Suvestinė redakcija nuo 2021-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21513

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VIENIJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJUS IR KITUS NUKENTĖJUSIUS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENIS, INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021 M. ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. A1-974

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytą priemonę:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-974

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VIENIJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJUS IR KITUS NUKENTĖJUSIUS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENIS, INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021 M. ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso (toliau – konkursas) bendrąsias nuostatas, projektų turinio reikalavimus, finansuotinas veiklas, paraiškų teikimą, projektų vertinimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimą, paraiškų atitikties reikalavimams ir projektų vertinimą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimą projektams, projektų vykdymo ir kontrolės tvarką, projektų įgyvendinimo kriterijus.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. paraiška – pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir detali projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas);

2.2. pareiškėjasasociacija, labdaros ir paramos fondas, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių bent viena steigėja arba dalininkė yra valstybės ar savivaldybės institucija arba įstaiga), įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos iki paraiškos pateikimo dienos veikiantys ne trumpiau kaip penkerius metus, vienijantys Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis;

2.3. partneris – juridinis asmuo, su kuriuo kartu projekto vykdytojas vykdo projektą (yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, ir (ar) prekių, daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai), taip pat pelno siekiantys verslo subjektai;

2.4. projektas – tikslinė pareiškėjo (projekto vykdytojo) veikla, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

2.5. projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio sprendimu skirta valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti ir kuris yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – sutartis) su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD).

3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme.

4. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija). Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška. Konkursas skelbiamas viešai Ministerijos interneto svetainėje socmin.lrv.lt. Skelbime nurodoma:

4.1. konkurso tikslas;

4.2. projektų priėmimo pradžia ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;

4.3. informacija apie tai, kad projektai Ministerijai turi būti siunčiami elektroniniu paštu Konkursas_NVO_nepriklausomybes_gynejai@socmin.lt, elektroninio laiško temos laukelyje nurodant konkurso pavadinimą „NVO_nepriklausomybes_gynejai“;

4.4. kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo (nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes), teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai ir laikas pasiteirauti;

4.5. projekto paraiškos bei Nuostatų 17.2 papunktyje nurodytos deklaracijos (toliau –deklaracija) formos;

4.6. konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

4.7. didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

41. Jeigu, įvykus konkursui, visiems finansuotiniems projektams paskirstytų lėšų suma sudaro mažiau nei 40 procentų Nuostatų 6 punkte nurodytos konkursui numatytos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos ir jeigu rezervinių projektų sąraše nėra nė vieno projekto, Ministerija ne vėliau nei iki 2021 metų kovo 1 dienos turi teisę skelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas dalyvauti konkurse. Papildomo kvietimo skelbime vietoj Nuostatų 4.6 papunktyje nurodytos konkursui numatytos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos reikia nurodyti konkursui numatytą skirti likusią valstybės biudžeto lėšų sumą, kuri apskaičiuojama iš Nuostatų 6 punkte nurodytos konkursui numatytos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos atėmus finansuotiniems projektams skirtų (paskirstytų) lėšų sumą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-87, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01556

 

5. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, siekiant sudaryti sąlygas veikti nevyriausybinėms organizacijoms, vienijančioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, kurių teisinis statusas pripažįstamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymu, ir vykdančioms veiklas, skirtas šių nevyriausybinių organizacijų narių ir jų šeimos narių bendravimui, savitarpio pagalbai plėtoti, savanorystei skatinti, istorinei atminčiai liudyti ir išsaugoti, šių organizacijų instituciniam stiprinimui, informacijos apie šių organizacijų veiklą sklaidai vykdyti, pilietiniams, kultūriniams renginiams organizuoti, informacijos ir patirties mainams, organizacijų narių įsitraukimui į visuomenės gyvenimą skatinti.

6. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 (du tūkstančiai) eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 21 000 (dvidešimt vienas tūkstantis) eurų.

7. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2021 metų sausio 1 d. iki sutartyje nustatytos datos, bet ne vėliau kaip iki 2021 metų gruodžio 31 d.

8. Projektas gali būti įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) (juridiniu (-iais) asmeniu (‑enimis), kuris (-ie) kartu su projekto vykdytoju pagal pasirašytą sutartį įgyvendins dalį projekte numatytų veiklų ir (ar) kuriam (-iems) projekto vykdytojas perves dalį lėšų).

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO PRIORITETAI IR PROJEKTŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

9. Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie:

9.1. iki konkurso paskelbimo datos veikia ne mažiau kaip 10 metų;

9.2. 2017–2019 m. yra įgyvendinę bent vieną ne mažesnės kaip 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur vertės projektą;

9.3. viešai internete yra paskelbę 2018 ar 2019 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ar metinę finansinę ataskaitą ir veiklos ataskaitą ar metinį pranešimą.

10. Paraiškoje turi būti nurodyta:

10.1. informacija apie pareiškėją, jo steigimo datą ir projekto vadovą;

10.2. projekto pavadinimas;

10.3. paraiškos užpildymo data ir vieta;

10.4. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 9 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9 punkte nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us);

10.5. informacija apie projekto įgyvendinimo partnerį (-ius) (jei yra);

10.6. trumpas projekto aprašymas (santrauka);

10.7. problemos iškėlimas ir pagrindimas;

10.8. projekto tikslai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai);

10.9. projekto uždaviniai;

10.10. tikslinė (-ės) projekto grupė (-ės);

10.11. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

10.12. veiklų planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vertinimo kriterijus, nustatytas atsižvelgiant į Nuostatų 77 punkte nustatytą projektų įgyvendinimo kriterijų, informacija apie planuojamą projekto viešinimą;

10.13. laukiami rezultatai (įgyvendinus projektą);

10.14. veiklos vykdymą užtikrinantys ištekliai: darbuotojų ir savanorių skaičius, projekto įgyvendinimo laikotarpiui pasibaigus planuojamos turėti ar gauti lėšos;

10.15. detali projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek valstybės biudžeto lėšų prašoma iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

10.16. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą;

10.17. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Ministerijos organizuojamuose konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos gautas valstybės biudžeto lėšas pagal kitas programas (priemones);

10.18. pridedamų dokumentų sąrašas;

10.19. pareiškėjo pateikta papildoma informacija, susijusi su projektu.

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS

 

11. Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

11.1. pareiškėjo (projekto vykdytojo) narių ir jų šeimos narių bendravimo skatinimas ir sąlygų bendrauti sudarymas;

11.2. savitarpio pagalbos teikimas;

11.3. savanoriškos veiklos organizavimas;

11.4. informacijos ir patirties mainų skatinimas;

11.5. pareiškėjo (projekto vykdytojo) narių ir jų šeimos narių įtraukimas į visuomenės gyvenimą;

11.6. pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucinis stiprinimas;

11.7. visuomenės informavimas apie pareiškėjo (projekto vykdytojo) veiklą;

11.8. pilietinių ir (ar) kultūrinių renginių organizavimas.

12. Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti vykdyti bent vieną Nuostatų 11 punkte nurodytą veiklą.

13. Konkursui negali būti teikiami projektai, kurie:

13.1. tikslingai skirti atostogoms ir (ar) turizmui;

13.2. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

13.3. bet kokiomis formomis ir būdais populiarina smurtą, neapykantą;

13.4. bet kokiomis formomis ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, kitus įstatymus bei teisės aktus.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

14. Konkursui teikiami projektai aprašomi užpildant paraišką (Nuostatų 1 ir 2 priedai). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta .pdf formatu (nuskenuota užpildyta projekto paraiška ir visi jos priedai) ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

15. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

16. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Ministerijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

17. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte) elektronines kopijas:

17.1. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

17.2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Nuostatų 5 priedas);

17.3. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų;

17.4. galiojančios paslaugų teikimo sutarties, jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;

17.5. jei prašoma lėšų biurui nuomoti ir (ar) išlaikyti, – dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu. Jeigu pareiškėjas tik planuoja naudotis biuro patalpomis (panaudos, nuomos ar nuosavybės pagrindais), jis turi pateikti rašytinę (preliminariąją) sutartį ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad, sudarius valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, pareiškėjas naudosis biuro patalpomis;

17.6. dokumentų (sutarčių, susitarimų), įrodančių pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais) (jei yra);

17.7. 2018 ar 2019 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio ar metinės finansinės ataskaitos ir veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo, pasirašyto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu (jei dokumentas viešai skelbiamas internete, paraiškoje pateikiama aktyvi nuoroda, leidžianti susipažinti su internete viešai paskelbtu dokumentu);

17.8. dokumentų (pvz., įgyvendinto projekto sutarties kopijos), patvirtinančių, kad pareiškėjas 2017–2019 m. yra įgyvendinęs bent vieną ne mažesnės kaip 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur vertės projektą (jei pretenduoja atitikti Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą finansavimo prioritetą);

17.9. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

18. Pareiškėjai vienu elektroniniu laišku paraišką ir Nuostatų 17 punkte nurodytus dokumentus pateikia konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu (Konkursas_NVO_nepriklausomybes_gynejai@socmin.lt) iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos 23.59 val.

Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus patarėja Vilma Karosienė (tel. 8 685 63 585, el. p. vilma.karosiene@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis (visą darbo dieną) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

19. Paraiškos, pateiktos kitu nei skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu (Konkursas_NVO_nepriklausomybes_gynejai@socmin.lt) ar kitu nei Nuostatuose nurodytu būdu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos. Informacija, kad paraiška gauta ir kad paraiškai suteiktas numeris, skelbiama SPPD ir Ministerijos interneto svetainėse per 3 darbo dienas nuo paraiškos perdavimo SPPD dienos.

20. Konkursui pasibaigus, paraiškos pareiškėjams negrąžinamos. Paraiškos, kurios nebuvo atrinktos, saugomos ne trumpiau nei vienus metus, kitos – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

21. Ministerija gautas paraiškas perduoda SPPD ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos. SPPD, gavęs paraiškas, ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo jų gavimo SPPD dienos jas užregistruoja ir patikrina, ar:

21.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į Nuostatuose nurodytų subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę, t. y. atitinka Nuostatų 2.2 papunktyje nustatytus reikalavimus;

21.11. vadovaujantis Nuostatų 41 punktu paskelbus papildomą kvietimą teikti paraiškas dalyvauti konkurse, paraiškos nėra pateikęs pareiškėjas, kurio projektui pagal Nuostatus jau skirtas finansavimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-87, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01556

 

21.2. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos;

21.3. paraiška atitinka Nuostatų 14 punkte nustatytus reikalavimus;

21.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

21.5. pareiškėjas paskutinę konkurso skelbime nurodytą paraiškos pateikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 150 Eur;

21.6. pareiškėjas pateikė visus Nuostatuose reikalaujamus dokumentus;

21.7. deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (pagal Nuostatų 5 priedą);

21.8. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje bei atitinkamo konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka (pagal Ministerijos administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“, administruojančių konkursus, pateiktą informaciją);

21.9. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) yra pasibaigęs Nuostatų 71.5 papunktyje numatytas trejų metų terminas;

21.10. paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte;

21.11. pareiškėjo prašoma skirti suma nėra mažesnė arba didesnė už Nuostatų 6 punkte nurodytą mažiausią ar didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

21.12. tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių turiniu tapačių paraiškų.

22. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte, SPPD kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

23. Nustatęs, kad tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias turiniu tapačias paraiškas, SPPD kreipiasi į pareiškėją ir nurodo per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos informuoti, kuri paraiška turėtų būti vertinama. Per nustatytą terminą pareiškėjui neinformavus SPPD, vertinama ta paraiška, kuri pateikta vėliausiai. Paraiška, kurios nevertinti nurodė pareiškėjas, arba paraiška, kuri buvo pateikta anksčiau (jei pareiškėjas neinformavo, kurią paraišką vertinti), atmetama Nuostatų 25 punkte nustatyta tvarka.

24. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir lėšos projektams neskiriamos, jeigu paraiška ar pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

24.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į Nuostatuose nurodytų subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

24.11. vadovaujantis Nuostatų 41 punktu paskelbus papildomą kvietimą teikti paraiškas dalyvauti konkurse, paraišką pateikia pareiškėjas, kurio projektui pagal Nuostatus jau skirtas finansavimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-87, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01556

 

24.2. paraiška pateikta po paskutinės projektų pateikimo dienos;

24.3. pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, ir (ar) nepateikė užsienio kalba surašytų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte;

24.4. paraiška neatitinka Nuostatų 14 punkte nustatytų reikalavimų;

24.5. pareiškėjas yra likviduojamas;

24.6. pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje bei atitinkamo konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka;

24.7. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Nuostatų 71.5 papunktyje numatytas trejų metų terminas;

24.8. pareiškėjas paskutinę konkurso skelbime nurodytą paraiškos pateikimo dieną yra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jei ši skola viršija 150 Eur;

24.9. pareiškėjo prašoma skirti suma yra mažesnė arba didesnė už Nuostatų 6 punkte nurodytą mažiausią ar didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

25. Projektų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir projektai, neatitinkantys formaliųjų kriterijų, atmetami Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 17 punkte nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

26. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis Nuostatuose nustatytos tvarkos.

27. Projektus vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD. Ekspertu negali būti asmuo, dirbantis Ministerijoje ar SPPD, susijęs su pareiškėju, kurio projektą vertina (pvz.: iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką ekspertas vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

Ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis SPPD patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Kartu su nurodytu reglamentu turi būti patvirtinama kandidato į ekspertus paraiškos forma, kvalifikaciniai reikalavimai ekspertams, eksperto konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos bei sutarties dėl ekspertų paslaugų teikimo forma (-os), kurioje (-iose) turi būti apibrėžta ekspertų atsakomybė už jiems paskirtų paraiškų vertinimų teisėtumą ir pagrįstumą.

Ekspertai, prieš pradėdami vertinti paraiškas, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Ekspertams pasirašius šiame punkte nurodytus dokumentus, SPPD trumpai supažindina ekspertus su konkurso tikslais, numatoma darbo organizavimo tvarka, paaiškina, kaip pildyti vertinimo anketas, į ką tikslinga atsižvelgti vertinant projektus, apžvelgia vertinimo ypatumus, kitas aplinkybes, atsako į ekspertų klausimus. SPPD ekspertų pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kopijas perduoda komisijos sekretoriui.

28. Vertintinus projektus SPPD paskirsto ekspertams.

29. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. SPPD gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui Taisyklių 20 punkte nurodytais pagrindais.

30. Jeigu ekspertams vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinant projektą, ekspertai raštu arba elektroniniu paštu kreipiasi į SPPD su prašymu patikslinti pareiškėjo pateiktą informaciją, nurodydami savo prašymo motyvus. SPPD elektroniniu paštu nurodo pareiškėjui elektroniniu paštu pateikti patikslintą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. Pareiškėjo gali būti prašoma tik tos informacijos, kurios pats SPPD negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos, kuri nebūtų svarbi vertinant projektus. Jeigu pareiškėjas per SPPD nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, SPPD apie tai informuoja komisiją ir nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepatikslinta ar nepaaiškinta informacija turi esminę įtaką vertinant projektą. Apibendrinęs SPPD argumentus dėl projekto atmetimo, pareiškėjui nepatikslinus ar nepateikus trūkstamos informacijos, komisijos sekretorius pateikia komisijai SPPD siūlymą tokį projektą atmesti. Komisija, atsižvelgdama į SPPD siūlymą ir argumentus, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.

31. Ekspertas projektus vertina pildydamas vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas), vadovaudamasis šioje anketoje nurodytais vertinimo kriterijais.

Vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus kiekvieno balo, skirto eksperto, pagrindimas. Jeigu eksperto siūlymu mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos tokio siūlymo priežastys.

32. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už šias aplinkybes:

32.1. projekto tikslo, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso tikslui;

32.2. projekto atitiktį nustatytiems finansavimo prioritetams;

32.3. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti;

32.4. projekto vertinimo rodiklių ir planuojamų rezultatų aiškumą bei konkretumą;

32.5. sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su veiklomis;

32.6. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) patirtį, kvalifikaciją ir gebėjimus įgyvendinti projektą.

33. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 70, privaloma surinkti minimali balų suma – 30. Projektai, kurie nesurinko 30 balų, nefinansuojami.

Projektai reitinguojami ekspertų skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

Jei, atlikus projektų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų projektams skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio sąmatoje administravimui skirta lėšų dalis yra mažesnė. Projektas, kuriam neužteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Nuostatų 42 punkte nustatyta tvarka. Projektai, esantys rezervinių projektų sąraše, reitinguojami šiame punkte nustatyta tvarka.

34. Projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo ekspertams dienos iki SPPD parengtos ekspertų vertinimo suvestinės pateikimo komisijai dienos. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektų skaičių ir apimtį, gali terminą pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

35. SPPD apibendrina gautus ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas projektų vertinimo suvestinę (joje nurodydamas dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkį) (Nuostatų 4 priedas), ją kartu su ekspertų vertinimo anketomis ir jų vertintomis paraiškomis (elektroninėmis jų versijomis) pateikia komisijai ir komisijos pirmininko prašo organizuoti komisijos posėdį.

36. Gavęs projektų vertinimo suvestinę, ekspertų vertinimo anketas ir vertintus projektus (elektronines nurodytų dokumentų versijas su patikslintais duomenimis), komisijos sekretorius komisijos pirmininko pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas organizuoja komisijos posėdį, kurio metu SPPD atstovas (-ai) ir (ar) ekspertas (-ai), vertinęs (-ę) paraiškas, supažindina komisiją su ekspertų projektų vertinimais, išvadomis ir siūlymais, atsako į komisijos narių ir (ar) kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.

37. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti projektams įgyvendinti sumų vidurkiui, priima protokolinį sprendimą ir pateikia Ministerijos kancleriui siūlymus dėl lėšų skyrimo.

Jeigu Taisyklių 20.1–20.3 papunkčiuose nurodytais atvejais įvertinti projektą paskiriamas trečiasis ekspertas, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas komisijai. Komisija, įvertinusi trečiojo eksperto siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (ar) šio eksperto išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo. Jei trečiasis ekspertas pasitelkiamas Taisyklių 20.4 papunktyje nurodytu atveju, dėl projektui skiriamos sumos dydžio sprendžia komisija.

Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Atliekant pakartotinį vertinimą, vieną projektą turi vertinti ne mažiau kaip du komisijos nariai. Projektus komisijos nariams paskirsto komisijos pirmininkas. Komisijos nariai šį vertinimą atlieka užpildydami vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas), kurią pristato kitame komisijos posėdyje.

38. Jei komisija, įvertinusi projektų vertinimo suvestinę, ekspertų vertinimo anketas ir vadovaudamasi Nuostatų 31 punkto antroje pastraipoje nustatytais kriterijais, priima sprendimą siūlyti Ministerijos kancleriui skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, ji priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokias veiklas ir (ar) išlaidas siūloma finansuoti.

Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo siūlyti Ministerijos kancleriui skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokias veiklas ir (ar) išlaidas siūloma finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) veiklų planus.

Jei pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) veiklų planą.

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose ir SPPD patvirtintame ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus įvertina, SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia ir kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę ir ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi kriterijais, nurodytais Nuostatų 33 punkto antroje pastraipoje, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus ir jiems pritaria arba nepritaria.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu siūlyti Ministerijos kancleriui skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

Jeigu, įvertinus paraišką, siūlytina skirti suma yra mažesnė nei Nuostatų 6 punkte nurodyta mažiausia galima skirti suma, tokio projekto siūloma nefinansuoti.

39. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo komisija pateikia Ministerijos kancleriui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo Ministerijos kancleriui, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos. Ministerijos kancleris per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams.

40. Ministerijos kanclerio sprendime dėl lėšų skyrimo projektams nurodoma:

40.1. pagrindas finansuoti projektus arba jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, komisijos protokolų duomenys);

40.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, skiriamas sumas;

40.3. rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, siūlomas skirti sumas;

40.4. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, siūlomas skirti sumas (jei projektas atmetamas Nuostatų 38 punkto šeštoje pastraipoje nustatyta tvarka);

40.5. atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas;

40.6. pavedimas Ministerijos struktūrinio padalinio vadovui užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą, finansuojant projektus;

40.7. Ministerijos kanclerio sprendimo apskundimo tvarka.

41. Komisijos sekretorius perduoda SPPD patvirtintą Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo projektams kopiją ir visus komisijos protokolinius sprendimus per vieną darbo dieną nuo potvarkio priėmimo dienos.

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis tarp pareiškėjo ir SPPD sudaroma ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyse turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punkte.

42. Nesudarius valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties per Nuostatų 41 punkte nurodytą terminą, nutraukus sudarytą sutartį, SPPD teikia Ministerijos kancleriui pasiūlymą panaikinti sprendimą projektui skirti lėšų.

Pareiškėjui nesudarius valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties per Nuostatų 41 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą sutartį, taip pat Nuostatų 38 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) veiklų plano, likusios nepanaudotos lėšos komisijos siūlymu ir Ministerijos kanclerio sprendimu eilės tvarka skiriamos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Rezervinių projektų sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, sąmata ir (ar) veiklų planas tikslinami Nuostatų 38 punkte nustatyta tvarka. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo dienos.

43. Pareiškėjai raštu informuojami apie Ministerijos kanclerio priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

Esant būtinybei (pvz., pareiškėjui pateikus skundą dėl paraiškų vertinimo ir (ar) projektui įgyvendinti skiriamų lėšų), SPPD, rengdamas atsakymus, kitą reikalingą informaciją, gali pasitelkti ekspertus.

44. Informacija apie konkurso rezultatus per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama Ministerijos interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

45. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas. Laikinai nesant komisijos pirmininko, jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Taisyklėmis, Nuostatais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais teisės aktais.

46. Komisijos sekretorius:

46.1. rengia skelbimus apie konkursą ir organizuoja jų paskelbimą;

46.2. techniškai aptarnauja komisiją, organizuoja ir protokoluoja komisijos posėdžius, pasirašo posėdžių protokolus;

46.3. Ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie komisijos posėdžius, kuriuose bus svarstomi su projektų finansavimu susiję klausimai, ir ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki komisijos posėdžio paskelbia planuojamo posėdžio darbotvarkę bei šios informacijos pasikeitimus (jei jų yra);

46.4. renka komisijos narių, SPPD bei ekspertų raštu pateiktą informaciją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jų pasirašytas nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus;

46.5. rengia Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo, dokumentų perdavimo–priėmimo aktų, kuriais Ministerija perduoda dokumentus, susijusius su konkursu, SPPD, ir kitų komisijos veiklos dokumentų projektus;

46.6. elektroniniu būdu siunčia derinti komisijos posėdžio protokolą komisijos nariams;

46.7. skelbia konkurso rezultatus Ministerijos interneto svetainėje.

47. Pagrindinė komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių.

48. Komisijos posėdžiuose dalyvauja SPPD atstovas (-ai) ir projektus vertinę ekspertai. Jeigu SPPD atstovas (-ai) arba projektus vertinę ekspertai negali dalyvauti posėdyje, komisija Nuostatų 52 punkte nustatyta tvarka sprendžia, ar rengti posėdį SPPD atstovui (‑ams) arba projektą (‑us) vertinusiems ekspertams nedalyvaujant, ar posėdį atidėti iki tol, kol galės dalyvauti SPPD atstovas (-ai) ir (ar) projektus vertinę ekspertai.

49. Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai ir kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik toje posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas. Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas turi teisę pareikšti savo pastabas, paaiškinimus, susijusius su pareiškėjo pateiktu projektu, taip pat pastabas dėl komisijos posėdžio eigos komisijai, kurie įrašomi į posėdžio protokolą. Pareiškėjo atstovui pateikus pastabą dėl komisijos posėdžio eigos, komisija pastabą įvertina ir į ją atsižvelgia ar neatsižvelgia, nurodydama neatsižvelgimo priežastis. Pareiškėjo atstovas, ketinantis dalyvauti komisijos posėdyje, komisijos sekretoriui pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad komisijos posėdyje ketinantis dalyvauti asmuo yra pareiškėjo vadovas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

50. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo SPPD pateiktų įvertintų projektų suvestinių, ekspertų vertinimo anketų ir vertintų paraiškų gavimo dienos šaukiamas komisijos posėdis. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.

Komisijos nariams, SPPD atstovui (-ams) ir ekspertams apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu posėdžio dalyviams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais. Informacija apie planuojamą posėdį taip pat skelbiama Ministerijos interneto svetainėje.

51. Komisijos narys, SPPD atstovas (-ai) ir projektus vertinę ekspertai, negalintys atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki komisijos posėdžio turi pranešti komisijos pirmininkui arba sekretoriui, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių.

Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, komisijos sprendimai gali būti priimami remiantis visų komisijos narių apklausos, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu rezultatais. Tarp posėdžių einamieji klausimai gali būti aptariami ir komisijos narių nuomonė išreiškiama elektroniniu paštu.

52. Pirmojo posėdžio metu, prieš pradėdami darbą, komisijos nariai ir sekretorius privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus (Nuostatų 6 priedas) užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos ir nešališkumo deklaracijas (Nuostatų 8 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo.

Konfidencialumo pasižadėjimus pasirašo ir komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvaujantys pareiškėjų atstovai, SPPD atstovas (-ai), kiti posėdžio dalyviai (Nuostatų 7 priedas), taip pat projektus vertinantys ekspertai. Projektus vertinantys ekspertai taip pat pasirašo nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo, kuriomis patvirtina, kad nedirba Ministerijoje ar SPPD, nėra susiję su pareiškėju, kurio projektą vertins (pvz.: iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką ekspertas vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys). Ekspertai konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas pasirašo ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią jiems perduodamos vertintinos paraiškos.

Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, komisijos narys (nariai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti vertinimo suvestinę, vertinimo anketas ir vertintus projektus, turi nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant pritarimo ar nepritarimo ekspertų siūlomiems balams, išvadoms ar sumoms, atitinkamo projekto finansavimo dydžio ir kitus komisijos nario funkcijoms priskirtus klausimus, prieš tai raštu arba elektroniniu paštu pranešęs (-ę) komisijos pirmininkui. Jeigu ekspertas (-ai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o projektą (projektus) vertina kitas SPPD paskirtas ekspertas. Jeigu komisijos narys nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, komisija iš naujo priima sprendimus ir balsuoja. Nenusišalinusio komisijos nario balsas, komisijai priimant sprendimus pakartotinai, į bendrą balsų skaičių neįskaičiuojamas.

53. Komisijos pirmininkas, narys, ekspertas ar sekretorius gali būti nušalinti nuo pareigų komisijoje Taisyklių 45 punkte nurodytais pagrindais.

54. Komisijos pirmininkas nuo pareigų komisijoje nušalinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimu. Komisijos narys, sekretorius ar ekspertas nuo pareigų nušalinami komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodomas nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

55. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos pirmininkas, jo funkcijas vykdo komisijos pirmininko pavaduotojas. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos narys ar sekretorius, jų funkcijas vykdo pakaitiniai komisijos nariai ar sekretorius. Jei nušalinamas ar nusišalina ekspertas, jo vertintų paraiškų vertinimą SPPD perduoda kitam ekspertui.

56. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių dviejų trečdalių komisijos narių balsų dauguma. Jei komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

57. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuris elektroniniu būdu turi būti suderintas su komisijos nariais. Komisijos posėdžio protokolas komisijos nariams suderinti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įvykusio posėdžio. Komisijos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo pateikia per 2 darbo dienas nuo posėdžio protokolo gavimo dienos. Su komisijos nariais suderintą protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

Protokolai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojančiomis protokolo turinį, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Protokolai parengiami, suderinami su komisijos nariais, pasirašomi ir užregistruojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio.

Komisijos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

58. Protokole nurodoma:

58.1. komisijos posėdžio data ir vieta, posėdžio protokolo numeris;

58.2. komisijos posėdžio pirmininkas, komisijos posėdžio sekretorius, posėdyje dalyvavę komisijos nariai, SPPD atstovas (-ai), projektus vertinę ekspertai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys;

58.3. komisijos posėdyje svarstyti projektai ir klausimai;

58.4. projektų, kuriuos nutarta siūlyti atmesti, atmetimo argumentai, teisinis projektų atmetimo pagrindas;

58.5. informacija apie komisijos pritarimą / nepritarimą skirti projektui finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų. Jei finansavimas projektui skirtas nebuvo arba siūloma skirti mažiau lėšų, negu pareiškėjas prašė, protokole nurodomos tokio siūlymo priežastys ir jų pagrindimas;

58.6. komisijai nepritarus projektus vertinusių ekspertų įvertinimui ar išvadai, protokole nurodomi objektyvūs argumentai, kodėl nepritariama ekspertų įvertinimui ar išvadai, ir nurodoma, kad projektas perduodamas vertinti trečiajam ekspertui arba kad komisija pati atliks projekto vertinimą;

58.7. siūlytini finansuoti projektai ir siūlomos skirti valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti;

58.8. nefinansuotini projektai ir jų nefinansavimo pagrindimas;

58.9. projektai, kuriuos siūloma įtraukti į rezervinių projektų sąrašą;

58.10. sumažintų finansuotinų išlaidų pagrindimas, taip pat Taisyklių 20.4 papunktyje nurodytu atveju siūlomo skirti finansavimo pagrindimas;

58.11. balsavimo rezultatai, kartu nurodant ir informaciją apie kiekvieno komisijos posėdyje dalyvavusio komisijos nario balsavimą komisijos posėdyje svarstytais klausimais;

58.12. informacija apie galimą komisijos nario, sekretoriaus, eksperto, SPPD atstovo ir (ar) kitų su konkurso organizavimu susijusių asmenų interesų konfliktą;

58.13. kiti komisijos priimti sprendimai ir svarstyti klausimai;

58.14. kita, komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

59. Komisijos posėdžio eiga fiksuojama garso įrašymo priemonėmis. Posėdžio garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo ir saugomas Ministerijoje Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

 

VIII SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMAS PROJEKTAMS, PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

60. Valstybės biudžeto lėšos projektams skiriamos iš valstybės biudžeto Ministerijai patvirtintų asignavimų programoms. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Projektams įgyvendinti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

61. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki sutartyje numatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui įgyvendinti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo.

Komisija turi teisę mažinti siūlomų skirti projektui įgyvendinti lėšų sumą, atsižvelgdama į sutrumpėjusį projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpis turi įtakos numatomoms vykdyti veikloms, jų apimčiai ir (ar) pareiškėjo prašomų lėšų dydžiui.

62. Projekto vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertinę valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytoms veikloms vykdyti. Projekto vykdytojai atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais privalo vykdyti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reguliuojančiais teisės aktais.

63. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1‑330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

64. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projektų vykdymo išlaidos. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

64.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 15 procentų projektui įgyvendinti Ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšų):

64.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

64.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

64.1.3. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų sutartį (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

64.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

64.2.1. asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių projekto veiklas, darbo užmokestis:

64.2.1.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

64.2.1.2. projekto vykdytojo partnerio (-ių) darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

64.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su projekto veiklomis ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti (vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros atlikta prekių ir paslaugų kainų rinkos analize):

64.2.2.1. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, fakso, pašto) išlaidos;

64.2.2.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidos (transporto priemonės nuoma, degalai, tepalai, visuomeninio transporto priemonių bilietai);

64.2.2.3. komandiruočių (įskaitant tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai). Dalyvavimo užsienyje vykstančiuose renginiuose išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas ne mažiau kaip 30 procentų visų dalyvavimo renginyje išlaidų apmoka iš savo ir (ar) kitų teisėtų finansavimo šaltinių (pagrįsdamas renginio programa, kelionių bilietais, organizatorių kvietimais ar kitais susijusiais dokumentais);

64.2.2.4. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos išlaidos (biuro patalpų nuoma);

64.2.2.5. kvalifikacijos tobulinimo išlaidos (mokymų, seminarų, skirtų kvalifikacijai tobulinti, organizavimo išlaidos, įskaitant išlaidas savanorių kvalifikacijai tobulinti);

64.2.2.6. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (lektorių, tyrėjų ir kt.) paslaugoms (pagal paslaugų ar autorines sutartis), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti;

64.2.2.7. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo, kitų patalpų išlaikymo ir priežiūros paslaugų) išlaidos;

64.2.2.8. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims (kanceliarinėms, ūkinėms prekėms, įrangai, smulkiam inventoriui) įsigyti, išskyrus ilgalaikį turtą, nurodytą Nuostatų 66.6 papunktyje;

64.2.2.9. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms (studijų, tyrimų, analizių, leidybos, vertimo, mokymų, seminarų, konferencijų, kitų renginių organizavimo, projekto sklaidos ir viešinimo), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti, taip pat narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai, mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas.

65. Visos Nuostatų 64.1.1, 64.1.2, ir 64.2.1 papunkčiuose nurodytos darbo užmokesčio išlaidos, įskaitant visus darbo vietos mokesčius, turi sudaryti ne daugiau nei 80 procentų projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

66. Netinkamos finansuoti išlaidos:

66.1. išlaidos pareiškėjo (projekto vykdytojo) ar kitų asmenų įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

66.2. transporto priemonių techninės apžiūros, draudimo ir remonto išlaidos;

66.3. pastatų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir einamojo remonto, pastatų, aplinkos ir teritorijos priežiūros išlaidos;

66.4. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta projekto parengiamajame etape, iki pateikiant paraišką Ministerijai, taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai;

66.5. išperkamosios nuomos išlaidos;

66.6. išlaidos ilgalaikiam turtui (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme), kurio vertė 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti;

66.7. išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

66.8. kitos su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

67. Projekto vykdytojas privalo informuoti Ministeriją ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti jo reorganizacija, ir privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perėmęs jo, kaip projekto vykdytojo, teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

68. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Projekto vykdytojui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas tęsiamas. Per šį laikotarpį patirtos išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti.

69. Norėdamas patikslinti sąmatą, projekto vykdytojas SPPD raštu pateikia pagrįstą prašymą tikslinti sąmatą, kartu pateikdamas lyginamąjį tikslinamos sąmatos variantą. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

70. SPPD projekto vykdytojo prašymą išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir apie leidimą tikslinti sąmatą informuoja projekto vykdytoją raštu. Prašymai tikslinti sąmatą teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios.

71. Projekto vykdytojas privalo:

71.1. su paslaugų teikėjais sudaryti paslaugų teikimo sutartis, kuriose būtų nurodyta suteiktų paslaugų skaičius, paslaugos periodiškumas, paslaugos įkainis, bendra suma;

71.2. projektą įgyvendinti iki sutartyje numatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

71.3. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 dienos SPPD pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų   finansines ataskaitas pagal Ministerijos ar SPPD pateiktas formas, taip pat, pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui pasibaigus, iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. pateikti atitinkamai pusmečio ir metų projekto veiklos ataskaitas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro ar SPPD direktoriaus patvirtintas formas. Prie metų projekto veiklos ataskaitos gali būti pridedama su projekto įgyvendinimu, skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;

71.4. nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas privalomai grąžinti SPPD ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. – jas pervesti į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą;

71.5. SPPD nustačius, kad projekto vykdytojas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per jo nustatytą protingą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. – jas pervesti į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.  

72. SPPD konsultuoja pareiškėjus, projektų vykdytojus projektų administravimo klausimais.

73. SPPD tikrina, ar valstybės biudžeto lėšų gavęs projekto vykdytojas laikosi Nuostatų reikalavimų ir sutartyje nustatytų įsipareigojimų, SPPD nustatyta tvarka.

74. SPPD nutraukia sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, jei:

74.1. SPPD nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

74.2. SPPD nustato esminių Nuostatų, sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant sutartį, pažeidimų;

74.3. vadovaujantis Nuostatų 75 punktu, sustabdomas sutarties vykdymas;

74.4. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, sudarius sutartį, projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos.

75. SPPD, nustatęs ar turėdamas pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Nuostatų, sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant sutartį, reikalavimus, apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir sustabdo sutarties vykdymą. Tokiu atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant sutartį, nustatytus reikalavimus, kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant sutartį, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

76. Pusmečio ir metinėje projektų įgyvendinimo ataskaitose projektai turi būti įvertinti atsižvelgiant į Nuostatų 77 punkte nurodytą projektų įgyvendinimo kriterijų, projektų veiklų įgyvendinimo rodikliai turi būti pateikti atskirai pagal kiekvieno projekto veiklas, taip pat turi būti pateikta apibendrinta informacija apie visų projektų įgyvendinimo rezultatus, problemas, su kuriomis susiduria SPPD, vertindamas projektų lėšų panaudojimą ir pareiškėjų veiklą, išvados ir pasiūlymai.

77. Nustatomas šis projektų įgyvendinimo kriterijus – įgyvendintų Nuostatų 11 punkte nurodytų veiklų (pagal pobūdį) ir jose dalyvavusių asmenų skaičius.

78. Pareiškėjai, teikdami SPPD pusmečio ir metų projekto veiklos ataskaitas, jose turi nurodyti projekto veiklų reikšmes pagal Nuostatų 77 punkte įvardytą projektų įgyvendinimo kriterijų.

79. Projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, įgyvendinimo eigą ir jo rezultatus. Viešindamas projektą, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Ministerija.

80. Viešindamas projektą jo įgyvendinimo metu ir (ar) naudodamasis įgyvendinant projektą pasiektais rezultatais, taip pat bent 6 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytojas privalo tiksliai nurodyti, kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo skirta ir panaudota vykdant projektą. SPPD tikrina, kaip projekto vykdytojas laikosi šiame punkte nustatyto įsipareigojimo.

81. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas (projekto vykdytojas). Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Ministerijos reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) patvirtintas jų kopijas tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 mėnesius, baigus įgyvendinti projektą.

82. Projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

83. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsiranda nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar dėl kurių projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriama papildomų valstybės biudžeto lėšų.

Šios lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui, kuriame turi būti nurodytos šiame punkte numatytos aplinkybės, rodikliai, kuriuos projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti, ir (ar) veiklos, kurias įsipareigoja įvykdyti projekto vykdytojas, prašomų lėšų pagrindimas.

Šiame punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą komisija išnagrinėja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir pateikia pasiūlymą Ministerijos kancleriui dėl papildomų lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų lėšų projekto vykdytojams skyrimo priima Ministerijos kancleris per 3 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

84. Ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

85. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis atitinkamam konkursui skiriami valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo (projekto vykdytojo) skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo (projekto vykdytojo) paraišką.

86. Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

87. Ministerija ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo (projekto vykdytojo) nepasiekia laiškai arba su pareiškėju (projekto vykdytoju) negalima susisiekti kitu būdu.

88. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia bendrą visiems projektams įgyvendinti konkrečiais metais skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

89. Ministerija savo interneto svetainėje pagal SPPD pateiktą formą skelbia apibendrintas atitinkamų priemonių / konkursų įgyvendinimo ataskaitas.

90. Jei Nuostatuose nereglamentuotas su konkursu susijęs klausimas, vadovaujamasi Taisyklėmis.

91. Nuostatai gali būti keičiami socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

92. Fizinių ir juridinių asmenų duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-87, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01556

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-974 "Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo