Suvestinė redakcija nuo 2016-02-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-11-11, i. k. 2015-17909

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKAITMENINIO KULTŪROS PAVELDO AKTUALINIMO IR IŠSAUGOJIMO 2015-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2016-2018 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 10 d. Nr. ĮV-758

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos patvirtinimo“, 8 punktu,

t v i r t i n u  Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016-2018 metų planą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas Birutis

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministerijos

2015 m. spalio 9 d. raštu Nr. 2-3999 (17-4)

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-758

 

 

SKAITMENINIO KULTŪROS PAVELDO AKTUALINIMO IR IŠSAUGOJIMO 2015-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2016-2018 METŲ PLANAS

 

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimas

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo terminas

Atsakingi vykdytojai/projektų partneriai

Finansavimo šaltinis

Lėšų poreikis

Eur

Pirmas tikslas – didinti virtualios kultūros paveldo erdvės integralumą ir tvarumą, grindžiamą procesų koordinavimu ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu

1.1. Uždavinys – Užtikrinti atminties institucijų koordinuotą skaitmeninimo veiklą ir konsoliduotų skaitmeninimo paslaugų teikimą per skaitmeninimo kompetencijos centrų tinklą

 

1.1.1. Sistemingai vykdyti atminties institucijų skaitmeninimo paslaugų poreikio bei pasitenkinimo jomis tyrimus, vadovaujantis parengtais konsoliduotų skaitmeninimo paslaugų teikimo per skaitmeninimo kompetencijos tinklą tvarkos aprašais

 

Parengti ir patvirtinti atminties institucijoms konsoliduotų skaitmeninimo paslaugų teikimo per skaitmeninimo kompetencijos tinklą tvarkos aprašai.

Parengta atminties institucijų skaitmeninimo paslaugų poreikio ir pasitenkinimo jomis tyrimo metodika.

Atlikti atminties institucijų skaitmeninimo paslaugų poreikio ir pasitenkinimo jomis tyrimai.

2016-2018

Skaitmeninimo kompetencijos centrai

Valstybės biudžeto lėšos (Kultūros rėmimo fondo lėšos)

15.000,00*

1.2. Uždavinys – Sistemingai tobulinti atminties institucijose dirbančių skaitmeninimo srities specialistų kompetencijas, didinant jų gebėjimus teikti kokybiškas skaitmeninio paveldo paslaugas

 

1.2.1 Tikslingai ir sistemingai ugdyti atminties institucijų vadovų, vadybininkų bei kitų, kultūros paveldo skaitmeninimo srityje dirbančių specialistų, profesines kompetencijas

 

 

Atminties institucijų vadovų, vadybininkų bei kitų kultūros paveldo skaitmeninimo srityje dirbančių specialistų mokymai, skirti tobulinti jų kvalifikaciją, gilinti žinias skaitmeninio kultūros paveldo srityje, supažindinti su vyraujančia tarptautine praktika ir tendencijomis.

2016-2018

Skaitmeninimo kompetencijos centrai

 

Valstybės biudžeto lėšos (Kultūros rėmimo fondo lėšos)

120.000,00*

 

1.2.2. Vykdyti kultūros paveldo skaitmeninimo metodinių žinių ir informacijos sklaidą atminties institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, vykdantiems kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas

 

Sukurta informacinė metodinė svetainė atminties institucijoms ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas.

2016–2018

Atsakingas vykdytojas: Kultūros ministerija, Lietuvos dailės muziejus. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Valstybės biudžeto lėšos

30.000,00

1.3. Uždavinys – Sukurti šiuolaikines sąlygas atitinkančius skaitmeninio turinio valdymo ir naudojimo teisinio reguliavimo modelius

 

1.3.1. Parengti suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodiką ir rekomendacijas, siekiant užtikrinti

tinkamą viešai skelbiamo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio tvarką

 

Parengta skaitmeninio turinio ženklinimo metodika ir jos taikymo rekomendacijos.

 

2016

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Lietuvos dailės muziejus,

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Valstybės biudžeto lėšos

20.000,00**

Antras tikslas – sukurti nacionalinę skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo sistemą

2.1. Uždavinys – Sukurti teisines ir organizacines sąlygas koordinuotai bei kokybiškai vykdyti skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo procesus atminties institucijose

 

2.1.1. Atlikti skaitmeninio kultūros paveldo turinio deponavimo ir saugojimo atminties institucijose analizę bei parengti tvarkos aprašus.

 

 

Atlikta skaitmeninio kultūros paveldo turinio deponavimo ir saugojimo atminties institucijose analizė.

Parengta skaitmeninio kultūros paveldo turinio deponavimo ir saugojimo atminties institucijose tvarka.

 

2016-2017

Kultūros ministerija

Valstybės biudžeto lėšos

10.000,00

2.2. Uždavinys – Sudaryti palankias sąlygas sukurti ir plėtoti tvarią skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo infrastruktūrą

 

2.2.1. Parengti Lietuvos nacionalinio audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijų centro projekto galimybių studiją

 

Atlikta išsami esamos suskaitmeninto ir skaitmeninio audiovizualinio paveldo išsaugojimo ir aktualinimo būklės analizė.

Parengta skaitmeninio audiovizualinio centro projekto galimybių studija.

2016

Archyvarų asociacija

Valstybės biudžeto lėšos (Kultūros rėmimo fondo lėšos)

25.000,00*

Trečias tikslas – kurti turtingą visuomenės poreikius atitinkančią virtualią kultūros paveldo erdvę, didinti jos pasiekiamumą ir matomumą

3.1. Uždavinys – Skatinant įvairių sektorių institucijų bendradarbiavimą kurti inovatyvias skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimo visuomenės reikmėms skirtas elektronines paslaugas ir produktus

 

3.1.1. Diegti naujas elektronines paslaugas vartotojams portale ibiblioteka.lt, siekiant užtikrinti modernaus elektroninio turinio išsaugojimą ir sklaidą

Projektas „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“

Sukurtos pažangios bibliotekos elektroninės paslaugos, užtikrinančios elektroninio turinio išsaugojimą ir sklaidą, sudarančios galimybes leidėjams, autoriams ir skaitytojams per vieningą prieigą ir naudojantis įvairiomis priemonėmis gauti elektronines paslaugas ir kurti elektroninį turinį.

2015-2017

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Europos Sąjungos struktūrinė parama projektams pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo sritį „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“ (toliau – ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“)

2.590.000,00

 

3.1.2. Sukurti ir įdiegti pažangias, muziejams ir visuomenei skirtas elektronines paslaugas modernizuojant Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS)

Projektas

„Virtualus muziejus“

Sukurti ir įdiegti nauji funkcionalumai LIMIS, kurie leidžia efektyviau ir patogiau vykdyti automatizuotą kultūros paveldo objektų apskaitą, užtikrina vartotojams prieigą prie LIMIS duomenų bazėse sukauptų duomenų, muziejams sudaro galimybes išsamiau ir vartotojams priimtina forma aprašyti objektus.

Sukurta 15 naujos kartos pažangių elektroninių paslaugų vartotojams.

Sukurtos techninės ir organizacinės priemonės skaitmeninimo kompetencijos centrams koordinuotai vystyti skaitmeninimo procesus šalies muziejuose bei teikti skaitmeninimo paslaugas.

Sukurtos priemonės (žaidimai), skirtos populiarinti skaitmenintą kultūros turinį.

Užtikrinta LIMIS integracija su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais.

2016–2018

Atsakingas vykdytojas: Lietuvos dailės muziejus. Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos jūrų muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, muziejai

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

4.237.611,10

 

3.1.3. Modernizuoti informacinę sistemą E-KINAS, siekiant plėtoti audiovizualinio paveldo skaitmeninimo infrastruktūrą

Projektas

„Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra“

Įsteigtas Nacionalinis audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centras, kuris koordinuos Lietuvos audiovizualinio paveldo skaitmeninimo, išsaugojimo ir prieigos internete procesus, organizuos įvairiose institucijose saugomo audiovizualinio paveldo skaitmeninimo darbus, užtikrinant jų kokybę ir efektyvumą, integruos šį turinį į E-KINAS sistemą bei užtikrins suderinamumą su VEPIS sistema.

Suskaitmeninti ir E-KINAS pateikti iki 2004 metų LKS pagaminti lietuviški vaidybiniai filmai.

Sukurtos 3 naujos elektroninės paslaugos, skirtos panaudoti skaitmenintą turinį įvairiems vartotojų poreikiams.

2015-2018

Atsakingas vykdytojas: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Projekto partneriai: VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

3.500.000,00

 

3.1.4. Kurti naujas el. paslaugas vartotojams Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) archyvo duomenų pagrindu, siekiant didinti audiovizualinio turinio prieinamumą bei aktyvesnį jo naudojimą

Projektas

„Naujos kartos elektroninių paslaugų kūrimas LRT archyvo duomenų pagrindu“

Suformuotas skaitmeninis LRT saugomo audiovizualinio, garso ir foto paveldo archyvas, kuris papildytas televizijos, naujienų ir radijo archyvų skaitmenintu turiniu.

Modernizuota šio archyvo interneto svetainė, užtikrinant paprastą, patrauklų turinio pateikimą LRT Mediatekoje.

Sukurtos priemonės, užtikrinančios gyventojams patogią prieigą prie skaitmeninto turinio bei populiarinančios jį.

Užtikrinama sąveika su E-KINAS ir VEPIS sistemomis.

Vykdomos audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centro funkcijos.

2015-2018

Atsakingas vykdytojas: VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Projekto partneriai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

2.536.718,00

 

3.1.5. Modernizuoti Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) ir sukurti jos pagrindu veikiančią informacijos paieškos Nacionalinio dokumentų fondo dokumentuose elektroninę paslaugą „Skaitmeninė skaitykla“

Projektas „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“

Modernizuota Elektroninio archyvo informacinė sistema EAIS.

Sukurtas atskiras šios sistemos modulis „Skaitmeninė skaitykla“.

Sukurta virtuali informacijos paieškos sistema Lietuvos valstybės archyvo saugomo Nacionalinio dokumentų fondo skaitmenintuose dokumentuose.

Suskaitmeninti ir aprašyti katalikų bažnyčios arkivyskupijų ir vyskupijų kurijose ir parapijose saugomi metrikų dokumentai.

2016-2019

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

3.700.000,00

 

3.1.6. Organizuoti žmonių su skaitymo sutrikimais informacinį aptarnavimą bei aprūpinimą savišvietai bei studijoms reikalingais leidiniais per Lietuvos bibliotekų tinklą, didinant šių paslaugų prieinamumą

 

 

Projektas

„MOBILaIT: MOkymosi galimyBIų atvėrimas žmonėms su skaitymo sutrikimais per Lietuvos bibLIotekų Tinklą“

Suformuotas bibliotekų ir kitų įstaigų tinklas, kuris kartu su Lietuvos aklųjų biblioteka efektyviai pasieks žmones su skaitymo sutrikimais ir aprūpins juos paslaugomis bei informacijos ištekliais.

Identifikuoti ir pritraukti vartotojai, kurie dėl informacijos, gebėjimų, poreikius atitinkančio skaitmeninio turinio stokos anksčiau nesinaudojo Lietuvos aklųjų bibliotekos bei bibliotekų – partnerių paslaugomis.

Bibliotekos – partnerės įgys gebėjimų ir priemonių, būtinų kompetentingai aptarnauti vartotojus su skaitymo sutrikimais ir užtikrinti, kad šie vartotojai gautų visas reikalingas paslaugas jiems patogiausiu būdu ir arčiau namų (studijų vietų).

Surengti bibliotekų darbuotojų mokymai, kaip aptarnauti žmones su skaitymo sutrikimais, kurti leidinius prieinamais formatais.

Sustiprinta ir išplėsta esama bibliotekų infrastruktūra, skirta aptarnauti žmones su skaitymo sutrikimais.

Praplėsta žmonėms su skaitymo sutrikimais prieinamų studijoms ir savišvietai reikalingų leidinių pasiūla.

2016-2018

Atsakingas vykdytojas: Lietuvos aklųjų biblioteka. Projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universiteto biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Mykolo Romerio universiteto biblioteka, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

1.400.000,00

 

3.1.7. Išsaugoti, aktualinti ir populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ugdant pilietinę visuomenę bei stiprinant istorinę atmintį

 

Projektas

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vartai“

Sukurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpį reprezentuojantys vartai.

Sudaryta geresnė prieiga prie LKD Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijų.

Sukurta interaktyvi istorinė Vilniaus topografija.

Sukurta Lietuvos Metrikos skaitmeninė duomenų bazė.

2015-2018

Atsakingas vykdytojas: Vilniaus universitetas. Projekto partneriai: Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejus

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

2.027.000,00

3.2. Uždavinys – Užtikrinti Lietuvos atminties institucijose suskaitmeninto kultūros paveldo ir jo pagrindu sukurtų elektroninių paslaugų ir produktų paiešką ir prieinamumą visuomenei vieno langelio principu

 

3.2.1. Kurti naujas paslaugas vartotojams plėtojant kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir elektorinio kultūros paveldo vartų koncepciją

 

 

Projektas

„Visuomenės poreikius atitinančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“

Sukurti įrankiai, užtikrinantys atminties institucijų koordinuotą skaitmeninimo veiklą ir konsoliduotų paslaugų teikimą per skaitmeninimo centrų tinklą.

Sukurtos organizacinės sąlygos koordinuotam ir kokybiškam skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo procesų vykdymui.

Plėtojamas kultūros paveldo objektų skaitmeninimas, pildant VEPIS sistemą nauju skaitmeniniu turiniu.

Sukurtos skaitmeninio turinio aktualizavimo ir visuomenės informavimo apie kultūros paveldą, pilietinių iniciatyvų skatinimo priemonės.

2016-2018

Atsakingas vykdytojas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto partneriai: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka, apskričių viešosios bibliotekos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo centras, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas, Kauno apskrities archyvas, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Šiaulių „Aušros muziejus“, Mažeikių muziejus, VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Nacionalinis Kauno dramos teatras

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

9.917.300,00

 

3.2.2. Dalyvauti Europos skaitmeninės bibliotekos Europeana plėtros procesuose bei atstovauti šalies atminties institucijų interesus, siekiant užtikrinti efektyvią Lietuvos kultūros paveldo sklaidą per šią platformą

 

Sistemingas nacionalinio Lietuvos skaitmeninto kultūros turinio agregatoriaus dalyvavimas Europeana veikloje.

Koordinuotai teikiamas šalies skaitmenintas turinys į bendraeuropinę skaitmeninto paveldo sklaidos platformą Europeana.

Atstovaujami šalies atminties institucijų interesai.

2016-2018

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Valstybės biudžeto lėšos

60.000,00

 

3.2.3. Populiarinti atminties institucijų skaitmenintas kultūros vertybes, siekiant jų platesnio naudojimo edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, visuomenės laisvalaikio turtinimui

 

Finansuoti inovatyvūs skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektai.

Užtikrintas šių projektų rezultatų prieinamumas per VEPIS sistemą bei Europeana.

2016-2018

Muziejai,

Bibliotekos,

Archyvai,

Kitos institucijos, vykdančios skaitmeninimo veiklas

Valstybės biudžeto lėšos (Kultūros rėmimo fondo lėšos)

260.000,00*

3.3. Uždavinys – Užtikrinti kuriamos virtualios kultūros paveldo erdvės atitikimą vartotojų poreikius, skatinti visuomenę naudotis sukurta elektroninių kultūros paveldo paslaugų ir produktų įvairove

 

3.3.1. Diegti vartotojams draugiškus sprendimus plėtojamose ir modifikuojamose informacinėse sistemose

 

 

Parengtos metodinės rekomendacijos, kuriose aiškiai suformuluoti reikalavimai dėl vartotojams draugiškų sprendimų diegimo plėtojamose ir modifikuojamose informacinėse sistemose.

Užtikrinta informacijos apie šiuos sprendimus sklaida.

Organizuojami skaitmeninimo srities specialistų mokymai.

 

 

2016-2018

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Lietuvos dailės muziejus,

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,

Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus,

Lietuvos jūrų muziejus,

Šiaulių „Aušros“ muziejus,

apskričių viešosios bibliotekos

Valstybės biudžeto lėšos (Kultūros rėmimo fondo lėšos)

45.000,00*

 

3.3.2. Atlikti naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis tyrimą

 

Parengta naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis tyrimo metodika.

Atliktas naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis tyrimas.

2016-2017

Kultūros ministerija

Valstybės biudžeto lėšos

20.000,00

3.4. Uždavinys – Sukurti geresnes skaitmeninio audiovizualinio turinio sklaidos galimybes

 

3.4.3. Sukurti pagal naujausius technologinius principus veikiantį kino rodymo tinklą Lietuvos regionuose

Projektas

„Kino teatrų ir kino rodymo vietų skaitmeninimas“

Sukurta iki 30 naujų ar technologiškai atnaujintų kino rodymo vietų Lietuvos regionuose.

Sukurtos priemonės nacionalinės ir Europos kino produkcijos rodymui.

Nustatyti reikalavimai dėl būtinos Europos kino (įskaitant ir nacionalinio) rodymo proporcijos.

2015-2018

Lietuvos kino centras

ES „Kultūros e. paslaugos ir sprendimai“

2.997.567,00

Bendra lėšų poreikio suma:

33.511.196,1

Iš jų ES struktūrinės paramos lėšos:

32.906.196,1

* Priemonė finansuojama Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis.

 

** Priemonė finansuojama lėšomis, surinktomis už kompensacinį atlyginimą už tuščią laikmeną.

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-81, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02320

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-81, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02320

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-758 pakeitimo