Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02462

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ignalinos atominėS elektrinės eksploatavimo nutraukimo TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

1Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą.

2Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione (toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti.

3Plano tikslai:

3.1.   užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas);

3.2.   sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas).

4Uždaviniai 1 tikslui pasiekti:

4.1.   užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą;

4.2.   plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

5Uždaviniai 2 tikslui pasiekti:

5.1.   sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius;

5.2.   sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione.

6.  Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede.

7Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

8. Plano vykdytojai – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, VĮ Ignalinos AE, valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

 

9Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.

––––––––––––––––––––

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1037
1 priedas

 

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos PLANO 2018–2020 mETŲ TIKSLai, UŽDAVINIai, priemonės, ASIGNAVIMai IR įgyvendinančios INSTITUCIJos

 

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2018 metų asignavimai

2019 metų asignavimai

2020 metų asignavimai

Finansavimo šaltiniai[1]

Dalyvaujanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

1.1.

Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

1.1.1.

Priemonė ‒ užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinančiai projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu

218

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija[2] (toliau – Energetikos ministerija)

1.1.1.1.

Priemonės veiklos: išnagrinėti VĮ Ignalinos AE, siekiant gauti licencijas ir (arba) leidimus, VATESI pateiktus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, VĮ Ignalinos AE naujų branduolinės energetikos objektų projektus ir jų saugos pagrindimus, įvertinti juos branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu

1.1.2.

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, fizinę apsaugą

4 312

4 312

3 085

 

4 312

4 312

3 085

 

4 312

4 312

3 085

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

1.1.2.1.

Priemonės veiklos: vykdyti branduolinės energetikos objektų, kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti elektrinės saugomoje teritorijoje vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti tarp elektrinės ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti tarp elektrinės ir laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės infrastruktūros, techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą

1.1.3.

Priemonė – vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinę apsaugą

1 682

1 682

1 200

 

1 682

1 682

1 200

 

1 682

1 682

1 200

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)

1.1.4

Priemonė ‒ užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus

4 522

4 522

 

 

4 568

4 568

 

 

4 350

4 350

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

2 693

2 693

 

 

886

886

 

 

886

886

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.4.1.

Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (įdiegti naują darbo apmokėjimo sistemą, priklausančią nuo įmonės darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo, parengti VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo programą, skirtą administraciniams ir projektų valdymo gebėjimams stiprinti, įdiegti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą), tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (pradėti naudoti sisteminį ir elektroninį parašą, skaitmenines dokumentų kopijas, tobulinti VĮ Ignalinos AE vadovų ir darbuotojų vadybos gebėjimus),  vykdyti „Daryti arba pirkti“ atrinktų veiklų pirkimo procedūras ir priimti  sprendimus,, keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, mokyti personalą, nuolat informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos ministeriją, VATESI, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus) apie VĮ Ignalinos AE veiklą, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE nereikalingą turtą, vykdyti investicinę veiklą), priimti ir vykdyti sprendimus dėl nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, rengti ir skleisti informaciją apie panaudotą branduolinį kurą, radioaktyviąsias atliekas, jų tvarkymą ir su tuo susijusių projektų įgyvendinimą, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja susijusius įmonėje vykstančius procesus, pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties

1.1.5.

Priemonė ‒ saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą

26 405

26 405

 

 

25 661

25 661

 

 

24 325

24 325

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

 

6 275

 

6 275

 

 

 

6 380

 

6 380

 

 

 

6 380

 

6 380

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.5.1.

Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, atlikti 2-ojo reaktoriaus daugkartinio priverstinės cirkuliacijos kontūro bereagentinį plovimą, rengti dokumentus reikalingus eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti, suprojektuoti ir pastatyti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę

1.1.6.

Priemonė ‒ pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus

11 846

11 846

 

 

14 889

14 889

 

 

17 157

17 157

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

670

670

 

 

850

850

 

 

850

850

 

 

ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.6.1.

Priemonės veiklos[3]: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2, D2 ir V2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 blokuose ir reaktoriaus R1 ir R2 zonose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą D2, G2 blokuose, saugomoje zonoje, nugriauti nebenaudojamus VĮ Ignalinos AE pastatus ir statinius

1.1.7.

Administruoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšas

70

70

 

 

70

70

 

 

70

70

 

 

ENF

VĮ Energetikos agentūra

1.1.8.

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą

205

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENF

VĮ Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.1.8.1

Priemonės veiklos: teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl analizuotinų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo sričių siekiant jas tobulinti; vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo pasirinktų sričių analizę, atliktos analizės pagrindu teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo tobulinimo priemonių

1.2.

Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

1.2.1.

Priemonė ‒ suprojektuoti ir pastatyti radioakty-viųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas

16 947

16 947

 

 

24 853

24 853

 

 

28 114

28 114

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

21 597

21 597

 

 

6 494

6 494

 

 

2 919

2 919

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.2.1.1.

Priemonės veiklos: parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams, pradėti eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (projektas B2), pradėti eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (projektas В3/4), pastatyti ir pradėti eksploatuoti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), suprojektuoti ir pradėti statyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas В25), įvertinti metalo lydymo įrenginio įrengimo galimybę, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, parengti Ignalinos AE reaktorių radioaktyviųjų atliekų saugojimo projektinius dokumentus, parengti ir vykdyti naujų branduolinės energetikos objektų, kuriems atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, poprojektinės analizės programą, numatytą Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, įrengti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo kompleksą 130/2 pastate (projektas B27-1), apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas, siekti, kad nebekontroliuojamosios medžiagos būtų naudojamos pakartotinai, plėtoti ir diegti technologijas, mažinančias radioaktyviųjų atliekų kiekius ar jų aktyvumus, saugoti duomenis apie radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir jame sudėtas radioaktyviąsias atliekas, tobulinti radioaktyviąsias atliekas tvarkančių specialistų kvalifikaciją

1.2.2.

Priemonė ‒ vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną galimybes

87

87

 

 

462

462

 

 

352

352

 

 

valstybės biudžetas

VĮ Radio-aktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.2.2.1

Priemonės veiklos: vykdyti giluminio atliekyno įrengimo projekto parengiamuosius darbus, sukurti projekto finansavimo mechanizmą, vykdyti giluminio atliekyno projekto viešinimą, atlikti socialinių ir ekonominių kriterijų vertinimą, atlikti geofizikinius tyrimus reprezentatyvioje aikštelėje, atlikti giluminio atliekyno bendrą saugos vertinimą, atlikti giluminio atliekyno koncepcijos kristalinėse ir molingose uolienose tikslinimą ir išlaidų vertinimą

1.2.3.

Priemonė ‒ tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus

66

66

 

 

66

66

 

 

66

66

 

 

valstybės biudžetas

VĮ Radio-aktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.2.3.1

Priemonės veiklos: vykdyti trumpaamžių labai mažo aktyvumo apdorotų radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikras Ignalinos AE, vykdyti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikras Ignalinos AE

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas)

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

2.1.1.

Priemonė ‒ taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleistiems ir  atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams

969

969

 

 

988

988

 

 

988

988

 

 

valstybės biudžetas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos  darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

2.1.1.1

Priemonės veiklos: siekiant sušvelninti neigiamas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialines pasekmes, atleistiems ir atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams sudaromos sąlygos integruotis į darbo rinką ir teikiamos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokama papildoma išeitinė išmoka, priešpensinė bedarbio išmoka, persikėlimo išmoka)

2.2.

Uždavinys – sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

2.2.1.

Priemonė ‒ vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione

8 684

8 684

 

 

3 701

3 701

 

 

579

579

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

Energetikos ministerija (Visagino savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė)

2.2.1.1.

Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, Ignalinos rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą

2.3

Uždavinys – taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus

2.3.1.

Priemonė – kompensuoti subjektui, užtikrinančiam visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai

 

 

 

 

666

666

 

 

 

 

 

 

ENF

Energetikos ministerija, AB „Energijos skirstymo operatorius“

3.

Iš viso valstybės biudžetas (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), iš jo:

75 738

75 738

4 285

 

81 183

81 183

4 285

 

81 927

81 927

4 285

 

 

 

3.1.

Bendrojo finansavimo lėšos

7 819

7 819

 

 

8 036

8 036

 

 

6 898

6 898

 

 

 

 

3.2.

ES finansinės paramos lėšos

60 803

60 803

 

 

65 636

65 636

 

 

67 627

67 627

 

 

 

 

3.3.

Biudžeto asignavimų valdytojų lėšos

7 116

7 116

4 285

 

7 510

7 510

4 285

 

7 400

7 400

4 285

 

 

 

4.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

31 510

31 510

 

 

15 346

15 346

 

 

11 105

11 105

 

 

 

 

4.1.

TIENRF

22 454

22 454

 

 

5 844

5 844

 

 

2 469

2 469

 

 

 

 

4.2.

ENF

2 993

2 993

 

 

2 586

2 586

 

 

1 920

1 920

 

 

 

 

4.3.

VĮ Ignalinos AE lėšos

6 063

6 063

 

 

6 916

6 916

 

 

6 716

6 716

 

 

 

 

5.

Iš viso planui finansuoti (3 + 4)

107 248

107 248

4 285

 

96 529

96 529

4 285

 

93 032

93 032

4 285

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1037
2 priedas

 

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 2018–2020 mETŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2018 metų

2019 metų

2020 metų

1.

1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

R-1-1

VĮ Ignalinos AE užfiksuotų neįprastųjų įvykių, klasifikuojamų pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) (1 ir aukštesnio lygio), skaičius (vienetais)

0

0

0

VĮ Ignalinos AE

R-1-2

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos dalis (visos išmontuotinos įrangos procentais)

30,4

33,6

37,5

VĮ Ignalinos AE

R-1-3

Panaudota Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšų dalis, skaičiuojant nuo bendros planuojamos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į infliaciją ir nenumatytas aplinkybes) (procentais)

46,6

49,9

53,5

VĮ Ignalinos AE

1.1.

Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

P-1-1-1

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

P-1-1-2

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)

P-1-1-3

Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos AE galutinai sustabdytų pirmojo ir antrojo reaktorių blokų eksploatavimo galiojančioje licencijoje, kitose VĮ Ignalinos AE esančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo licencijose, laikymasis be pažeidimų (procentais)

100

100

100

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-4

Sumažintos VĮ Ignalinos AE bendrosios sąnaudos (procentais)

2,5

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-5

Gautos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų licencijos ir (arba) leidimai (vienetais)

3

4

1

VĮ Ignalinos AE

P-1-1-6

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis (pirmojo bloko A1, G1 ir D1 pastatuose, antrojo bloko G2 ir saugomos zonos pastatuose) (tonomis)

4 339

5 016

6 218

VĮ Ignalinos AE

1.2.

Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

P-1-2-1

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis bitumuojant (kub. metrais)

200

200

200

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-2

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis cementuojant (kub. metrais)

250

250

250

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-3

Sutvarkytų kietųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis (kubiniais metrais)

3 527

5 789

6 555

VĮ Ignalinos AE

P-1-2-4

Iškrautų iš pirmojo ir antrojo reaktorių blokų panaudoto branduolinio kuro kasečių kiekis (vienetais)

3 520

3 520

3 520

VĮ Ignalinos AE

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui

R-2-1

Atleidžiamiems ir atleistiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, taikomos papildomos užimtumo ir socialinės garantijos (procentais)

100

100

100

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-2

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2018 metų pabaigos numatyta renovuoti 12 visuomeninės paskirties pastatų, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 7 667 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

3 409

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

R-2-3

Sutaupyta elektros energijos, įgyvendinus Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą, per metus (megavatvalandėmis)

44

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

P-2-1-1

Atleidžiamų ir atleistų VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių, kuriems pritaikytos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokėta papildoma išeitinė, priešpensinė bedarbio ar persikėlimo išmokos), skaičius (vienetais)

155

102

110

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.2.

Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

P-2-2-1

Ignalinos AE regiono Visagino savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 44 daugiabučius) (vienetais)

10

15

20

Visagino savivaldybė

P-2-2-2

Ignalinos AE regiono Ignalinos rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 118 daugiabučių) (vienetais)

101

118

Ignalinos rajono savivaldybė

P-2-2-3

Ignalinos AE regiono Zarasų rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 46 daugiabučius) (vienetais)

31

46

Zarasų rajono savivaldybė

P-2-2-4

Modernizuota šildymo sistemos punktų visuomeninės paskirties pastatuose ir daugiabučiuose pastatuose Visagino mieste (vienetai)

154

174

Visagino savivaldybė

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos, ENF ‒ VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos.

[2] Šiai priemonei įgyvendinti skirto projekto aprašą rengia, pirkimo procedūras atlieka, su tiekėju sutartį pasirašo ir už gautas paslaugas atsiskaito VATESI.

[3] Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, B1, B2 – pagrindinio cirkuliacijos kontūro mažos mineralizacijos vandens apdorojimo įrenginiai, V1, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos, D0 – šilumos vamzdynai ir priešgaisrinė įranga. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga).