Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20331

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINĖSE ĮSTAIGOSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. 1R-336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 1 dalimi:

Tvirtinu Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1R-336

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1R-239

redakcija)

 

DIDŽIAUSIO LEISTINO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINĖSE ĮSTAIGOSE SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Teisingumo ministro valdymo srities statutinės įstaigos pavadinimas

 

Didžiausias leistinas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičius

 

1.

 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos:

 

 

1.1.

 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

 

130

 

1.2.

 

Alytaus pataisos namai

 

273

 

1.3.

 

Marijampolės pataisos namai

 

412

 

1.4.

 

Panevėžio pataisos namai

 

113

 

1.5.

 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

 

629

 

1.6.

 

Vilniaus pataisos namai

 

329

 

1.7.

 

Kauno tardymo izoliatorius

 

228

 

1.8.

 

Šiaulių tardymo izoliatorius

 

155

 

1.9.

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

 

156

 

1.10.

 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

 

2

 

1.11.

 

Lietuvos probacijos tarnyba

 

378

 

2.

 

Iš viso

 

2805

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-239, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16822

Dėl teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo