Suvestinė redakcija nuo 2022-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26412

 

UŽIMTUMO TRANYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIŠALĖS PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. V-475

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų patvirtinimo“, 5 punktu, Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 8, 16, 19, 21 punktais ir 20.3.2 papunkčiu, Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu, 4 punktu:

1.   T v i r t i n u:

1.1.  Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formą (pridedama);

1.2.  Siuntimo į profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančią įstaigą formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad sprendimas dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje priimamas ir siuntimas į profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančią įstaigą asmeniui išduodamas per 5 darbo dienas gavus iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl profesinės reabilitacijos poreikio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-93, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06272

 

3. Į p a r e i g o j u Klientų aptarnavimo skyrių vedėjus, priimant sprendimą dėl asmens, kuriam nustatytas darbingumo lygis (toliau – asmuo), siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, užtikrinti:

3.1. asmens įsidarbinimo galimybių pagal turimą kvalifikaciją arba darbinių įgūdžių įvertinimą, atsižvelgiant į sveikatos būklę pagal NDNT išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;

3.2. siunčiamų asmenų atrankos atsakingą atlikimą, išsiaiškinant jų motyvaciją ne tik dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, bet ir įsidarbinti po profesinės reabilitacijos programos baigimo;

3.3. asmens numatomų įgyti kvalifikacijos ir (ar) kompetencijų paklausos darbo rinkoje bei įsidarbinimo galimybių įvertinimą;

3.4. profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, numatant dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje darbo ieškančių asmenų individualiuose užimtumo veiklos planuose.

4. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

4.1. Užimtumo tarnybos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. V-88 „Dėl sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo“;

4.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. V-280 „Dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo“.

5. P a v e d u Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

 

 

Direktorė                                                                                                     Inga Balnanosienė

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. V-475

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymo

Nr. V-93 redakcija)

 

 

(Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties forma)

 

TRIŠALĖ PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUTARTIS

 

______________Nr.______________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

Asmuo, siunčiamas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje  (toliau – Asmuo), ________________________________________________________________________________

(asmens, siunčiamo dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, vardas, pavardė)

 

profesinės reabilitacijos programą įgyvendinanti įstaiga (toliau – Įstaiga), ________________________________________________________________________________

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas)

atstovaujama ____________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), atstovaujama _________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

toliau kartu vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatai), Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Paslaugų teikimo taisyklės) ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-144 „Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Pažymėjimų išdavimo taisyklės), sudarėme šią Trišalę profesinės reabilitacijos paslaugų sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje, kurios metu jam bus suteiktos profesinės reabilitacijos, esant poreikiui - apgyvendinimo bei transporto paslaugos (toliau kartu - paslaugos), numatytos Įstaigos jam sudarytoje individualioje profesinės reabilitacijos programoje, finansavimas ir profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimas, jeigu Asmuo neturi teisės gauti profesinės reabilitacijos išmokos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

2. Asmuo įsipareigoja:

2.1. dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje;

2.2. laikytis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

2.3. įgyti profesinės reabilitacijos programoje numatytą kvalifikaciją ar kompetenciją;

2.4. kai po formalaus profesinio mokymo kompetencijų vertinimo yra išvada nesuteikti kvalifikacijos, dalyvauti pakartotiniame kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinime, pagal kompetencijų vertinimo tvarkaraštį numatytame kitame kompetencijų vertinime ir su tuo susijusias išlaidas apmokėti savo lėšomis;

2.5. pateikti Įstaigai nedalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje daugiau kaip 3 darbo dienas pateisinamą (-as) priežastį (-is) pagrindžiančius dokumentus:

2.5.1. nedarbingumo pažymėjimą iš Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei Asmuo sirgo (buvo sužalotas) ar slaugė šeimos narį;

2.5.2. mirties liudijimą, jei mirė Asmens artimasis giminaitis (tėvas, motina, vaikas, senelis, vaikaitis, brolis, sesuo), sutuoktinis, sugyventinis, įmotė, įtėvis, įvaikis;

2.5.3. pranešimą ar šaukimą vykti į teismą arba teisėsaugos ar kontrolės (priežiūros) funkcijas atliekančias institucijas ar įstaigas;

2.5.4. dokumentą, patvirtinantį laisvės atėmimą, areštą, sulaikymą, suėmimą;

2.6. savo lėšomis susimokėti likusią, Užimtumo tarnybos nekompensuotą, nuvykimo į Įstaigą ir grįžimo iš jos kelionės, apgyvendinimo pas pasirinktą apgyvendinimo paslaugų teikėją ir transporto paslaugų išlaidų dalį.

3. Asmuo turi teisę:

3.1. pateikti prašymą Įstaigai sustabdyti profesinės reabilitacijos programą dėl asmeninių priežasčių, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

3.2. pateikti prašymą Įstaigai sustabdyti profesinės reabilitacijos programą laikinojo nedarbingumo atveju dėl ligos ar šeimos nario slaugos, bet ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

3.3. kitas Paslaugų teikimo taisyklėse nurodytas teises.

4. Įstaiga įsipareigoja:

4.1. sudaryti Asmeniui individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikti jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas;

4.2. paslaugas teikti laikantis jas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

4.3. ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo Asmens atvykimo į Įstaigą dienos Užimtumo tarnybai pateikti:

4.3.1. informaciją apie Asmeniui sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodant jos trukmę dienomis ir valandomis, profesinės reabilitacijos paslaugas, pagrindžiant jų būtinumą, ir programos (ciklo) įgyvendinimo dalis bei kiekvienos iš jų trukmę;

4.3.2. profesinės reabilitacijos programos išlaidų sąmatą (Sutarties 1 priedas), kurioje nurodoma mokymo programos pavadinimas, kodas ir trukmė;

4.4. pildyti Asmeniui išduotą profesinės reabilitacijos pažymėjimą Pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka;

4.5. raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti Užimtumo tarnybą apie:

4.5.1. Asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje:

4.5.1.1. Asmens neatvykimą į Įstaigą;

4.5.1.2. Asmens laikinąjį nedarbingumą ir jo pradžios ir pabaigos datas;

4.5.1.3. Asmens prašymą sustabdyti programą dėl asmeninių priežasčių;

4.5.1.4. profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir jo priežastis;

4.5.1.5. profesinės reabilitacijos programos baigimą ir kvalifikacijos ar kompetencijos įgijimą; 

4.5.2. nustatytas formalaus profesinio mokymo kompetencijų vertinimo datas (teorinio ir praktinio) pagal atskiras mokymo programas;

4.5.3. Paslaugų teikimo taisyklėse nustatytu atveju numatytą paslaugų teikimą nuotoliniu būdu, pagrįsdama paslaugų teikimo nuotoliniu būdu galimybę;

4.5.4. aplinkybes ar priežastis, susijusias su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Įstaigai užbaigti paslaugų teikimą nustatytais terminais;

4.5.5. profesinės reabilitacijos pažymėjimo pratęsimą;

4.6. pateikti Užimtumo tarnybai per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus:

4.6.1. Asmens lankomumo ir apgyvendinimo apskaitos žiniaraštį (Sutarties 2 priedas);

4.6.2. išvadas dėl įgyvendinant profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalis atliktų darbų ir padarytos pažangos (Sutarties 3 priedas);

4.6.3. sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas;

4.6.4. jeigu Paslaugų teikimo taisyklėse nurodytais atvejais profesinės reabilitacijos programos dalies profesinių gebėjimų atkūrimo ir naujų išugdymo paslaugos (toliau – mokymo) buvo suteiktos nuotoliniu būdu, nuotoliniu būdu suteiktas paslaugas pagrindžiančius dokumentus:

4.6.4.1. nuotolinio mokymo vykdymo ataskaitą (Sutarties 4 priedas);

4.6.4.2. mokymo tvarkaraštį už praėjusi mėnesį, kuriame būtų nurodytas nuotolinio vaizdo ir/ar garso konferencijų programos/platformos), mokymo dalykų laikas ir trukmė;

4.7. jeigu Asmuo Įstaigai pateikia prašymą dėl kelionės išlaidų kompensavimo, persiųsti jį Užimtumo tarnybai;

4.8. registruoti Asmenį formalaus profesinio mokymo kompetencijų vertinimui ir informuoti Asmenį apie kompetencijų vertinimo laiką ir vietą;

4.9. registruoti Asmenį į pakartotinį kompetencijos, siekiant kvalifikacijos, vertinimą pagal kompetencijų vertinimo tvarkaraštyje numatytą kitą kompetencijų vertinimą, kai po Asmens formalaus profesinio mokymo kompetencijų vertinimo išvada yra nesuteikti kvalifikacijos ir informuoti apie tai Asmenį bei Užimtumo tarnybą;

4.10. atlyginti Užimtumo tarnybos patirtus nuostolius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užimtumo tarnybos pretenzijos pateikimo dienos, jei Įstaiga ar jos darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai Užimtumo tarnybai arba jeigu Užimtumo tarnybos nuostoliai atsiranda dėl Įstaigos kaltės, jai nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį.

5. Įstaiga turi teisę:

5.1. keisti profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalių trukmę arba dalies iš jų atsisakyti, suderinusi su Užimtumo tarnyba ir Asmeniu, atsižvelgdama į Asmens poreikius ir siekdama jam sudaryti palankiausias sąlygas sėkmingai integruotis į darbo rinką;

5.2. pratęsti profesinės reabilitacijos programą, jei ji buvo sustabdyta Paslaugų teikimo taisyklėse numatytais atvejais, Užimtumo tarnybai priėmus sprendimą dėl profesinės reabilitacijos programos atnaujinimo ir pratęsimo.

6. Užimtumo tarnyba įsipareigoja:

6.1. išduoti ir užbaigti Asmeniui profesinės reabilitacijos pažymėjimą, vadovaujantis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimtu sprendimu dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir Pažymėjimų išdavimo taisyklėmis;

6.2. skirti profesinės reabilitacijos išmoką Asmeniui nuo pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos, vadovaujantis Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatais[1];

6.3. mokėti profesinės reabilitacijos išmoką Asmeniui jo dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, vieną kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos, pervedant pinigus į Asmens nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje [2];

6.4. sustabdyti, pratęsti ar nutraukti profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimą, vadovaujantis Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatais [3];

6.5. gavusi iš Įstaigos informaciją apie Asmens lankomumą:

6.5.1. jei Įstaiga yra ne Asmens gyvenamojoje vietoje, vieną kartą per mėnesį kompensuoti Asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu, važiuojančiam į Įstaigą, kelionės į ją ir grįžimo iš jos darbo dienomis kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, pagal Asmens prašymą (Sutarties 5 priedas) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka, bet ne daugiau kaip Paslaugų teikimo taisyklėse nustatytas dydis už vieną darbo dieną, likusią dalį kelionės išlaidų apmoka pats Asmuo;

6.5.2. tais atvejais, kai Asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumokėti Įstaigai už transporto, kuriuo Asmuo vyksta į Įstaigą ir grįžta iš jos, paslaugas mieste ne daugiau kaip Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyto dydžio suma už vieną parą, likusią dalį transporto paslaugų išlaidų apmoka pats Asmuo;

6.6. jei Įstaiga yra ne Asmens gyvenamojoje vietovėje ir Asmuo buvo apgyvendintas (asmenys, turintys judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų, gali būti apgyvendinti ir Asmens gyvenamojoje vietovėje esančioje Įstaigoje), arba apsigyveno pas paties pasirinktą apgyvendinimo paslaugų teikėją:

6.6.1. vieną kartą per mėnesį kompensuoti Asmens atvykimo į Įstaigą ir grįžimo iš jos pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo vieną kartą per savaitę į namus ir grįžimo į Įstaigą kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, pagal Asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka, likusią kelionės išlaidų dalį apmoka pats Asmuo;

6.6.2. sumokėti Įstaigai už Asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą neviršijant Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyto dydžio už vieną parą, likusią apgyvendinimo išlaidų dalį apmoka pats Asmuo;

6.6.3. vieną kartą per mėnesį kompensuoti Asmeniui išlaidas pas paties pasirinktą apgyvendinimo paslaugų teikėją pagal Asmens prašymą (Sutarties 6 priedas), neviršijant Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyto dydžio už vieną parą (likusią apgyvendinimo išlaidų dalį apmoka pats Asmuo), pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus:

6.6.3.1. sąskaitą faktūrą, kurioje papildomai nurodyti apgyvendinimo paslaugų suteikimo adresas ir laikotarpis;

6.6.3.2. pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą Asmens parašu; grynųjų pinigų priėmimo kvitą arba mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtintą Asmens parašu, kai mokėjimai atliekami ne elektroninėmis priemonėmis;

6.7. priimti kokybiškas ir laiku suteiktas paslaugas ir sumokėti Įstaigai už Asmeniui suteiktas profesinės reabilitacijos paslaugas ir kitas Paslaugų teikimo taisyklėse nurodytas Įstaigos išlaidas Sutarties III dalyje nustatyta tvarka;

6.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Sutarties 7 - 9 prieduose nurodytus paslaugų priėmimo–perdavimo aktus arba atmesti Įstaigos prašymą pasirašyti šiuos aktus, nurodant priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Įstaiga privalo imtis, kad paslaugų priėmimo–perdavimo aktai būtų pasirašyti. Paslaugų priėmimo–perdavimo aktai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu;

6.9. raštu arba elektroniniu paštu teikti Įstaigai:

6.9.1. informaciją apie profesinės reabilitacijos išmoką mokančią instituciją;

6.9.2. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

7. Užimtumo tarnyba turi teisę:

7.1. prižiūrėti profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą ir Asmens dalyvavimą programoje;

7.2. sustabdyti, atnaujinti, pratęsti arba nutraukti nebaigtą profesinės reabilitacijos programą, vadovaujantis Paslaugų teikimo taisyklėmis;

7.3. kitas Paslaugų teikimo taisyklėse, Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatuose, Pažymėjimų išdavimo taisyklės nurodytas teises.

 

III. PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

8. Užimtumo tarnyba, gavusi Sutarties 4.6 papunktyje nurodytus dokumentus ir pasirašiusi Sutarties 7–9 prieduose nurodytos formos paslaugų priėmimo–perdavimo aktus, sumoka Įstaigai už kokybiškai ir laiku Asmeniui faktiškai suteiktas paslaugas Paslaugų teikimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

9. Sutarties vykdymo metu Sutarties 5.1 papunktyje nustatytomis sąlygomis pasikeitus profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalių trukmei arba dalies iš jų atsisakius, taip pat pasikeitus kitiems paslaugų teikimo įkainiams dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytų aplinkybių, už faktiškai suteiktas paslaugas apmokama Profesinės reabilitacijos paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Įstaiga atsako už laiku atliekamą ir kokybišką paslaugų teikimą.

11. Įstaiga, nevykdanti savo įsipareigojimų arba vykdanti juos ne laiku arba netinkamai, Užimtumo tarnybai pareikalavus, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną arba už kiekvieną įsipareigojimų netinkamo vykdymo dieną.

12. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir pateiktos informacijos teisingumą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

 

13. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

14. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitoms Šalims apie Sutarties 13 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

15. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

16. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Nei viena Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.

18. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, nurodytiems Sutarties 24 punkte ir VIII dalyje, Šalis per 5 kalendorines dienas pateikia aktualią informaciją kitai Šaliai. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

19. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta tik Šalių raštišku susitarimu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešant apie tai kitoms Šalims, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

20. Sutartis gali būti nutraukta Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 kalendorinių dienų.

21. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams pasirašius elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, taip Šalims pasiliekant po Šaliai skirtą Sutarties egzempliorių. 

22. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užimtumo tarnybos administracijos padalinio adresą.

23. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

24. Šalys viena kitą informuoja apie pasikeitusias aplinkybes, žemiau nurodytus Šalių atsakingus Asmenis:

 

 

Asmuo

Įstaiga

Užimtumo tarnyba

 

Atsakingas asmuo:

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

 

Atsakingas asmuo:

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

 

Adresas:

 

Telefono numeris:

Elektroninio pašto adresas:

 

Adresas:

 

Telefono numeris:

Elektroninio pašto adresas:

 

Adresas:

 

Telefono numeris:

Elektroninio pašto adresas:

 

 

25. Sutarties pakeitimų sąlygos turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Profesinės reabilitacijos paslaugų pirkimo dokumentų bei Profesinės reabilitacijos paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties reikalavimus.

26. Užimtumo tarnyba turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešusi apie tai Asmeniui ir Įstaigai, jeigu:

26.1. Įstaiga bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

26.2. Įstaiga įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažinta kalta dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

27. Nutraukus Profesinės reabilitacijos paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, ši Sutartis lieka galioti iki joje nurodytų paslaugų suteikimo dienos.

28. Jei Sutartis nutraukiama Užimtumo tarnybos iniciatyva dėl Įstaigos kaltės, Užimtumo tarnybos patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Įstaigai mokėtinų sumų arba pagal Įstaigos pateiktą Užimtumo tarnybos Profesinės reabilitacijos paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.

29. Sutartį nutraukus dėl Įstaigos kaltės, be jai priklausančio atlyginimo už suteiktas paslaugas, Įstaiga neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

30. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

 

31. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

31.1. 1 priedas – Profesinės reabilitacijos programos išlaidų sąmatos forma, 1 lapas;

31.2. 2 priedas – Profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujančio asmens mėnesio lankomumo ir apgyvendinimo apskaitos žiniaraščio forma, 1 lapas;

31.3. 3 priedas – Išvadų dėl įgyvendinant profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalis atliktų darbų ir padarytos pažangos forma, 2 lapai;

31.4. 4 priedas – Nuotolinio mokymo vykdymo ataskaitos formos pavyzdys, 1 lapas;

31.5. 5 priedas – Prašymo dėl kelionės išlaidų kompensavimo formos pavyzdys, 1 lapas;

31.6. 6 priedas – Prašymo dėl apgyvendinimo išlaidų kompensavimo formos pavyzdys, 1 lapas;

31.7. 7 priedas – Apgyvendinimo paslaugų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas;

31.8. 8 priedas – Transporto paslaugų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas;

31.9. 9 priedas – Suteiktų profesinės reabilitacijos paslaugų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas.

 

 

 

vIII. Šalių adresai ir rekvizitai

 

ASMUO

______________________

(vardas pavardė)

__________________

(asmens kodas)

______________

(adresas, tel., el. p.)

 

______________

 

 

ĮSTAIGA

________________________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

_______________

(adresas, tel., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

 

UŽIMTUMO TARNYBA

________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

_______________

(administracijos padalinio adresas, tel., el. p.)

________________________

(atsakingo asmens pareigos)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

 

 

____________________________

 

 

20___ m. __________ ___ d. Trišalės

profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties

Nr. ________

1 priedas

 

(Profesinės reabilitacijos programos išlaidų sąmatos forma)

 

_____________________________________________________________________________________

(Profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas, kodas)

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATA

 

________ Nr. _____

(data)

________________

(vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užimtumo tarnybos administracijos padalinys

_______________________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

Profesinės reabilitacijos programos dalyvis

_______________________________________________             

(vardas, pavardė, gimimo data)

 

Profesinės reabilitacijos programa

_______________________________________________ (profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas)

 

Profesinės reabilitacijos programos trukmė

Nuo 20__ m. _____ __ d. iki 20__ m. _______ __ d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Dienų/ valandų skaičius

Vienos dienos / vienos valandos įkainis,
Eur

Suma, Eur

 

1.

Profesinių gebėjimų įvertinimas

Valandų skaičius

 

 

 

 

2.

Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Valandų skaičius

 

 

 

 

3.

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, iš jų:

 

3.1.

Reabilitacinio, socialinio, psichologinio, darbo imitavimo priemonės

Valandų skaičius

 

 

 

 

3.2.

Profesinis mokymas ____________________________

(profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas)

 

Darbo dienų skaičius

 

 

 

 

Iš viso profesinės reabilitacijos paslaugų programai:

 

 

4.

Apgyvendinimas (su PVM)

Kalendorinių dienų skaičius

 

 

 

 

5.

Transporto paslaugos (su PVM)

Darbo dienų skaičius

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos atstovas

____________________                                  _______________  _________________________

(pareigos)                                                     (parašas)                            (vardas, pavardė)

____________

 

 

20___ m. __________ __ d. Trišalės profesinės reabilitacijos

paslaugų sutarties Nr. ________

2 priedas

 

(Profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujančio asmens mėnesio lankomumo ir apgyvendinimo apskaitos žiniaraščio forma)

 

___________________________________________________

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas, kodas)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

____________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOJE DALYVAUJANČIO ASMENS 20___M. ________________ MĖNESIO

LANKOMUMO IR APGYVENDINIMO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

___________   Nr.____________

(data)

Eil. Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

 

Dienos

Iš viso“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Lankyta dienų

Lankyta valandų

Gyventa dienų

1.

 

Lankomu-mas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankytų val. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apgyven-dinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – poilsio diena         1 – lankyta

N – neatvykimas        1 – gyventa

__________________________________                      _____________________________                                                                                          ____________________________

(įstaigos atstovo pareigos)                                                                                       (parašas)                                                                                                                                              (vardas, pavardė)

__________________________________                      _____________________________                                                                                          _____________________________

(rengėjo pareigos )                                                                                                  (parašas)                                                                                                                                              (vardas, pavardė)

A.V.

 

_________________________

 

 

20__ m. ________ __ d. Trišalės profesinės reabilitacijos

paslaugų sutarties Nr. ________

3 priedas

 

(Išvadų dėl įgyvendinant profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalis atliktų darbų ir padarytos pažangos forma)

 

______________________________________________________________________

(Profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas, kodas)

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

____________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

IŠVADOS

DĖL ĮGYVENDINANT PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOS (CIKLO) DALIS ATLIKTŲ DARBŲ IR PADARYTOS PAŽANGOS

___________   Nr.____________

(data)

Nuo 20_ m._________ _ d. iki 20__ m. ________ __ d.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________,

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas, kodas)

 

vykdydama 20__ m. _______________ __ d. Trišalę profesinės reabilitacijos paslaugų sutartį Nr._____________, informuoja, kad ________________________________________________

(profesinės reabilitacijos programos dalyvio vardas, pavardė, gimimo data)

buvo suteiktos šios profesinės reabilitacijos paslaugos*:

 

 

Atlikti veiksmai ir suteiktos paslaugos

Išvada

Dienų/val. skaičius

I Profesinių gebėjimų įvertinimas

Asmens psichosocialinių profesinių savybių ir / ar funkcinio pajėgumo įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

II Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė

 

 

 

Konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais

 

 

 

Informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes

 

 

 

Profesinių gebėjimų praktinis išbandymas

 

 

 

Pagalba asmenims renkantis arba keičiant profesiją

 

 

 

III Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas

Prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei esamų, bet nepakankamų savybių, reikalingų darbui, lavinimas ar naujų savybių ugdymas socialinio, reabilitacijos, psichologinio darbo imitavimo priemonėmis

 

 

 

Profesinis mokymas

 

 

 

 

* Pildomos tik tos lentelės eilutės, kuriose nurodytos paslaugos buvo suteiktos per ataskaitinį laikotarpį.

 

Profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančią įstaigos atstovas

 

 

_________________                   ____________                       _______________

(pareigos)                                                          (parašas)                                              (vardas, pavardė)

_________________________

 

 

20__ m. ________ __ d. Trišalės

profesinės reabilitacijos paslaugų

sutarties Nr. ________

4 priedas

 

(Nuotolinio mokymo vykdymo ataskaitos formos pavyzdys)

________________________________________________________________________

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas, kodas)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

____________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMO ATASKAITA

 

20__ m. ________________  d., Nr._____________

(data)

_______________________

(vieta)

 

PATVIRTINU, KAD:

1.   Laikotarpiu nuo_____________________ iki_______________________ vyko nuotolinis mokymas, kuriame dalyvavo šie mokiniai:

 

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

 

 

 

2.   Nuotolinis mokymas vykdytas šiais būdais ir priemonėmis:

 

Eil. Nr.

Mokymo proceso sudedamosios dalys

Naudotos interneto platformos ar kiti nuotolinio susisiekimo su mokiniais būdai

1.  

Nuotolinių užsiėmimų vedimas

 

2.  

Mokomosios medžiagos teikimo būdai

 

3.  

Užduočių teikimas mokiniams

 

4.  

Žinių vertinimas

 

5.  

Kita aktuali informacija

 

 

3. Visi šioje ataskaitoje pateikti duomenys yra teisingi ir Užimtumo tarnybai paprašius gali būti pateikti konkrečios mokymo dienos nuotolinio profesinio mokymo vykdymo faktą patvirtinantys dokumentai.

 

 

 

_________________________________     ________________        ____________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)                                          (parašas)                                                (vardas, pavardė)

A.V.                                             

 

________________________

 

 

20__ m. __________ __ d. Trišalės

profesinės reabilitacijos paslaugų

sutarties Nr.________

5 priedas

 

(Prašymo dėl kelionės išlaidų kompensavimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris)

 

PRAŠYMAS

DĖL KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

____________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

20__ m. ____________  ___d.

____________

(vieta)

 

 

Į užsiėmimus/praktiką ir atgal vykstu šiuo maršrutu ________________________

_____________________________________________________________________________

(nurodyti kelionės maršrutą)

____________________________________________________________________________

(nurodyti: kiekvieną dieną, kartą per savaitę, kita)

 

Prašau man priklausančias išmokas už patirtas kelionės išlaidas pervesti į mano asmeninę sąskaitą ______________________________________________________________.

(sąskaitos numeris)

 

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

 

Pasikeitus gyvenamosios vietos ir (ar) profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos/praktikos atlikimo vietos adresui, pasižadu pranešti Užimtumo tarnybos__________________ klientų aptarnavimo departamento__________________ skyriui apie pasikeitimus per 3 darbo dienas.

 

 

 

_____________     _________________________________________

(asmens parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

____________________

 

 

20__ m. __________ __ d. Trišalės 

profesinės reabilitacijos paslaugų

sutarties Nr.________

6 priedas

 

(Prašymo dėl apgyvendinimo  išlaidų kompensavimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris)

 

PRAŠYMAS

DĖL APGYVENDINIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

____________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

20__ m. ____________  ___d.

____________

(vieta)

 

 

Prašau man priklausančias išmokas už patirtas apgyvendinimo išlaidas pervesti į mano asmeninę sąskaitą _______________________________________________________.

(sąskaitos numeris)

 

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

 

Pasikeitus gyvenamosios vietos ir (ar) profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos/praktikos atlikimo vietos adresui, pasižadu pranešti Užimtumo tarnybos__________________ klientų aptarnavimo departamento__________________ skyriui apie pasikeitimus per 3 darbo dienas.

 

PRIDEDU:

1.  Dokumentus, patvirtinančius, kad profesinės reabilitacijos laikotarpiu apgyvendinimo paslaugos buvo man suteiktos (nurodyti, pvz., PVM sąskaita - faktūra, grynųjų pinigų priėmimo kvitas):_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________, ____lapų.

2.  Už apgyvendinimo paslaugas patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (nurodyti, pvz., pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta asmens parašu, grynųjų pinigų priėmimo kvitas arba mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinta asmens parašu, kai mokėjimai atliekami ne elektroninėmis priemonėmis ir pan.): _________________________________, ___ lapų.

 

 

_____________________           _____________________________________

(asmens parašas)                                                                      (vardas, pavardė)

 

____________________

 

 

20___ m. _________ ___ d. Trišalės  profesinės reabilitacijos paslaugų

sutarties Nr. _______________

7 priedas

 

(Apgyvendinimo paslaugų priėmimo – perdavimo akto forma)

 

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

20___  m. _____________ ___ d. Nr._____________

 

Įstaiga – ______________________________________________, atstovaujama(-s)________________________________________________________________________,

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas)

 

 

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

vadovaudamasi 20__  m. __________________ ___ d. Trišale profesinės reabilitacijos paslaugų sutartimi Nr._______ suteikė paslaugas pagal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________profesinės reabilitacijos programą už laikotarpį nuo 20__ m.______________ __ d. iki 20__m.______________ __ d.

(profesinės reabilitacijos programos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė

Profesinės reabilitacijos programos pradžia

Profesinės reabilitacijos programos pabaiga

apgyvendinimo paslaugų kaina, Eur

Suteikta paslaugų iki laikotarpio, Eur

Apgyvendinimo paslaugos

Parų skaičius

Apgyvendinimo paslaugų

1 paros kaina, Eur

Apgyvendinimo paslaugų suma su PVM, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Iš viso mokėti pagal aktą su PVM, Eur:

0,00

Užimtumo tarnyba priėmė šias paslaugas ir dėl suteiktų paslaugų pretenzijų neturi.

 

 

 

 

 

 

Tuo remiantis Užimtumo tarnyba turi sumokėti______________________________________________________________________________________

 

 

 

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas)

_________________ Eur (_____________________________________________________________________________).

 

 

(suma žodžiais)

 

 

 

 

 

 

 

Perdavė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 

__________

 

__________

________________

 

(įstaigos pavadinimas)

 

(pareigos)

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

A. V.

 

 

 

 

 

Priėmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

 

__________

 

__________

________________

 

(Užimtumo tarnybos administracijos padalinio pavadinimas)

 

(pareigos)

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

A. V.

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

20___ m. _________ ___ d. Trišalės profesinės reabilitacijos

paslaugų sutarties Nr. _______________

8 priedas

(Transporto paslaugų perdavimo – priėmimo akto forma)

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTO PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20___  m. ____________  ___ d. Nr._____________

 

 

 

Įstaiga – __________________________________________________, atstovaujama(-s)__________________________________________________________________,

 

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas)

 

 

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

vadovaudamasi 20__  m. _______________ mėn. ___ d. Trišale profesinės reabilitacijos paslaugų sutartimi_____________ suteikė paslaugas pagal

 

__________________________________profesinės reabilitacijos programą už laikotarpį nuo 20__ m.________________ __ d. iki 20__m.______________ __ d.

 

(profesinės reabilitacijos programos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė

Profesinės reabilitacijos programos pradžia

Profesinės reabilitacijos programos pabaiga

Transporto paslaugų kaina, Eur

Suteikta paslaugų iki laikotarpio, Eur

Transporto paslaugos

 

Dienų skaičius

Transporto paslaugų 1 dienos kaina, Eur

Transporto paslaugų suma su PVM, Eur

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Iš viso mokėti pagal aktą su PVM, Eur:

0,00

 

 

Užimtumo tarnyba priėmė šias paslaugas ir dėl suteiktų paslaugų pretenzijų neturi.

 

 

 

 

 

 

Tuo remiantis Užimtumo tarnyba turi sumokėti____________________________________________________________________

 

 

 

 

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas)

 

_________________ Eur (_____________________________________________________________________________).

 

 

 

(suma žodžiais)

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdavė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

__________

 

__________

________________

 

 

(įstaigos pavadinimas)

 

(pareigos)

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

Priėmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

 

__________

 

__________

________________

 

 

(Užimtumo tarnybos administracijos padalinio pavadinimas)

 

(pareigos)

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

20___ d. __________ __ d. Trišalės profesinės reabilitacijos

paslaugų sutarties Nr. _______________

9 priedas

 

 

(Suteiktų profesinės reabilitacijos paslaugų priėmimo – perdavimo akto forma)

 

SUTEIKTŲ PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

20___  m. __________  ___ d. Nr._____________

 

Įstaiga – ______________________________________________, atstovaujama(-s)________________________________________________________________________,

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas)

 

 

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

vadovaudamasi 20__  m. ______________________  ___ d. Trišale  profesinės reabilitacijos paslaugų sutartimi Nr._______ suteikė paslaugas pagal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________profesinės reabilitacijos programą už laikotarpį nuo 20__ m.______________ __ d. iki 20__m.______________ __ d.

(profesinės reabilitacijos programos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė

Profesinės reabilitacijos programos pradžia

Profesinės reabilitacijos programos pabaiga

Profesinės reabilitacijos programos kaina, Eur

 

 

Suteikta paslaugų iki laikotarpio, Eur

 

Profesinių gebėjimų įvertinimas

 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas

Mokėti pagal aktą su PVM, Eur

Reabilitacinio, socialinio, psichologinio darbo imitavimo priemonės

 

Profesinis mokymas

 

Valandų skaičius

1 val. įkainis, Eur

Suma su PVM, Eur

 

Valandų skaičius

1 val.. įkainis, Eur

Suma su PVM, Eur

 

Valandų skaičius

1 val. įkainis, Eur

Suma su PVM, Eur

 

Dienų skaičius

1 d. įkainis, Eur

Suma su PVM, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užimtumo tarnyba priėmė šias paslaugas ir dėl suteiktų paslaugų pretenzijų neturi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuo remiantis Užimtumo tarnyba turi sumokėti___________________________________________________________________________________________________

 

 

(profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančios įstaigos pavadinimas)

 

_________________ Eur (___________________________________________________________________________________).

 

(suma žodžiais)

 

Perdavė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 

__________

 

 

__________

________________

 

(įstaigos pavadinimas)

 

(pareigos)

 

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

Priėmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

 

__________

 

 

__________

________________

 

(Užimtumo tarnybos administracijos padalinio pavadinimas)

 

(pareigos)

 

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. V-475

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-93

redakcija)

 

(Siuntimo į profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančią įstaigą forma)

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

____________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

SIUNTIMAS

Į PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIĄ ĮSTAIGĄ

 

________ Nr. _____

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) 20__ m. ______ ___ d. Sprendimu dėl profesinės reabilitacijos poreikio Nr. ________, išduotu ______________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ir asmens kodas)

___________________________________________________________, gyvenančiam adresu _____________________________________________________________________________,

(gyv. vietos adresas)

ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ____________ klientų aptarnavimo departamento direktoriaus 20__ m. __________ ___ d. įsakymu Nr. _____ „Dėl asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programose, šių programų sustabdymo, pratęsimo ir nutraukimo“, Užimtumo tarnyba nukreipia ________________________________________________________________ (toliau - asmuo),

(asmens vardas, pavardė ir gimimo data)

kuriam nustatytas ____________ darbingumo lygis iki ___________________________,

(darbingumo lygis, proc.)                                                           (darbingumo lygio termino pabaigos data)

TLK-10 kodas __________, dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ________________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas, adresas)

_______________________________________________________________________________.

Asmuo privalo atvykti į aukščiau nurodytą įstaigą ne vėliau kaip iki 20____ m. _________ ____d. [4]

 

NDNT sprendime dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatyti asmens duomenys:

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatytas nuo 20___ m. _______________ ____d.

 

Negali dirbti (įrašyti):

- veikiant fizikiniams rizikos veiksniams: ___________________________________________

- veikiant cheminiams ir biologiniams rizikos veiksniams: ______________________________

- veikiant ergonominiams rizikos veiksniams: ________________________________________

- veikiant psichosocialiniams rizikos veiksniams: _____________________________________

- veikiant fiziniams rizikos veiksniams: _____________________________________________

Rekomenduojama dirbti: _________________________________________________________

 

 

 

_________________________________

______________

__________________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-93, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06272

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-475 „Dėl Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 1 Šis punktas netaikomas, kai Asmuo turi teisę gauti profesinės reabilitacijos išmokos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą

2 Žr. komentarą Nr. 1.

3 Žr. komentarą Nr. 1.

 

[4] Nurodomas ne ilgesnis kaip 3 darbo dienų terminas.