Suvestinė redakcija nuo 2020-09-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-04-12, i. k. 2017-06253

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO

 

 

 

2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-247

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                        Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. vasario 15 d. raštu

 

Nr. ((24.37-01)-5K-1701964)-6K-1701388

 

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos

 

2016 m. spalio 10 d. raštu Nr. 4S-1016

 

 

 

 

20142020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014)6397, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2018)6019  (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos 20162018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos  metų veiksmų plano patvirtinimo“;

2.5. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2019 m. gegužės 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 42 (toliau Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.7. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.8. 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(17) patvirtintus Priemonės veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.9. Pavyzdinius mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašus, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl Pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai);

2.10. Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.11. Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

4. Apraše stažuotojas suprantamas kaip tyrėjas, turintis Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos suteiktą mokslo daktaro laipsnį, ir kuriam nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) bei vykdantis projekte numatytą mokslo tiriamąjį darbą. Apraše stažuotė suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslinių tyrimų darbas. Apraše stažuotės vadovas suprantamas kaip pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijoje dirbantis mokslininkas, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja stažuotei.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba LMT).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Aprašą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 15 685 256,89 eurų (penkiolikos milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt šešių eurų 89 ct) Europos socialinio fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

Nr. V-1406, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19553

 

81. Atsižvelgiant į Priemonių įgyvendinimo plano II skyriaus Devintojo skirsnio 7 punktą, pagal šį Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti Aprašo 8 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki 6 000 000,00 eurų (šešių milijonų eurų 00 ct) Europos socialinio fondo lėšų.

Papildyta punktu:

Nr. V-1406, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19553

 

9. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas: pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 3 894 437,68 eurų (trijų milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų trisdešimt septynių eurų 68 ct), pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 6 531 882,32  eurų (šešių milijonų penkių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 32 ct), pagal trečiąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 5 258 936,89 eurų (penkių milijonų dviejų šimtų penkiasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt šešių eurų 89 ct) Europos socialinio fondo lėšų. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma paskirstoma proporcingai kitiems kvietimams. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę kvietimui skirtą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

Nr. V-1406, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19553

 

10. Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

11. Pagal Aprašą remiama veikla – „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

12. Aprašo 11 punkte nurodytos veiklos tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų po doktorantūros stažuočių sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

13. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 metų II ketvirtį, antrąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2019 metų IV ketvirtį. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra:

14.1. į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo AIKOS sistemą (prieiga per internetą www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus;

14.2. Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinių asmenų filialai.

16. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

17. Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodyti tik vienoje to paties kvietimo paraiškoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

18. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą:

18.1. turėti infrastruktūrą MTEP veikloms vykdyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

18.2. turėti žmogiškųjų išteklių projektui administruoti.

19. Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą pagal Apraše nurodytą veiklą, jei užtikrina, kad projektams kokybiškai įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą bei administracinius ir finansinius išteklius.

20. Jei įsiteisėjusiu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimu ar dėl minėto sprendimo priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatoma, kad asmuo pažeidė akademinio sąžiningumo principą mokslinėje veikloje, paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip stažuotės vadovas arba stažuotojas, nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.  Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuotam projektui, nurodomas kaip stažuotės vadovas arba stažuotojas, nesvarstomos tris metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

21. Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, stažuotės vadovas ir stažuotojas turi atitikti paskutinę kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dieną.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

22.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

23. Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2019 m. gegužės 8 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4(40), t. y. projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano 2.1.3.1 papunktyje arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano 2.1.3.1 papunktyje nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą vykdytoją (pareiškėją).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

24. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 55, iš jų ne mažiau kaip 15 balų pagal Aprašo 2 priedo 1 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 14 balų pagal Aprašo 2 priedo 2 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 14 balų pagal Aprašo 2 priedo 3 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ir ne mažiau kaip 12 balų pagal Aprašo 2 priedo 4 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

25. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 55 balai arba projektas nesurenka Aprašo 24 punkte nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

26. Teikiamo pagal Aprašą projekto trukmė turi būti 24 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

27. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 26 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti sustabdytas nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai, laikotarpiui, užtikrinant, kad, atnaujinus projekto veiklų įgyvendinimą, projektas bus įgyvendintas iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

28. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti baigtos ne vėliau kaip iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma stažuotojo darbo projekte pradžia. 

29. Stažuotojas turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 1260 valandų (projekto vykdytojo deklaruotų ir įgyvendinančios institucijos patvirtintų fiksuotųjų įkainių pažymose) per 12 mėnesių. Į stažuotojo darbo valandas negali būti įskaičiuotas darbo laikas, vykdant netiesiogines (administracinio pobūdžio) projekto veiklas (jei vykdomos).

30. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse arba ne ES valstybėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimuose.

31. Tinkama projekto tikslinė grupė yra stažuotojai, kurie pagal Projektų taisyklių 23 skirsnį taip pat yra ir projekto dalyviai.

32. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

32.1. „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.395). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 1 asmuo (tarpinė siektina reikšmė taikoma tik I kvietimui);

32.2. „Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“ (rodiklio kodas P.S.393). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma;

32.3. „Įgyvendinti MTEP projektai“ (rodiklio kodas P.S.396). Minimali siektina reikšmė – 1 projektas; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma.

33. Aprašo 32 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

34. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

35. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

36. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

37. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2016 C 202, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

38. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Susitarimui dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo įgyvendinti) ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

39. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Minimali išvykos trukmė – 1 mėnuo. Išvykos laikotarpis gali būti skaidomas į dalis, kurių viena turi būti ne trumpesnė kaip 15 dienų.

40. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas negali būti keičiamas.

41. Projekto fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi būti planuojami vadovaujantis, tačiau neapsiribojant, Pavyzdiniais mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašais.

42. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

43. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

44. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais.

45. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma kiekvienam projektui individualiai tinkamumo finansuoti vertinimo metu atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, tačiau neviršijant Aprašo 46 punkte nustatytos didžiausios projektui skiriamos finansavimo lėšų sumos. 

46. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 129 891,00 euras (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas euras 00 ct).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

47. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka ir terminai nustatomi dotacijos sutartyje ir Projektų taisyklių 21 skirsnyje.

48. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

49. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

50. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

51. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Stažuotojo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 52.1 papunktis).

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją Nr. 7 „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamos finansuoti taikant fiksuotąją normą (Aprašo 52.2 papunktis).

 

Šias išlaidas sudaro:

1.  stažuotojo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos;

2.  išlaidos paslaugoms;

3.  ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;

4.  projekto vykdytojui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, jei šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitas šalis) lėšos;

5.  projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius;

6.  kitos projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos;

7.  netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo ir susijusios išlaidos).

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

52. Vykdant projektų veiklas kompensuojamos šios projekto vykdytojo patirtos išlaidos:

52.1. stažuotojo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos yra kompensuojamos taikant darbo užmokesčio mokslinių tyrimų projektuose fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaita (ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

52.2. kitos nei Aprašo 52.1 papunktyje nurodytos projekto išlaidos, vadovaujantis Projektų taisyklių 433.3 papunkčiu, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą, kuri sudaro 40 procentų nuo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų.

53. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 51–52 punktuose nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

53.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

53.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai;

53.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., stažuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

53.4. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis ir (arba) fiksuotoji norma buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi jau įgyvendinamų projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

54. Projektui taikoma fiksuotoji norma nustatoma dotacijos sutartyje ir projekto įgyvendinimo metu negali būti keičiama.

55. Netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

56. Stažuotės vadovo darbo užmokesčio išlaidos yra netinkamos finansuoti.

57. Paraiškos parengimo ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

58. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu.

59. Jei projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, jos įvertinamos ir susigrąžinamos ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu Projektų taisyklių 447 ir 448 punktuose nustatyta tvarka.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

60. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

61. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 66 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

62. Jeigu vadovaujantis Aprašo 61 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

62.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiama pasirašyta popierinė paraiška ir jos priedai, parengti lietuvių kalba. Kartu pateikiama elektroninėje laikmenoje įrašyta paraiška ir jos priedai. Priedai teikiami  Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

62.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

63. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

64.  Per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS, pareiškėjas Lietuvos mokslo tarybos Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje turi užpildyti šią informaciją anglų kalba: paraiškos bendrąją informaciją ir projekto aprašymą (projekto poreikis, pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas, projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas), stažuotės vadovo ir stažuotojo gyvenimo aprašymus ir Aprašo 66.4 ir 66.7 papunkčiuose nurodytus priedus, parengtus anglų kalba Microsoft Office Word formatu. Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

65. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

66. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

66.1. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt) (lietuvių kalba);

66.2. stažuotojo mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;

66.3. stažuotojo gyvenimo aprašymą (lietuvių ir anglų kalbomis);

66.4. stažuotojo svarbiausių mokslo publikacijų (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės produkcijos (ne daugiau kaip 5) sąrašus (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science, Scopus ar kitą lygiavertę duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą) (lietuvių ir anglų kalbomis);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

66.5. stažuotės vadovo mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;

66.6. stažuotės vadovo gyvenimo aprašymą, kuriame, be kitos informacijos, nurodyta per pastaruosius 10 metų iki paskutinės kvietime nurodytos paraiškų pateikimo termino dienos sukaupta patirtis vadovaujant doktorantams ir ugdant kitus tyrėjus ir per pastaruosius 5 metus iki paskutinės kvietime nurodytos paraiškų pateikimo termino dienos sukaupta patirtis vykdant mokslinių tyrimų projektus bei kitas MTEP veiklas (lietuvių ir anglų kalbomis);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

66.7. stažuotės vadovo per pastaruosius 5 metus paskelbtų svarbiausių mokslo publikacijų (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės produkcijos (ne daugiau kaip 5), paskelbtos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos sąrašą (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science, Scopus ar kitą lygiavertę duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų ir kitų MTEP darbų registravimo faktą) (lietuvių ir anglų kalbomis);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

66.8. dokumentų dėl stažuotojo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų suteikimo kopijas (jei taikoma);

66.9. visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos;

66.10. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą, kuriuo patvirtinama, kad projektas nebus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirtų Susitarimui dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo įgyvendinti (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt) (lietuvių kalba);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

66.11. kai paraišką teikia Aprašo 14.2 papunktyje nurodytas pareiškėjas, papildomai pateikiama:

66.11.1. sąrašas, kuriame nurodomos per pastaruosius 5 metus iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos:

66.11.1.1. pasirašytos patentų ar technologijų licencinės sutartys (pateikiant dokumentų kopijas) ir (ar) informacija apie užregistruotus patentus Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje, Japonijos patentų tarnyboje arba Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (ne daugiau kaip 5);

66.11.1.2. įmonės darbuotojų, įskaitant stažuotės vadovą, mokslo publikacijos (su įmonės afiliacijomis), paskelbtos Clarivate Analytics Web of Science, Scopus ar kitoje lygiavertėje duomenų bazėje referuojamuose mokslo leidiniuose (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į duomenų bazes ar kitą viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (ne daugiau kaip 5);

66.11.1.3. pagrindinio vykdytojo ar partnerio teisėmis vykdomi ir įvykdyti MTEP projektai ir (ar) kiti MTEP darbai, finansuojami arba finansuoti Lietuvos ir (ar) užsienio institucijų (ne daugiau kaip 5) (su nuorodomis į viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją);

66.11.2. Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita (Forma MT-02) už paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

67. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

68. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

69. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus ir Aprašo 23 punkte nurodytam specialiajam projektų atrankos kriterijui, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus. Visų pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai nurodomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo atskaitoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

70. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

70.1. pirmiausia atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas;

70.2. paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui.

71. Iki atliekant projektų naudos ir kokybės vertinimą, paraiškos suskirstomos į dvi dalis:

71.1. humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškos;

71.2. gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

72. Kiekviena iš Aprašo 71 punkte išvardytų paraiškų dalių suskirstoma į paraiškų grupes, įvertinus paraiškų skaičių, jų skaičių pagal Mokslo krypčių klasifikatoriuje, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“, patvirtintas mokslo kryptis ir atsižvelgiant į projektų tematikas. Paraiškų skaičius grupėse neturėtų būti mažesnis kaip 15 (išskyrus atvejus, kai Aprašo 71 punkte nurodytose paraiškų dalyse paraiškų skaičius yra mažesnis nei 15) ir didesnis kaip 30. Įgyvendinančiosios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų (toliau – Komitetas) sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos įgyvendinančiosios institucijos vadovo įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos svetainėje, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir šiai grupei priskirtų paraiškų kodus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

73. Lėšos, numatytos kvietimu skirti Priemonės projektų finansavimui, padalinamos į tiek dalių, kiek paraiškų grupių buvo sudaryta Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka. Šios lėšos paskirstomos proporcingai pagal paraiškų grupių projektų, kurie atitiko projektų tinkamumo finansuoti reikalavimus pagal Aprašo 1 priedą, prašomas lėšas (patikslintas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

74. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka ir terminais turi paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

75. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo etapų trukmės skirstomos tokia tvarka: 

75.1. projektų tinkamumo finansuoti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos;

75.2. projektų naudos ir kokybės vertinimas, atranka ir sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimas trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos.

76. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat raštu informuoja Ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

77. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Aprašo 20 punkte arba Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, Projektų taisyklėse nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

78. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka atitinkamo Komiteto paskirti užsienio ekspertai, kurių darbą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas ekspertų grupėje. Kiekvieną paraišką individualiai įvertinti skiriami 2 ekspertai, motyvuotu atitinkamo Komiteto sprendimu gali būti skiriamas(-i) papildomas(-i) ekspertas(-ai), jeigu paraiškoje numatyti moksliniai tyrimai yra tarpdisciplininio pobūdžio. Iš individualiai vertinti paraiškas paskirtų ekspertų sudaromos kiekvienos Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka sudarytos paraiškų grupės ekspertų grupės. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais grupės nariais dėl konkrečios paraiškos vertinimo. Vertinimo ekspertų grupėje metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų grupės vertinimas, nurodytas ekspertų grupės posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

79. Jei keliose tam pačiam konkursui pateiktose projektų paraiškose numatyti moksliniai tyrimai (veiklos) iš esmės sutampa, galimu finansuoti turi būti pripažintas daugiausia balų įvertintas projektas.

80. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, kiekvienai paraiškų grupei parengiama projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamas įvertintų paraiškų sąrašas, išdėstytas pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jei paraiškos surenka vienodą balų skaičių, jos prioritetine tvarka šiame sąraše išdėstomos vadovaujantis Projektų taisyklių 151 punktu.

81. Jei pagal Aprašo 73 punktą paraiškų grupei skirtų lėšų neužtenka visiems teigiamai įvertintiems šios grupės projektams finansuoti, šios paraiškų grupės pirmas eilėje teigiamai įvertintas projektas, kuriam finansuoti pritrūko dalies lėšų, finansuojamas naudojant kitose paraiškų grupėse nepaskirstytas kvietimo lėšas (pirmiausia finansuojami projektai, kuriems finansuoti pritrūko mažiau lėšų). Ministerijai pritarus, taip pat gali būti finansuojami likę pirmieji eilėje teigiamai įvertinti projektai, kuriems finansuoti pritrūko dalies lėšų, neviršijant bendros pagal Aprašą skirtų lėšų sumos (pirmiausia finansuojant projektus, kuriems finansuoti pritrūko mažiau lėšų). Likusios nepaskirstytos kvietimo lėšos, kurių nepakanka bent vienam projektui finansuoti, perkeliamos kitam kvietimui pagal Aprašą.

82. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

83. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 82 punkte, jei visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas naudos ir kokybės vertinimo metu pripažintoms finansuotinomis paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

84. Įgyvendinančioji institucija baigusi paraiškų vertinimą, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis.

85. Pareiškėjų, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti, sąrašas (tvirtinamas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu), kiekvienam projektui skirta finansavimo lėšų suma ir bendra pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų suma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atrinktų projektų ataskaitos patvirtinimo dienos skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

86. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl atrinktų projektų ataskaitos patvirtinimo išsiuntimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

87. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

88. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

89. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

89.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

89.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

90. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

91. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį Projektų taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

92. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, užtikrina, kad veiklose dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo 31 punkte, ir įsipareigoja turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei

93. Projekto vykdytojas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie kiekvieną mokslinį tyrimą vykdantį stažuotoją, pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį pagal projekto dalyvio anketos formą, kurią po dotacijos sutarties pasirašymo projekto vykdytojui pateikia įgyvendinančioji institucija.

94. Stažuotojui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti duomenų apie dalyvį, šio stažuotojo dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti. Jei stažuotojas dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie mokslinį tyrimą vykdančius stažuotojus arba turi informaciją apie stažuotojus (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš stažuotojo nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos.

95. Projekto vykdytojas teikia įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos baigiamąją stažuotės ataskaitą dotacijos sutartyje nustatytais terminais. Stažuočių ataskaitas įgyvendinančiosios institucijos nustatyta tvarka vertina ekspertai. Įgyvendinančiajai institucijai pareikalavus, projekto vykdytojas taip pat teikia informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, įgyvendinant projektą sukurtą mokslinę ir (ar) technologinę produkciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

96. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projekto įgyvendinimo priežiūrą, turi teisę atlikti projekto patikrą įgyvendinimo vietoje. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

97. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

98. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

99. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 488 punkte, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS. Konkretus projekto dokumentų saugojimo terminas nustatomas dotacijos sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

100. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikiama stažuotės ataskaita įvertinta neigiamai, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti dotacijos sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

101. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

102. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

PFSA NR 2 1priedas

Neteko galios nuo: 2019-12-24

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

PFSA Nr 2 1 priedas (nauja redakcija pagal V-1406)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

Nr. V-1406, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19553

 

PFSA NR 2 2 priedas (pakeitimas pagal V-1518)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

PFSA NR 2 3priedas (pakeitimas pagal V-1518)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

PFSA NR 2 4 priedas (pakeitimas pagal V-1518)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1518, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21176

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-lmt-k-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1406, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19553

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo