Suvestinė redakcija nuo 2016-02-12 iki 2016-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02462

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ignalinos atominėS elektrinės eksploatavimo nutraukimo TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

1Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą.

2Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione (toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti.

3Plano tikslai:

3.1.   užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas);

3.2.   sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas).

4Uždaviniai 1 tikslui pasiekti:

4.1.   užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą;

4.2.   plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

5Uždaviniai 2 tikslui pasiekti:

5.1.   sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius;

5.2.   sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione.

6.  Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede.

7Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

8Plano vykdytojai – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos, VĮ Ignalinos AE, valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

9Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.

––––––––––––––––––––

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano
1 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 108
redakcija)

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos PLANO 2016–2018 mETŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, priemonės, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Finansavi-mo šaltiniai[1]

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

1.1.

Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

1.1.1.

Priemonė ‒ užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinant projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu

415

415

 

 

386

386

 

 

386

386

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija[2] (toliau – Energetikos ministerija)

1.1.1.1.

Priemonės veiklos: išnagrinėti valstybės įmonės Ignalinos AE (toliau – VĮ Ignalinos AE), siekiant gauti licencijas ir (arba) leidimus, VATESI pateiktus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, VĮ Ignalinos AE naujų branduolinės energetikos objektų projektus ir jų saugos pagrindimus, įvertinti juos branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Finansavi-mo šaltiniai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.1.2.

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, fizinę apsaugą

4 055

4 055

2 824

 

4 055

4 055

2 824

 

4 055

4 055

2 824

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1.1.2.1

Priemonės veiklos: vykdyti branduolinės energetikos objektų, kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti pervežamų elektrinės saugomoje teritorijoje branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinės infrastruktūros, techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą

1.1.3.

Priemonė – vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinę apsaugą

1 554

1 554

1 100

 

1 554

1 554

1 100

 

1 554

1 554

1 100

 

valstybės biudžetas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

1.1.4.

Priemonė ‒ vykdyti aplinkos radiologinį monitoringą, skirtą galimam Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikiui aplinkai įvertinti

78

78

54

 

79

79

54

 

90

90

55

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Aplinkos apsaugos agentūra)

1.1.5.

Priemonė ‒ užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus

4 131

4 131

 

 

4 192

4 192

 

 

4 188

4 188

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

4 053

4 053

 

 

3 495

3 495

 

 

3 296

3 296

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Finansavi-mo šaltiniai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.1.5.1.

Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (įdiegti naują darbo apmokėjimo sistemą, priklausančią nuo įmonės darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo, parengti VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo programą, skirtą administraciniams ir projektų valdymo gebėjimams stiprinti, įdiegti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą), tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (pradėti naudoti sisteminį ir elektroninį parašą, skaitmenines dokumentų kopijas, tobulinti VĮ Ignalinos AE vadovų ir darbuotojų vadybos gebėjimus), keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, mokyti personalą, nuolat informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos ministeriją, VATESI, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus) apie VĮ Ignalinos AE veiklą, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE nereikalingą turtą, vykdyti investicinę veiklą), priimti ir vykdyti sprendimus dėl nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, rengti ir skleisti informaciją apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja susijusius įmonėje vykstančius procesus, pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties

1.1.6.

Priemonė ‒ saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir pasirengti saugiai iškrauti branduolinį kurą

28 937

28 319

 

 

25 588

25 588

 

 

24 757

24 757

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

7 088

7 088

 

 

9 146

9 146

 

 

9 581

9 581

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.6.1.

Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, suprojektuoti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę

1.1.7.

Priemonė ‒ pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus

17 354

17 354

 

 

17 227

17 227

 

 

17 104

17 104

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

977

977

 

 

360

360

 

 

400

400

 

 

ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Finansavi-mo šaltiniai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.1.7.1

Priemonės veiklos[3]: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 ir D1 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir D2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 blokuose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą G2 bloke, 117/2 pastate ir saugomoje zonoje, nugriauti nebenaudojamus VĮ Ignalinos AE pastatus ir statinius

1.1.8.

Administruoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšas

81

81

 

 

81

81

 

 

81

81

 

 

ENF

valstybės įmonė Energetikos agentūra

1.1.9

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą

600

600

 

 

600

600

 

 

600

600

 

 

ENF

valstybės įmonė Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.2.

Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

1.2.1.

Priemonė ‒ suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas

18 397

 

18 397

 

 

 

27 438

27 438

 

 

28 781

28 781

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

13 988

13 988

 

 

10 741

10 741

 

 

23 498

23 498

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

150

150

 

 

151

151

 

 

151

151

 

 

ENF

valstybės įmonė Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Finansavi-mo šaltiniai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.2.1.1.

Priemonės veiklos: parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams, pastatyti ir pradėti eksploatuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (projektas B1), pastatyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (projektas B2), pastatyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (projektas В3/4), pastatyti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas В25), ištirti galimybę pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į atliekyną, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, suprojektuoti ir pastatyti Ignalinos AE reaktorių radioaktyviųjų atliekų saugyklą, įrengti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo kompleksą 130/2 pastate (projektas B27-1), apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas

1.2.2.

Priemonė ‒ vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną galimybes

28

28

 

 

28

28

 

 

28

28

 

 

ENF

valstybės įmonė Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.2.3.

Priemonė ‒ tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus

59

59

 

 

60

60

 

 

60

60

 

 

ENF

valstybės įmonė Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas)

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

2.1.1.

Priemonė ‒ taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams

869

869

 

 

1 044

1 044

 

 

1 078

1 078

 

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Finansavi-mo šaltiniai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

2.2.

Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

2.2.1.

Priemonė ‒ vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione

9 772

9 772

 

 

 

5 418

5 418

 

 

2 956

2 956

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

Energetikos ministerija (Visagino savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė)

2.2.1.1.

Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, Ignalinos rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą

2.3.

Uždavinys − taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus

2.3.1.

Priemonė ‒ kompensuoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ negautas pajamas 2015 m. balandžio–gruodžio mėn. taikant 20 procentų mažesnį elektros energijos tarifą, 2016 metais taikant 10 procentų mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos AE regiono gyventojams

1 750

1 750

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

ENF

Energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

AB „Energijos skirstymo operatorius“

3.

Iš viso valstybės biudžetas (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), iš jo:

85 562

85 562

3 978

 

86 981

86 981

3 978

 

84 949

84 949

3 979

 

 

 

3.1.

Bendrojo finansavimo lėšos

7 819

7 819

 

 

9 674

9 674

 

 

8 907

8 907

 

 

 

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Finansavi-mo šaltiniai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

3.2.

ES finansinės paramos lėšos

71 187

71 187

 

 

70 575

70 575

 

 

69 265

69 265

 

 

 

 

3.3.

Biudžeto asignavimų valdytojų lėšos

6 556

6 556

3 978

 

6 732

 6 732

3 978

 

6 777

6 777

3 979

 

 

 

4.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

28 774

28 774

 

 

24 662

24 662

 

 

37 695

37 695

 

 

 

 

4.1.

TIENRF

15 848

15 848

 

 

12 940

12 940

 

 

25 497

25 497

 

 

 

 

4.2.

ENF

6 237

6 237

 

 

6 036

6 036

 

 

6 091

6 091

 

 

 

 

4.3.

VĮ Ignalinos AE lėšos

6 689

6 689

 

 

5 686

5 686

 

 

6 107

6 107

 

 

 

 

5.

Iš viso Planui finansuoti (3 + 4)

114 336

114 336

3 978

 

111 643

111 643

3 978

 

122 644

122 644

3 979

 

 

 

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

 

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano
2 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 108
redakcija)

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 2016–2018 mETŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2016 metų

2017 metų

2018 metų

1.

1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

R-1-1

Valstybės įmonės Ignalinos AE (toliau – VĮ Ignalinos AE) užfiksuotų neįprastųjų įvykių, klasifikuojamų pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) (1 ir aukštesnio lygio), skaičius (vienetais)

0

0

0

VĮ Ignalinos AE

R-1-2

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos dalis (visos išmontuotinos įrangos procentais)

22

26

30

VĮ Ignalinos AE

R-1-3

Panaudota Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšų dalis, skaičiuojant nuo bendros planuojamos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į infliaciją ir nenumatytas aplinkybes) (procentais)

40,3

44,1

48,4

VĮ Ignalinos AE

1.1.

Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

P-1-1-1

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

P-1-1-2

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

P-1-1-3

Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos AE galutinai sustabdytų pirmojo ir antrojo reaktorių blokų eksploatavimo galiojančioje licencijoje, kitose VĮ Ignalinos AE esančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo licencijose, laikymasis be pažeidimų (procentais)

100

100

100

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-4

Sumažintos VĮ Ignalinos AE bendrosios sąnaudos (procentais)

3

2,5

2,5

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-5

Gautos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų licencijos ir (arba) leidimai (vienetais)

2

4

5

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-6

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis (pirmojo bloko A1, G1 ir D1 pastatuose, antrojo bloko G2 ir 117/2 pastatuose) (tonomis)

6 395

6 410

6 383

VĮ Ignalinos AE

1.2.

Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

P-1-2-1

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis bitumuojant (kub. metrais)

150

150

150

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-2

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis cementuojant (kub. metrais)

200

200

200

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-3

Sutvarkytų kietųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis (tonomis)

650

650

650

VĮ Ignalinos AE

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui

R-2-1

Atleidžiamiems ir atleistiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, taikomos papildomos užimtumo ir socialinės garantijos (procentais)

100

100

100

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-2

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus 29 Ignalinos AE regiono visuomeninės paskirties pastatus (procentais)

44

44

44

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

R-2-3

Ignalinos AE regione renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (vienetais)

99

112

124

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

P-2-1-1

Atleidžiamų ir atleistų VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių, kuriems pritaikytos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokėta papildoma išeitinė, priešpensinė bedarbio ar persikėlimo išmokos), skaičius (vienetais)

140

150

140

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.2.

Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

P-2-2-1

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2017 metų pabaigos numatoma renovuoti 12 visuomeninės paskirties pastatų, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 7 667 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

3 409

3 409

3 409

Visagino savivaldybė

P-2-2-2

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2016 metų pabaigos numatoma renovuoti 4 visuomeninės paskirties pastatus, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 1 830 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

520

520

520

Ignalinos rajono savivaldybė

P-2-2-3

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Zarasų rajono savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2016 metų pabaigos numatoma renovuoti 9 visuomeninės paskirties pastatus, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 3 347 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

1 386

1 386

1 386

Zarasų rajono savivaldybė

P-2-2-4

Modernizuota šildymo sistemos punktų visuomeninės paskirties pastatuose ir daugiabučiuose pastatuose Visagino mieste (vienetai)

0

200

200

Visagino savivaldybė

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos, ENF ‒ VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos.

[2] Šiai priemonei įgyvendinti projekto aprašą rengia, pirkimo procedūras atlieka, su tiekėju sutartį pasirašo ir už gautas paslaugas atsiskaito VATESI.

[3] Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, B1, B2 – pagrindinio cirkuliacijos kontūro mažos mineralizacijos vandens apdorojimo įrenginiai, V1, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos, D0 – šilumos vamzdynai ir priešgaisrinė įranga. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga).