Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02462

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ignalinos atominėS elektrinės eksploatavimo nutraukimo TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

1Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą.

2Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione (toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti.

3Plano tikslai:

3.1.   užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas);

3.2.   sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas).

4Uždaviniai 1 tikslui pasiekti:

4.1.   užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą;

4.2.   plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

5Uždaviniai 2 tikslui pasiekti:

5.1.   sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius;

5.2.   sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione.

6.  Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede.

7Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

8. Plano vykdytojai – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, VĮ Ignalinos AE, valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

 

9Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.

––––––––––––––––––––

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo

nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano
1 priedas

 

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos PLANO

2017–2019 mETŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, priemonIŲ, ASIGNAVIMŲ IR ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

 

 

 

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2017 metų asignavimai

2018 metų asignavimai

2019 metų asignavimai

Finansavimo šaltiniai[1]

Dalyvaujanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

1.1.

Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

1.1.1.

Priemonė ‒ užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinančiai projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu

998

998

 

 

467

467

 

 

467

467

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija[2] (toliau – Energetikos ministerija)

1.1.1.1.

Priemonės veiklos: išnagrinėti VĮ Ignalinos AE siekiant gauti licencijas ir (arba) leidimus VATESI pateiktus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, VĮ Ignalinos AE naujų branduolinės energetikos objektų projektus ir jų saugos pagrindimus, įvertinti juos branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu

1.1.2.

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, fizinę apsaugą

4 312

4 312

3 020

 

4 312

4 312

3 020

 

4 312

4 312

3 020

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1.1.2.1.

Priemonės veiklos: vykdyti branduolinės energetikos objektų, kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti pervežamų elektrinės saugomoje teritorijoje branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Ignalinos rinktinės infrastruktūros, techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą

1.1.3.

Priemonė – vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinę apsaugą

1 554

1 554

1 100

 

1 554

1 554

1 100

 

1 554

1 554

1 100

 

valstybės biudžetas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

1.1.4.

Priemonė ‒ užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE  eksploatavimo nutraukimo projektus

4 562

4 562

 

 

4 642

4 642

 

 

4 399

4 399

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

3 975

3 975

 

 

3 102

3 102

 

 

2 910

2 910

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.4.1.

Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (įdiegti naują darbo apmokėjimo sistemą, priklausančią nuo įmonės darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo, parengti VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo programą, skirtą administraciniams ir projektų valdymo gebėjimams stiprinti, įdiegti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą), tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (pradėti naudoti sisteminį ir elektroninį parašą, skaitmenines dokumentų kopijas, tobulinti VĮ Ignalinos AE vadovų ir darbuotojų vadybos gebėjimus), keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, mokyti personalą, nuolat informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos ministeriją, VATESI, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus) apie VĮ Ignalinos AE veiklą, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE nereikalingą turtą, vykdyti investicinę veiklą), priimti ir vykdyti sprendimus dėl nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, rengti ir skleisti informaciją apie panaudotą branduolinį kurą, radioaktyviąsias atliekas, jų tvarkymą ir su tuo susijusių projektų įgyvendinimą, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja susijusius įmonėje vykstančius procesus, įrengti naują informacinį centrą, pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties

1.1.5.

Priemonė ‒ saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir pasirengti saugiai iškrauti branduolinį kurą

25 139

25 139

 

 

26 322

26 322

 

 

24 800

24 800

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

 

8 345

 

8 345

 

 

 

6 764

 

6 764

 

 

 

8 532

 

8 532

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.5.1.

Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, suprojektuoti ir pastatyti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę

1.1.6.

Priemonė ‒ pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus

15 036

15 036

 

 

15 092

15 092

 

 

15 268

15 268

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

144

144

 

 

1 600

1 600

 

 

2 688

2 688

 

 

ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.6.1.

Priemonės veiklos[3]: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir D2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 blokuose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą G2 bloke, saugomoje zonoje, nugriauti nebenaudojamus VĮ Ignalinos AE pastatus ir statinius

1.1.7.

Administruoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšas

79

79

 

 

79

79

 

 

79

79

 

 

ENF

VĮ Energetikos agentūra

1.1.8.

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą

600

600

 

 

600

600

 

 

600

600

 

 

ENF

VĮ Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.2.

Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

1.2.1.

Priemonė ‒ suprojektuoti ir pastatyti radioakty-viųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas

20 434

20 434

 

 

27 236

27 236

 

 

30 471

30 471

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

30 311

30 311

 

 

9 560

9 560

 

 

6 871

6 871

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.2.1.1.

Priemonės veiklos: parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams, pradėti eksploatuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (projektas B1), pastatyti ir pradėti eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (projektas B2), pastatyti ir pradėti eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (projektas В3/4), pastatyti ir pradėti eksploatuoti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas В25), įrengti papildomas aplinkos monitoringo priemones pramoninių atliekų sąvartyne ir sutvarkyti jo paviršių, įvertinti metalo lydymo įrenginio įrengimo galimybę, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, parengti Ignalinos AE reaktorių radioaktyviųjų atliekų saugojimo projektinius dokumentus, parengti ir vykdyti naujų branduolinės energetikos objektų, kuriems atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, poprojektinės analizės programą, numatytą Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, įrengti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo kompleksą 130/2 pastate (projektas B27-1), apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas, siekti, kad nebekontroliuojamosios atliekos būtų naudojamos pakartotinai, plėtoti ir diegti technologijas, mažinančias radioaktyviųjų atliekų kiekius ar jų aktyvumus, saugoti duomenis apie radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir jame sudėtas radioaktyviąsias atliekas, tobulinti radioaktyviąsias atliekas tvarkančių specialistų kvalifikaciją

1.2.2.

Priemonė ‒ vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną galimybes

141

141

 

 

141

141

 

 

141

141

 

 

valstybės biudžetas

VĮ Radio-aktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.2.3.

Priemonė ‒ tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus

60

60

 

 

60

60

 

 

60

60

 

 

valstybės biudžetas

VĮ Radio-aktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas)

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

2.1.1.

Priemonė ‒ taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams

969

969

 

 

1 100

1 100

 

 

900

900

 

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos  darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

2.2.

Uždavinys – sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

2.2.1.

Priemonė ‒ vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione

7 812

7 812

 

 

1 443

1 443

 

 

1 202

1 202

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

Energetikos ministerija (Visagino savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė)

2.2.1.1.

Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, Ignalinos rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą

2.3.

Uždavinys – taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus

2.3.1.

Priemonė – kompensuoti subjektui, užtikrinančiam visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regiono gyventojams, negautas 2017 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos AE regiono gyventojams

740

740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENF

Energetikos ministerija, AB „Energijos skirstymo operatorius“

3.

Iš viso valstybės biudžetas (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), iš jo:

81 017

81 017

4 120

 

82 369

82 369

4 120

 

83 574

83 574

4 120

 

 

 

3.1.

Bendrojo finansavimo lėšos

7 819

7 819

 

 

8 129

8 048

 

 

8 603

8 603

 

 

 

 

3.2.

ES finansinės paramos lėšos

66 162

66 162

 

 

67 073

67 073

 

 

68 004

68 004

 

 

 

 

3.3.

Biudžeto asignavimų valdytojų lėšos

7 036

7 036

4 120

 

7 167

7 167

4 120

 

6 967

6 967

4 120

 

 

 

4.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

44 194

44 194

 

 

21 705

21 705

 

 

21 680

21 680

 

 

 

 

4.1.

TIENRF

31 751

31 751

 

 

10 720

10 720

 

 

7 831

7 831

 

 

 

 

4.2.

ENF

4 648

4 648

 

 

4 921

4 921

 

 

4 929

4 929

 

 

 

 

4.3.

VĮ Ignalinos AE lėšos

7 795

7 795

 

 

6 064

6 064

 

 

8 920

8 920

 

 

 

 

5.

Iš viso Planui finansuoti (3 + 4)

125 211

125 211

4 120

 

104 074

104 074

4 120

 

105 254

105 254

4 120

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

 

 

Ignalinos atominės elektrinės

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio

veiklos plano
2 priedas

 

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 2017–2019 mETŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2017 metų

2018 metų

2019 metų

1.

1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

R-1-1

VĮ Ignalinos AE užfiksuotų neįprastųjų įvykių, klasifikuojamų pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) (1 ir aukštesnio lygio), skaičius (vienetais)

0

0

0

VĮ Ignalinos AE

R-1-2

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos dalis (visos išmontuotinos įrangos procentais)

27

31

35

VĮ Ignalinos AE

R-1-3

Panaudota Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšų dalis, skaičiuojant nuo bendros planuojamos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į infliaciją ir nenumatytas aplinkybes) (procentais)

42,9

46

49,1

VĮ Ignalinos AE

1.1.

Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

P-1-1-1

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

P-1-1-2

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

P-1-1-3

Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos AE galutinai sustabdytų pirmojo ir antrojo reaktorių blokų eksploatavimo galiojančioje licencijoje, kitose VĮ Ignalinos AE esančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo licencijose, laikymasis be pažeidimų (procentais)

100

100

100

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-4

Sumažintos VĮ Ignalinos AE bendrosios sąnaudos (procentais)

2,5

2,5

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-5

Gautos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų licencijos ir (arba) leidimai (vienetais)

5

5

1

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-6

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis (pirmojo bloko A1, G1 ir D1 pastatuose, antrojo bloko G2 ir saugomos zonos pastatuose) (tonomis)

6 410

6 383

6 372

VĮ Ignalinos AE

1.2.

Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

P-1-2-1

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis bitumuojant (kub. metrais)

150

150

150

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-2

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis cementuojant (kub. metrais)

200

200

200

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-3

Sutvarkytų kietųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis (tonomis)

960

1 440

1 920

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-4

Iškrautų iš pirmojo ir antrojo reaktorių blokų panaudoto branduolinio kuro kasečių kiekis (vienetais)

1 493

3 640

3 640

VĮ Ignalinos AE

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui

R-2-1

Atleidžiamiems ir atleistiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, taikomos papildomos užimtumo ir socialinės garantijos (procentais)

100

100

100

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-2

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2017 metų pabaigos numatyta renovuoti 12 visuomeninės paskirties pastatų, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 7 667 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

3 409

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

R-2-3

Sutaupyta elektros energijos, įgyvendinus Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą, per metus (megavatvalandėmis)

44

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

P-2-1-1

Atleidžiamų ir atleistų VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių, kuriems pritaikytos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokėta papildoma išeitinė, priešpensinė bedarbio ar persikėlimo išmokos), skaičius (vienetais)

130

155

90

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.2.

Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

P-2-2-1

Ignalinos AE regiono Visagino savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 44 daugiabučius) (vienetais)

5

10

15

Visagino savivaldybė

P-2-2-2

Ignalinos AE regiono Ignalinos rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 118 daugiabučių) (vienetais)

96

111

118

Ignalinos rajono savivaldybė

P-2-2-3

Ignalinos AE regiono Zarasų rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 46 daugiabučius) (vienetais)

16

31

46

Zarasų rajono savivaldybė

P-2-2-4

Modernizuota šildymo sistemos punktų visuomeninės paskirties pastatuose ir daugiabučiuose pastatuose Visagino mieste (vienetai)

20

154

174

Visagino savivaldybė

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos, ENF ‒ VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos.

[2] Šiai priemonei įgyvendinti skirto projekto aprašą rengia, pirkimo procedūras atlieka, su tiekėju sutartį pasirašo ir už gautas paslaugas atsiskaito VATESI.

[3] Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, B1, B2 – pagrindinio cirkuliacijos kontūro mažos mineralizacijos vandens apdorojimo įrenginiai, V1, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos, D0 – šilumos vamzdynai ir priešgaisrinė įranga. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga).