Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 47-1469, i. k. 0991010ISTAIII-1183

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2003-01-01:

Nr. IX-720, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 13-474 (2002-02-06)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ

ĮSTATYMAS

 

1999 m. gegužės 13 d. Nr. VIII-1183
Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių ūkinę veiklą Lietuvoje, taip pat Lietuvos Respublikoje įregistruotų užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybių bei filialų (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo tvarką ir kontrolę.

2. Įstatymo paskirtis – ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1438, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-631 (2008-02-12)

 

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Apmokestinamieji gaminiai – pagal šį Įstatymą apmokestinami gaminiai, nurodyti Įstatymo 3 priedėlyje.

2. Apmokestinamoji pakuotė – pagal šį Įstatymą apmokestinama pripildyta gaminių pakuotė, nurodyta Įstatymo 4 priedėlyje.

3. Didžiausios leistinos taršos normatyvas – tam tikro teršalo didžiausio kiekio, leidžiamo išmesti į aplinką per laiko vienetą, rodiklis.

4. Energijos gavyba – degių gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimas energijai gauti jas deginant atskirai ar kartu su kitomis atliekomis ir naudojant gautą šilumą.

5. Gaminių ar pakuotės atliekos – atliekos, kurios susidaro pasibaigus apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės naudojimo laikui.

6. Gaminių ar pakuotės atliekų perdirbimas – apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekose esančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą, bet išskyrus naudojimą energijai gauti, norint gaminių ar pakuotės atliekose esančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį.

7. Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymas – apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas arba naudojimas energijai gauti.

8. Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal nustatytus reikalavimus tvarko apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekas taip, kaip nustatyta šio Įstatymo ar kitų teisės aktų.

9. Gaminių ir pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys – Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytas atitinkamų gaminių ir pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo kiekis, išreikštas procentais nuo mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį tiekto Lietuvos Respublikos vidaus rinkai visų pakuočių ir (ar) apmokestinamųjų gaminių kiekio.

10. Gamintojas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris gamina apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuoja gaminius (išskyrus ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį) į apmokestinamąją pakuotę, net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo.

11. Importuotojas kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

12. Kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš kelių skirtingų rūšių medžiagų.

13. Laikinai leistinos taršos normatyvas – laikinai leidžiamo išmesti į aplinką per laiko vienetą tam tikro teršalo kiekio, nustatomo konkrečiam objektui, kol bus galima nustatyti didžiausios leistinos taršos normatyvą, rodiklis.

14. Mobilus taršos šaltinis – kelių, geležinkelių, oro, vandenų, kitos transporto priemonės, ne keliais judantys mechanizmai, varomi varikliu (motoru), naudojančiu benziną, mazutą, suskystintas naftos dujas, suslėgtas gamtines dujas, dyzeliną, reaktyvinių variklių kurą.

15. Ne keliais judantis mechanizmas – kilnojamoji pramoninė įranga arba eismui ne keliais skirta transporto priemonė, kurių variklio galia yra didesnė kaip 18 kW.

16. Normatyvas – nustatyta tvarka įteisintas tam tikro teršalo kiekio, mokestiniu laikotarpiu leidžiamo išmesti į aplinką, rodiklis.

17. Organinis perdirbimas – aerobinis (kompostavimas) ar anaerobinis (biometanizavimas) gaminių ar pakuotės atliekų biologiškai skylančios dalies apdorojimas naudojant mikroorganizmus, kurio metu gaunama stabilizuota organinė liekana arba metanas. Sąvartynas nėra gaminių ar pakuotės atliekų organinio perdirbimo vieta.

18. Pakartotinis naudojimas – bet kokia operacija, kurios metu apmokestinamoji gaminio pakuotė (sukonstruota taip, kad per naudojimo laikotarpį atlaikytų minimalų pervežimų skaičių) yra vėl pripildoma naudojant papildomus rinkoje esančius gaminius arba be jų ar panaudojama tam pačiam tikslui, kuriam ji buvo pagaminta. Jei tokia pakartotinio naudojimo pakuotė daugiau neužpildoma, ji tampa pakuočių atlieka.

19. Sąvartyne šalinamos atliekos – nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas; inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos; pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, kurios pagal Įstatymo 7 priedėlį yra mokesčio už aplinkos teršimą objektas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

20. Sąvartyno operatorius – fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys atliekų šalinimo sąvartyne veiklą (eksploatuojantys sąvartyną).

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

21. Stacionarus taršos šaltinis – taršos objektas, kuris negali būti perkeltas iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

22. Teršalai – į aplinką išmetamos teršiančios medžiagos, kurios kenksmingai veikia žmogaus sveikatą ir aplinką.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

23. Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai:

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

1) Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms arba

2) įvežtų į Lietuvos Respublikos teritoriją apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar sunaudojimas importuotojo reikmėms, arba

3) likviduojamų ar reorganizuojamų mokesčio mokėtojų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) gaminių, supakuotų į apmokestinamąją pakuotę, neperleistų kitam asmeniui, pagaminimas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją.

24. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1970, 2004-01-22, Žin., 2004, Nr. 25-746 (2004-02-14)

Nr. X-152, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 47-1560 (2005-04-12)

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

Nr. XI-1894, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 164-7798 (2011-12-31)

 

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra:

1) išmetami į aplinką teršalai;

2) Įstatymo 3 priedėlyje nurodyti gaminiai, kurie nėra bet kokio kito pagaminto ar įvežto (importuoto) į Lietuvos Respublikos teritoriją gaminio sudedamoji dalis, be kurios gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį;

3) pripildyta pakuotė, nurodyta Įstatymo 4 priedėlyje;

4) sąvartyne šalinamos atliekos, nurodytos šio Įstatymo 7 priedėlyje.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1371, 2011-04-28, Žin., 2011, Nr. 57-2706 (2011-05-12)

 

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai.

2. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių.

3. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai.

4. Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1438, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-631 (2008-02-12)

Nr. XII-288, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 55-2728 (2013-05-28)

 

5 straipsnis. Mokesčio lengvatos

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka  atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, išskyrus atvejus, kai priemonei įgyvendinti yra naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos aplinkosaugos priemonės yra skirtos biokurui naudoti. Atleidimas nuo mokesčio galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo priemonės įgyvendinimo pradžios.

2. Jei teršalų išmetimo iš stacionarių taršos šaltinių sumažinimo priemonė nustatytu laiku neįgyvendinama arba negaunamas planuotas efektas, mokestis už aplinkos teršimą už visą laikotarpį sumokamas šio Įstatymo nustatyta tvarka arba išieškomas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami:

1) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos;

2) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;

3) fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;

4) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus.

4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamą į atmosferą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių atleidžiami.

5. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos pagal šį Įstatymą apmokestinamus gaminius ir (ar) į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis už tokį apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį, koks buvo  išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį.

6. Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį.

7. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

8. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami sąvartynų operatoriai už pašalintas fosfogipso atliekas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1265, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5550 (2002-12-24)

Nr. IX-1547, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 48-2108 (2003-05-15)

Nr. IX-1970, 2004-01-22, Žin., 2004, Nr. 25-746 (2004-02-14)

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

Nr. X-152, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 47-1560 (2005-04-12), atitaisymas skelbtas: Žin., 2005, Nr. 49

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

Nr. XI-1894, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 164-7798 (2011-12-31)

Nr. XII-288, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 55-2728 (2013-05-28)

 

6 straipsnis. Teršalų ir gaminių bei pakuotės apmokestinimo ir tarifų nustatymo tvarka

1. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai ir tarifų koeficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal jų kenksmingumą aplinkai.

2. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai, pateikti šio Įstatymo 1 priedėlyje, nustatomi vienai teršalų tonai.

3. Stacionarių taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams, kuriems nustatytas laikinai leistinos taršos normatyvas, mokesčio už aplinkos teršimą tarifai, nustatyti šio Įstatymo 1 priedėlyje, didinami taikant koeficientą 1, 2.

4. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai vienai tonai sunaudotų degalų, o oro transporto priemonėms – pakilimo ir nusileidimo ciklui pateikti šio Įstatymo 5 priedėlyje.

5. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į taršos šaltinio technines savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant Vyriausybės arba jos įgaliotų institucijų nustatytus koeficientus.

6. Apmokestinamų teršalų sąrašą, išskyrus 1 priedėlyje nurodytus teršalus, ir jų grupes nustato ir tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos.

7. Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokesčio už aplinkos teršimą šių gaminių atliekomis tarifai pateikti šio Įstatymo 3 priedėlyje.

8. Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis tarifai pateikti šio Įstatymo 4 priedėlyje.

9. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai, išskyrus tuos, kurie nustatomi už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, indeksuojami Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

10. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai pateikti šio Įstatymo 7 priedėlyje.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

 

7 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

1. Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

2. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2154, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19850

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-152, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 47-1560 (2005-04-12)

Nr. X-1438, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-631 (2008-02-12)

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

 

8 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaita

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal šį Įstatymą privalo mokėti mokestį už aplinkos teršimą, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka tvarko teršalų išmetimo į aplinką, sąvartyne pašalintų atliekų, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

2. Mokestis už aplinkos teršimą apskaičiuojamas ir mokamas Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka.

3. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas už faktiškai per mokestinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį, už teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus oro transporto priemones) – už sunaudotą per mokestinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš oro transporto priemonių – už pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių.

4. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį.

5. Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį sąvartyne pašalintų atliekų kiekį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

6. Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas yra atsakingas už teršalų išmetimo į aplinką, sąvartyne pašalintų atliekų, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitos tvarkymą ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijoje pateiktus duomenis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1970, 2004-01-22, Žin., 2004, Nr. 25-746 (2004-02-14)

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

Nr. XI-1894, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 164-7798 (2011-12-31)

 

9 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo kontrolė

1. Aplinkos ministerija kontroliuoja teršalų išmetimo į aplinką, sąvartyne pašalintų atliekų, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitą, tikrina mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie netvarko privalomos teršalų išmetimo į aplinką apskaitos, teršalų kiekis nustatomas pagal aplinkos ministro patvirtintas metodikas ir (arba) metodikas, kurių sąrašas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

3. Už išmestą iš stacionarių taršos šaltinių normatyvus viršijantį teršalų kiekį ar nuslėptą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų, sąvartyne pašalintų atliekų ir (ar) apmokestinamųjų gaminių bei pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį mokestis už aplinkos teršimą mokamas taikant didesnį tarifą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

4. Mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą apskaičiuojamas:

1) normatyvus viršijantį ir (ar) nuslėptą teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių, dauginant iš mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifo, pateikto šio Įstatymo 1 priedėlyje, ir iš mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto šio Įstatymo 2 priedėlyje;

2) nuslėptą degalų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose, dauginant iš mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo, nurodyto šio Įstatymo 5 priedėlyje, ir iš mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto šio Įstatymo 6 priedėlyje;

3) nuslėptą apmokestinamųjų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio Įstatymo 3 ar 4 priedėlyje, ir koeficiento 2;

4) nuslėptą sąvartyne pašalintų atliekų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio Įstatymo 7 priedėlyje, ir koeficiento 2.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, taip pat Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos keičiasi mokesčiui už aplinkos teršimą administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčio už aplinkos teršimą administravimui reikalinga informacija tvarką nustato Aplinkos ministerija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1438, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-631 (2008-02-12)

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

Nr. XII-288, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 55-2728 (2013-05-28)

 

10 straipsnis. Mokesčio sumokėjimas, išieškojimas ir paskirstymas

1. Mokestis už aplinkos teršimą, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis ir gaminių ar pakuotės atliekomis, paskirstomas taip:

1) 30 procentų mokama į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšoms administruoti ir šioje programoje numatytiems aplinkos apsaugos investiciniams projektams finansuoti aplinkos ministro nustatyta tvarka;

2) 70 procentų mokama į savivaldybės, kurios teritorijoje yra taršos objektas, biudžetą. Šios lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje numatytoms priemonėms finansuoti.

2. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis ir mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis mokamas į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems Atliekų tvarkymo programos tikslams įgyvendinti.

3. Didesnio tarifo mokestis už aplinkos teršimą, kai jis taikomas už nuslėptą teršalų, sunaudotų degalų, sąvartyne pašalintų atliekų, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį, už normatyvus viršijantį teršalų kiekį, mokamas arba išieškomas iš pažeidėjo į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme nustatytiems tikslams įgyvendinti.

4. Nesumokėtas mokestis už aplinkos teršimą sumokamas arba išieškomas, delspinigiai skaičiuojami, permokėta mokesčio suma grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1608, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2761 (2003-06-27)

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

Nr. XI-1169, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7426 (2010-12-11)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

11 straipsnis. Mokesčio tarifų galiojimo terminas

1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai nustatyti šio Įstatymo 1 priedėlyje.

2. (Neteko galios nuo 2008 m. vasario 12 d.)

3. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų maksimalus galiojimo terminas neribojamas, bet yra ne trumpesnis kaip vieneri metai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-516, 2006-03-16, Žin., 2006, Nr. 32-1111 (2006-03-23)

Nr. X-1438, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-631 (2008-02-12)

 

12 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2002 m. spalio 1 d. parengia ir patvirtina šiam Įstatymui įgyvendinti būtinus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                   VALDAS ADAMKUS


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos

teršimą įstatymo

1 priedėlis

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI

I. Teršalai, išmetami į atmosferą

Teršalai

Mokesčio tarifai, Eur/t

SO2

104

NOx

196

Vanadžio pentoksidas

3 855

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*

61

Teršalų grupės

I

406

II

191

III

24

IV

4

 

II. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius

 

Teršalai

Mokesčio tarifai, Eur/t

BDS7

256

Bendras azotas

201

Bendras fosforas

1 007

Suspenduotos medžiagos

103

Sulfatai

0,58

Chloridai

2,8

Teršalų grupės

I

2 920 479

II

266 088

III

43 385

IV

9 831

V

963

 

*Išskyrus:

kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;

asbesto turinčias kietąsias daleles.

1 priedėlio pakeitimai:

Nr. X-1438, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-631 (2008-02-12)

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1195, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14128

 


 

 

Lietuvos Respublikos

2002 m. sausio 22 d.

įstatymo Nr. IX-720

2 priedėlis

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOEFICIENTAI

 

I. Teršalai, išmetami į atmosferą

Teršalai

 

Koeficientai

SO2

1,5

NOx

1,5

Vanadžio pentoksidas

300

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)(* )

1,5

Teršalų grupės

 

I

300

II

50

III

30

IV

1,5

 

 

II. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius

Teršalai

Koeficientai

BDS7

10

Bendrasis azotas

5

Bendrasis fosforas

10

Suspenduotos medžiagos

1,5

Sulfatai

1,5

Chloridai

1,5

Teršalų grupės

 

I

100

II

50

III

10

IV

5

V

2

 


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

3 priedėlis

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO TARIFAI

 

Gaminys

Kodas1

Tarifas, Eur/t

1. Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:

1.1. naujos

ex40.11

86

1.2. restauruotos

ex40.12

86

1.3. naudotos

ex40.12

104

2. Akumuliatoriai

85.07

144

3. Baterijos (galvaniniai elementai)

85.06

2 896

4. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

8421.23

463

5. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

8421.31

463

6. Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

8708.80

347

 

¹Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą.

3 priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-1547, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 48-2108 (2003-05-15)

Nr. X-152, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 47-1560 (2005-04-12)

Nr. X-516, 2006-03-16, Žin., 2006, Nr. 32-1111 (2006-03-23)

Nr. XI-1894, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 164-7798 (2011-12-31)

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1195, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14128

 


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

4 priedėlis

 

APMOKESTINAMOSIOS PAKUOTĖS RŪŠYS IR MOKESČIO TARIFAI

 

Pakuotės rūšys

Tarifai, Eur/t

Stiklinė pakuotė

57

Plastikinė pakuotė

521

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

579

Kombinuota pakuotė

579

Metalinė pakuotė

753

Popierinė ir kartoninė pakuotė

28

Kita pakuotė

57

 

4 priedėlio pakeitimai:

Nr. X-152, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 47-1560 (2005-04-12)

Nr. X-516, 2006-03-16, Žin., 2006, Nr. 32-1111 (2006-03-23)

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1195, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14128

 


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

5 priedėlis

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI

 

 

Transporto priemonė

Degalų rūšis arba ciklas

Mokesčio tarifai, Eur/t

(už ciklą)

1. Kelių transporto priemonės ir kiti ne keliais judantys mechanizmai su vidaus degimo varikliais (motorais)

benzinas

7

dyzelinas

8

suskystintos naftos dujos

7

suslėgtos gamtinės dujos

6

2. Vandenų transporto priemonės

benzinas

11

dyzelinas

12

mazutas, kurio sieringumas

≤ 0,5 %

2,8

mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5 % iki 1,5 %

5

mazutas, kurio sieringumas nuo 1,5 % iki 2,5 %

7

3. Geležinkelių transporto priemonės

dyzelinas

9

4. Oro transporto priemonės

už vieną pakilimo ir nusileidimo ciklą

1,7

 

5 priedėlio pakeitimai:

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1195, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14128

 


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

6 priedėlis

(Lietuvos Respublikos

2009 m. gegužės 12 d.

įstatymo Nr. XI-254 redakcija)

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOEFICIENTAI

 

Transporto priemonė

Degalų rūšis arba ciklas

Koeficientas

1. Kelių transporto priemonės ir kiti ne keliais judantys mechanizmai su vidaus degimo varikliais (motorais)

benzinas

1,5

dyzelinas

6

suskystintos naftos dujos

1,5

suslėgtos gamtinės dujos

1,5

2. Vandenų transporto priemonės

benzinas

2

dyzelinas

6

mazutas, kurio sieringumas ≤ 0,5 %

2

mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5 % iki 1,5 %

 

3

mazutas, kurio sieringumas nuo 1,5 % iki 2,5 %

 

3

3. Geležinkelių transporto priemonės

dyzelinas

4

4. Oro transporto priemonės

už vieną pakilimo ir nusileidimo ciklą

4

 

6 priedėlio pakeitimai:

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

 


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

7 priedėlis

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS

ATLIEKOMIS TARIFAI

 

Sąvartyne šalinamų atliekų rūšis

Mokesčio tarifai, Eur/t faktiškai pašalintų atliekų

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

nuo 2020 m.

1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

3

3

5

21,72

27,51

2. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

3. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

47,79

53,58

59,37

65,16

70,96

 

Papildyta priedu:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-2244, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21031

 


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

8 priedėlis

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2005/20/EB (OL 2005 L 70, p. 17).

2. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1).

Papildyta priedu:

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-2027, 2000 10 12, Žin., 2000, Nr. 90-2774 (2000 10 27)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-720, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 13-474 (2002-02-06)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas, išskyrus 12 straipsnį, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

Nauja įstatymo redakcija

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1265, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5550 (2002-12-24)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIU PAKEISTO MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1547, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 48-2108 (2003-05-15)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO IR 3 PRIEDĖLIO PAKEITIMO BEI 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas, išskyrus 1 ir 2 straipsnius, įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1608, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2761 (2003-06-27)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1970, 2004-01-22, Žin., 2004, Nr. 25-746 (2004-02-14)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 2, 5, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo 1, 2 ir 3 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant 2004 metų mokestį už aplinkos teršimą.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO, KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO, GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, RINKLIAVŲ ĮSTATYMO, MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO, KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-152, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 47-1560 (2005-04-12)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 2, 5, 7 STRAIPSNIŲ IR 3, 4 PRIEDĖLIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio 1, 4 dalys, 2 straipsnio 1, 2 dalys ir 5 straipsnis įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

Įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2005, Nr. 49 (2005-04-16)

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-516, 2006-03-16, Žin., 2006, Nr. 32-1111 (2006-03-23)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO, 3 IR 4 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m.sausio 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1438, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-631 (2008-02-12)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 1, 4, 7, 9, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 1 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnis įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-254, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2404 (2009-05-26)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 STRAIPSNIŲ IR 5 BEI 6 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 10 straipsnį, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1169, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7426 (2010-12-11)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1371, 2011-04-28, Žin., 2011, Nr. 57-2706 (2011-05-12)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1894, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 164-7798 (2011-12-31)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 2, 5, 8 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-288, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 55-2728 (2013-05-28)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 4, 5 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1195, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14128

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 1, 3, 4 ir 5 priedėlių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1328, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18284

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2154, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19850

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2244, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21031

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymo Nr. XII-1328 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

 * Išskyrus:

kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;

asbesto turinčias kietąsias daleles.