Suvestinė redakcija nuo 2014-04-11 iki 2017-06-16

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27247

 

 

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

Dėl triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo

 

2007 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1-211

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004,
Nr. 
164-5971; 2006, Nr. 73-2760) 13 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                           Juozas Imbrasas


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. rugsėjo 12 d.

sprendimu Nr. 1-211

 

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2614), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (2011, Nr. 75-3638).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

2. Taisyklės nustato triukšmo prevencijos Vilniaus miesto viešosiose vietose teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, pareigas ir triukšmo kontrolės tvarką.

3. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant viešosiose vietose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio.

 

II.   SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

 

4. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

5. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

6. Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.

7. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

8. Triukšmas pagal kilmę yra:

8.1. gamybinis-komercinis – įmonių technologinių įrenginių, pastatų inžinerinių įrengimų keliamas triukšmas bei triukšmas, atsirandantis iš pastatų aptarnavimo veiklos (ventiliacijos, kondicionavimo įrenginiai, mėsmalės, šilumos punktai, transformatorinės ir panašiai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-1774, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04289

 

8.2.  transporto – kelių, geležinkelių ir oro transporto keliamas triukšmas. Šiai grupei nepriskiriamas aptarnaujančio transporto (prekes pervežančio, atliekas išvežančio) keliamas triukšmas;

8.3.  statybų – statybų metu keliamas triukšmas nepriklausomai nuo to, kas jį sukelia (mechanizmai, statybų darbai ar statybas aptarnaujantis transportas);

8.4.  laisvalaikio – renginių, eisenų, ceremonijų bei kitos laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.) keliamas triukšmas: lankytojų šūkavimas, švilpimas, dainavimas, grojimas muzikiniais instrumentais ar kitais garsiniais aparatais;

8.5.  buitinis triukšmas – gyvenamosiose patalpose keliamas triukšmas, sklindantis
į kaimyninius butus bei viešąsias vietas.

9. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

10.  Viešoji vieta – tai gatvės, aikštės, stadionai, parkai, skverai, paplūdimiai, o taip pat valstybės ir savivaldybių institucijos, parodos, muziejai, prekybos, viešojo maitinimo, laisvalaikio leidimo ir kitos panašaus pobūdžio įstaigos jų darbo metu, Lietuvos Respublikai nuosavybės teise (tarp jų išimtine) priklausantys objektai bei kitos teritorijos, statiniai ar patalpos, kuriose asmenys gali laisvai lankytis, leisti laiką ar užsiimti veikla.

11.  Diena –  laikas nuo 6.00 val. iki 18.00 val.

12.  Vakaras – laikas nuo 18.00 iki 22.00 val.

13.  Naktis – laikas nuo 22.00 iki 6.00 val.

 

IIITRIUKŠMO PREVENCIJA IR MAŽINIMO PRIEMONĖS

 

14.  Triukšmo prevencija įgyvendinama siekiant valdyti triukšmą bei jo poveikį žmonių sveikatai.

15.   Siekdama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) kartu su Vilniaus visuomenės sveikatos centru turi teisę laikinai:

15.1.  suderinusios su Susisiekimo ministerija nustatytoje teritorijoje apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą;

15.2.  apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;

15.3.  taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

16.  Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai atliekami standartizacijos norminių dokumentų nustatyta tvarka. Vertinant statybų, laisvalaikio ir buitinį triukšmą, triukšmo matavimai nėra privalomi, nes gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir panašiai).

17.  Savivaldybės taryba gali 50 m atstumu aplink tyliųjų viešųjų zonų triukšmo šaltinį nustatyti žemesnį leidžiamą triukšmo lygį negu yra nustatytas triukšmo lygis tyliojoje viešojoje zonoje, jei ji pripažįsta, kad tyliųjų viešųjų zonų atskiros vietos dėl jose esančių triukšmo šaltinių kelia pavojų žmonių sveikatai.

18.  Auginamų ir laikomų gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų viešosios rimties.

19.  Garsinės informacijos ir signalizacijos savininkai privalo užtikrinti, kad jų įranga būtų tvarkinga, netrikdytų viešosios rimties.

 

IVTRIUKŠMO šaltinio valdytojo teisės ir pareigos

 

20.  Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių
ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

21. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui pranešimą, kuriame turi būti nurodoma:

21.1.  informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

21.2.  planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

21.3.  triukšmo mažinimo priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

22.  Nepateikus taisyklių 21 punkte nurodytos informacijos, darbai negali būti pradėti,
o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

23.  Savivaldybės administracija triukšmo šaltinio valdytojui atsakymą pateikia įstatymų nustatyta tvarka bei atlieka taisyklių 24 punkte nurodytus veiksmus.

 

V.   TRIUKŠMO prevencija ribojANT veiklĄ

 

24.  Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius, gavęs informaciją apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse ir su tuo susijusių triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones:

24.1.  kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja;

24.2.  triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

24.3.  organizuoja nurodytų triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo kontrolę;

24.4.  apie galimus pažeidimus informuoja Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kad būtų įgyvendintos triukšmo mažinimo priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

25. Viešosiose vietose renginiai gali būti organizuojami tik tuo laiku, kurį nustato Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimai renginiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

26. Teikiant paslaugas viešosiose vietose ar vykdant prekybą viešosiose vietose draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, išskyrus renginius, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka yra išduotas leidimas (pažymėjimas) „Dėl suderintos susirinkimo (renginio) vietos, laiko ir formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

27. Uždarose patalpose draudžiama leisti muziką, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, jei patalpose įrengti langai ar durys yra atidaryti, o garsas tokiu būdu sklinda į išorinę aplinką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1743, 2010-09-29, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27327

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

28.  Valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis nuo 22.00 iki 7.00 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22.00 val. iki 9.00 val.) galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio kitų asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Šis reikalavimas netaikomas Vilniaus miesto bendrajame plane nustatytose verslo, gamybos ir pramonės teritorijose.

29.  Neuždarose patalpose ir atvirose teritorijose įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti dienos ir vakaro metu. Naktį jie gali veikti tik tuo atveju, jei nėra grojama muzika,
o naudojami žaidimų, cirko ir kiti atrakcionų įrenginiai nekelia triukšmo.

30.  Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijai motyvuotą pareiškimą dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo.

31.  Draudžiama:

31.1.  naudoti civilines pirotechnikos priemones nustatytose tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose bei ne arčiau kaip 75 m nuo daugiabučių gyvenamųjų namų (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);

31.2.  naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 20.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);

31.3.  tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose, o taip pat gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22.00 val. iki 7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę, statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį arba miego kokybę;

31.4.  rengti šventes, ceremonijas ir kitus renginius Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose  draudžiamose vietose ir draudžiamu laiku;

31.5.  naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose ir nustatytu laiku.

32.  Mokyklose, neatsižvelgiant į jų steigėją, turi būti įrengtos poilsio nuo triukšmo patalpos.

33.  Planavimo organizatoriai, užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą, privalo atsižvelgti į galimą triukšmo lygį ir užtikrinti, kad vykdant veiklą nebus viršijami nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.

34.  Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, juos rekonstruojant, eksploatuojant turi būti parinkti geriausi statybos (rekonstrukcijos) būdai, numatytos priemonės triukšmo lygiams mažinti ir šios priemonės įgyvendinamos.

 

VITriukšmo kontrolė

 

35. Taisyklių vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės administracija ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

36.  Savivaldybės administracija, išduodama leidimą statyti, privalo reikalauti, kad užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai.

37.  Savivaldybės administracija privalo reikalauti, kad triukšmo šaltinių valdytojai tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką.

38.  Triukšmo šaltinių valdytojai privalo įvykdyti Savivaldybės administracijos nurodymus ar reikalavimus.

39. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie statybų keliamą triukšmą:

39.1.  patikrina:

39.1.1. ar triukšmo šaltinio valdytojas, vykdantis statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, nustatytu laiku pateikė taisyklių 21 punkte nurodytą pranešimą;

39.1.2. jei tikslinga, faktinius duomenis vietoje pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnio reikalavimus;

39.2.  pradeda administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso:

39.2.1. 424 straipsnį, jei gauna pakankamai įrodymų apie taisyklių ar Triukšmo valdymo įstatymo reikalavimų pažeidimą, kai statybos, remonto, montavimo darbai gyvenamojoje vietovėje atliekami, tačiau Savivaldybės administracija ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios nebuvo gavusi informacijos apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones;

39.2.2. 183 straipsnį, jei tikrindama faktinius duomenis vietoje gauna pakankamai įrodymų apie statybų keliamo triukšmo trikdomą viešąją rimtį.

39.3. įsiteisėjus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo triukšmo šaltinio valdytojas yra nubaudžiamas už Triukšmo valdymo įstatymo, taisyklių reikalavimų ar viešosios rimties trikdymo pažeidimus statybų metu, reikalauja, kad triukšmo šaltinio valdytojas taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką bei nustato reikalavimo įvykdymo terminą;

39.4.  jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimas, nurodytas taisyklių 39.3 punkte, nėra įvykdomas, pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir taisyklių pažeidimo;

39.5.  jei įsiteisėjus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už Triukšmo valdymo įstatymo ar taisyklių pažeidimą vis dar nėra įvykdyti nurodyti reikalavimai, Savivaldybės administracija dar kartą inicijuoja administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną ir kreipiasi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, būtų ginamas viešasis interesas bei pradedamas triukšmo šaltinio valdytojo veiklos tyrimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

40.  Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie gamybinį-komercinį triukšmą:

40.1.  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, pateikia gautos rašytinės informacijos kopiją ir prašo tarnybinės pagalbos įvertinant gamybinio-komercinio triukšmo lygį;

40.2.  Vilniaus visuomenės sveikatos centras pareikalauja, kad triukšmo šaltinio valdytojas taikytų triukšmo mažinimo priemones ir kontroliuoja, kaip šios priemonės įgyvendinamos;

40.3.  Vilniaus visuomenės sveikatos centras informaciją apie atliktus triukšmo lygio matavimus, užfiksuotus administracinius teisės pažeidimus, taikytas triukšmo mažinimo priemones ir jų vykdymą nedelsiant nusiunčia Savivaldybės administracijai;

40.4.  Savivaldybės administracija, gavusi informaciją apie užfiksuotus administracinius teisės pažeidimus, pareikalauja, kad triukšmo šaltinių valdytojai taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką bei nustato reikalavimo įvykdymo terminą;

40.5.  jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimas, nurodytas taisyklių 40.4 punkte, nėra įvykdomas, pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir taisyklių pažeidimo;

40.6.  jei įsiteisėjus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už Triukšmo valdymo įstatymo ar taisyklių pažeidimą vis dar nėra įvykdyti nurodyti reikalavimai, Savivaldybės administracija nurodo laikinai apriboti stacionaraus triukšmo šaltinio veiklą arba taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones;

40.7.  triukšmo šaltinio valdytojui nevykdant Savivaldybės administracijos nurodymo laikinai apriboti stacionaraus triukšmo šaltinio veiklą ar taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones, Savivaldybės administracija kreipiasi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, būtų ginamas viešasis interesas bei pradedamas triukšmo šaltinio valdytojo veiklos tyrimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

41.  Viešojo administravimo subjektas, gavęs rašytinę ar žodinę informaciją apie laisvalaikio ar buitinį triukšmą, šią informaciją persiunčia Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, jei pats viešojo administravimo subjektas nėra įgaliotas surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolų už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 183 straipsnyje (viešosios rimties trikdymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

42.  Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nedelsiant raštu informuoja Savivaldybės administraciją apie nubaustus asmenis ir nustatytus pažeidimus, susijusius su laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.) triukšmu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

43.  Savivaldybės administracija, gavusi informaciją apie nubaustus asmenis ir pažeidimus dėl laisvalaikio veiklos sukelto triukšmo arba savo iniciatyva nustačiusi tokio pobūdžio pažeidimus:

43.1.  pareikalauja, kad triukšmo šaltinių valdytojai taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką bei nustato reikalavimo įvykdymo terminą;

43.2. jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimas, nurodytas taisyklių 43.1 punkte, nėra įvykdomas, pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir taisyklių pažeidimo;

43.3.  jei įsiteisėjus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už Triukšmo valdymo įstatymo ar taisyklių pažeidimą nėra įvykdyti nurodyti reikalavimai, Savivaldybės administracija kartu su Vilniaus visuomenės sveikatos centru sprendžia, ar tikslinga laikina apriboti stacionaraus triukšmo šaltinio veiklą;

43.4. triukšmo šaltinio valdytojui nevykdant Savivaldybės administracijos nurodymo laikinai apriboti stacionaraus triukšmo šaltinio veiklą ar taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones, Savivaldybės administracija pradeda administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 18816 straipsnį (kliudymas savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgaliotiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas). Įsiteisėjus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje ir asmeniui toliau nevykdant Savivaldybės administracijos pareigūnų teisėtų reikalavimų, Savivaldybės administracija kreipiasi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, būtų ginamas viešasis interesas bei inicijuojamas triukšmo šaltinio valdytojo veiklos tyrimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

44.  Savivaldybės administracija, gavusi informaciją apie eisenų, ceremonijų ir kitų renginių, kuriems nustatyta tvarka buvo išduotas leidimas (pažymėjimas) „Dėl suderintos susirinkimo (renginio) vietos, laiko ir formos“, metu sukeltą triukšmą ir tuo pagrindu nustatytus pažeidimus:

44.1.  kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja;

44.2.  nagrinėdama renginių organizatorių prašymus atsižvelgia į gautą informaciją apie pažeidimus ir sprendžia klausimą dėl leidimo (pažymėjimo) neišdavimo konkrečiam renginių organizatoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

 

45.  Gavus rašytinę ar žodinę informaciją apie kelių, geležinkelių ir oro transporto keliamą triukšmą:

45.1.  viešojo administravimo subjektas šią informaciją persiunčia Vilniaus visuomenės sveikatos centrui;

45.2.  Vilniaus visuomenės sveikatos centras apie transporto keliamo triukšmo nustatytus pažeidimus informuoja Savivaldybės administraciją;

45.3.  Savivaldybės administracija, gavusi taisyklių 45.2 punkte nurodytą informaciją, vadovaudamasi Triukšmo valdymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, imasi priemonių, kad nustatytoje teritorijoje būtų laikinai apribotas arba uždraustas transporto priemonių eismas;

45.4.  jei sumažinti transporto eismo keliamą triukšmą galima tik įgyvendinant ilgalaikes triukšmo prevencijos ir mažinimo programas, Savivaldybės administracija inicijuoja šių programų parengimą ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos.

 

 

VII.   TRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ

 

46.  Triukšmo šaltinių valdytojai, pažeidę įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, ir šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

47.  Triukšmo šaltinių valdytojai privalo per nustatytą terminą įvykdyti Savivaldybės administracijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Sveikatos apsaugos ministerijos ar kito viešojo administravimo subjekto nustatytus reikalavimus. Jeigu reikalavimai per nustatytą terminą neįvykdomi, triukšmo šaltinio valdytojas atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

48.  Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui ir aplinkai, privalo
ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49.  Šios taisyklės įsigalioja per 20 kalendorinių dienų nuo jų oficialaus paskelbimo vietinėje spaudoje dienos.

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1743, 2010-09-29, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27327

Dėl tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

Dėl tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1774, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04289

Dėl tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo