Suvestinė redakcija nuo 2024-05-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27247

 

 

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

Dėl triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo

 

2007 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1-211

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004,
Nr. 
164-5971; 2006, Nr. 73-2760) 13 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                           Juozas Imbrasas

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. rugsėjo 12 d.

sprendimu Nr. 1-211

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2024 m. gegužės 15 d.

sprendimo Nr. 1-520

redakcija)

 

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato triukšmo prevencijos Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijos viešosiose vietose teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, pareigas ir triukšmo kontrolės tvarką.

2. Taisyklės galioja visoje Savivaldybės teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Įgyvendindami Taisyklių reikalavimus, asmenys privalo elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais, nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių.

3. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant viešosiose vietose skleidžiamas triukšmas, valdymą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. statybų triukšmas –statybų veiklos ar statybas aptarnaujančių transporto priemonių, mechanizmų keliamas triukšmas;

4.2. viešoji vieta – gatvės, aikštės, stadionai, parkai, skverai, paplūdimiai, gyvenamųjų namų teritorijos, o taip pat valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, parodos, muziejai, prekybos, viešojo maitinimo, laisvalaikio leidimo ir kitos panašaus pobūdžio įstaigos jų darbo metu, Lietuvos Respublikai nuosavybės teise  priklausantys objektai ir kitos teritorijos, statiniai ar patalpos, kuriose asmenys gali laisvai lankytis, leisti laiką ar užsiimti veikla.

5. Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, kiti įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai.

 

II skyrius

TRIUKŠMO PREVENCIJA IR MAŽINIMO PRIEMONĖS

 

6. Triukšmo prevencija įgyvendinama siekiant valdyti triukšmą ir jo poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei.

7. Šunų laikytojai privalo užtikrinti, kad šuns lojimas (staugimas) nebūtų nuolatinis ir trikdantis asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

8. Kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys, gavęs informaciją apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir su tuo susijusių triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones:

8.1. kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja;

8.2. triukšmo šaltinių valdytojams teisės aktų nustatyta tvarka siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

8.3. organizuoja nurodytų triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo kontrolę.

9. Valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves, krūmapjoves ir pan.), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis nuo 22  iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.) galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Šis reikalavimas netaikomas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytose pramonės, sandėliavimo ir paslaugų funkcinių zonų teritorijose. Išvežti atliekas darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.), kai tai kelia triukšmą, trikdantį asmenų ramybę, poilsį ar darbą, galima, jei gresiant ar susidarius ekstremaliam įvykiui ar ekstremaliai situacijai atliekų išvežimo būtinybę ne ilgesniam kaip 3 mėnesių terminui potvarkiu nustato Savivaldybės meras.

10. Neuždarose patalpose ir atvirose teritorijose įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti dienos ir vakaro metu. Nakties metu jie gali veikti tik tuo atveju, jei nėra grojama muzika, o naudojami žaidimų, cirko ir kiti atrakcionų įrenginiai nekelia triukšmo.

11. Draudžiama:

11.1. naudoti civilinės paskirties pirotechnikos priemones nustatytose tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose ir arčiau kaip 75 m nuo daugiabučių gyvenamųjų namų (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinius renginius, kuriems Savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka yra išduotas leidimas organizuoti renginį);

11.2. tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose, o taip pat gyvenamųjų pastatų teritorijose darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val. vykdyti ūkinę, gamybinę ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę;

11.3. teikiant paslaugas viešosiose vietose ar vykdant prekybą viešosiose vietose leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę reklamą, išskyrus renginius, kuriems Savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka yra išduotas leidimas organizuoti renginį;

11.4. uždarose patalpose draudžiama leisti muziką, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, jei patalpose įrengti langai ar durys yra atidaryti, o garsas tokiu būdu sklinda į išorinę aplinką;

11.5. per pastatų išorėje, transporto priemonėse ar ant jų įrengtas garso kolonėles leisti muziką, skleisti garsinę reklamą.

 

III skyrius

Triukšmo kontrolė

 

12. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie statybų keliamą triukšmą, atlieka veiksmus, nurodytus Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

13. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie keliais važiuojančių transporto priemonių keliamą triukšmą:

13.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentą, pateikia gautą informaciją ir prašo tarnybinės pagalbos įvertinant triukšmo lygį;

13.2. gavusi informaciją apie triukšmo lygio viršijimą, vadovaudamasi Triukšmo valdymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, sprendžia, ar nustatytoje teritorijoje laikinai apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;

13.3. jei sumažinti transporto eismo keliamą triukšmą galima tik įgyvendinant ilgalaikes triukšmo prevencijos ir mažinimo programas, Savivaldybės administracija inicijuoja šių programų parengimą ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos.

 

IV skyrius

baigiamosios nuostatos

 

14. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos ir policijos pareigūnai. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo per nustatytą terminą tinkamai įvykdyti Savivaldybės administracijos ir (ar) jos pareigūnų nustatytus reikalavimus ir (ar) nurodymus ir jų laikytis.

16. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui ir aplinkai, privalo ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

17. Taisykles įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1743, 2010-09-29, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27327

Dėl tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1090, 2013-02-15, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27328

Dėl tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1774, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04289

Dėl tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-994, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10138

Dėl Tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1724, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14908

Dėl Tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-520, 2024-05-15, paskelbta TAR 2024-05-20, i. k. 2024-09086

Dėl Tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo