Įsakymas netenka galios 2022-01-01:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-76, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22984

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2021-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14697

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 17 d. Nr. VA-70

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą (04 versija) ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijos FR0512 formos, papildomo lapo FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Taisyklių nustatyta tvarka užpildytoje Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms FR0512 formoje (toliau – prašymas) paramos gavėjams iki 1,2 procento pajamų mokesčio suma ir (ar) politinėms partijoms iki 0,6 procento pajamų mokesčio suma ir (ar) profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams iki 0,6 procento pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:“

1.2.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Turi būti užpildoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) pateikta 04 versijos prašymo forma, skirta užpildyti kompiuteriu. Šią formą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti savarankiškai arba atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Nustatytos formos reikalavimų neatitinkantys (negaliojančios formos versijos, atsiųsti paštu ar laisvos formos) prašymai, pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, elektroniniu būdu per EDS ar kitais būdais, nenagrinėjami. Apie tai prašymą teikiančiam gyventojui turi būti pranešama:

5.1. iš karto žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai mokesčių administratoriui;

5.2. per 3 darbo dienas EDS vartotojo nustatytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas – pranešimas pateikiamas tik EDS;

5.3. jeigu gyventojas pateikė ne elektroniniu būdu užpildytą prašymą, o paštu atsiuntė laisvos formos prašymą ar nustatytos prašymo formos popierinį variantą, apie jo nenagrinėjimą gyventojas informuojamas šio punkto 5.1 arba 5.2 papunkčiuose nurodytais būdais. Jeigu gyventojas nėra EDS vartotojas, pranešimas apie prašymo nenagrinėjimą per 3 darbo dienas išsiunčiamas gyventojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.“

1.2.3. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.

1.2.4. Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.2. viena arba kelios politinės partijos, ir (ar)“.

1.2.5. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Prašymo E4 laukelyje turi būti įrašoma E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui, politinei partijai, profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procento) yra skiriama keliems paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ar keliems to paties vieneto, turinčio teisę gauti paramą, tikslams, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė nei 1,2 procento. Kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) yra skiriama kelioms politinėms partijoms ar keliems tos pačios politinės partijos padaliniams ar tikslams, bendra joms tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė nei 0,6 procento. Kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) yra skiriama kelioms profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, ar keliems tos pačios profesinės sąjungos ar profesinės sąjungos susivienijimo tikslams, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė nei 0,6 procento.“

1.2.6. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Prašymo E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ir (ar) tai pačiai politinei partijai ir (ar) tai pačiai profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, užteks pateikti tik vieną – 2019 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2023 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2020 – 2023 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.“

1.2.7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu per EDS, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

1.2.8. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Šių taisyklių 25-28 punktuose nurodyti prašymo laukeliai užpildomi automatiškai. Prašymo papildomo lapo E1–E5 laukeliai turi būti užpildomi taip pat, kaip ir prašymo E1–E5 laukeliai.“

1.2.9. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Gyventojas (jo atstovas) mokesčių administratoriui turi pateikti vieną tinkamai užpildytą prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos ir (ar) profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai. Visi asmenys, kuriems gyventojas pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį, turi būti nurodomi ir tais atvejais, kai prašymas tikslinamas šių taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka.“

1.2.10. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka elektroniniu būdu per EDS.“

1.2.11. Pripažįstu netekusiu galios 33 punktą.

1.2.12. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.

1.2.13. Pakeičiu 35 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

35. Prašymas nenagrinėjamas, kai:“

1.2.14. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Prašymu paskirta pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai, ir (ar) profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui nepervedama, o pervestoji perskaičiuojama, kai mokesčių administratoriui pateikiami (paties gyventojo, kurio vardu pateiktas prašymas, ar teisėsaugos institucijų) duomenys apie tai, kad prašymas pateiktas gyventojo vardu be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis.“

Apie tai, kad prašyme nurodyta pajamų mokesčio suma nebus pervedama, o pervestoji bus perskaičiuota, gyventojui turi būti pranešama taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.

1.2.15. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Pajamų mokesčio dalis pagal gyventojo pateiktą prašymą pervedama iki lapkričio 15 dienos.“

1.2.16. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Nustačius, kad prašymo 1 laukelyje mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, prašymas laikomas nepateiktu. Apie tai turi būti pranešama EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS. Šis pranešimas gyventojui išsiunčiamas per 30 dienų po to, kai EDS užfiksuojamas trūkumas.

1.2.17. Pripažįstu netekusiu galios 39 punktą.

1.2.18. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Prašymo pateikimo data yra laikoma data, nustatyta programinėmis priemonėmis.“

1.2.19. Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.

1.2.20. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Gyventojas, nusprendęs:

43.1. pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius ar mokesčio dalies paskirtį, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis;

43.2. pajamų mokesčio dalies nebeskirti jokiam paramos gavėjui, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6A laukelius;

43.3. pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius ar mokesčio dalies paskirtį, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis;

43.4. pajamų mokesčio dalies nebeskirti jokiai politinei partijai, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7A laukelius.

43.5. pajamų mokesčio dalį skirti kitai profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui arba pakeisti mokesčio dalies dydžius ar mokesčio dalies paskirtį, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis;

43.6. pajamų mokesčio dalies nebeskirti jokiai profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5 ir 9A laukelius. 

43.7. kai prie patikslinto prašymo pridedami papildomi lapai, turi būti užpildytas ir prašymo 8 laukelis.

1.2.21. Pakeičiu 44.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jeigu prašymas yra patikslinamas po mokestinio laikotarpio rugpjūčio 20 d., pagal tokį patikslintą prašymą parama yra nebepervedama nuo kito mokestinio laikotarpio. Gyventojas, nepatikslinęs prašymo iki atitinkamo mokestinio laikotarpio rugpjūčio 20 d., jį gali tikslinti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas prašymo skirti paramą už 2019 m. mokestinį laikotarpį nepatikslino iki 2020 m. rugpjūčio 20 d., tai prašymą gyventojas turėtų tikslinti nuo 2021 sausio 1 dienos.“

1.2.22. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Gyventojai, teikę prašymus už 2018 m. mokestinį laikotarpį, pagal kuriuos pajamų mokesčio dalis turi būti skiriama ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, vien dėl nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusių skirtinų procentinių pajamų mokesčio dalies dydžių, naujų prašymų teikti neprivalo. Tokiu atveju, pervestina pajamų mokesčio dalis bus automatiškai konvertuojama pagal aktualiu mokestiniu laikotarpiu galiojančius procentinės pajamų mokesčio dalies dydžius.“

1.2.23. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Prašymo FR0512 forma (04 versija) teikiama pageidaujant skirti dalį pajamų mokesčio, sumokėto nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų pajamų ir tikslinant 2018 m. ar per ankstesnį mokestinį laikotarpį pateikto prašymo duomenis.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo:

2.1. 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.21, 1.2.22 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną;

2.2. 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.23  papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-102, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20320

 

 

 

 

Viršininkė                                                                                                               Edita Janušienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-102, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20320

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo