Įsakymas netenka galios 2021-08-01:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-151, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12934

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 4R-34 „Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-10-10 iki 2021-07-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-03-21, i. k. 2014-03387

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRITINIŲ AVIACIJOS SITUACIJŲ VALDYMO

 

2014 m. vasario27 d  Nr.4R-34

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti skrydžių saugą ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos parengtą „Nenumatytų veiksmų vulkaninių pelenų atveju Europos ir Šiaurės Atlanto Regionams planą“ (EUR dok. 019/NAT dok.006, II dalis) ir Eurokontrolės parengtas „Europos aviacijos krizių valdymo vieneto veiklos procedūras“,

1. S k i r i u kontaktiniais asmenimis kritinių aviacijos situacijų valdymui:

1.1. Alvydą Šumską, Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) direktoriaus pavaduotoją;

1.2. Loretą Kasparaitę, Oro navigacijos paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę, laikinai einančią skyriaus vedėjos pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15987

 

2. Į s a k a u:

2.1. VĮ „Oro navigacija“ Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriui (toliau – SSPDDS) stebėti informaciją Eurokontrolės tinklapyje (Network Operations Portal – NOP) ir, gavus informaciją apie galimą arba įvykusią situaciją, kuri kelia pavojų skrydžiams Europos oro erdvėje (vulkaninių pelenų debesys, branduolinių medžiagų išmetimas, karas, cheminių medžiagų išmetimas, galingas gaisras, pandemija, kelių Oro navigacijos paslaugų teikėjų pramoninis veiksmas, reikšmingas pan-Europinės funkcijos sutrikimas, sudėtingos meteorologinės sąlygos, grėsmė iš kosmoso ir kt.) pranešti apie tai CAA telefonų numeriais: +370-645-67962 arba +370-698-85945.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15987

 

2.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) prie Aplinkos ministerijos Aviacijos meteorologijos centrui (toliau – AMC) gavus iš nacionalinių ir / ar tarptautinių šaltinių informaciją apie į atmosferą patekusius vulkaninius pelenus, radioaktyviuosius ir toksinius išmetamuosius teršalus, kurie galėtų paveikti Lietuvos Respublikos oro erdvę, sudaryti ir išplatinti atitinkamus SIGMET pranešimus. Apie tokio pobūdžio SIGMET išplatinimą nedelsiant informuoti CAA telefono numeriu +370-645-67962. Pagal CAA paklausimą pateikti kitą reikiamą papildomą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15987

 

2.3. AMC gavus prognozes bei informaciją iš LHMT apie stichinį, labai smarkų vėją 28-32 m/s ar katastrofinį, uraganą ≥ 33m/s pranešti CAA elektroniniu paštu loreta.kasparaite@caa.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15987

 

2.4. CAA Oro navigacijos paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, laikinai einančiai skyriaus vedėjos pareigas, analizuoti pateiktus duomenis ir teikti siūlymus CAA direktoriui dėl Lietuvos oro erdvės arba jos dalies paskelbimo neskraidymų zona, skraidymų zona su apribojimais arba be jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15987

 

2.5. CAA direktoriaus pavaduotojui analizuoti pateiktus duomenis ir teikti siūlymus CAA direktoriui dėl kitų, neišvardytų 2.4 punkte priemonių, kritinei aviacijos situacijai valdyti.

2.6. CAA sprendimą apie atitinkamus apribojimus nedelsiant perduoti VĮ „Oro navigacija“ Oro navigacijos informacijos skyriui (toliau – ONIS) ir SSPDDS.

2.7. Apie visus priimtus sprendimus oro erdvės naudotojus informuoti NOTAM, kurį išleidžia ONIS.

2.8. Gavus informaciją iš CAA ir ONIS, SSPDDS nustatyta tvarka parengti pranešimą Eurokontrolės tinklo valdytojui.

2.9. CAA kontaktiniams asmenims rengti informaciją Europos aviacijos krizių valdymo vienetui (toliau – EACCC).

2.10. VĮ „Oro navigacija“, LHMT AMC ir CAA kontaktiniams asmenims dalyvauti EACCC rengiamose telekonferencijose.

3. P r i p a ž i n t i netekusiu galios CAA direktoriaus 2010-04-20 įsakymą Nr. 4R-69 „Dėl veiklos, susijusios su vulkaniniais pelenais, valdymo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Kęstutis Auryla

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-152, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15987

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 4R-34 „Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo“ pakeitimo