Suvestinė redakcija nuo 2020-09-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-03, i. k. 2019-07184

 

TAR pastaba. šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo 12.1, 12.2 papunkčiai ir 15 punktas bei 1 priedo 1.2 papunktis ir 2 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2131 , 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20206

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-29:

Nr. V-2131 , 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20206

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m.  balandžio 30 d. Nr. V-523
Vilnius

 

  Įgyvendindamas Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“, 12.3.3 papunktį:

1. T v i r t i n u  Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2019 m. balandžio 30 d. įsakymu

Nr. V-523

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo

Nr. V-2131 redakcija)

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos didinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokyklų mokytojų, mokytojų padėjėjų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, psichologų, psichologų asistentų, logopedų, tiflopedagogų, surdopedagogų, visuomenės sveikatos specialistų, mokyklos administracijos darbuotojų (toliau – darbuotojas) kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų  (toliau – mokymai) organizavimo, vykdymo ir rezultatų stebėsenos tvarką bei reikalavimus mokymus vykdantiems specialistams.

2. Aprašas taikomas mokykloms, savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, pagal šį aprašą organizuojantiems mokymus, mokymus vykdantiems specialistams ir Valstybiniam psichikos sveikatos centrui.

3. Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakyme Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakyme Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI MOKYMUS VYKDANTIEMS SPECIALISTAMS BEI MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

5. Mokymus darbuotojams organizuoja savivaldybės teritorijoje veikiantis visuomenės sveikatos biuras arba kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį         (toliau – Biuras).

6. Mokykla, norinti, kad darbuotojams būtų vykdomi mokymai, raštu kreipiasi į Biurą. Yra pasirašoma bendradarbiavimo sutartis tarp Biuro ir mokyklos, kurioje nurodoma mokymų trukmė, susitikimų dažnumas, grupės dydis.

7. Mokymus vykdo Biuro suformuota specialistų komanda (toliau – komanda), kurią sudaro ne mažiau kaip 2 specialistai, kurie yra:  

7.1. psichologai, baigę universitetinę psichologijos bakalauro programą ar išlyginamąsias psichologijos studijas bei baigę psichologijos magistro studijų programą,
arba baigę vienpakopę penkerių metų universitetinę psichologijos studijų programą. Psichologai taip pat turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

7.1.1. būti įgiję pirmąją arba antrąją kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-101 „Dėl Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo“;

7.1.2. ne mažiau kaip 5 metus per paskutinius 7 metus  būti vykdę medicinos psichologo praktiką, iš kurių bent 2 metus būti teikę  medicinos psichologo paslaugas vaikams ir paaugliams;

7.2. psichoterapeutai, atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:

7.2.1. turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės ergoterapijos, farmacijos, kineziterapijos, visuomenės sveikatos krypčių išsilavinimą, įgiję teisę taikyti psichoterapijos metodą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakyme Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir turintys ne mažiau kaip 3 metų psichoterapijos paslaugų teikimo vaikams ir paaugliams patirtį;

7.2.2. turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos krypties išsilavinimą, įgiję teisę taikyti psichoterapijos metodą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakyme Nr. V-680 „Dėl Teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ nustatyta tvarka ir turintys ne mažiau kaip 3 metų psichoterapijos paslaugų teikimo vaikams ir paaugliams patirtį;

7.3. supervizoriai, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės ar ugdymo mokslų studijų krypčių grupės magistro kvalifikacinį laipsnį, pabaigę supervizijos studijas, atitinkančias europinį supervizorių rengimo standartą, ir turintys ne mažiau kaip 3 metų supervizijų paslaugų teikimo švietimo sistemos srityje patirtį;

7.4. socialiniai pedagogai, įgiję pagalbos mokiniui specialisto metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui  specialistų (išskyrus psichologus) atestacijų nuostatų patvirtinimo“, arba turintys ne mažesnę kaip 5 metų per paskutinius 7 metus socialinio pedagogo darbo patirtį mokykloje, švietimo pagalbos tarnyboje arba pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje.

8. Bent vienas komandą sudarantis specialistas turi atitikti 7.1 arba 7.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir bent vienas specialistas turi atitikti 7.3 arba 7.4 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

9. Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

10. Mokymai vykdomi iki 12 darbuotojų grupei (toliau – grupė). Minimalus grupės narių skaičius yra 8.

11. Per kalendorinius metus mokymai toje pačioje mokykloje gali vykti ne daugiau kaip dviem grupėms. Kitais kalendoriniais metais mokykla vėl gali dalyvauti mokymuose su sąlyga, kad bus sudaroma nauja grupė. Ne daugiau kaip trečdalį kiekvienos grupės narių gali sudaryti anksčiau mokymuose dalyvavę darbuotojai.

12. Komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata (toliau – problemos), į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą (toliau – planas). Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu. 

12.1. Pirmojo susitikimo su grupe metu komanda pristato grupei nuotolinius mokymus, prieinamus www.pagalbasau.lt svetainėje, skirtus raštingumui psichikos sveikatos srityje didinti, psichikos sveikatos rizikos veiksniams  atpažinti, tinkamai reaguoti ir suteikti paramą. Susitariama, per kiek laiko grupės nariai įsipareigoja baigti mokymus ir įgyti kvalifikacijos pažymėjimus, kurie suteikiami kiekvienam grupės nariui pabaigus mokymus. Kiti mokymų užsiėmimai gali būti organizuojami tik tada, kai grupė pabaigia mokymus.

12.2. Antrojo mokymų užsiėmimo pradžioje aptariami nuotoliniai mokymai, komanda atsako į šių mokymų metu grupei iškilusius klausimus. Taip pat aptariamas planas: prireikus jis atnaujinamas, įtraukiant kitas grupei aktualias problemas. Planas papildomas susitariant dėl vienai problemai nagrinėti skiriamo laiko (konsultacijų skaičiaus), konsultacijų metu taikytinų metodų ir kt.

12.3. Toliau antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvieno mokymų užsiėmimo komanda per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitų užsiėmimų metu. Mokymų  organizavimo tvarkos pavyzdys, kuris pagal vykdytojo ir komandos poreikius gali būti keičiamas, pateiktas Aprašo 1 priede.

13. Mokymai įgyvendinami taikant gerąja praktika ir moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda. Ne mažiau nei pusę mokymų laiko turi sudaryti pratybos mokymų dalyviams.

14. Iškart pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiai mokyklai ir grupės nariams išduoda skaitmeninius arba popierinius dalyvavimo mokymuose pažymėjimus.

 

III SKYRIUS

MOKYMŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS IR STEBĖSENA

 

15. Komanda pirmojo ir paskutiniojo mokymų užsiėmimų metu grupės nariams duoda pildyti Aprašo 2 priede pateiktą klausimyną (toliau – klausimynas). Surinkusi užpildytus klausimynus, pagal Aprašo 3 priede nurodytą metodiką užpildo Aprašo 8 priede pateiktos ataskaitos 1–4 punktus.

16. Antrojo užsiėmimo metu komanda atlieka grupės narių pasitenkinimo nuotoliniais mokymais apklausą, naudodama Aprašo 4 priede pateiktą klausimyną. Komanda užpildo Aprašo 8 priede pateiktos ataskaitos 5 punktą.

17. Paskutinio mokymų užsiėmimo metu komanda atlieka grupės narių apklausą, naudodama Aprašo 5 priede pateiktą klausimyną. Komanda užpildo Aprašo 8 priede pateiktos ataskaitos 6 punktą

18. Pasibaigus mokymams, komanda artimiausius tris mėnesius palaiko ryšį su grupe abiem pusėms priimtina forma ir prireikus konsultuoja grupės narius dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultavimo dažnis, kiekis ir forma yra suderinamas su grupe, atsižvelgiant į grupės poreikius.

19. Praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, komanda susitinka su grupe ir aptaria, kaip jai sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta bei prireikus konsultuoja kitais susijusiais klausimais. Susitikimo trukmė – ne trumpesnė nei 1,5 valandos. Susitikimo metu komanda atlieka grupės narių apklausą, naudodama Aprašo 6 priede pateiktą klausimyną. Tada komanda pagal Aprašo 7 priede nurodytą metodiką baigia pildyti Aprašo 8 priede pateiktą ataskaitą ir per 10 darbo dienų teikia apibendrintą informaciją Biurui raštu.

20. Biuras apibendrina komandos pateiktą informaciją apie įgyvendintus mokymus ir Valstybiniam psichikos sveikatos centrui iki einamųjų metų liepos 20 d. pateikia pusmetinio ataskaitinio laikotarpio suvestinę ataskaitą (Aprašo 9 priedas), iki kitų metų sausio 20 d. pateikia metinio ataskaitinio laikotarpio ataskaitą. 

21. Valstybinis psichikos sveikatos centras apibendrina iš Biurų gautas suvestines ataskaitas, veda jų rezultatų apskaitą ir pusmetinio ataskaitinio laikotarpio apibendrintą informaciją iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d., metinio ataskaitinio laikotarpio – iki kitų metų vasario 10 d. pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai.

22. Jeigu iki kalendorinių metų pabaigos mokymų ilgalaikio  poveikio vertinimas nebus spėtas atlikti (nebus praėję 3 mėn. po mokymų pabaigos), komanda per 10 darbo dienų nuo paskutinės konsultacijos pabaigos atsiunčia Biurui Aprašo 8 priede pateiktą ataskaitos formą, neužpildžiusi su ilgalaikio poveikio vertinimu susijusių klausimų (7–9 punktai). Biuras pateikia Valstybiniam psichikos sveikatos centrui suvestinę ataskaitą (Aprašo 9 priedas) ir ataskaitinio laikotarpio ataskaitą be šių duomenų (t. y. nepildo 8 ir 9 punktų). Kai komanda atlieka ilgalaikio poveikio vertinimą, ji Biurui per 5 darbo dienas turi atsiųsti visiškai užpildytą Aprašo 8 priede pateiktą ataskaitos formą, o Biuras turi informuoti Valstybinį psichikos sveikatos centrą nusiųsdamas visiškai užpildytą suvestinę ataskaitą (Aprašo 9 priedas). Valstybinis psichikos sveikatos centras, surinkęs visus trūkstamus duomenis, atnaujina informaciją apie veiklų rezultatus ir atitinkamai informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Su mokymais susiję asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

24. Biurai:

24.1. savo interneto svetainėse ir kitais būdais skelbia informaciją apie galimybę dalyvauti mokymuose Aprašo nustatyta tvarka;

24.2. teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl aprašo tobulinimo; 

24.3. koordinuoja mokymų įgyvendinimą.

25. Aprašo nustatyta tvarka vykdomi mokymai finansuojami iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

26. Aprašo įgyvendinimą nacionaliniu mastu pagal kompetenciją koordinuoja Valstybinis psichikos sveikatos centras.

___________________

 

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo 

tvarkos aprašo

1 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS PAVYZDYS

 

Etapas, trukmė

Veiklos

Metodai

1. Pirmas mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.)

1.1. Aktualių mokyklos problemų psichikos sveikatos srityje pristatymas, tolesnių mokymų užsiėmimo plano sudarymas (plane nurodomos nagrinėtinos problemos, vienai problemai skirtinas laikas (mokymų užsiėmimų skaičius), mokymų užsiėmimų metu taikytini metodai)

Diskusija su grupės nariais, plano sudarymas

1.2. Grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas

Komanda įvertina grupės narių raštingumą psichikos sveikatos srityje. Įvertinant naudojamas Aprašo 2 priede pateiktas klausimynas 

1.3. Nuotolinių, www.pagalbasau.lt prieinamų mokymų, skirtų psichikos sveikatos raštingumui didinti, pristatymas. Susitariama, per kiek laiko grupės nariai įsipareigoja baigti mokymus ir įgyti kvalifikacijos pažymėjimus, kurie suteikiami kiekvienam dalyviui pabaigus mokymus. Kiti mokymų užsiėmimai gali būti organizuojami  tik tada, kai grupė pabaigia nuotolinius mokymus

Pristatymas, aptarimas su grupės nariais

1.4. Pirmosios problemos atvejo analizė, rekomendacijų parengimas

Diskusija su grupės nariais

2. Dalyvavimas nuotoliniuose mokymuose, skirtuose psichikos sveikatos raštingumui didinti (8 val. trukmės mokymai)

2.1. Po pirmojo užsiėmimo grupės nariai baigia nuotolinius mokymus, skirtus psichikos sveikatos raštingumui didinti, prieinamus internetiniame puslapyje www.pagalbasau.lt, ir įgyja kvalifikacijos pažymėjimus

Savarankiškas mokymasis

3. Kiti mokymų užsiėmimai (kiekvienas ne mažiau kaip 2 val.)

3.1. Antrojo mokymų užsiėmimo pradžioje aptariama, kaip grupės nariams sekėsi mokytis nuotoliniuose mokymuose. Atsakoma į šių mokymų metu grupės nariams kilusius klausimus. Mokyklų darbuotojų pasitenkinimo nuotoliniais mokymais, skirtais psichikos sveikatos raštingumui didinti, vertinimas.

Diskusija su grupės nariais.

Aprašo 4 priede pateikto klausimyno pildymas

3.2. Antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu įgyvendinamos kitos veiklos: komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų, aptaria ankstesnių mokymų užsiėmimų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirtį, rengia rekomendacijas

Diskusija su grupės nariais. Komanda po kiekvieno mokymų užsiėmimo per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe

4. Paskutinis mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.)

4.1. Ankstesnių mokymų užsiėmimų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirties aptarimas, problemų atvejų analizė, rekomendacijų parengimas. Grupės nariai įvertina mokymų trumpalaikį poveikį.

Diskusija su grupės nariais, Aprašo 5 priede pateikto klausimyno pildymas

4.2. Pakartotinis grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas

Komanda pakartotinai įvertintina grupės narių raštingumą psichikos sveikatos srityje. Įvertinant naudojamas Aprašo 2 priede pateiktas klausimynas.

Įvertinamas individualus ir bendras grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje pokytis.

Pristatomi apibendrinti rezultatai.

5. Konsultacijos dėl rekomendacijų įgyvendinimo pasibaigus mokymams

5.1. Pasibaigus mokymams, komanda, atsižvelgdama į grupės poreikius, artimiausius tris mėnesius teikia konsultacijas dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultacijų dažnis, trukmė ir pobūdis suderinamas su grupe

Diskusija su grupės nariais ar individualūs pokalbiai su grupės nariais, kuriems kyla klausimų ar sunkumų įgyvendinant rekomendacijas. Konsultacijos gali būti tiesioginės, vykti nuotoliniu būdu ar kita abiem pusėms priimtina forma

6. Mokymų ilgalaikio poveikio vertinimas

6.1. Praėjus 3 mėn. po veiklos įgyvendinimo, komanda susitinka su grupe. Grupės nariai įvertina ilgalaikį mokymų poveikį.

Diskusija su grupės nariais. Aprašo 6 priede pateikto klausimyno pildymas

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ RAŠTINGUMO PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamasis dalyvi,

 

šiuo klausimynu siekiama įvertinti Jūsų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą.

 

Prie kiekvieno teiginio skalėje nuo 1 iki 10 pažymėkite geriausiai Jūsų žinias apibūdinantį balą, kai „1“ – turiu labai mažai žinių, „10“ – turiu labai daug žinių.

 

Siekdami nustatyti Jūsų individualų psichikos sveikatos raštingumo pokytį, prašome nurodyti identifikacinį kodą, kurį sudarytų Jūsų vardo ir pavardės pirmosios didžiosios raidės ir du paskutinieji gimimo metų skaitmenys (pvz., Vardenio Pavardenio, gimusio 1978 m., identifikacinis kodas yra VP78). Duomenys bus naudojami tik mokymų vertinimo tikslais.

 

Jūsų identifikacinis kodas: _________

 

Lentelėje pateiktus teiginius įvertinkite pagal dešimties balų sistemą atsižvelgdami į tai, kaip jie atspindi Jūsų asmeninę nuomonę (1– turiu labai mažai žinių, 10 – turiu labai daug žinių):

1. Žinau pagrindinius psichikos sveikatos rizikos veiksnius[1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Žinau, kaip suprastėjusi psichikos sveikata gali paveikti vaikų ar paauglių elgesį, ugdymosi ar mokymosi procesą

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Žinau, kaip suvaldyti vaikų ar paauglių probleminį elgesį

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Žinau, kur kreiptis pagalbos atpažinus, kad vaikui ar paaugliui reikia emocinės pagalbos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Atpažįstu savo ir vaikų ar paauglių emocijas ir moku jas išreikšti žodžiu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Žinau, kaip bendrauti su vaiku ar paaugliu apie psichikos sveikatą

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Žinau, kaip bendrauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariant jų vaiko ar paauglio psichikos sveikatą

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS!

––––––––––––––––––––––––––

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ RAŠTINGUMO PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE POKYČIO VERTINIMO METODIKA

 

Mokyklų darbuotojų raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimo klausimynas skirtas įvertinti grupės narių žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą. Psichikos sveikatos raštingumas apskaičiuojamas remiantis grupės narių atsakymais, gautais užpildžius Aprašo 2 priede pateiktą klausimyną. Atsakymų balai svyruoja nuo 1 (turiu labai mažai žinių) iki 10 (turiu labai daug žinių).

Rezultatams analizuoti naudojami tik tų grupės narių, kurie abu kartus įvertino savo raštingumą psichikos sveikatos srityje (vieną kartą prieš pradedant mokymus ir kitą – mokymams pasibaigus) užpildytų klausimynų duomenys.

I etapas. Apklausus grupės narius prieš mokymus, įvertinamas individualus ir bendras grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje rezultatas (proc.).

Vertinant individualų grupės nario rezultatą, surašomi visų anketos 7 klausimų balai, išvedamas jų vidurkis (proc.) dešimtųjų tikslumu. Pavyzdys:

Klausimo Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Balai

5

4

4

3

2

3

4

Vidurkis

3,6

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 10 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 3,6 × 100 : 10 = 36 (proc.).

Norint apskaičiuoti bendrą rezultatą, sudedami visų grupės narių balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

II etapas. Pakartotinai apklausus grupės narius pasibaigus mokymams, įvertinamas individualus ir bendras grupės narių psichikos sveikatos raštingumo rezultatas (proc.).

Atliekami tokie pat veiksmai kaip ir I etape. Vertinant individualų grupės nario rezultatą, surašomi visų anketos 7 klausimų balai, išvedamas jų vidurkis (proc.) dešimtųjų tikslumu. Pavyzdys:

Klausimo Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Balai

7

6

8

10

6

6

7

Vidurkis

7,1

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 10 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 7,1 × 100 : 10 = 71 (proc.)

Norint apskaičiuoti bendrą rezultatą, sudedami visų grupės narių balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

III etapas. Apskaičiuojamas individualus ir bendras psichikos sveikatos raštingumo rezultatų pokytis (proc. punktais).

Siekiant apskaičiuoti individualų grupės nario psichikos sveikatos raštingumo rezultato pokytį, reikalingi I ir II etapo rezultatai. Pavyzdys:

X2 – X1 = pokytis (proc. punktais), čia X2 yra II etapo rezultatas (proc.); X1 yra I etapo rezultatas (proc.).

Šiuo atveju: 71 (proc.) – 36 (proc.) = 35 (proc.), vadinasi, grupės nario nuomonė apie savo raštingumą psichikos sveikatos srityje pagerėjo 35 proc.

Norint apskaičiuoti bendrą raštingumo psichikos sveikatos srityje rezultatų pokytį, visa tai apskaičiuojama imant bendrus I ir II etapo grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje rezultatus.

–––––––––––––––––––––––––––––

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo 

tvarkos aprašo

4 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO NUOTOLINIAIS MOKYMAIS, SKIRTAIS RAŠTINGUMUI PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINTI, VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamasis dalyvi,

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie nuotolinius mokymus, skirtus raštingumui psichikos sveikatos srityje didinti (toliau – mokymai), todėl prašome atsakyti į pateiktus klausimus.

 

Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia.

 

1. Jūsų lytis (pabraukite): vyras / moteris

2. Jūsų amžius (įrašykite):_________

3. Jūsų pareigos mokykloje (pasirinkite tinkamą variantą):

    mokytojas

    mokytojo padėjėjas

    socialinis pedagogas

    specialusis pedagogas

    psichologas

    psichologo asistentas

    logopedas

    tiflopedagogas

    surdopedagogas

    visuomenės sveikatos specialistas

    mokyklos administracijos darbuotojas

    kita (įrašykite):____________ 

 

4. Toliau pateiktus teiginius įvertinkite pagal penkiabalę sistemą atsižvelgdami į tai, kaip jie atspindi Jūsų asmeninę nuomonę apie nuotolinius mokymus, skirtus psichikos sveikatos raštingumui didinti (pasirinktą balą apibraukite):

 

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

4.1. Nuotolinių mokymų turinys buvo aiškus ir suprantamas

1

2

3

4

5

4.2. Nuotolinių mokymų turinys buvo aiškiai struktūruotas

1

2

3

4

5

4.3. Nuotolinių mokymų trukmė buvo tinkama

1

2

3

4

5

4.4. Nuotolinių mokymų turinys man suteikė aktualių ir naudingų žinių

1

2

3

4

5

4.5. Nuotolinių mokymų turinys buvo motyvuojantis veikti, skatinantis susidomėjimą dėstoma tema

1

2

3

4

5

4.6. Nuotolinių mokymų metu įgytas žinias planuoju pritaikyti savo darbe

1

2

3

4

5

4.7. Nuotoliniai mokymai buvo vertinga investicija tobulinant kvalifikaciją

1

2

3

4

5

 


5. Ar rekomenduotumėte šiuos nuotolinius mokymus savo kolegoms? Įvertinkite pagal penkiabalę sistemą, kai 1 – visai nerekomenduotumėte, 5 – tikrai rekomenduotumėte (įrašykite balą):______

 

6. Kokios informacijos šių mokymų metu trūko? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS!

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS  PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO MOKYMŲ TRUMPALAIKIO POVEIKIO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamasis dalyvi,

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie vykdytus kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymus (toliau – mokymai), todėl prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Kadangi nuotolinius mokymus, skirtus raštingumui psichikos sveikatos srityje didinti, jau vertinote, prašome įvertinti specialistų komandos vykdytus mokymus.

 

Prašome nurodyti identifikacinį kodą, kurį sudarytų Jūsų vardo ir pavardės pirmosios didžiosios raidės ir du paskutinieji gimimo metų skaitmenys (pvz., Vardenio Pavardenio, gimusio 1978 m., identifikacinis kodas būtų VP78). Duomenys bus naudojami tik mokymų vertinimo tikslais.

 

Jūsų identifikacinis kodas: _________

 

1. Jūsų lytis (pabraukite): vyras / moteris

2. Jūsų amžius (įrašykite): _________

3. Jūsų pareigos mokykloje (pasirinkite tinkamą variantą):

    mokytojas

    mokytojo padėjėjas

    socialinis pedagogas

    specialusis pedagogas

    psichologas

    psichologo asistentas

    logopedas

    tiflopedagogas

    surdopedagogas

    visuomenės sveikatos specialistas

    mokyklos administracijos darbuotojas

    kita (įrašykite): _________

 

4. Kokias mokyklai aktualias problemas sprendėte mokymų metu?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Toliau pateiktus teiginius įvertinkite pagal penkiabalę sistemą atsižvelgdami į tai, kaip jie atspindi Jūsų asmeninę nuomonę (pasirinktą balą apibraukite):

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

5.1. Dalyvavimas mokymuose man suteikė naujų ir aktualių / naudingų žinių

1

2

3

4

5

5.2. Dalyvavimas mokymuose man suteikė naudingų įgūdžių

1

2

3

4

5

5.3. Įgytas žinias ir įgūdžius galėsiu pritaikyti savo darbe

1

2

3

4

5

5.4. Mokymų metu sužinojau, kokių veiksmų ir žingsnių galiu imtis, siekdamas spręsti mokyklai aktualias psichikos sveikatos srities problemas

1

2

3

4

5

5.5. Pateiktos rekomendacijos buvo praktiškai pritaikomos mokykloje mokymų vykdymo metu

1

2

3

4

5

5.6. Mokymų vykdymo metu buvo išspręstos arba pradėtos spręsti svarbiausios mokyklos bendruomenės problemos psichikos sveikatos srityje

1

2

3

4

5

5.7. Mokymus vykdęs psichologas ar psichoterapeutas  mokymus vykdė kompetentingai

1

2

3

4

5

5.8. Veiklą vykdęs socialinis pedagogas ar supervizorius mokymus vykdė  kompetentingai

1

2

3

4

5

5.9. Mokymus vykdę specialistai teikė pakankamą grįžtamąjį ryšį

1

2

3

4

5

 

6. Ar rekomenduotumėte tokius mokymus savo kolegoms ar kitoms mokykloms? Įvertinkite pagal penkiabalę sistemą, kai 1 – visai nerekomenduotumėte, 5 – tikrai rekomenduotumėte (įrašykite balą): _________

 

7. Jūsų pastabos ir pasiūlymai mokymų organizatoriams ir vykdytojams:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS!

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO MOKYMŲ ILGALAIKIO POVEIKIO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamasis dalyvi,

 

mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie vykdytus kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymus (toliau – mokymai), todėl prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Kadangi nuotolinius mokymus, skirtus raštingumui  psichikos sveikatos srityje didinti, jau vertinote, prašome įvertinti specialistų komandos vykdytą veiklą.

 

Prašome nurodyti identifikacinį kodą, kurį sudarytų Jūsų vardo ir pavardės pirmosios didžiosios raidės ir du paskutinieji gimimo metų skaitmenys (pvz., Vardenio Pavardenio, gimusio 1978 m. identifikacinis kodas būtų VP78). Duomenys bus naudojami tik mokymų vertinimo tikslais.

 

Jūsų identifikacinis kodas: _________

 

1. Jūsų lytis (pabraukite): vyras / moteris

2. Jūsų amžius (įrašykite): _________

3. Jūsų pareigos mokykloje (pasirinkite tinkamą variantą):

    mokytojas

    mokytojo padėjėjas

    socialinis pedagogas

    specialusis pedagogas

    psichologas           

    psichologo asistentas

    logopedas

    tiflopedagogas

    surdopedagogas

    visuomenės sveikatos specialistas

    mokyklos administracijos darbuotojas

    kita (įrašykite): _________

 

4. Toliau pateiktus teiginius įvertinkite pagal penkiabalę sistemą atsižvelgdami tai, kaip jie atspindi Jūsų asmeninę nuomonę (pasirinktą balą apibraukite):

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

4.1. Mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau savo darbe

1

2

3

4

5

4.2. Praktiškai įgyvendinu būdus, kaip spręsti mokyklai aktualias problemas psichikos sveikatos srityje, apie kuriuos sužinojau mokymų metu

1

2

3

4

5

4.3. Mokymų metu pateiktos rekomendacijos yra ir toliau praktiškai pritaikomos mokykloje

1

2

3

4

5

4.4. Mokymai buvo naudingi, nes jie padėjo išspręsti / imtasi spręsti svarbiausias mokyklos bendruomenės problemas psichikos sveikatos srityje

1

2

3

4

5

 

5. Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl mokymų organizavimo ar įgyvendinimo:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS!

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo

tvarkos aprašo

7 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO  MOKYMŲ TURINIO AKTUALUMO IR NAUDINGUMO VERTINIMO METODIKA

 

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų turinio aktualumo ir naudingumo pokytis apskaičiuojamas remiantis Aprašo 5 priedo 5 punkto 5.3–5.6 papunkčiais bei Aprašo 6 priedo 4 punkto 4.1–4.4 papunkčiais. Rezultatams analizuoti naudojami grupės narių pateikti šių Aprašo priedų papunkčių vertinimai. Vertinimų balai svyruoja nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku). Duomenys naudojami įvertinti mokymų metu suteiktų žinių turinio aktualumą ir naudingumą.

I etapas. Iškart įgyvendinus mokymus apklausiami grupės nariai, įvertinamas individualus ir bendras mokymų turinio aktualumo ir naudingumo rezultatas (proc.).

Vertinant individualų grupės nario rezultatą, surašomi Aprašo 5 priedo 5 punkto 5.3–5.6 papunkčių teiginių balai, išvedamas jų vidurkis (proc.) dešimtųjų tikslumu. Pavyzdys:

 

Teiginio Nr.

5.3

5.4

5.5

5.6

Balai

4

3

2

5

Vidurkis 3,5

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 5 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 3,5 × 100 : 5 = 70 (proc.).

Norint apskaičiuoti bendrą grupės narių rezultatą, sudedami visų grupės narių balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

II etapas. Pakartotinai apklausus grupės narius praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, įvertinamas individualus ir bendras mokymų turinio aktualumo ir naudingumo rezultatas (proc.).

Vertinant individualų grupės nario rezultatą, surašomi Aprašo 6 priedo 4 punkto 4.1–4.4 papunkčių teiginių balai, išvedamas jų vidurkis (proc.) dešimtųjų tikslumu. Pavyzdys:

 

Teiginio Nr.

4.1

4.2

4.3

4.4

Balai

5

4

2

5

Vidurkis 4

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 5 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 4 × 100 : 5 = 80 (proc.)

Norint apskaičiuoti bendrą grupės narių rezultatą, sudedami visų grupės narių balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

III etapas. Apskaičiuojamas individualus ir bendras mokymų turinio aktualumo ir naudingumo vertinimo pokytis (proc.).

Siekiant apskaičiuoti individualų grupės nario rezultato pokytį, reikalingi I ir II etapo rezultatai.

Pavyzdys:

X2 – X1 = pokytis (proc. punktais),

čia X2 yra II etapo rezultatas (proc.);

X1 yra I etapo rezultatas (proc.).

Šiuo atveju: 80 (proc.) – 70 (proc.) = 10 (proc.), vadinasi, praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, jų turinio aktualumas ir naudingumas dalyviui padidėjo 10 proc.

Norint apskaičiuoti bendrą grupės narių rezultatų pokytį, apskaičiuojama imant bendrus I ir II etapų grupės narių rezultatus.

–––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos psichikos

sveikatos srityje didinimo

tvarkos aprašo

8 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO  MOKYMŲ ATASKAITA

_______________

(data)

________________

(vieta)

 

1. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų (toliau – mokymai) laikotarpis: nuo _________ iki _________

 

2. Mokymuose dalyvavusi mokykla (nurodyti pavadinimą): _________

 

3. Mokymuose dalyvavusių grupės narių skaičius: _________, iš jų:

 

3.1.                Pagal pareigas:

mokytojų _________

mokytojų padėjėjų _________

socialinių pedagogų _________

specialiųjų pedagogų _________

psichologų, psichologų asistentų _________

logopedų _________

tiflopedagogų, surdopedagogų _________

visuomenės sveikatos specialistų _________

mokyklos administracijos darbuotojų _________

kita (įrašykite)  _________

 

3.2.                Pagal lytį:

vyrų _________

moterų _________

 

4. Grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje pokytis: _________

4.1. užpildytų klausimynų porų skaičius (t. y. kiek yra klausimynų (Aprašo 2 priedas) porų, kurių identifikaciniai kodai sutampa): _________

 

4.2. vidutinis grupės narių raštingumas psichikos sveikatos srityje (proc.):

prieš prasidedant mokymams: _________

pasibaigus mokymams: _________

 

4.3. Mokyklų darbuotojų raštingumo psichikos sveikatos srityje vertinimas (langeliuose įrašykite grupės narių, pasirinkusių atsakymo variantą skaičių):

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.3.1. Žinau pagrindinius psichikos sveikatos rizikos veiksnius[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Žinau, kaip suprastėjusi psichikos sveikata gali paveikti vaikų ar paauglių elgesį, ugdymosi ar mokymosi procesą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Žinau, kaip suvaldyti vaikų ar paauglių probleminį elgesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Žinau, kur kreiptis pagalbos atpažinus, kad vaikui ar paaugliui reikia emocinės pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. Atpažįstu savo ir vaikų ar paauglių emocijas ir moku jas išreikšti žodžiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. Žinau, kaip bendrauti su vaiku ar paaugliu apie psichikos sveikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7. Žinau, kaip bendrauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariant jų vaiko ar paauglio psichikos sveikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mokyklų darbuotojų pasitenkinimo nuotoliniais mokymais, skirtais raštingumui psichikos sveikatos srityje didinti, vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite grupės narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

5.1. Nuotolinių mokymų turinys buvo aiškus ir suprantamas

 

 

 

 

 

5.2. Nuotolinių mokymų turinys buvo aiškiai struktūruotas

5.3. Nuotolinių mokymų trukmė buvo tinkama

5.4. Nuotolinių mokymų turinys man suteikė aktualių ir naudingų žinių

 

 

 

 

 

5.5. Nuotolinių mokymų  turinys buvo motyvuojantis veikti, skatinantis susidomėjimą dėstoma tema

 

 

 

 

 

5.6. Nuotolinių mokymų metu įgytas žinias planuoju pritaikyti savo darbe

 

 

 

 

 

5.7. Nuotoliniai mokymai buvo vertinga investicija tobulinant kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

6. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos srityje didinimo mokymų trumpalaikio poveikio vertinimo apibendrinimas  (langeliuose įrašykite grupės narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

6.1. Dalyvavimas mokymuose man suteikė naujų ir aktualių / naudingų žinių

 

 

 

 

 

6.2. Dalyvavimas mokymuose man suteikė naudingų įgūdžių

 

 

 

 

 

6.3. Įgytas žinias ir įgūdžius galėsiu pritaikyti savo darbe

 

 

 

 

 

6.4. Mokymų metu sužinojau, kokių veiksmų ir žingsnių galiu imtis, siekdamas spręsti mokyklai aktualias psichikos sveikatos problemas

 

 

 

 

 

6.5. Pateiktos rekomendacijos buvo praktiškai pritaikomos mokykloje mokymų vykdymo metu

 

 

 

 

 

6.6. Mokymų vykdymo metu buvo išspręstos arba pradėtos spręsti svarbiausios mokyklos bendruomenės problemos psichikos sveikatos srityje

 

 

 

 

 

6.7. Mokymus vykdęs psichologas ar psichoterapeutas mokymus vykdė  kompetentingai

 

 

 

 

 

6.8. Mokymus vykdęs socialinis pedagogas ar supervizorius mokymus vykdė kompetentingai

 

 

 

 

 

6.9. Mokymus vykdę specialistai teikė pakankamą grįžtamąjį ryšį

 

 

 

 

 

 

7. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos srityje didinimo mokymų ilgalaikio poveikio vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite grupės narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių)

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

7.1. Mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau savo darbe

 

 

 

 

 

7.2. Praktiškai įgyvendinu būdus, kaip spręsti mokyklai aktualias problemas psichikos sveikatos srityje, apie kuriuos sužinojau mokymų metu

 

 

 

 

 

7.3. Mokymų vykdymo metu pateiktos rekomendacijos yra ir toliau praktiškai pritaikomos mokykloje

 

 

 

 

 

7.4. Mokymai buvo naudingi, nes jie padėjo išspręsti / imtasi spręsti svarbiausias mokyklos bendruomenės problemas psichikos sveikatos srityje

 

 

 

 

 

 

8. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų turinio aktualumo ir naudingumo vertinimo pokytis: _________

 

8.1. Užpildytų klausimynų porų skaičius (t. y. kiek yra klausimynų (užpildyti Aprašo 5 ir 6 priedai) porų, kurių identifikaciniai kodai sutampa): _________

 

8.2. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų turinio aktualumo ir naudingumo  vidutinis vertinimas proc.:

Pasibaigus mokymams: _________

Praėjus 3 mėn. po mokymų pabaigos: _________

 

9. Mokymų vykdytojo kontaktinė informacija (nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––

 

Mokyklų darbuotojų

kompetencijos  psichikos

sveikatos srityje didinimo

tvarkos aprašo

9 priedas

 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO  MOKYMŲ SUVESTINĖ ATASKAITA

 

 

1. Visuomenės sveikatos biuro pavadinimas: _________

 

2. Ataskaitinis laikotarpis: nuo_________iki_________

 

3. Mokyklos ir dalyviai, dalyvavę mokymuose per ataskaitinį laikotarpį (užpildykite lentelę)

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Dalyvių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Per ataskaitinį laikotarpį mokymuose dalyvavusių mokyklų darbuotojų skaičius:

 

iš viso _________, iš jų:

 

4.1.                Pagal pareigas:

 

mokytojų _________ 

mokytojų padėjėjų _________

socialinių pedagogų ____________

specialiųjų pedagogų __________

psichologų, psichologų asistentų _________

logopedų _________

tiflopedagogų, surdopedagogų _________

visuomenės sveikatos specialistų _________

mokyklos administracijos darbuotojų _________

kita (įrašykite) _________ 

 

4.2.                Pagal lytį:

Vyrų _________

Moterų _________

 

5.   Mokyklų darbuotojų raštingumo psichikos sveikatos srityje tendencijos:

 

5.1.                Mokyklų darbuotojų raštingumo psichikos sveikatos srityje pokyčio apibendrinimas

Mokyklos pavadinimas

Vidutinis mokyklų darbuotojų raštingumo psichikos sveikatos srityje rezultatas (proc.) prieš prasidedant mokymams

Vidutinis mokyklų darbuotojų raštingumo psichikos sveikatos srityje rezultatas (proc.) pasibaigus mokymams

 

Pokytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaustai aprašykite lentelėje atsispindinčias tendencijas:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.2. Mokyklų darbuotojų raštingumo psichikos sveikatos srityje vertinimas (langeliuose įrašykite suminį visų grupių narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.2.1. Žinau pagrindinius psichikos sveikatos rizikos veiksnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Žinau, kaip suprastėjusi psichikos sveikata gali paveikti vaikų ar paauglių elgesį, ugdymosi ar mokymosi procesą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Žinau, kaip suvaldyti vaikų ar paauglių probleminį elgesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Žinau, kur kreiptis pagalbos atpažinus, kad vaikui ar paaugliui reikia emocinės pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Atpažįstu savo ir vaikų ar paauglių emocijas ir moku jas išreikšti žodžiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Žinau, kaip bendrauti su vaiku ar paaugliu apie psichikos sveikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7. Žinau, kaip bendrauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariant jų vaiko ar paauglio psichikos sveikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mokyklų darbuotojų pasitenkinimo nuotoliniais mokymais vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite suminį visų grupių narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

6.1. Nuotolinių mokymų turinys buvo aiškus ir suprantamas

 

 

 

 

 

6. 2. Nuotolinių mokymų turinys buvo aiškiai struktūruotas

 

 

 

 

 

6. 3. Nuotolinių mokymų trukmė yra tinkama

 

 

 

 

 

6.4. Nuotolinių mokymų turinys man suteikė aktualių ir naudingų žinių

 

 

 

 

 

6.5. Nuotolinių mokymų turinys buvo motyvuojantis veikti, skatinantis susidomėjimą dėstoma tema

 

 

 

 

 

6.6. Nuotolinių mokymų metu įgytas žinias planuoju pritaikyti savo darbe

 

 

 

 

 

6.7. Nuotoliniai mokymai buvo vertinga investicija tobulinant kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

7. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos srityje didinimo mokymų trumpalaikio poveikio vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite suminį visų grupių narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

7.1. Dalyvavimas mokymuose man suteikė naujų ir aktualių / naudingų žinių

 

 

 

 

 

7.2. Dalyvavimas mokymuose man suteikė naudingų įgūdžių

 

 

 

 

 

7.3. Įgytas žinias ir įgūdžius galėsiu pritaikyti savo darbe

 

 

 

 

 

7.4. Mokymų metu sužinojau, kokių veiksmų ir žingsnių galiu imtis, siekdamas spręsti mokyklai aktualias psichikos sveikatos problemas

 

 

 

 

 

7.5. Pateiktos rekomendacijos buvo praktiškai pritaikomos mokykloje mokymų vykdymo metu

 

 

 

 

 

7.6. Mokymų vykdymo metu buvo išspręstos arba pradėtos spręsti svarbiausios mokyklos bendruomenės problemos psichikos sveikatos srityje

 

 

 

 

 

7.7. Mokymus vykdęs psichologas ar psichoterapeutas mokymus vykdė  kompetentingai

 

 

 

 

 

7.8. Veiklą vykdęs socialinis pedagogas ar supervizorius mokymus vykdė  kompetentingai

 

 

 

 

 

7.9. Veiklą vykdę specialistai teikė pakankamą grįžtamąjį ryšį

 

 

 

 

 

 

8. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos srityje didinimo mokymų ilgalaikio poveikio vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite suminį visų grupių narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių)

 

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

8.1. Mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau savo darbe

 

 

 

 

 

8.2. Praktiškai įgyvendinu būdus, kaip spręsti mokyklai aktualias problemas psichikos sveikatos srityje, apie kuriuos sužinojau mokymų metu

 

 

 

 

 

8.3. Mokymų vykdymo metu pateiktos rekomendacijos yra ir toliau praktiškai pritaikomos mokykloje

 

 

 

 

 

8.4. Mokymai buvo naudingi, nes jos padėjo išspręsti / imtasi spręsti svarbiausias mokyklos bendruomenės problemas psichikos sveikatos srityje

 

 

 

 

 

 

9. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų turinio aktualumo ir naudingumo pokyčio apibendrinimas

Mokyklos pavadinimas

Vidutinis mokymų turinio aktualumas ir naudingumas iškart pasibaigus mokymams

Vidutinis mokymų turinio aktualumas ir naudingumas  praėjus 3 mėn. po mokymų pabaigos

 

Pokytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaustai aprašykite lentelėje atsispindinčias tendencijas:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Mokymų vykdytojai: 

 

10.1. paslaugų teikėjų, su kuriais buvo sudarytos sutartys, skaičius: _________

––––––––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2131 , 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20206

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Psichikos sveikatos rizikos veiksniai – negatyvus mąstymas, tam tikra elgsena ir (ar) jausmai, trukdantys asmeniui siekti psichologinės gerovės ir (ar)  dėl kurių gali kilti psichikos sveikatos sutrikimų rizika

1 Psichikos sveikatos rizikos veiksniai – negatyvus mąstymas, tam tikra elgsena ir (ar) jausmai, trukdantys asmeniui siekti psichologinės gerovės ir (ar)  dėl kurių gali kilti psichikos sveikatos sutrikimų rizika