Suvestinė redakcija nuo 2020-06-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06532

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINAI IŠSKIRTŲ IR SPECIALIŲJŲ SKLANDYMO ZONŲ UŽSAKYMO, INFORMAVIMO APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ PAVOJINGOSE IR RIBOJAMOSE ZONOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 30 d. Nr. V-78

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), 50 punktu:

 

Tvirtinu Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                        Algimantas Raščius

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės “Oro navigacija”

generalinio direktoriaus

2015 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. V-78

(Valstybės įmonės “Oro navigacija”

generalinio direktoriaus

2020 m.  birželio 2 d.

įsakymo Nr. V-176 redakcija)

 

 

LAIKINAI IŠSKIRTŲ IR SPECIALIŲJŲ SKLANDYMO ZONŲ UŽSAKYMO, INFORMAVIMO APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ PAVOJINGOSE IR RIBOJAMOSE ZONOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas atsižvelgiant į 2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2150/2005, nustatantį lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles (toliau – Reglamentas 2150/2005), Bendrijos lankstaus oro erdvės naudojimo specifikaciją, 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (toliau – Reglamentas 923/2012) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 34 punktu ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 4R-89 „Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2.       Tvarkos aprašas nustato laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose zonose bei informacijos apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose pateikimo tvarką, vykdant oro erdvės valdymą.

 

3.       Tvarkos aprašas taikomas visiems Lietuvos Respublikos oro erdvės naudotojams, išskyrus atvejus, kai specialiosios veiklos oro erdvė naudojama oro policijos funkcijoms vykdyti, vadovaujantis HQ AC Ramstein ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos sutartimi.

 

4.       Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas Reglamente 923/2012 ir Taisyklėse.

 

II SKYRIUS

LAIKINAI IŠSKIRTŲ IR SPECIALIŲJŲ SKLANDYMO ZONŲ UŽSAKYMAS, INFORMAVIMAS APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ BEI VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

5.       Planuodami skrydžius specialiojoje sklandymo arba laikinai išskirtoje zonoje jos naudotojai privalo užpildyti paraišką pagal Tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose esančią formą ir pateikti ją valstybės įmonei „Oro navigacija“ elektroninio pašto adresu, kuris nurodytas įmonės svetainėje ir paraiškų formose, arba per automatizuotą sistemą, skirtą organizuoti ir naudoti oro erdvę (toliau – Sistema), šiais terminais:

 

5.1.    planuojamų skrydžių dienos išvakarėse iki 11.00 valandos vietos laiku;

5.2.    poilsio ir/ar švenčių dienų išvakarėse iki 11.00 valandos vietos laiku. Gali būti pateikta viena paraiška visų poilsio ir/ar švenčių dienų laikotarpiui.

 

6.       Paraiškos pateikimo dieną iki 14.00 valandos vietos laiku valstybės įmonė „Oro navigacija“ paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba per Sistemą (kai paraiška pateikta per Sistemą) teikia zonos naudotojams atsakymą dėl specialiosios sklandymo arba laikinai išskirtos zonos veikimo galimybės. Atsakymas į paraišką gali būti teigiamas, teigiamas su apribojimais arba neigiamas.

 

7.       Oro navigacijos informaciją apie planuojamą veiklą specialiosiose sklandymo arba laikinai išskirtose zonose rengia ir platina valstybės įmonė „Oro navigacija“.

 

8.       Veikla specialiosiose sklandymo arba laikinai išskirtose zonose gali būti panaikinta ankščiau nustatyto termino, jei oro erdvės naudotojas nutraukia veiklą, kuriai ši zona buvo skirta, arba pažeidžia nustatytas zonos naudojimo sąlygas.

 

9.       Tuo atveju, kai specialiosiose sklandymo arba laikinai išskirtose zonose oro erdvės naudotojas žino, kad veikla nebus vykdoma, arba veiklai skirtas laikas bus kitoks nei atitinkamu oro navigacijos informacijos pranešimu paskelbta visiems oro erdvės naudotojams, arba veikla veiklos vykdymo dieną prasidės arba pasibaigs ne paraiškoje nurodytu laiku, paraiškos teikėjas privalo pranešti apie veiklos pokyčius valstybės įmonei „Oro navigacija“ šiais terminais:

 

9.1.      planuojamų skrydžių dienos išvakarėse iki 15.00 valandos vietos laiku – Oro eismo vadybos skyriui el. paštu: amc@ans.lt arba per Sistemą;

 

9.2.      Oro eismo vadybos skyriaus nedarbo valandomis, poilsio ir / ar švenčių dienomis bei skrydžio vykdymo dieną – Regiono skrydžių valdymo centrui telefonu +370 698 50 692.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI IR VYKDOMĄ VEIKLĄ PAVOJINGOSE ZONOSE IR KARINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIUS RIBOJAMOSE ZONOSE TEIKIMAS

 

10.     Informaciją apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose zonose ir informaciją apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose Lietuvos kariuomenė teikia valstybės įmonei „Oro navigacija“.

 

11.     Planuodama vykdyti veiklą pavojingose zonose arba karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose Lietuvos kariuomenė privalo užpildyti pranešimą pagal Tvarkos aprašo 3 ir 4 prieduose esančią formą ir pateikti jį valstybės įmonei „Oro navigacija“ elektroninio pašto adresu, kuris nurodytas įmonės svetainėje ir pranešimų formose, arba per Sistemą šiais terminais:

 

11.1.  planuojamų skrydžių dienos išvakarėse iki 11.00 valandos vietos laiku;

 

11.2.  poilsio ir / ar švenčių dienų išvakarėse iki 11.00 valandos vietos laiku. Gali būti pateiktas vienas pranešimas visų poilsio ir / ar švenčių dienų laikotarpiui.

 

12.     Į pateiktus pranešimus valstybės įmonė „Oro navigacija“ neatsako.

 

13.     Oro navigacijos informaciją apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose arba numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose rengia ir platina valstybės įmonė „Oro navigacija“.

 

14.     Veikla pavojingose arba ribojamose zonose gali būti panaikinta ankščiau nustatyto termino, jei oro erdvės naudotojas nutraukia veiklą, kuriai ši zona buvo skirta, arba pažeidžia nustatytas zonos naudojimo sąlygas.

 

15.     Tuo atveju, kai pavojingos ar ribojamos zonos naudotojas žino, kad veikla nebus vykdoma, arba veiklai skirtas laikas bus kitoks nei atitinkamu oro navigacijos informacijos pranešimu paskelbta visiems oro erdvės naudotojams, arba veikla veiklos vykdymo dieną prasidės arba pasibaigs ne pranešime nurodytu laiku, pranešimo teikėjas privalo pranešti apie veiklos pokyčius valstybės įmonei „Oro navigacija“ šiais terminais:

 

15.1.    planuojamų skrydžių dienos išvakarėse iki 15.00 valandos vietos laiku – Oro eismo vadybos skyriui el. paštu: amc@ans.lt arba per Sistemą;

 

15.2.    Oro eismo vadybos skyriaus nedarbo valandomis, poilsio ir / ar švenčių dienomis bei skrydžio vykdymo dieną – Regiono skrydžių valdymo centrui telefonu +370 698 50 692.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Oro navigacijos informacija apie planuojamą vykdyti veiklą specialiosiose sklandymo arba laikinai išskirtose zonose, pavojingose arba ribojamose zonose skelbiama darbo dienomis NOTAM pranešimais bei oro erdvės apribojimų informaciniame biuletenyje (parengtas biuletenis darbo dienomis po 16.00 valandos vietos laiku skelbiamas valstybės įmonės „Oro navigacija“ interneto svetainėje: https://www.ans.lt).

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-176, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-11983

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas išdėstytas atskiru failu pagal įsakymą Nr. V-176

Papildyta priedu:

Nr. V-176, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-11983

 

2 priedas išdėstytas atskiru failu pagal įsakymą Nr. V-176

Papildyta priedu:

Nr. V-176, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-11983

 

3 priedas išdėstytas atskiru failu pagal įsakymą Nr. V-176

Papildyta priedu:

Nr. V-176, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-11983

 

4 priedas išdėstytas atskiru failu pagal įsakymą Nr. V-176

Papildyta priedu:

Nr. V-176, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-11983

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

VĮ „Oro navigacija“, Įsakymas

Nr. V-123, 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23466

Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V- 78 „Dėl laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

VĮ „Oro navigacija“, Įsakymas

Nr. V-176, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-11983

Dėl VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo