Suvestinė redakcija nuo 2020-05-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09332

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL INVESTICIJŲ Į GAMYBOS IR KITOS PASKIRTIES OBJEKTUS SKATINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 26 d. Nr. TS-190

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl investicijų skatinimo Utenos rajono savivaldybėje “.

3. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-190 (2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172 redakcija)

 

INVESTICIJŲ Į GAMYBOS IR KITOS PASKIRTIES OBJEKTUS SKATINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Lengvatų ir kitų investicijas skatinančių priemonių teikimo kriterijus investuotojams, prašymų pateikimo, nagrinėjimo ir Lengvatų teikimo tvarką.

2.      Taisyklės taikomos Lietuvos Respublikos ir užsienio investuotojams, Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje investuojantiems įstatymų nustatyta tvarka į naujus pramonės, statybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo, kitos aptarnavimo ekonominės veiklos paskirties (išskyrus prekybos) objektus bei esamų gamybinių-komercinių objektų plėtrą, steigiantiems naujas įmones, taip pat dalyvaujantiems įgyvendinant ekonominių ir socialinių programų projektus bei investuojantiems į Utenos rajono viešąją infrastruktūrą.

3.      Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.   Investicijos – investuotojo investuojamos piniginės lėšos, materialusis ir nematerialusis turtas, finansinis turtas ir kt., investuojamas, įsigyjamas ar sukuriamas siekiant įgyvendinti Investicinį projektą.

3.2 Investicijų sutartis – Savivaldybės su investuotoju sudaryta sutartis, kurioje nustatytos specialios investavimo ir verslo sąlygos, įskaitant investuotojo įsipareigojimą pasiekti investavimo apimtis ir (ar) sukurti naujas darbo vietas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

3.3 Investicinis projektas (verslo planas) dokumentas, kuriame techniniu, finansiniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos aspektu nurodomi pagrįsti duomenys apie planuojamas investicijų sumas ir (ar) numatomas sukurti naujas darbo vietas, projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

3.4.   Investicijų komisija – Savivaldybės tarybos sudaryta komisija, kuri nagrinėja investuotojų prašymus ir teikia išvadas dėl pritarimo investicijų sutarties projektui, Lengvatų ir kitų investicijas skatinančių priemonių teikimo.

3.5.   Inžinerinė infrastruktūra įvairių veiklos sričių, aprūpinančių ūkį ir gyventojus, objektai: inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai.

3.6.   Lengvatos – Savivaldybės tarybos sprendimu teikiamos žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo  turto mokesčių, rinkliavų ir kitos įstatymų nustatytos lengvatos Savivaldybės biudžeto sąskaita.

3.7.   Naujos darbo vietos – naujai steigiamos darbo vietos su sąlyga, kad 80 proc. darbuotojų gyvenamąją vietą yra deklaravę Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir yra įdarbinami pagal neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai. Naujomis darbo vietomis nelaikomos darbo vietos, atsiradusios jas perkeliant iš Utenos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių kitų įmonių, filialų juos reorganizuojant ar kitu būdu.

3.8.   Labai maža įmonė įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų; įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

4Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LENGVATŲ IR KITŲ INVESTICIJAS SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ TEIKIMO KRITERIJAI

 

5.      Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais investuotojams gali būti suteikiamos Lengvatos priklausomai nuo investicijų apimties bei naujai sukuriamų darbo vietų skaičiaus, kai investuotojai, statantys naujus ar rekonstruojantys gamybos, paslaugų ar kitos paskirties (išskyrus prekybos) objektus naujai suformuotuose žemės sklypuose ar užstatytose Utenos rajono teritorijose ir pasiekiantys planuojamas investicijų apimtis ne ilgiau kaip per 2 metų laikotarpį nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos, numato:

5.1    sukurti ne mažiau kaip 4 naujas darbo vietas ir planuoja investuoti daugiau kaip 50 000,00 eurų, gali būti teikiamos Lengvatos 2 (dvejus) mokestinius metus. Taikoma tik labai mažoms įmonėms;

5.2    sukurti ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas ir planuoja investuoti daugiau kaip 145 000,00 eurų, gali būti teikiamos Lengvatos 2 (dvejus) mokestinius metus;

5.3    sukurti ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų ir planuoja investuoti daugiau kaip 1 450 000,00 eurų, gali būti teikiamos Lengvatos 4 (keturis) mokestinius metus;

5.4    sukurti ne mažiau kaip 15 naujų darbo vietų ir planuoja investuoti daugiau kaip 3 000 000,00 eurų, gali būti teikiamos Lengvatos 6 (šešis) mokestinius metus.

51. Savivaldybės tarybos sprendimais investuotojams gali būti teikiamos 5.1 - 5.4 papunkčiuose  nurodytos Lengvatos priklausomai nuo investicijų apimties, kai investuotojai yra nekilnojamojo turto statytojai ir/ar vystytojai (statantys ar plečiantys poilsio paskirties objektus, paslaugų paskirties objektus, viešbučių paskirties objektus, gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) objektus, gydymo paskirties objektus, maitinimo paskirties objektus, administracinės paskirties objektus, sporto paskirties objektus), statantys naujus ar rekonstruojantys esamus nekilnojamojo turto objektus naujai suformuotuose žemės sklypuose ar užstatytose Utenos rajono teritorijose ir pasiekiantys 5.1 - 5.4 papunkčiuose nurodytas planuojamas investicijų apimtis ne ilgiau kaip per 2 metų laikotarpį nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos, o iš investavimo Savivaldybės bendruomenė gaus visuomeninės naudos (bus sudarytos sąlygos darbo vietoms kurtis/ plėstis/ persikelti).

Papildyta punktu:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

6.      Investuotojams, atitinkantiems Taisyklių 5.3 arba 5.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus ir investuojantiems iš privačių asmenų įsigytuose žemės sklypuose, kurie patenka į pramonės ir sandėliavimo funkcinę zoną pagal Utenos miesto bendrąjį planą, gali būti teikiamos Lengvatos 10 (dešimt) mokestinių metų.

7. Investuotojams, atitinkantiems Taisyklių 5.3, 5.4 papunkčiuose, 51 punkte nurodytus kriterijus ir investuojantiems daugiau kaip 1 450 000,00 eurų, Savivaldybė gali teikti kitas investicijas skatinančias priemones:

7.1. įrengti ir/ar sutvarkyti viešąją inžinerinę infrastruktūrą iki investuotojo valdomo (naudojamo) žemės sklypo ribos;

7.2. bendradarbiauti su investuotoju ir Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis švietimo institucijomis, sprendžiant klausimus dėl atitinkamos kvalifikacijos specialistų pagal planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poreikius, parengimo sąlygų sudarymo;

7.3. užtikrinti Savivaldybės vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto trasą iki investuotojo darbuotojų darbo vietos pagal su investuotoju suderintą reguliaraus susisiekimo maršruto tvarkaraštį.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

8. Taisyklių 5, 51 ir 6 punktuose nustatytos Lengvatos gali būti teikiamos tik Savivaldybei ir investuotojui pasirašius investicijų sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

9.      Taisyklių 7 punkte nurodytos Savivaldybės galimos kitos investicijas skatinančios priemonės nustatomos Savivaldybės ir investuotojo pasirašomoje investicijų sutartyje.

10. Savivaldybei ir investuotojui pasirašius investicijų sutartį, Lengvatos teikiamos pasiekus investicijų sutartyje numatytas investicijų apimtis ir (ar) sukurtų naujų darbo vietų skaičių, išskyrus žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčio lengvatą, kuri teikiama nuo mokestinių metų, einančių po metų, kuriais buvo pateiktas investuotojo prašymas dėl Lengvatų ir (ar) kitų investicijas skatinančių priemonių taikymo. Kitos investicijas skatinančios priemonės įgyvendinamos Investicijų sutartyje numatytais terminais ir apimtimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

11.    Investuotojams nekilnojamojo turto mokesčio lengvata teikiama tik tam turtui, kuris yra įskaičiuojamas į investicijų vertę.

12.    Lengvatos negali būti suteikiamos kitais Savivaldybės tarybos sprendimais, jeigu Lengvatos buvo suteiktos pagal šias Taisykles.

13.    Pagal šias Taisykles Lengvatos gali būti teikiamos tik investuotojui, atitinkančiam nereikšmingos pagalbos gavėjui keliamus reikalavimus ir neviršijant nustatytos maksimalios nereikšmingos pagalbos ribos.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

14.    Investuotojas, norėdamas gauti Lengvatą ir (ar) kitas investicijas skatinančias priemones, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. pateikia:

14.1.  prašymą dėl Lengvatų ir (ar) kitų investicijas skatinančių priemonių taikymo (1 priedas);

14.2.  įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;

14.3.  atitinkamų institucijų dokumentus apie žemės sklypų ir kito nekilnojamojo turto teisinį registravimą, leidimus statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį;

14.4 atitinkamų mokesčių, kurių lengvatų prašoma suteikti, deklaracijų kopijas;

14.5.  parengtą ir įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą investicinį projektą (verslo planą);

14.6. raštą, kuriuo investuotojas įsipareigoja sukurti naujas darbo vietas ir (ar) investuoti sumas, nurodytas šių Taisyklių 5 punkte, per 2 (dvejus) metus, einančius po metų, kuriais pateiktas prašymas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

15.    Prašymas ir pridedami dokumentai yra teikiami ir registruojami Utenos rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija) arba siunčiami elektroniniu paštu info@utena.lt.

16.    Savivaldybės administracija turi teisę prašyti investuotoją pateikti papildomus dokumentus arba informaciją, susijusią su investicijų projektu, investuotojo finansine padėtimi ar kita.

17.    Prašymas ir pridedami dokumentai pateikiami ta kalba, kuria jie surašyti. Jeigu dokumentai yra surašyti ne lietuvių kalba, pridedamas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

18.    Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo ir pridedamų dokumentų gavimo dienos  patikrina, ar:

18.1.  investuotojas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

18.2 investuotojas per trejus paskutinius metus nėra pasinaudojęs valstybės pagalba, kurios dydis, įvertinus ir naujai teikiamą Lengvatą, viršija nereikšmingos pagalbos maksimalų dydį;

18.3 investuotojo veikla ar veiklos sektorius nepatenka į sektorius ar veiklas, numatytas 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5) 1 straipsnio 1 dalyje;

18.4 investuotojas nėra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas.

19. Savivaldybės administracija, patikrinusi, ar investuotojas atitinka šių Taisyklių 5 ir (ar) 51 ir (ar) 6 punktuose nustatytus kriterijus ir šių Taisyklių 18 punkte nurodytas aplinkybes, gautą prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus, parengia investicijų sutarties projektą ir ne vėliau kaip per 2 (dvi)  darbo dienas pateikia svarstyti Investicijų komisijai. Jeigu investuotojas neatitinka šių Taisyklių 5 ir (ar) 51 ir (ar) 6 punktuose nustatytų kriterijų ir šių Taisyklių 18 punkte nurodytų aplinkybių, Savivaldybės administracija gauto prašymo neteikia svarstyti Investicijų komisijai ir apie tai informuoja investuotoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

20.    Investicijų komisija ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina prašymą ir pridėtus dokumentus ir teikia išvadą Savivaldybės tarybai dėl investicijų sutarties su investuotoju projekto ir žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo laikotarpio ir sumos.

21.    Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Investicijų komisijos teigiama išvada dėl investicijų sutarties su investuotoju projekto ir žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo, parengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl pritarimo investicijų sutarties projektui ir žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo, nurodant lengvatos sumą ir kuriems mokestiniams metams teikiama ši lengvata. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo įsigalioja tik Savivaldybei ir investuotojui pasirašius investicijų sutartį.

22.    Investicijų komisijai pateikus neigiamą išvadą dėl investicijų sutarties su investuotoju projekto ir žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo, Savivaldybės administracija parengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl nepritarimo investicijų sutarties projektui ir žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčio lengvatai teikimo.

23.    Savivaldybės administracija raštu informuoja investuotoją apie pateikto prašymo tenkinimą ar netenkinimą.

 

V SKYRIUS

LENGVATŲ TEIKIMO TVARKA

 

24.    Investuotojas, su kuriuo pasirašyta investicijų sutartis, kiekvienais metais pateikia Savivaldybės administracijai laisvos formos ataskaitą apie įsipareigojimų vykdymą investicijų sutartyje nustatyta tvarka.

25. Investuotojui tinkamai įvykdžius investicijų sutarties įsipareigojimą dėl investicijų apimties ir (ar) naujų darbo vietų sukūrimo, Savivaldybės administracija parengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Lengvatų teikimo, nurodant nekilnojamojo turto mokesčio ir (ar) rinkliavos, ir (ar) kitų įstatymų nustatytų lengvatų sumą ir kuriems mokestiniams metams teikiama ši lengvata.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

 

26.    Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Lengvatų teikimo gali būti pripažįstamas netekusiu galios arba pakeičiamas, jeigu atsiranda nors viena iš nurodytų aplinkybių:

26.1.  investuotojas nevykdo investicijų sutarties sąlygose numatytų įsipareigojimų;

26.2.  investuotojas įsiskolina valstybės ar savivaldybės biudžetui bei fondams ir skolos nelikviduoja (nepadengia) per mokestinių metų ketvirtį, einantį po skolos atsiradimo

26.3.  investuotojas yra pasinaudojęs valstybės pagalba, kurios dydis viršija de minimis valstybės pagalbai nustatytą maksimalų dydį.

27.    Investuotojas privalo pranešti Savivaldybės administracijai apie Taisyklių 26 punkte nurodytas aplinkybes, turinčias įtakos Lengvatų suteikimui, ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą.

28.    Paaiškėjus, kad investuotojas pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Lengvatų suteikimo, Savivaldybės patirta žala išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.    Savivaldybės tarybai pritarus investicijų sutarties projektui, Investicijų sutartį su investuotoju pasirašo Savivaldybės meras.

30.    Savivaldybės tarybos sprendimai priimti vykdant šias Taisykles gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

31.    Taisyklės keičiamos, pripažįstamos netekusiomis galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-298, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28006

Nr. TS-172, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10673

 

 

Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių

priedas

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI LENGVATĄ IR/AR TAIKYTI KITAS INVESTICIJAS SKATINANČIAS PRIEMONES

 

Utenos rajono savivaldybei

20 _____ m. ________________ mėn. _______ d.

 

Duomenys apie įmonę      (žymėjimo pvz.:  )

Įmonės pavadinimas

 

Įmonės vadovas

 

Ekonominės veiklos rūšies kodas (EVRK)

 

Įmonės rekvizitai

kodas

 

adresas

 

 

telefonas

 

faksas

 

el. p. adresas

 

Informacija apie įmonę

labai maža (mažiau kaip 10 darbuotojų)

maža (mažiau kaip 50 darbuotojų)

vidutinė (mažiau kaip 250 darbuotojų)

 

Prašome suteikti šias lengvatas (žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių, rinkliavų ir kitos įstatymų nustatytos lengvatos): _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prašome taikyti šias investicijas skatinančias priemones_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

Trumpa informacija apie planuojamą investicinį projektą _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

______________ ________________ ________________________

(pareigos)              (parašas)                 (vardas, pavardė)

A.V

Papildyta priedu:

Nr. TS-172, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10673

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-224, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-03, i. k. 2014-11735

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-292, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15455

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-298, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28006

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-172, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10673

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo

 

5.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-139, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11492

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo