekto paraiškoje ir Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nustatytais priežiūros fiziniais ir finansiniais rodikliais, reguliariai tikrina, ar tinkamai įgyvendinami iš Sanglaudos fondo lėšų finansuojami projektai;

 19.4. bent kartą per metus nagrinėja ir vertina Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos atliktų patikrinimų ir atrankinių patikrinimų rezultatus, taip pat kitas Lietuvos Respublikos arba ES kontrolės institucijų pateiktas pastabas ir rekomendacijas;

19.5. svarsto tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų pasiūlymus dėl Europos Komisijos sprendimų skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų pakeitimo ir priima sprendimus dėl jų teikimo Europos Komisijai;

19.6. atlieka kitas funkcijas, numatytas ES reglamentuose dėl Sanglaudos fondo, taip pat Priežiūros komiteto darbo reglamente;

19.7. tvirtina savo darbo reglamentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

20. Priežiūros komitetas turi teisę:

20.1. teikti vadovaujančiajai, mokėjimo, tarpinei ar įgyvendinančiajai institucijoms pasiūlymus dėl projektų papildymo, finansavimo planų ar techninių sprendimų pakeitimo;

20.2. teikti vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl Sanglaudos fondo strategijos pakeitimų, svarstyti kitų institucijų siūlomus pakeitimus.

 

X. KITOS INSTITUCIJOS

 

21. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijų SFMIS užregistruotą informaciją apie pažeidimus teikia Europos Komisijai, kaip numatyta reglamente (EB) Nr. 1831/94 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 2168/2005) ir 2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendime 2010/802/ES, kuriuo kai kuriems pažeidimams, susijusiems su veiksmais, bendrai finansuotais iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 2000–2006 metų programavimo laikotarpiu, taikoma reglamento (EB) Nr. 1681/94 5 straipsnio 2 dalyje ir reglamento (EB) Nr. 1831/94 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų teikti specialius pranešimus išimtis (OL 2010 L 341, p. 49).

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

22. Viešųjų pirkimų tarnyba:

22.1. įtarusi, kad esama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, susijusių su finansuojamais iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų projektais, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, – tarpinei institucijai;

22.2. analizuoja iš įgyvendinančiosios institucijos gautus iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų viešųjų pirkimų tikrinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

 

XI. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMPIUTERINĖ informacinė
valdymo ir priežiūros sistema

 

23. Įgyvendinančiosios ir tarpinės institucijos pranešimus apie jų nustatytus pažeidimus per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo užregistruoja SFMIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

 

24. Tarpinės institucijos SFMIS užregistruoja:

24.1. informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo teikiamą paramą atitinkamam sektoriui viešinimo atitinkamų metų planą, parengtą pagal Informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisykles, – per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo;

24.2. šių taisyklių 24.1 punkte nurodyto plano įgyvendinimo atitinkamų metų atitinkamo pusmečio ataskaitą – per 5 darbo dienas nuo jos pateikimo vadovaujančiajai institucijai

24.3. pranešimus apie nustatytus pažeidimus – per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl nustatyto pažeidimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)(papildyta 24.3 punktu)

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

25. Įgyvendinančiosios institucijos šių taisyklių 11.11 punkte nurodytą informaciją per 5 darbo dienas nuo projektų apskaitos duomenų pasikeitimo užregistruoja SFMIS.

26. Įgyvendinančiosios institucijos šių taisyklių 11.12 ir 11.13 punktuose nurodytus projektų pas galutinį paramos gavėją ir (arba) jų įgyvendinimo vietose tikrinimo rezultatus per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo užregistruoja SFMIS; projektų pas galutinį paramos gavėją ir (arba) jų įgyvendinimo vietose tikrinimo planus per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo užregistruoja SFMIS.

 

27. Įgyvendinančiosios institucijos šių taisyklių 11.14 punkte nurodytą informaciją per 5 darbo dienas nuo projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitų suderinimo su vadovaujančiąja ir tarpine institucijomis užregistruoja SFMIS.

[Punkto redakcija nuo 2013-08-16]

27. Įgyvendinančiosios institucijos metinėse ataskaitose nurodytą informaciją per 5 darbo dienas nuo projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, metinių ataskaitų suderinimo su vadovaujančiąja ir tarpine institucijomis užregistruoja SFMIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

 

28. Įgyvendinančiosios institucijos Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų ir jo pakeitime numatytą informaciją apie projektą per 5 darbo dienas nuo Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų ir jo pakeitimo gavimo užregistruoja SFMIS.

29. Institucijos, atsakingos už atrankinius patikrinimus, SFMIS užregistruoja:

29.1. per 5 darbo dienas nuo metinio atrankinių patikrinimų plano ar šio plano pakeitimo suderinimo su institucijos, atsakingos už atrankinius patikrinimus, vadovu – šiame plane pateiktą informaciją;

29.2. per 20 darbo dienų nuo atrankinių patikrinimų ataskaitos įteikimo audituojamam subjektui – ataskaitą ir jos santrauką;

29.3. per 5 darbo dienas nuo audituojamo subjekto vadovo sprendimo dėl atrankinių patikrinimų ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priėmimo – atrankinio patikrinimo ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą ir šiame plane nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo eigą.

 

 

––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 802, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3777 (2004-07-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. RUGPJŪČIO 24 D. NUTARIMO NR. 1026 "DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO PARAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2004-07-02

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 784, 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 88-3314 (2005-07-21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. RUGPJŪČIO 24 D. NUTARIMO NR. 1026 "DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE" PAPILDYMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 759, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 87-3483 (2008-07-31)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. RUGPJŪČIO 24 D. NUTARIMO NR. 1026 "DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2008-08-01.

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 905, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4914 (2011-08-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. RUGPJŪČIO 24 D. NUTARIMO NR. 1026 "DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 588, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 70-3531 (2013-07-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. RUGPJŪČIO 24 D. NUTARIMO NR. 1026 "DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE" PAKEITIMO

Šio nutarimo 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12 ir 1.15 punktai įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 16 dieną.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-07-03)

                  aubodi@lrs.lt