Suvestinė redakcija nuo 2020-03-28

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02462

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ignalinos atominėS elektrinės eksploatavimo nutraukimo TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

1Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą.

2Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione (toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti.

3Plano tikslai:

3.1.   užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas);

3.2.   sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas).

4Uždaviniai 1 tikslui pasiekti:

4.1.   užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą;

4.2.   plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

5Uždaviniai 2 tikslui pasiekti:

5.1.   sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius;

5.2. sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione;

Punkto pakeitimai:

Nr. 287, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06154

 

5.3. taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 287, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06154

 

6.  Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede.

7Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

8. Plano vykdytojai – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, VĮ Ignalinos AE, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778

Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192

 

9Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.

––––––––––––––––––––

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano
1 priedas

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos PLANO
2020–2021 mETŲ TIKSLai, UŽDAVINIai, priemonės, ASIGNAVIMai IR įgyvendinančios INSTITUCIJos

 

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2020 metų asignavimai

2021 metų asignavimai

Finansavimo šaltiniai[1]

Dalyvaujanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

 

 

 

1.

Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

1.1.

Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

1.1.1.

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, fizinę apsaugą

4 346

4 346

3 956

 

4 463

4 463

4 071

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

1.1.1.1.

Priemonės veiklos: vykdyti ir užtikrinti Ignalinos AE, Lietuvos Respublikos pasienio ruože esančių kitų branduolinės energetikos objektų ir per Lietuvos Respublikos teritoriją vežamų Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų nustatytais kiekiais krovinių fizinę apsaugą; vykdyti branduolinės energetikos objektų ir vežamų per Lietuvos Respublikos teritoriją branduolinių medžiagų krovinių apsaugos reagavimo pajėgų funkcijas; vykdyti kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti elektrinės saugomoje teritorijoje vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti tarp Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Visagino dalinio infrastruktūros, ir tam skirtų techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą

1.1.2.

Priemonė – vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinę saugą

1 278

1 278

1 180

 

1 278

1 278

1 180

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

1.1.2.1.

Priemonės veiklos: vykdyti VĮ Ignalinos AE patalpų ir statinių priešgaisrinius techninius patikrinimus, siekiant užtikrinti gaisrų prevenciją; vykdyti statomų naujų branduolinės energetikos objektų priešgaisrinę kontrolę; rengti kartu su VĮ Ignalinos AE personalu bendras priešgaisrines treniruotes; užtikrinti, kad pajėgos ir priemonės būtų nuolat parengtos likviduoti incidentus branduoliniuose energetikos objektuose; užtikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos infrastruktūros, gaisrinės technikos ir įrangos priežiūrą, funkcionavimą ir atnaujinimą

1.1.3.

Priemonė ‒ užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus

4 383

4 383

 

 

4 565

4 565

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

2 080

2 080

 

 

2 296

2 296

 

 

TIENRF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.3.1.

Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (gerinti vidaus kontrolės sistemą, vystyti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą ir darbo apmokėjimo sistemą, tobulinant įmonės darbuotojų veiklos vertinimo sistemą ir taikant darbuotojų skatinimo schemas, įgyvendinti VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo programą), tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (vykdyti žinių kaupimo ir išsaugojimo veiklą, vykdyti atrinktų veiklų „Daryti arba pirkti“ pirkimus ir priimti sprendimus, keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, kelti personalo kvalifikaciją, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE veiklai nereikalingą turtą, priimti ir vykdyti sprendimus dėl įmonės veiklai nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, vykdyti investicinę veiklą, teikti naujas ekspertines paslaugas), rengti informaciją apie panaudotą branduolinį kurą, radioaktyviąsias atliekas, jų tvarkymą ir su tuo susijusių projektų įgyvendinimą, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja susijusius įmonėje vykstančius procesus ir nuolat apie tai informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos ministeriją, Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus), pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties

1.1.4.

Priemonė ‒ saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą

23 178

23 178

 

 

25 048

25 048

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

 

6 478

 

6 478

 

 

 

6 493

 

6 493

 

 

TIENRF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.4.1.

Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą blokuose ir transportuoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrengti pažeisto branduolinio kuro tvarkymo įrangą pirmajame ir antrajame blokuose, surinkti ir pašalinti branduolinio kuro nuolaužas nuo pirmojo ir antrojo blokų panaudoto branduolinio kuro rinklių išlaikymo baseinų dugno, vykdyti vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, atlikti pirmojo bloko panaudoto branduolinio kuro rinklių išlaikymo baseinų dezaktyvavimo darbus, atlikti techninio vandens tiekimo sistemos modifikavimą, rengti dokumentus, reikalingus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti, įgyvendinti energetinių resursų valdymo programos priemones (modifikuoti techninio vandens tiekimo sistemą, modernizuoti garo katilinę, įrengti individualius dujinius katilus 31, 31V, 36, 87 pastatuose), suprojektuoti ir pastatyti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę

1.1.5.

Priemonė ‒ pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus

12 675

12 675

 

 

13 988

13 988

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

708

708

 

 

983

983

 

 

VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.5.1.

Priemonės veiklos[2]: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, antrojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, abiejų reaktorių R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 blokuose ir reaktoriaus R1 ir R2 zonose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą  D2, G2 blokuose, bei saugomoje ir už stebimosios zonos ribų, parengti pastatų ir statinių projektinę dokumentaciją ir atlikti jų griovimo darbus

1.1.6.

Administruoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšas

35

35

 

 

 

 

 

 

valstybės biudžetas

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra

1.2.

Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

1.2.1.

Priemonė ‒ suprojektuoti ir pastatyti radioakty-viųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas, saugoti branduolinį kurą

26 375

26 375

 

 

27 193

27 193

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

2 967

2 967

 

 

668

668

 

 

TIENRF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.2.1.1.

Priemonės veiklos: modifikuoti laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos kuro inspekcijos karštąją kamerą, saugoti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, pastatyti ir pradėti eksploatuoti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), nutiesti technologinį kelią, skirtą radioaktyviųjų atliekų pervežimui iš Ignalinos AE saugomos teritorijos į trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno teritoriją, pradėti statyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas В25), įvertinti metalo lydymo įrenginio įrengimo galimybę, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, pramoninių atliekų saugyklai (poligonui) panaikinti kontrolę radiacinės saugos požiūriu, vykdyti naujų branduolinės energetikos objektų, kuriems atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, poprojektinės analizės programą, numatytą Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas ir atliekyną, siekti, kad nebekontroliuojamosios medžiagos būtų naudojamos pakartotinai, plėtoti ir diegti technologijas, mažinančias radioaktyviųjų atliekų kiekius ar jų aktyvumus, saugoti duomenis apie radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir jame sudėtas radioaktyviąsias atliekas, tobulinti radioaktyviąsias atliekas tvarkančių specialistų kvalifikaciją

1.2.2.

Priemonė ‒ vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną galimybes

60

60

 

 

60

60

 

 

valstybės biudžetas

VĮ Ignalinos AE

360

360

 

 

360

360

 

 

kitos lėšos

1.2.2.1.

Priemonės veiklos: vykdyti giluminio atliekyno įrengimo projekto parengiamuosius darbus, vykdyti giluminio atliekyno projekto viešinimą, atlikti socialinių ir ekonominių kriterijų vertinimą, atlikti geofizikinius tyrimus reprezentatyvioje aikštelėje, atlikti giluminio atliekyno bendrą saugos vertinimą, atlikti giluminio atliekyno koncepcijos kristalinėse ir molingose uolienose tikslinimą ir išlaidų vertinimą

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas)

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

2.1.1.

Priemonė ‒ taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleistiems ir  atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams

969

969

 

 

969

969

 

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

2.1.1.1.

Priemonės veiklos: siekiant sušvelninti neigiamas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialines pasekmes, atleistiems ir atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams sudaromos sąlygos integruotis į darbo rinką ir teikiamos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokama papildoma išeitinė išmoka, priešpensinė bedarbio išmoka, persikėlimo išmoka)

2.2.

Uždavinys – sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

2.2.1.

Priemonė ‒ vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione

3 918

3 918

 

 

 

 

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (Visagino savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė)

2.2.1.1.

Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, modernizuoti Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimą

2.3.

Uždavinys – taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus

2.3.1.

Priemonė kompensuoti subjektams, užtikrinantiems elektros energijos tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2020 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai

300

300

 

 

350

350

 

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „Ignitis“

3.

Iš viso valstybės biudžetas (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), iš jo:

77 517

77 517

5 136

 

77 914

77 914

5 251

 

 

 

3.1.

Bendrojo finansavimo lėšos

8 076

8 076

 

 

7 610

7 610

 

 

 

 

3.2.

ES finansinės paramos lėšos

62 453

62 453

 

 

63 184

63 184

 

 

 

 

3.3.

Biudžeto asignavimų valdytojų lėšos

6 988

6 988

5 136

 

7 120

7 120

5 251

 

 

 

4.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

12 593

12 593

 

 

10 800

10 800

 

 

 

 

4.1.

TIENRF

4 796

4 796

 

 

925

925

 

 

 

 

4.2.

VĮ Ignalinos AE lėšos

7 437

7 437

 

 

9 515

9 515

 

 

 

 

4.3.

Kitos lėšos

360

360

 

 

360

360

 

 

 

 

5.

Iš viso planui finansuoti (3 + 4)

90 110

90 110

5 136

 

88 714

88 714

5 251

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192

Nr. 287, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06154

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano

2 priedas

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 2020–2021 mETŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2020 metų

2021 metų

1.

1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

R-1-1

VĮ Ignalinos AE užfiksuotų neįprastųjų įvykių, klasifikuojamų pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) (1 ir aukštesnio lygio), skaičius (vienetais)

0

0

VĮ Ignalinos AE

R-1-2

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos dalis (visos išmontuotinos įrangos procentais)

37,7

39,8

VĮ Ignalinos AE

R-1-3

Panaudota Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšų dalis, skaičiuojant nuo bendros planuojamos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į infliaciją ir nenumatytas aplinkybes) (procentais)

51,2

54,2

VĮ Ignalinos AE

1.1.

Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

P-1-1-1

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

P-1-1-2

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinė sauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

P-1-1-3

Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos AE galutinai sustabdytų pirmojo ir antrojo reaktorių blokų eksploatavimo galiojančioje licencijoje, kitose VĮ Ignalinos AE esančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo licencijose, laikymasis be pažeidimų (procentais)

100

100

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-4

VĮ Ignalinos AE energijos išteklių taupymas, palyginti su 2016 m. planu (procentais)

84,7

82

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-5

Gautos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų licencijos ir (arba) leidimai (vienetais)

1

1

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-6

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis bei išardytų gelžbetoninių konstrukcijų kiekis (tonomis)

7 534[3]

6 910[4]

VĮ Ignalinos AE

1.2.

Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

P-1-2-1

Bendras galutinai apdorotų radioaktyviųjų atliekų kiekis be pakuotės (kub. metrais)

6 813

5 912

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-2

Radioaktyviųjų atliekų, patalpintų į tarpines saugyklas ir atliekynus, kiekis su pakuote (kub. metrais)

5 578,4

1 931,5

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-3

Iškrautų iš pirmojo ir antrojo reaktorių blokų panaudoto branduolinio kuro kasečių kiekis (vienetais)

2 838

513

VĮ Ignalinos AE

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui

R-2-1

Atleidžiamiems ir atleistiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams, registruotiems Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taikomos papildomos užimtumo ir socialinės garantijos (procentais)

100

100

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-2

Sutaupyta elektros energijos, įgyvendinus Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą, per metus (megavatvalandėmis)

70

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

P-2-1-1

Atleidžiamų ir atleistų VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių, kuriems pritaikytos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokėta papildoma išeitinė, priešpensinė bedarbio ar persikėlimo išmokos), skaičius (vienetais)

102

102

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.2.

Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

P-2-2-1

Ignalinos AE regiono Visagino savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 4 daugiabučius) (vienetais)

4

Visagino savivaldybė

P-2-2-2

Ignalinos AE regiono Ignalinos rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 118 daugiabučių) (vienetais)

118

Ignalinos rajono savivaldybė

P-2-2-3

Modernizuota šildymo sistemos punktų visuomeninės paskirties pastatuose ir daugiabučiuose pastatuose Visagino mieste (vienetai)

182

Visagino savivaldybė

 

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 287, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06154

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos.

[2] Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga).

[3] Iš jų metalo konstrukcijų ir gelžbetonio 3574,8 tonos

[4] Iš jų metalo konstrukcijų ir gelžbetonio 3600 tonų