Suvestinė redakcija nuo 2020-04-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17361

 

Nauja redakcija nuo 2019-04-13:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-830 „SMARTPARKAS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 21 d. Nr. 4-427

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                          Evaldas Gustas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-06-03 raštu Nr. ((24.39)-5K-1519215)-5K-1607836-1610769)-6K-1604286

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 4-427

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

VEIKSMŲ PROGRAMOS

1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-830 „SMARTPARKAS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.4. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Energetikos infrastruktūra – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 130 punkte.

4.2. Investuotojas – užsienio juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą.

4.3. Inžineriniai tinklai – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4.4. Laisvoji ekonominė zona (toliau – LEZ) – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme.

4.5. LEZ valdymo bendrovė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme.

4.6. Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos (toliau – MTEPI), kur:

4.6.1. moksliniai tyrimai – atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 punkte;

4.6.2. eksperimentinė plėtra atitinka bandomosios taikomosios veiklos sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 86 punkte;

4.6.3. inovacijos – produkto inovacijos kūrimas, organizacinių ir procesų inovacijų diegimas.

4.7. Organizacinių inovacijų diegimas – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 96 punkte.

4.8. Pramonės parkas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme.

4.9. Pramonės parko operatorius – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme.

4.10. Procesų inovacijų diegimas – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 97 punkte.

4.11. Produkto inovacija – prekės ir paslaugos, kurios tam tikromis savybėmis ar ketinimu jas naudoti gerokai skiriasi nuo anksčiau rinkoje (ar konkrečioje įmonėje) gamintų prekių ar teiktų paslaugų.

4.12. Speciali infrastruktūra – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 33 punkte.

4.121. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

4.13. Susisiekimo komunikacijos – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4.14. Užsienio įmonė – užsienio juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuriame investuotojas turi lemiamą įtaką, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

4.141. Valstybei svarbus projektas – projektas, pripažintas svarbiu valstybei Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

4.15. Vietiniai inžineriniai tinklai – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 24 000 000 Eur (dvidešimt keturių milijonų eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame Aprašo punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

9. Priemonės tikslas – sukurti ir (arba) išplėtoti pramonės parkų bei LEZ infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

10. Pagal Aprašą remiamos veiklos:

10.1.  investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramonės parko ar LEZ, kuriuose užsienio įmonės vykdys MTEPI veiklas, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas (taip pat į jų nutiesimą, kapitalinį remontą arba rekonstravimą iki pramonės parko ar LEZ teritorijos);

10.2.  pramonės parko ar LEZ rinkodaros veiklos, papildančios investicinį projektą.

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti 2016 metų II ketvirtį, 2019 metų IV ketvirtį. Valstybės projektų sąraše (-uose) nurodomas paraiškų finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas – ne ilgesnis kaip iki 2020 m. kovo 2 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

Nr. 4-753, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21187

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

12.1. iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos;

12.2. kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybė ar savivaldybė gali tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus ūkio subjektus daryti lemiamą įtaką ir kurių planuojamas įgyvendinti projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu;

12.3. pramonės parkų operatoriai ar LEZ valdymo bendrovės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

13. Pagal Aprašą galimi partneriai:

13.1. pramonės parkų operatoriai ar LEZ valdymo bendrovės;

13.2. iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos;

13.3. kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybė ar savivaldybė gali tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus ūkio subjektus daryti lemiamą įtaką ir kurių planuojamas įgyvendinti projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

14. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), paraiškoje turi būti pagrįstas partnerio įtraukimo į projektą būtinumas ir prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija arba analogiškas susitarimą dėl partnerystės pagrindžiantis dokumentas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį arba analogišką susitarimą dėl partnerystės pagrindžiantį dokumentą pasirašo pareiškėjas ir visi projekto partneriai.

15. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje arba analogiškame susitarimą dėl partnerystės pagrindžiančiame dokumente turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

15.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

15.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

15.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

15.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriais;

15.5. Aprašo 78 ir 80 punktuose nurodyti reikalavimai privalomi visiems projekto partneriams.

16. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 4 straipsnyje nustatytus apribojimus. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams), jei jie yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

18. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 44P-12.1(14) ir 2019 m. rugpjūčio 8 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8(44):

18.1. Projektas turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų programos veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), 2.5 arba 2.6 papunkčius (vertinama, ar projektas, jo veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Veiksmų plano 2.5 arba 2.6 papunkčius).

18.2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa), nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką (vertinama, ar projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką).

18.3. Pritraukti investuotojai į pramonės parką arba LEZ yra įmonės, vykdančios MTEPI veiklas ir atitinkančios Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką (vertinama, ar pareiškėjas pateikė pagrįstą koncepciją, kad pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo užtikrins, kad pagal priemonę „SmartParkas LT“ į pramonės parką arba LEZ pritraukti investuotojai bus įmonės, vykdančios MTEPI veiklas ir atitinkančios Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

19. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), kuris skelbiamas Europos Komisijos svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118, kuris skelbiamas Europos Komisijos svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

20. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

21. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytos veiklos įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30  mėnesių nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos, o Aprašo 10.2 papunktyje nurodytos veiklos įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20  mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

22. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo pareiškėjo projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-506 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas),  1 priede (skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt), pateikimo Ministerijai dienos. Projekto išlaidos nuo projektinio pasiūlymo registravimo dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

23. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai, nustatytas Aprašo 21 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, ne ilgiau kaip 6 mėnesiams ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame Aprašo punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

24. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Aprašo 10.2 papunktyje numatytai veiklai gali būti taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 411.1.2 papunktis.

25. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (jei projektu numatyta vykdyti tik Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą, projektu turi būti siekiama visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, išskyrus Aprašo 25.5 papunktyje nurodytą Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklį, o Aprašo 25.1 papunktyje nurodytas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis neprivalomas, jeigu planuojama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio reikšmė būtų 0; jeigu projekte vykdoma tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla, privalomai turi būti siekiama Aprašo 25.1, 25.5 ir 25.6 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių; jei numatytos vykdyti abi Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos, projektu turi būti siekiama visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių):

25.1. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“, kodas P.B.227;

25.2. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas“, kodas P.S.303;

25.3. rezultato stebėsenos rodiklio „Pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis“, kodas R.N.814;

25.4. produkto stebėsenos rodiklis „Pramonės parkai ir (ar) LEZ, į kurių infrastruktūrą investuota“, kodas P.N.818;

25.5. produkto stebėsenos rodiklio „Įgyvendintos pramonės parkų ir (ar) LEZ rinkodaros priemonės, kurios skirtos investuotojams, vykdantiems MTEPI veiklas, pritraukti“, kodas P.N.824;

25.6. rezultato stebėsenos rodiklio „Pritrauktos investicijos į MTEPI sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis“, kodas R.N. 825.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

26. Aprašo 25.3, 25.4, 25.5 ir 25.6 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 25.1 ir 25.2 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

27. Projekto parengtumui yra taikomi šie reikalavimai:

27.1. Jeigu projekte numatyta vykdyti Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą arba yra numatytos vykdyti abi Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos:

27.1.1. iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, turi priklausyti pareiškėjui ir (arba) turi būti atsiradę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, o iki paraiškos vertinimo pabaigos šios teisės ir (arba) juridiniai faktai turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą arba juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi galioti ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą;

27.1.2. turi būti parengtas ir patvirtintas teritorijos, kurioje plėtojamas pramonės parkas arba LEZ, detalusis arba specialusis planas;

27.1.3. pareiškėjas turi būti įgijęs teisę ir pareigą valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ar teritorijoje, susidedančioje iš keleto tokių žemės sklypų, išplėtoti ir valdyti pramonės parką ar LEZ (netaikoma iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms ir juridiniams asmenims, kurie pramonės parką ar LEZ kuria, plėtoja ir valdo ne valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ar teritorijoje);

27.1.4. teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, nustatyta tvarka turi būti parengta statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninio projekto bendroji dalis;

27.1.5. turi būti pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis arba analogiškas susitarimas dėl partnerystės, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais);

27.1.6. turi būti parengta koncepcija, kaip įgyvendinant projektą ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus užtikrinta, kad į pramonės parką ar LEZ bus pritraukta užsienio įmonių, vykdančių MTEPI veiklas ir atitinkančių Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką (toliau – užsienio įmonių pritraukimo koncepcija) (Aprašo 4 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

27.2. Jeigu projekte numatyta vykdyti Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą:

27.2.1. turi būti pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis arba analogiškas susitarimas dėl partnerystės, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais);

27.2.2. turi būti parengta užsienio įmonių pritraukimo koncepcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

28. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

29. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

30. Jei pareiškėjai ir (arba) partneriai yra LEZ valdymo bendrovės ir (arba) pramonės parkų operatoriai, tokiu atveju nefinansuojamos Aprašo 10 punkte nustatytos veiklos, kurias, sudarydami sutartį dėl teisės valdyti LEZ ar pramonės parką, LEZ valdymo bendrovės ir (arba) pramonės parkų operatoriai įsipareigojo finansuoti nuosavomis lėšomis.

31. Jei Aprašo 10.1 papunktyje nustatyta veikla vykdoma naujai įsteigtame (t. y. kai pramoninio parko steigimo procedūros Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka yra užbaigtos po Aprašo patvirtinimo) pramonės parke ar naujai įsteigtoje LEZ (t. y. kai LEZ steigimo procedūros Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo nustatyta tvarka baigtos po Aprašo patvirtinimo), visos į pramonės parką ar LEZ pritrauktos užsienio įmonės turi vykdyti MTEPI sumaniosios specializacijos srityse. Jei pramonės parko ar LEZ infrastruktūra ir susisiekimo komunikacijos buvo iš dalies įrengtos kitomis, o ne Priemonės lėšomis, tokiu atveju užsienio įmonių, veikiančių pramonės parke ar LEZ ir vykdančių MTEPI veiklas sumaniosios specializacijos srityse, dalis, skaičiuojant procentais nuo visų pramonės parke ar LEZ veikiančių įmonių, turi būti lygi arba didesnė už investuotų Priemonės lėšų dalį, skaičiuojant procentais nuo visų į pramonės parko ar LEZ infrastruktūrą ir susisiekimo komunikacijas investuotų lėšų. Šis įsipareigojimas nurodomas užsienio įmonių pritraukimo koncepcijoje (Aprašo 4 priedas) ir perkeliamas į projekto sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

32. Vykdant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą, kai yra vykdomos investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramonės parko ar LEZ, kuriose užsienio įmonės vykdys MTEPI veiklas, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas (taip pat į jų nutiesimą, kapitalinį remontą arba rekonstravimą iki pramonės parko ar LEZ teritorijos), teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri turi tenkinti visas sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje, ir atitinkamas specialiąsias sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 48 ir 56 straipsniuose. Speciali infrastruktūra, kuriai nėra taikoma išimtis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnį, pagal Aprašą nėra finansuojama.

33. Vykdant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą teikiama pagalba turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

34. Vykdant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis pagalbos reglamentu.

35. Jeigu pareiškėjui ir (ar) partneriui (-iams) teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta Aprašo 34 punkte, ji gali būti teikiama veiklai visuose sektoriuose, išskyrus de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas.

36. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kai už jas sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO

REIKALAVIMAI

 

37. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

38. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 6 000 000 Eur (šeši milijonai eurų). Mažiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

39. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų). Mažiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų).

40. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai turi neviršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, taip kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 48 straipsnio 5 dalyje ir 56 straipsnio 6 dalyje. Apskaičiuojant projekto veiklos pelną turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Rekomendacijomis dėl projektų veiklos pelno skaičiavimo (skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt).

41. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai sudaro 85 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų skiriamas finansavimas negali viršyti 85 procentų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

42. Pareiškėjas ir (ar) partneriai savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

43. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

44. Partnerių padarytos išlaidos, atitinkančios Aprašo 37 ir 45 punktuose nurodytas sąlygas, projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos, bet jas kompensuoja projekto vykdytojas. Finansavimą, skirtą projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Įgyvendinančioji institucija finansuojamąją dalį partneriams stebi ir patikrina gavus mokėjimo prašymą. Projekto vykdytojas privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo ir apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją. Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui skirto finansavimo.

45. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo lentelėje.

 

Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Žemės pirkimo išlaidos, jei jos nėra patiriamos specialiai infrastruktūrai, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 33 punkte ir 56 straipsnio 7 dalyje, kurti. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Žemės kaina negali viršyti žemės vidutinės rinkos vertės, kuri skelbiama valstybės įmonės Registrų centro tinklalapyje, arba rinkos vertės, kurią atlikęs nepriklausomą vertinimą, nustato nepriklausomas turto vertintojas.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkamos finansuoti išlaidos.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio nuostatas:

3.1.1.    inžinerinių tinklų (vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių tinklų, išskyrus energetikos infrastruktūrą) tiesimo, kapitalinio remonto arba rekonstravimo išlaidos (išskyrus vietinių inžinierinių tinklų tiesimo, kapitalinio remonto arba rekonstravimo išlaidas);

3.1.2. susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kt., (įskaitant jų apšvietimą) tiesimo, kapitalinio remonto arba rekonstravimo išlaidos;

3.2. Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 130 punkto ir 48 straipsnio 4 dalies nuostatas – energetikos infrastruktūros tiesimo, kapitalinio remonto arba rekonstravimo išlaidos (išskyrus prisijungimo prie elektros ar dujų tinklų mokestį).

Aprašo lentelės 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytos išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu vykdant Aprašo lentelės 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytas veiklas nėra kuriama speciali infrastruktūra kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 33 punkte ir 56 straipsnio 7 dalyje (Aprašo lentelės 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytos veiklos turi būti vykdomos pramonės parko ar LEZ teritorijoje arba iki pramonės parko ar LEZ teritorijos, bet tik iki tokio žemės sklypo, kuris negali turėti konkrečių investuotojų, ribų).

Projekto darbų, projektavimo ir kitų paslaugų įkainiai nustatomi pagal investicijų projekto rengimo metu vėliausiai išleistas valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas rekomendacijas ir, jei įkainiai nėra nustatyti šiose rekomendacijose, remiantis darbų, projektavimo ir kitų paslaugų rinkos kainomis ir (arba) projektinėmis sąmatomis ir (arba) tiekėjų (rangovų) pasiūlymais.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkamos finansuoti išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. Prijungimo prie inžinerinių tinklų paslaugų teikimo išlaidos (pagal de minimis reglamentą).

5.2. Papildančių investicinį projektą pramonės parko ar LEZ rinkodaros priemonių (pvz., lankstinukų, interneto svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos interneto portaluose, turinio rinkodaros (tinklaraščiai, elektroninės. knygos ir kiti elektroniniai leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.), skirtų pramonės parko ar LEZ žinomumui didinti, išlaidos (pagal de minimis reglamentą).

6.

Informavimas apie projektą

Netinkamos finansuoti išlaidos.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkamos finansuoti išlaidos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

46. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

47. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

48. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

48.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

48.2. neišvardytos kaip tinkamos Aprašo lentelėje;

48.3. išlaidos veikloms, išvardytoms Aprašo 45 punkte kaip tinkamos finansuoti išlaidos, bet dėl kurių įvykdymo pareiškėjas jau yra įsipareigojęs pasirašydamas sutartį dėl teisės valdyti LEZ ar pramonės parką;

48.4. projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

49. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai taikoma pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

49.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

49.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai.

50. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos dydis, apskaičiuotas pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 48 ir 56 straipsnių nuostatas, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Rekomendacijomis dėl projektų veiklos pelno skaičiavimo.

51. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar ES valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/.

52. De minimis pagalba Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

53. Įgyvendinančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą (Aprašo 3 priedas). Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/smartparkas-lt paskelbtą rekomenduojamą formą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos registre, įsteigtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

54. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

55. Galimi pareiškėjai iki kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodyto termino turi Ministerijai raštu pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimas pareiškėjas turi pateikti (netaikoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai) investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme teikti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokomos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų), kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės MS Excel formatu.

56. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

57. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto susijusių dokumentų.

58. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nurodyto termino teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

581. Jeigu vadovaujantis Aprašo 58 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

581.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiami į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti tapatus. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

581.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Papildyta punktu:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

59. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

60. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

61. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 61.1, 61.2, 61.8, 61.10 61.16 ir 61.17 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

61.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

61.2. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais);

61.3. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją arba analogišką susitarimą dėl partnerystės pagrindžiantį dokumentą, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais);

61.4. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

61.5. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir bendriesiems reikalavimams įvertinti (Aprašo 4 priedas);

61.6. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas, projektinės sąmatos ir (arba) tiekėjų (rangovų) pasiūlymai ir kt.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

61.7. finansavimo šaltinius (netinkamų ir tinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

61.8. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (neprivaloma pateikti, jei projektu vykdoma tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla);

61.9. patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jei juos pareiškėjas ir partneris (-iai), jei projektas įgyvendinamas kartu partneriu (-iais), privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma pareiškėjui ir partneriui (-iams), jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), kurie yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

61.10. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą), užpildytą pagal formą „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą“ (išskyrus de minimis pagalbą);

61.11. parengto ir patvirtinto teritorijos, kurioje kuriamas ar plėtojamas pramonės parkas ar LEZ, detaliojo ar specialiojo plano kopiją (neprivaloma pateikti, jei projektu vykdoma tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla);

61.12. pareiškėjo (partnerio) teisę disponuoti valstybės ir (arba) savivaldybės žemės , kurio paskirtis yra tinkama pramonės parkui ar LEZ kurti ar plėtoti, pagrindžiančius dokumentus (taikoma tik iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms) (neprivaloma pateikti, jei projektu vykdoma tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla);

61.13. dokumentus, įrodančius pareiškėjo/partnerio teisę ir pareigą valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ar teritorijoje, susidedančioje iš keleto tokių žemės sklypų, sukurti, išplėtoti ir valdyti pramonės parką ar LEZ (netaikoma iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms ir juridiniams asmenims, kurie pramonės parką ar LEZ kuria, plėtoja ir valdo ne valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ar teritorijoje) (neprivaloma pateikti, jei projektu vykdoma tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla);

61.14. Neteko galios nuo 2020-04-04;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-202, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07035

 

61.15. techninio projekto bendrąją dalį, parengtą teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, nustatyta tvarka (netaikoma, jei įgyvendinant projektą vykdoma tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla);

61.16. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, reikalingą vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/smartparkas-lt paskelbtą rekomenduojamą formą), kai vykdoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla ir pareiškėjas ar partneris yra LEZ valdymo bendrovė ar pramonės parko operatorius arba kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybė ar savivaldybė gali tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus ūkio subjektus daryti lemiamą įtaką ir kurių planuojamas įgyvendinti projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

61.17. projekto veiklos pelno skaičiavimus, atliktus vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Rekomendacijomis dėl projektų veiklos pelno skaičiavimo (netaikoma, jei įgyvendinant projektą vykdoma tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

61.18. LEZ valdymo bendrovių ir (arba) pramonės parkų operatorių sutarčių kopijas dėl teisės valdyti LEZ ar pramonės parką;

61.19. nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, priklausymą pareiškėjui (partneriui) ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodytų juridinių faktų, susijusių su šiuo nekilnojamuoju turtu, buvimą patvirtinančius dokumentus, jeigu daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

62. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

63. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

64. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede  nustatytus reikalavimus.

65. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

651. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jeigu projektas neatitinka Aprašo 27 punkte nurodytų parengtumo reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

66. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos. Paraiškos gavimo diena yra laikoma paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje diena.

67. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 13 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuoja per DMS), taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, – per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), ir nurodo termino pratęsimo priežastis.

68. Paraiška atmetama dėl Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatytų priežasčių juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

69. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

70. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, tikrinant paskutinį mokėjimo prašymą pagalba bus diskontuojama iki jos vertės suteikimo momentu, kad būtų neviršyta Apraše nustatyta finansuojamoji dalis.

71. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

72. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti tarp įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo bus sudaromos dvišalės projektų sutartys. Projektų sutartys yra keičiamos ar nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

73. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, pritaikytą šiam Aprašui ir suderintą su Ministerija, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

74. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

74.1. pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje arba

74.2. pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

75. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

76. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei projektas atitinka šiuos papildomus reikalavimus:

76.1. projektu yra panaudota ne mažiau kaip 70 procentų skirto finansavimo lėšų;

76.2. yra pasiektos projekto sutartyje nustatytos siektinos rodiklių reikšmės (projekto sutartyje turi būti nurodytosios reikšmės projekto įgyvendinimo metu ir 5 metams po projekto finansavimo pabaigos);

76.3. nebuvo nustatyta projekto sutarties pažeidimų.  

77. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos ir projekto vykdytojo atstovų, į projekto priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai bus nustatyti šio komiteto darbo reglamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

78. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos draudimo sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

79. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį Projektų taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka. Jeigu įgyvendinančioji institucija nenutraukia projekto sutarties, ji nustato pareiškėjui ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pateikti informaciją dėl projekto veiklų įgyvendinimo pradžios nukėlimo ir, įvertinusi priežastis, priima galutinį sprendimą dėl projekto sutarties pratęsimo (nepratęsimo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

 

80. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų (taikoma tik Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai) tęstinumas kaip tai nustatyta  Projektų taisyklių 338 punkte.

81. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

82. Projekto vykdytojas įsipareigoja teikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, MTEPI prioritetų ir MTEPI prioritetų veiksmų planų įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančioms institucijoms, nurodytoms Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1218/4-911 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

83. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

84. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

85. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

86. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

___________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės

plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830

„Smartparkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir siekiamą rezultatą.

 

(Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija) atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 10 punkte nurodytas veiklas.

 

Informacijos šaltinai: paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška), Aprašo 4 priedas.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 18.2, 18.3 papunkčiuose ir 20, 22, 30, 31 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 4 priedas.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 18.1 papunktyje.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 19 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 25 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš  Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai.

(Taikoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai)

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) ir Aprašo 34, 35 ir 51 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 3 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, Aprašo 61.16 papunktyje nurodyti dokumentai.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų;

 

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) ir Aprašo 16, 32, 33, 49 ir 50 punktuose nustatytus reikalavimus.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 2 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 61.8, 61.10 ir 61.17 papunkčiuose nurodyti dokumentai; metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, Aprašo 4 priedas.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 12 ir 13 punktuose.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltiniai: paraiška.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo (partnerio) pateikta deklaracija.

Pareiškėjo (partnerio) deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti Aprašo 27 punkte nurodytus reikalavimus.

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, Nekilnojamojo turto registro duomenys, Aprašo 61.3, 61.5, 61.11, 61.13, 61.15 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą. (Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 61.2, 61.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.)

Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 40, 41, 42, 43 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į mokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui ir (ar) partneriui (-iams) pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamo pardavimo dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo.

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltiniai: paraiška.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas investicijų projektu, parengtu pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas investicijų projektu, parengtu pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė (terminas) ir vieta turi atitikti Aprašo 21 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Apskaičiuojant projekto veiklos pelną turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Rekomendacijomis dėl projektų veiklos pelno skaičiavimo (skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt).

 

Informacijos šaltinis: paraiška, Aprašo 61.17 papunktyje nurodytas dokumentas.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos
1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės projektų sąrašą?

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijos  (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

 

____________________________________                              ______________________                 ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                         (data)                   (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,

eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“

priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

(Taikoma 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1  10.1 papunktyje nurodytai veiklai)

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

2.1. Paraiškos/projekto numeris

 

2.2. Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

 

2.3. Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

3.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 2 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.2.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 3 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 4 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.4

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 5 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.5.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatas?

Taip

Ne

 

3.6.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 4 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. projektas nėra dirbtinai skaidomas?

□ Taip

□ Ne

 

3.7.

Ar yra pagrįstas valstybės pagalbos skatinamasis poveikis pagal Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

□ Taip

□ Ne

 

3.8.

Ar yra laikomasi valstybės pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų Reglamento 8 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.9.

Ar valstybės pagalba teikiama vietos infrastruktūrai (kaip ji apibrėžta Reglamento 56 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.10.

Ar suteikus valstybės pagalbą suinteresuotieji naudotojai, infrastruktūra gali naudotis atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos, o kaina už infrastruktūros eksploatavimą ir pardavimą atitinka rinkos kainą, kaip nurodyta Reglamento 56 straipsnio 3 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.11.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiajai šaliai eksploatuoti infrastruktūrą yra suteikiamas atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos, deramai atsižvelgus į viešojo pirkimo taisykles, kaip nurodyta Reglamento 56 straipsnio 4 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.12.

Ar teikiama valstybės pagalba tinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms Reglamento 56 straipsnio 5 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.13.

Ar valstybės pagalbos dydis atitinka Reglamento 56 straipsnio 6 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.14.

Ar pagalba neteikiama specialiajai infrastruktūrai, kaip nurodyta Reglamento 56 straipsnio 7 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.15.

Ar valstybės pagalba teikiama energetikos infrastruktūrai (kaip ji apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 130 punkte)?

□ Taip

□ Ne

 

3.16.

Ar energetikos infrastruktūrai taikomas visas tarifas ir prieigos taisyklės pagal vidaus rinkos teisės aktus, kaip nurodyta Reglamento 48 straipsnio 3 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.17.

Ar teikiama valstybės pagalba tinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms Reglamento 48 straipsnio 4 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.18.

Ar valstybės pagalbos dydis atitinka Reglamento 48 straipsnio 5 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.19.

Ar valstybės pagalbos dydis atitinka Reglamento 48 straipsnio 6 dalies nuostatas?

 

 

 

4. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

4.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento nuostatas?

Taip

Ne

 

____________________________________

(vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vedėjas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

______________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,

eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“

priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

(Taikoma 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 10.2 papunktyje nurodytai veiklai, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra iš savivaldybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga)

 

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką (projektą)

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos/projekto/finansuojamų galutinio naudos gavėjo veiklų patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

N

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1)?

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas  veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis su eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis)?

 

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.3–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems de minimis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą? (Jei taikoma.)

 

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje neviršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančio eurų) ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma)

 

 

3.11.

Jei dvi įmonės pagal de minimis reglamentą susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma)

 

 

3.12.

Jei viena įmonė pagal de minimis reglamentą suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri? (De minimis reglamento 4 straipsnis)

 

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria.)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

4.1.

 

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

____________

 

(parašas)

____________

 

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

Išvadai pritarti

Išvadai nepritarti

 

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

_____________________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 1 prioriteto

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų skatinimas“

priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830

„Smartparkas LT“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo Nr. 1

4 priedas

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI projektų atrankos kriterijams ir bendriesiems reikalavimas įvertinti

 

1.    Projekto veiklų pagrindimas (naudojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 1 priedo 1.2 papunktyje nurodytam bendrajam reikalavimui įvertinti):

 

Detalizuokite projekto veiklas.

Projekto veikla

Projekto veiklos  aprašymas

Kaip veikla leis pasiekti projekto rezultatus

Projekto veiklos trukmė

 

 

 

 

 

 

2. Koncepcija kaip įgyvendinant projektą ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus užtikrinta, kad į pramonės parką ar laisvosiose ekonominėse zonose (toliau – LEZ) bus pritraukta užsienio įmonių, vykdančių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas ir atitinkančių Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio
30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa), nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką (naudojama Aprašo 18.3 papunktyje nurodytam kriterijui įvertinti):

Pareiškėjas pateikia koncepciją, kaip įgyvendinant projektą ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus užtikrinta, kad į pramonės parką ar LEZ bus pritraukta užsienio įmonių, vykdančių MTEPI veiklas ir atitinkančių Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką.

Rekomenduotinas koncepcijos turinys:

Užsienio įmonių, vykdančių MTEPI sumaniosios specializacijos srityse, paieška (toliau – užsienio įmonės):

2.1.1. Aprašytos užsienio įmonių paieškos tikslinės rinkos ir užsienio įmonių tikslinės grupės.

2.1.2. Aprašytos užsienio įmonių paieškos formos:

2.1.2.1. naudojimasis specializuotomis duomenų bazėmis (pvz., „Orbis“ ir „fDi Markets“);

2.1.2.2. bendradarbiavimas su mokslo ir verslo bendruomene;

2.1.2.3. dalyvavimas specializuotose (tiksliniuose) renginiuose;

2.1.2.4. tiesioginiai kontaktai;

2.1.2.5. bendradarbiavimas su viešąja įstaiga „Investuok Lietuvoje“;

2.1.2.6. kitos.

2.1.3. Aprašyta numatoma nuosekli rinkodaros ir komunikacinė veikla, kuria siekiama pritraukti užsienio įmonių.

2.2. Ex-ante užsienio įmonių vykdomos veiklos atitikties Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos nuostatoms ir atitikties bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematikai vertinimas (toliau – ex-ante vertinimas):

2.2.1. Aprašyti administraciniai gebėjimai atlikti ex-ante vertinimą (pvz., pareiškėjo (partnerio) darbuotojai, perkama ekspertų paslauga ar kt.);

2.2.2. Aprašytas ex-ante vertinimo organizavimas (dokumentai ar duomenys, kuriais remiamasi atliekant ex-ante vertinimą, ex-ante vertinimo procedūros (pvz., jei perkamos ekspertų paslaugos, nurodoma, kad atliekamos viešųjų pirkimų procedūros, po kurių ekspertai pagal sudarytas sutartis pateikia ekspertines išvadas), ex-ante vertinimo terminai ir kt.).

2.3. Ex-post (įgyvendinant projektą ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos) užsienio įmonių vykdomos veiklos atitikties Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos nuostatoms ir atitikties bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematikai vertinimas (toliau – ex-post vertinimas):

2.3.1. Aprašyti administraciniai gebėjimai atlikti ex-post vertinimą (pvz., pareiškėjo (partnerio) darbuotojai, perkama ekspertų paslauga ar kt.);

2.3.2. Aprašytas ex-post vertinimo organizavimas (dokumentai, duomenys, faktai, kuriais remiamasi atliekant ex-post vertinimą, ex-post vertinimo procedūros, terminai, reguliarumas ir kt.).

2.4. Nurodoma, ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
10.1 papunktyje nustatyta veikla:

2.4.1. vykdoma įkurtame naujame pramonės parke ar laisvojoje ekonominėje zonoje LEZ (tokiu atveju visos į pramonės parką ar LEZ pritrauktos užsienio įmonės turi vykdyti MTEPI sumaniosios specializacijos srityse);

2.4.2. vykdoma pramonės parke ar LEZ, kurių infrastruktūra ir susisiekimo komunikacijos buvo iš dalies įrengtos kitomis (ne priemonės) lėšomis (tokiu atveju užsienio įmonių, veikiančių pramonės parke ar LEZ ir vykdančių MTEPI veiklas sumaniosios specializacijos srityse, dalis, skaičiuojant procentais nuo visų pramonės parke ar LEZ veikiančių įmonių, turi būti lygi arba didesnė už investuotų priemonės lėšų dalį, skaičiuojant procentais nuo visų į pramonės parko ar LEZ infrastruktūrą ir susisiekimo komunikacijas investuotų lėšų).

 

 

3.    Kiti Europos Sąjungos (toliau – ES), Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai (naudojama Aprašo 1 priedo 4.5.1 ir 4.5.2 papunkčiuose nurodytiems bendriesiems reikalavimams įvertinti):

3.1. Ar buvo pateikta paraiška finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito ES, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito ES finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita).

Ne

3.2. Ar šis projektas, jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito ES finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita).

Ne

3.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito ES, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito ES finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita).

Ne

______________                ___________________                    ___________________    

(pareiškėjas)                                             (parašas)              

(data)

 

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-17, 2017-01-12, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00810

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-240, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06045

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-528, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14617

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-753, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21187

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-202, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07035

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo