Suvestinė redakcija nuo 2018-08-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15007

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VARĖNOS MIESTO 2016–2020 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1V-662

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 1 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1P ir 2018 m. rugpjūčio 1 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2P,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-581, 2018-08-09, paskelbta TAR 2018-08-09, i. k. 2018-12966

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1V-662

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1V-581 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VARĖNOS MIESTO 2016–2020 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Biudžetinė įstaiga Varėnos sporto centras

Mes esame reikalingi vieni kitiems

29 014,50

24 661,95

2 176,05

0,00

818,06

0,00

1 358,44

2017-11-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

„Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

35 000,00

29 749,92

2 624,99

0,00

0,00

0,00

2 625,09

2017-11-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

Varėnos amatų ir verslo asociacija

Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslumui pagal gyvenimo būdą skatinti

36 000,00

30 600,00

2 700,00

0,00

1 486,00

0,00

1 214,00

2017-11-30

Netaikoma

 

4.

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“

Ir mes galime padėti

10 069,90

8 271,72

729,86

0,00

0,00

0,00

1 068,32

2017-11-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

Varėnos technologijos ir verslo mokykla

Padavėjo ir barmeno profesijos kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams

10 159,69

8 635,73

761,98

0,00

397,78

0,00

364,20

2018-09-01

Netaikoma

 

6.

Varėnos rajono futbolo klubas „Atžalynas“

Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos miesto šeimų vaikų socialinė integracija įtraukiant juos į sportinę veiklą

14 688,38

11 785,48

1 039,90

0,00

0,00

0,00

1 863,00

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

7.

Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas

Laimės programa

35 000,00

24 058,22

2 122,78

0,00

0,00

0,00

8 819,00

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

8.

Biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai

Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje

33 116,89

24 439,93

2 156,46

0,00

0,00

0,00

6 520,50

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

9.

Varėnos socialinių paslaugų centras

Bendrųjų ir specialiųjų paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams

33 383,93

28 253,60

2 492,97

0,00

0,00

0,00

2 637,36

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

10.

Varėnos specialioji mokykla

Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste

16 803,78

12 702,20

1 120,78

0,00

0,00

0,00

2 980,80

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

11.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams

35 000,00

29 224,56

2 578,64

0,00

0,00

0,00

3 196,80

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

IŠ VISO:

288 237,07

232 383,31

20 504,41

0,00

2 701,84

0,00

32 647,51

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-581, 2018-08-09, paskelbta TAR 2018-08-09, i. k. 2018-12966

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1V-662 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo