Suvestinė redakcija nuo 2023-11-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21804

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ASOCIJUOTOSIOS NARYSTĖS EUROPOS BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOJE 2022 – 2027 M. VEIKSMŲ PLANO

PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. V-1712

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2017 m. birželio 27 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimą dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo, kuris ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 7 d. įstatymu Nr. XIII-847 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo ratifikavimo“, siekdama užtikrinti veiksmingą Lietuvos Respublikos asocijuotąją narystę CERN ir sudaryti sąlygas siekti tikrosios narystės:

1. T v i r t i n u   Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Veiksmų planas įgyvendinamas sudarant lėšų naudojimo sutartis, kuriose nustatomos Veiksmų plano veikloms skiriamos lėšos ir Veiksmų plano įgyvendinimo kriterijai.

3. P a v e d u   Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriui iki 2022 m. lapkričio 10 d. parengti lėšų naudojimo sutarties su Vilniaus universitetu dėl Veiksmų plano įgyvendinimo 2022 metų projektą.

4. P r i p a ž į s t u   netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-472 „Dėl Įsijungimo į Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) veiklas 2018-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                       Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712

 

 

LIETUVOS ASOCIJUOTOSIOS NARYSTĖS EUROPOS BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOJE 2022 – 2027 M. VEIKSMŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) nustato pagrindinius tikslus ir uždavinius, apibrėžia svarbiausius veiksmus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) bei verslo sektoriuose, kurių tvarus įgyvendinimas yra būtinas Lietuvos Respublikai siekiant palaikyti veiksmingą asocijuotąją narystę Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (toliau – CERN) ir sukurti prielaidas siekti tikrosios narystės.

2. Veiksmų planas, parengtas atsižvelgiant į 2017 m. birželio 27 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimą dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo, kuris ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 7 d. įstatymu Nr. XIII-847 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo ratifikavimo“ (toliau – Susitarimas). Veiksmų planas taip pat numato strategines vystymo kryptis, kurios atspindi Lietuvos asocijuotosios narystės CERN prioritetus, atnaujintos CERN ir Europos dalelių fizikos strategijos, patvirtintos CERN tarybos 2020 m. birželio 8 d. rezoliucija Nr. CERN/3493/Rev. (toliau – Strategija) tikslus.

3. Veiksmų planas numato Lietuvos dalyvavimo CERN tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, vertinimo kriterijus, stebėseną ir vertinimą ir sistemingą dalyvavimo CERN veiklose tęstinumą pereinant nuo asocijuotosios prie tikrosios narystės.

4. Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpis – 2022–2027 metai.

5. Veiksmų plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PADĖTIES ANALIZĖ

 

6. Lietuvos bendradarbiavimas su CERN buvo aktyviai plėtojamas atgavus nepriklausomybę, keliskart įtvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir CERN bendradarbiavimo susitarimais, tarpusavio supratimo memorandumais bei Susitarimu.

7. 2018 m. Lietuva tapo pirmąja iš Baltijos šalių CERN asocijuotąja nare. Lietuvai suteiktas CERN asocijuotojo nario statusas sudaro galimybes mūsų valstybei siekti ambicingų ekonominių tikslų ir konsoliduoti pastangas plačiai apimančiose srityse (mokslas – švietimas – technologijos – inovacijos – pramonė – verslas) bei išlaikyti bendradarbiavimo su CERN lyderystę tarp Baltijos šalių. Lietuvai suteiktas CERN asocijuotosios narystės mandatas yra tarptautinės bendruomenės įvertinimas bei tvarus ir ilgalaikis valstybės apsisprendimas žengti aukščiausio lygio mokslo, technologijų ir inovacijų išsivystymo keliu greta pažangiausių pasaulio valstybių ir yra tiesiogiai susijęs su įsipareigojimu tarptautiniams partneriams atitinkamai sukurti ir išvystyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) potencialą (žmogiškąjį ir infrastruktūros), visų pirma, dalelių fizikos srityje bei didinti pramonės ir verslo galimybes CERN strateginėse kryptyse.

8. Remiantis CERN tarybos 2010 m. birželio 16 d. rezoliucija Nr. CERN/2918/Rev Dėl geografinės CERN plėtros patvirtinta asocijuotos narystės CERN procedūra įsteigtas Lietuvos ir CERN jungtinis komitetas (toliau – Komitetas) – ekspertinis koordinavimo komitetas, kuris kasmet vertina Lietuvos narystės įsipareigojimų vykdymą visose srityse bei pasiektus rezultatus.

9. 2017 m. Vilniaus universitete (toliau – VU) įsteigtas Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras (toliau – Centras), atsakingas už elementariųjų dalelių fizikos vystymą Lietuvoje.

10. 2022 m. įsteigtas Konsorciumas CERN-LT (toliau – Konsorciumas), jungiantis VU, Kauno technologijos universitetą (toliau – KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (toliau – LSMU), kurio paskirtis toliau plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą su CERN. Konsorciumas jungia VU, KTU ir LSMU tyrėjų grupes, dirbančias fizikos, ypač dalelių fizikos srityse, taip pat kitose su CERN susijusiose tematikose. Patariantysis Konsorciumo organas – Konsorciumo tarptautinė patarėjų taryba.

11. Pasirašius Susitarimą, Lietuva suformavo Įsijungimo į Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) veiklas 2018–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-472 „Dėl įsijungimo į Europos branduolių mokslinių tyrimų organizacijos CERN veiklas 20182020 metų veiksmų plano pavirtinimo“ (toliau – 2018–2020 m. veiksmų planas). 2018–2020 m. veiksmų planas numatė būtinąjį pradinį finansavimą asocijuotosios narystės CERN veiklų pradžiai trejų metų laikotarpiu.

12. Įgyvendinant 2018–2020 m. veiksmų plano uždavinius buvo vykdomos šios su asocijuotąja naryste CERN susijusios veiklos:

12.1. Įgyvendinant 2018–2020 m. veiksmų plano 1 uždavinį „Užtikrinti Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centro veiklą ir plėtrą“, vykdytos šios veiklos:

12.1.1. Suorganizavus tarptautinį konkursą paskirtas Centro vadovas, užtikrinta Centro tarptautinio patarėjų komiteto veikla;

12.1.2. Užtikrinta Centro vadovybės veikla;

12.1.3. Sudarytos sąlygos išnaudoti asocijuotosios narystės CERN teikiamas galimybes, kuriant ir plėtojant infrastruktūrą, mokant metinius finansinius įnašus, kuriais prisidedama prie CERN veiklos finansavimo, vykdant kitą veiklą. Tam įgyvendinamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) administruojamomis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamas VU projektas „Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-06-0001);

12.2. Įgyvendinant 2018–2020 m. veiksmų plano 2 uždavinį „Užtikrinti dalyvavimą CERN veiklose“, vykdytos šios veiklos:

12.2.1. Vykdyti konkurso būdu atrinkti su CERN tematika susiję MTEP projektai. Vykdyta dalelių fizikos MTEP, įskaitant kompaktiško miuonų solenoido (angl. k. Compact Muon Solenoid) eksperimento atnaujinimą, jo vykdymą ir surinktų duomenų fizikinę analizę, taip pat teorinius ir fenomenologinius tyrimus. Vykdyta gretutinių mokslo šakų MTEP: medžiagų mokslo, apimant įrangos ir metodų plėtrą, kompiuterių mokslo, lazerinių greitintuvų, radiacinės terapijos srityse;

12.2.2. Atstovauti Lietuvos interesai per Lietuvos Respublikos nuolatinę atstovybę prie jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje (toliau – Nuolatinė atstovybė Ženevoje), Komitetą bei per Lietuvos atstovų dalyvavimą CERN valdymo organų ir CERN komitetų posėdžiuose;

12.3. Įgyvendinant 2018–2020 m. veiksmų plano 3 uždavinį „Skleisti informaciją apie CERN veiklas Lietuvos visuomenei“, vykdytos šios veiklos:

12.3.1. Sukurtas ir palaikytas CERN tematikai skirtas internetinis puslapis (https://www.cern.lt/);

12.3.2. Vykdytos mokslo sklaidos ir populiarinimo veiklos;

12.4. Įgyvendinant 2018–2020 m. veiksmų plano 4 uždavinį „Gerinti specialistų rengimą kryptyse, susijusiose su CERN tyrimų tematika“, vykdytos šios veiklos:

12.4.1. Vykdytos tikslinės studijos bei ruošti studentai. 2020 m. KTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl KTU pramoninio dizaino, verslo vadybos, inžinerijos ir architektūros studentų dalyvavimo Iššūkiais grįstų inovacijų programoje (angl. k. Challenge Based Innovatoion, CBI), CERN Idėjų aikštės programoje (angl. k. IdeaSquare). 2021 m. VU pradėjo veikti kartu su CERN vykdoma magistrantūros studijų programa Aukštųjų technologijų verslas (angl. k. DeepTech Entrepreneurship), kurioje rengiami lyderystės, technologijų ir antreprenerystės specialistai CERN veiklos srityse;

12.4.2. Didinta Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo su CERN aprėptis ir intensyvumas. Aukštos kvalifikacijos specialistai ir tyrėjai dalyvavo CERN tyrimuose, technologijų kūrime ir plėtroje, žinių bei technologinių kompetencijų perdavime naujoms kartoms, įvairioms švietimo sistemos grandims, mokslo ir inovacijų politiką formuojančioms institucijoms, taip pat inovacijoms imliems pramonės sektoriams.

13. Taip pat vykdytos kitos, su asocijuotąja naryste CERN susijusios veiklos, kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėta prie 2018–2020 m. veiksmų plano uždavinių įgyvendinimo:

13.1. Įsteigtas ir plėtotas CERN technologijų Lietuvos verslo vystymo centras. 2019 m. pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – EIM) ir CERN dėl CERN technologijų Lietuvos verslo vystymo centro įsteigimo Lietuvoje. Šį centrą sudaro du inkubatoriai: Vilniaus Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas ir Kauno mokslo ir technologijų parkas. Pagal šią sutartį EIM įgaliojo Lietuvos inovacijų centrą (toliau – LIC) jos vardu vadovauti CERN technologijų Lietuvos verslo vystymo centrui ir organizuoti jo darbą. Įsteigti CERN verslo inkubatoriai Vilniuje ir Kaune suteikia galimybę Lietuvos startuoliams, atžalinėms įmonėms ir jaunoms įmonėms kurti ir vystyti produktus ir paslaugas, paremtus CERN technologijomis ir kompetencijomis. Inkubuojamoms įmonėms yra suteikiama valstybės finansinė parama, CERN intelektinės nuosavybės licencijavimas lengvatinėmis sąlygomis, CERN ekspertų ir inžinierių technologinės konsultacijos bei CERN Žinių perdavimo grupės verslo ir inovacijų konsultacijos. 2020 m. vykusio pirmojo kvietimo į CERN inkubatorių metu buvo atrinkti ir inkubuoti trys giliųjų technologijų startuoliai, 2021 m. – vienas;

13.2. Užmegzta ir vystyta partnerystė su Lietuvos verslo įmonėmis, teikiančiomis paslaugas ir gaminius CERN. Lietuvai tapus CERN asocijuotąja nare, Lietuvos įmonės sėkmingai dalyvauja CERN rengiamuose pirkimuose. 65 Lietuvos įmonės yra įtrauktos į CERN Tiekėjų duomenų bazę, 16 iš jų jau bendradarbiauja su CERN. Tarp bendradarbiaujančių įmonių dominuoja aukštą pridėtinę vertę kuriantys sektoriai: lazerinės technologijos, mechanikos ir medžiagų inžinerija;

13.3. Plėtota CERN žinių perdavimo veikla, siekiant Lietuvos asocijuotosios narystės CERN metu sukurtas bei licencijuoti paruoštas technologijas, taip pat CERN sukurtas technologijas pristatyti Lietuvos mokslo bendruomenei;

13.4. Su CERN tematikomis susijusiai veiklai plėtoti kuriamas Branduolinių tyrimų centras, kuriam skirti du projektai – Ministerijos administruojamomis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis įgyvendinamas LSMU projektas „Branduolinių tyrimų centras (NRC)“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-19-0001) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis įgyvendinamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų projektas „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ (08.1.3-CPVA-V-606-01-0004);

13.5. 2018 m. įsteigta Baltijos šalių universitetų asociacija (angl. k. CERN Baltic Group), šiuo metu vienijanti 13 Lietuvos, Latvijos ir Estijos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų.

14. CERN veiklose nuo 2017 m. dalyvauja: Lietuvos Respublikos Prezidentūra (toliau – LRP), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK), Ministerija, EIM, Nuolatinė atstovybė Ženevoje, Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT), Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), VU, KTU, LSMU, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuvos energetikos institutas, LIC, Lietuvos pramonininkų konfederacija (toliau – LPK), Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ekspla“, UAB „Šviesos konversija“, UAB „Standa“, UAB „Brolis semiconductors“ ir kitos aukštųjų technologijų įmonės ir institucijos.

15. Viena iš Lietuvos asocijuotosios narystės CERN sąlygų be stipraus dalelių fizikos potencialo ir šalies institucijų paramos jam, yra metinio finansinio įnašo, kuriuo prisidedama prie CERN veiklos finansavimo, mokėjimas. Asocijuotosios narystės laikotarpiu Lietuvai nustatytas metinis finansinis įnašas yra vienas milijonas Šveicarijos frankų (CHF).

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

16. Veiksmų planas prisideda prie 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998, pirmojo strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ 1.1 uždavinio „Stiprinti žmonių išteklius ir kompetencijas aukšto lygio mokslui ir mokslu grįstoms technologijoms kurti“ ir 1.2 uždavinio „Kurti aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą" ir Strategijos įgyvendinimo.

17. Siekiant geresnės integracijos į Strategijoje numatytas CERN veiklas, Lietuvai aktualūs šie Strategijos tikslai ir uždaviniai:

17.1. Dalyvauti didžiojo hadronų greitintuvo (angl. k. Large Hadron Collider) (toliau – LHC) ir ypač didelio šviesio (angl. k. High-Luminosity) LHC bei Didelio atstumo neutrino įrenginio (angl. k. Long Baseline Neutrino Facility) ir Giliojo požeminio neutrino eksperimento (angl. k. Deep Underground Neutrino Experiment programose;

17.2. Įsijungti į ateities Higso bozonų fabriko kūrimo ir plėtros parengiamąsias veiklas;

17.3. Vykdyti tarpdisciplininius tyrimus, dalyvauti įvairiose MTEPI programose bei analizuoti ir mažinti dalelių fizikos veiklų poveikį aplinkai;

17.4. Stiprinti mokslo potencialą vykdant detektorių ir greitintuvų MTEP veiklas, skatinti ir remti bendradarbiavimo platformas ir konsorciumus;

17.5. Perduoti dalelių fizikos kuriamas žinias ir technologijas verslui ir visuomenei, vykdyti mokslo sklaidą, ugdyti mokslui imlias ateities kartas;

17.6. Ugdyti mokslui ir inovatyviam verslui imlias ateities kartas;

17.7. Stiprinti atvirojo mokslo ekosistemą.

18. Veiksmų plano tikslas – palaikyti veiksmingą Lietuvos asocijuotąją narystę CERN ir siekti tikrosios narystės, tam stiprinant dalelių fizikos ir kitų CERN tematikų potencialą (žmogiškąjį ir infrastruktūros).

19. Veiksmų plano uždaviniai:

19.1. Stiprinti dalelių fizikos ir kitų CERN tematikų MTEPI potencialą Lietuvoje (toliau – Veiksmų plano 1 uždavinys). Veiksmų plano 1 uždavinys įgyvendinamas didinant dalelių fizikos ir kitų CERN tematikų tyrėjų skaičių, užtikrinant tvarų reikalingos MTEP infrastruktūros kūrimą ir palaikymą, CERN tematikose dirbančių tyrėjų grupių (taip pat Centro) veiklą, atvirojo mokslo prieigą, plėtojant esamas ir naujas MTEPI veiklas, skatinant tarpdisciplininius tyrimus CERN tyrimų tematikose, stiprinant Baltijos šalių regioninį bendradarbiavimą CERN tematikose, skiriant tikslines komandiruotes, stažuotes tyrėjams, mokant jiems stipendijas, plėtojant bendras su CERN ir CERN tematikomis susijusias studijų programas, ugdant antreprenerystės specialistus CERN veiklos srityse ir vykdant kitas susijusias veiklas;

19.2. Atstovauti Lietuvos interesus, dalyvauti planuojant ir integruotis į Strategijoje numatytas CERN veiklas (toliau – Veiksmų plano 2 uždavinys). Įgyvendinant Veiksmų plano 2 uždavinį atstovaujami Lietuvos interesai CERN tarptautiniu lygiu, dalyvaujama CERN valdymo organų veikloje, rengiant ir dalyvaujant naujose CERN programose, iniciatyvose ir veiklose, vykdant kitas susijusias veiklas.

19.3. Skleisti žinias apie CERN veiklas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokiniams bei likusiai visuomenei (toliau – Veiksmų plano 3 uždavinys). Įgyvendinant Veiksmų plano 3 uždavinį tobulinama pedagogų kvalifikacija CERN tematikos srityse ir dalyvaujama CERN pedagogų programose, skatinamos bendrojo ugdymo gamtos, medžiagų ir inžinerijos technologijų mokytojų ir jų vadovaujamų mokinių veiklos, rengiami mokslo ir inovacijų populiarinimo renginiai, Konsorciumo tyrėjai prisideda prie mokymosi turinio, ugdymo programų įgyvendinimo rekomendacijų tobulinimo ir papildymo. Taip pat Konsorciumas bendradarbiauja su Lietuvos STEAM centrais, mokyklomis, Nacionaline švietimo agentūra ir kitomis suinteresuotomis šalimis organizuojant mokinių išvykas į CERN;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1462, 2023-11-14, paskelbta TAR 2023-11-14, i. k. 2023-21937

 

19.4. Plėtoti infrastruktūrą, susijusią su CERN tematika (toliau – Veiksmų plano 4 uždavinys). Įgyvendinant Veiksmų plano 4 uždavinį investuojama į su CERN tematika susijusios VU Fizikos fakulteto (taip pat Centro), KTU Medžiagų mokslo instituto, LSMU radiobiologijos infrastruktūros plėtrą bei Branduolinių tyrimų centro sukūrimą ir kitus su CERN tematika susijusius projektus;

19.5. Užtikrinti tinkamas sąlygas Lietuvos narystei CERN (toliau – Veiksmų plano 5 uždavinys). Įgyvendinant Veiksmų plano 5 uždavinį skiriamas finansavimas veikloms, susijusioms su asocijuotąja naryste CERN, mokamas metinis finansinis įnašas, skiriamas konkursinis finansavimas CERN projektams įgyvendinti, atliekama Konsorciumo veiklos stebėsena ir organizuojamas vertinimas;

19.6. Sudaryti palankias sąlygas verslui dalyvauti CERN veiklose (toliau – Veiksmų plano 6 uždavinys). Įgyvendinant Veiksmų plano 6 uždavinį plėtojami CERN ryšiai su Lietuvos verslu ir pramone, CERN technologijų Lietuvos verslo vystymo centro veikla, CERN žinių ir technologijų perdavimo veikla.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1907, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24250

 

IV SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

20. Veiksmų plano įgyvendinimą prižiūri ir koordinuoja Ministerija:

20.1. Kartu su LMT finansuoja Veiksmų plano veiklas, išskyrus kitų institucijų lėšomis finansuojamas veiklas;

20.2. Derina su kitomis institucijomis jų dalyvavimą įgyvendinant Veiksmų planą;

20.3. Vykdo Lietuvos asocijuotosios narystės CERN stebėseną ir organizuoja vertinimą;

20.4. Atstovauja Lietuvos švietimo ir mokslo interesams CERN tarptautiniu lygiu, dalyvauja CERN valdymo organų veikloje;

20.5. Teikia duomenis ir kitą informaciją CERN tarybos paskirtai darbo grupei vertinant Lietuvos pasirengimą tapti tikrąja CERN nare; organizuoja šios darbo grupės faktų nustatymo misiją Lietuvoje.

21. Ministerijai pataria ir Veiksmų plano įgyvendinimą prižiūrėti ir koordinuoti tarpinstituciniu lygiu padeda švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaroma koordinavimo grupė iš LRP, LRVK, Ministerijos, EIM, URM, Nuolatinės atstovybės Ženevoje, LMT, Lietuvos mokslų akademijos, LPK, Konsorciumo atstovų (toliau – Koordinavimo grupė).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1907, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24250

Nr. V-730, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09661

 

22. CERN – Lietuvos bendras veiklas tarptautiniu lygiu prižiūri ir koordinuoja, Lietuvos asocijuotąją narystę stebi ir rekomendacijas dėl pilnos narystės CERN teikia Komitetas.

23. Ministerija ir Koordinavimo grupė vadovaujasi tarptautiniais susitarimais, atsižvelgia į Komiteto išvadas ir rekomendacijas, kitą turimą informaciją ir vertinimus apie dalyvavimą CERN.

24. Veiksmų plano uždavinių įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, mokslo ir studijų institucijų, tarptautinių švietimo, mokslo ir inovacijų programų ir kitų lėšų:

24.1. Veiksmų plano 1 uždavinys įgyvendinamas skiriant finansavimą Konsorciumo narių veiklai ir atskirai Centro veiklai, taip pat Konsorciumo institucijoms dalyvaujant konkursinėse CERN projektų finansavimo priemonėse, pritraukiant kitą finansavimą ar skiriant nuosavas lėšas. Už Veiksmų plano 1 uždavinio įgyvendinimą atsakingas Konsorciumas. Veiksmų plano 1 uždavinio įgyvendinimas finansuojamas:

24.1.1. 2022 metais iš Ministerijos asignavimų, numatytų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Ministerijos strateginis veiklos planas), Mokslo programai;

24.1.2. nuo 2023 metų – LMT strateginio veiklos plano Šalies mokslo ir studijų plėtros programos lėšomis;

24.2. Veiksmų plano 2 uždavinio įgyvendinimas finansuojamas 2022 metais – Ministerijos strateginio veiklos plano Mokslo programos, nuo 2023 metų – LMT strateginio veiklos plano Šalies mokslo ir studijų plėtros programos lėšomis, taip pat dalyvaujančioms institucijoms pritraukiant kitą finansavimą ar skiriant nuosavas lėšas. Įgyvendinant šį uždavinį dalyvauja:

24.2.1. Ministerija, atstovaudama Lietuvos švietimo ir mokslo politikos interesams CERN tarptautiniu lygiu, dalyvaudama CERN valdymo organų veikloje;

24.2.2. URM, Nuolatinė atstovybė Ženevoje, atstovaudamos diplomatiniams Lietuvos interesams CERN tarptautiniu lygiu;

24.2.3. EIM ir arba jos įgaliotos institucijos, atstovaudamos Lietuvos inovacijų, verslo interesams CERN tarptautiniu lygiu, kartu su Konsorciumo nariais dalyvaudamos CERN verslo programose;

24.2.4. Konsorciumas, atstovaudamas Lietuvos mokslo interesams CERN tarptautiniu lygiu, dalyvaudamas rengiant naujas CERN programas, iniciatyvas, dalyvaudamas įgyvendinant esamas ir naujas CERN programas, iniciatyvas, veiklas;

24.2.5. LMA, Lietuvos švietimo taryba, Nacionalinė švietimo agentūra, prireikus ir kitos institucijos, atstovaudamos Lietuvos švietimo mokslo, inovacijų ir kitiems interesams CERN tarptautiniu lygiu;

24.3. Veiksmų plano 3 uždavinio įgyvendinimas finansuojamas 2022 metais Ministerijos strateginio veiklos plano Mokslo programos, 2023 ir vėlesniais metais – LMT strateginio veiklos plano Šalies mokslo ir studijų plėtros programos lėšomis, finansuojant Konsorciumo narių veiklą ir atskirai Centro veiklą, taip pat Konsorciumo institucijoms dalyvaujant konkursinėse CERN projektų finansavimo priemonėse, pritraukiant kitą finansavimą ar skiriant nuosavas lėšas. Už Veiksmų plano 3 uždavinio įgyvendinimą atsakingas Konsorciumas;

24.4Veiksmų plano 4 uždavinio įgyvendinimas 2023 metais finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis, taip pat Ministerijos strateginio veiklos plano Mokslo programos lėšomis2024 ir vėlesniais metais – LMT strateginio veiklos plano Šalies mokslo ir studijų plėtros programos lėšomis. Prie uždavinio įgyvendinimo taip pat prisideda SAM, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuodama projektą „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ (08.1.3-CPVA-V-606-01-0004);

24.5. Veiksmų plano 5 uždavinio įgyvendinimas finansuojamas Ministerijos strateginio veiklos plano Mokslo programos (nuo 2023 m. – LMT strateginio veiklos plano Šalies mokslo ir studijų plėtros programos) lėšomis, taip pat 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Už Veiksmų plano 5 uždavinio įgyvendinimą atsakinga Ministerija ir LMT;

24.6. Veiksmų plano 6 uždavinys finansuojamas EIM, kitų institucijų lėšomis, taip pat Konsorciumo institucijoms bei kitoms įsitraukusioms institucijoms dalyvaujant konkursinėse CERN projektų finansavimo priemonėse, pritraukiant kitą finansavimą ar skiriant nuosavas lėšas. Už uždavinio įgyvendinimą atsakinga EIM ir arba jos įgaliotos institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1462, 2023-11-14, paskelbta TAR 2023-11-14, i. k. 2023-21937

 

25. Veiksmų plano uždaviniams įgyvendinti skiriamos lėšos, finansavimo šaltiniai ir vertinimo kriterijai ir jų reikšmės pateikti Veiksmų plano 1 priede. Veiksmų plano 24.1–24.6 papunkčiuose ir 1 priede nurodytos lėšos ir finansavimo šaltiniai neapriboja galimybės Konsorciumui, jo nariams ir kitoms CERN veiklose dalyvaujančioms institucijoms siekti papildomo nacionalinio ir (ar) tarptautinio finansavimo su CERN susijusiai veiklai plėtoti (pvz., dalyvaujant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Europos horizontas“, kitose tarptautinėse MTEPI programose, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis, taip pat ir Lietuvos 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijoms skirtomis lėšomis ir bendrojo finansavimo lėšomis, valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose priemonėse, pritraukiant suinteresuotų valstybės institucijų lėšas, privačias investicijas ir kt.), o valstybės institucijoms įgyvendinti priemones, iniciatyvas su CERN susijusiai veiklai plėtoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2023-07-25, paskelbta TAR 2023-07-25, i. k. 2023-15112

 

26. Veiksmų plano uždaviniams įgyvendinti kasmet planuojamos lėšos pagal finansavimo šaltinius pateiktos Veiksmų plano 2 priede.

27. Konsorciumas koordinuoja jį sudarančių mokslo ir studijų institucijų ir jų su CERN tematika susijusių tyrėjų grupių (taip pat Centro) veiklas ir įgyvendina kitus Konsorciumo sutartyje numatytus tikslus, užtikrinančius Veiksmų plano 1 ir 3 uždavinių įgyvendinimą ir prisidedančius prie kitų Veiksmų plano uždavinių įgyvendinimo. Konsorciumą sudaro VU, KTU ir LSMU, numatant galimybę prisijungti kitoms dalelių fiziką ir kitas CERN tematikas plėtojančioms institucijoms.

28. Siekiant Lietuvoje sparčiai plėtoti elementariųjų dalelių fiziką, VU veikia Centras. Centras yra Konsorciumo tyrėjų grupė, atsakinga už elementariųjų dalelių fizikos vystymą Lietuvoje. Centrui skiriamas tikslinis finansavimas pasitelkus Veiksmų plano 24.1, 24.3 papunkčiuose aprašytas priemones¸ prireikus kitas lėšas. Centras veikia pagal Centro veiklos planą, yra atskaitingas VU ir Konsorciumui remiantis Konsorciumo sutartimi.

29. Konsorciumas pateikia LMT ir Ministerijai Konsorciumo veiklos plano projektą, apimantį:

29.1. Mokslinį ir techninį plano įgyvendinimo pagrindimą (taip pat planuojamas vykdyti MTEPI, švietimo ir kitas veiklas, žmogiškuosius išteklius);

29.2. Konsorciumo narių veiklos išlaidų padengimo planą ir finansavimo šaltinius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1010, 2023-07-25, paskelbta TAR 2023-07-25, i. k. 2023-15112

 

29.3. Asocijuotosios narystės CERN metu siektinus rezultatus pamečiui;

29.4. Kitas aktualias nuostatas.

30. Konsorciumo veiklos plano sudėtinė dalis yra Centro veiklos planas.

31. LMT įvertina Konsorciumo veiklos plano projektą, prireikus teikia siūlymus dėl jo tobulinimo, informuoja apie rezultatus Ministeriją. LMT pritarus Konsorciumo veiklos plano projektui jį tvirtina Konsorciumas.

32. Patvirtinus Konsorciumo veiklos planą, LMT su Konsorciumo įgaliotu universitetu sudaro sutartį dėl Konsorciumo veiklos plano finansavimo. 2023 m. LMT finansuoja Veiksmų plano 1, 2, 3 ir 5 uždavinių veiklas, nuo 2024 m. – 1, 2, 3, 4 ir 5 uždavinių veiklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2023-07-25, paskelbta TAR 2023-07-25, i. k. 2023-15112

Nr. V-1462, 2023-11-14, paskelbta TAR 2023-11-14, i. k. 2023-21937

 

33. Iki patvirtinant Konsorciumo veiklos planą, finansavimas Konsorciumo ir Centro veiklai gali būti skiriamas Ministerijos nustatyta tvarka iš Ministerijos strateginio veiklos plano Mokslo programos lėšų.

34. Prireikus, Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybai, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pristatomi ir aptariami strateginiai sprendimai, susiję su Lietuvos asocijuotosios narystės CERN klausimais.

 

V. VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR VERTINIMAS

 

35. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną vykdo Ministerija, arba jos įgaliota institucija, arba Ministerijos pasitelktas nepriklausomas tiekėjas, rinkdamas, kaupdamas, apdorodamas, sistemindamas, analizuodamas duomenis bei kitą informaciją apie Veiksmų plano uždavinių, veiklų, vertinimo kriterijų įgyvendinimo pažangą, skirtų lėšų naudojimą, taip pat kitus duomenis, informaciją, vertinimus apie su asocijuotąja naryste CERN susijusių mokslo, verslo ir kitų suinteresuotų pusių veiklų, iniciatyvų įgyvendinimą bei dalyvavimą jose. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėsena apima Konsorciumo veiklos plano įgyvendinimo stebėseną.

36. Konsorciumas pradedant nuo 2023 m. kasmet iki lapkričio 30 d. pateikia Ministerijai einamųjų metų duomenis, kitą informaciją, vertinimus apie Konsorciumo veiklos plano įgyvendinimą, pasiektus rezultatus, skirtų lėšų naudojimą. 2022 m. duomenys pateikiami iki 2023 m. lapkričio 30 d. kartu su 2023 m. duomenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1907, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24250

 

37. Ministerija pradedant nuo 2024 m. kasmet iki vasario 15 d. parengia Veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už praėjusius metus. Šias ataskaitas Ministerija pateikia ir pristato Koordinavimo grupei bei Komitetui. 2022 m. stebėsenos ataskaita nerengiama, o 2022 m. stebėsenos duomenys įtraukiami į 2023 m. stebėsenos ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1907, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24250

 

38. Veiksmų plano įgyvendinimą vertina LMT, prireikus pasitelkusi Lietuvos ir užsienio ekspertus, atlikdama tarpinį vertinimą 2026 m. ir galutinį vertinimą 2028 m. pagal Veiksmų plano 1 priede nustatytus uždavinių vertinimo kriterijus ir Konsorciumo veiklos plano rezultatų vertinimo kriterijus.

39. LMT vertinimui atlikti naudoja Konsorciumo Ministerijai pateiktus duomenis, kitą informaciją, vertinimus apie Konsorciumo veiklos plano įgyvendinimą, pasiektus rezultatus, skirtų lėšų naudojimą, taip pat Veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas, taip pat kitus duomenis ir informaciją apie su asocijuotąja naryste CERN susijusių mokslo, verslo ir kitų suinteresuotų pusių veiklų, iniciatyvų įgyvendinimą bei dalyvavimą jose. LMT taip pat atsižvelgia į Komiteto Lietuvos asocijuotosios narystės CERN stebėsenos išvadas.

40. LMT iki 2026 m. vasario 15 d. parengia Veiksmų plano įgyvendinimo tarpinę vertinimo ataskaitą ir iki 2028 m. vasario 15 d. – Veiksmų plano įgyvendinimo galutinę vertinimo ataskaitą. Šias ataskaitas LMT pateikia ir pristato Koordinavimo grupei bei Komitetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1907, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24250

 

41. Koordinavimo grupė, Komitetas, peržiūrėję Veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus teikia įžvalgas ir rekomendacijas Ministerijai dėl Veiksmų plano įgyvendinimo.

42. Ministerija, atsižvelgdama į stebėsenos ir tarpinio vertinimo rezultatus, Komiteto, Koordinavimo grupės įžvalgas ir rekomendacijas, kitą turimą informaciją ir vertinimus, gali atnaujinti Veiksmų planą. Ministerija, atsižvelgdama į galutinio vertinimo rezultatus ir aukščiau šiame punkte minėtų organų įžvalgas ir rekomendacijas, kitą turimą informaciją ir vertinimus gali pratęsti Veiksmų plano įgyvendinimą jį atnaujindama ar parengti naują Veiksmų planą.

43. Lietuvos pasirengimas tapti tikrąja CERN nare vertinamas CERN tarybos nustatyta tvarka. Vadovaujantis Susitarimu CERN taryba periodiškai, paprastai kas penkerius metus, peržiūri, kaip Lietuva toliau laikosi asocijuotosios narystės kriterijų ir vykdo savo, kaip asocijuotosios narės, įsipareigojimus. Šiuo tikslu Lietuva CERN tarybos kvietimu pateikia CERN tarybos paskirtai darbo grupei Ataskaitos dėl CERN geografinės plėtros, patvirtintos CERN tarybos 2010 m. birželio 16 d. rezoliucija Nr. CERN/2918/Rev., 2 priede nurodytą informaciją ir bet kurią kitą CERN tarybos prašomą informaciją. Darbo grupė Lietuvoje atlieka faktų nustatymo užduotį, analizuoja Lietuvos pateiktą informaciją ir parengia ataskaitą, kurioje pateikia savo išvadas dėl Lietuvos asocijuotos narystės CERN rezultatų bei rekomendacijas. Ataskaita perduodama Lietuvai faktinio pobūdžio ir kitoms pastaboms pateikti, o tada pateikiama CERN tarybai. Ataskaitoje taip pat vertinama galimybė Lietuvai asocijuotojo nario laikotarpiu pereiti prie tikrosios narystės statuso.

44. Ministerija atsakinga už duomenų ir kitos informacijos pateikimą CERN tarybos paskirtai darbo grupei ir organizuoja šios darbo grupės faktų nustatymo misiją Lietuvoje.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. CERN valdymo organams pritarus Lietuvos narystei CERN, priėmus atitinkamus Vyriausybės ir (ar) Lietuvos Respublikos Seimo sprendimus, taip pat atitinkamai nacionalinei mokslinių tyrimų infrastruktūrai Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyta tvarka patekus į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį, gali būti inicijuojama tikroji Lietuvos narystė CERN vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

46. Lietuvai tapus tikrąja CERN nare Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpiu, Ministerija, atsižvelgdama į Komiteto, Koordinavimo grupės įžvalgas ir rekomendacijas, kitą turimą informaciją ir vertinimus, priima sprendimą arba toliau įgyvendinti Veiksmų planą jį atnaujinus iki įgyvendinimo pabaigos, arba inicijuoti tikrosios narystės CERN veiksmų plano parengimą.

47. Ministrui tvirtinant tikrosios narystės CERN veiksmų planą Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpiu, Veiksmų planas bus pripažįstamas netekusiu galios.

 

48. Atnaujinant Veiksmų planą, tvirtinant naują Veiksmų planą ar tikrosios narystės CERN veiksmų planą Ministerija užtikrina prisiimtų įsipareigojimų dėl projektų, finansuojamų iš švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, įskaitant Ministerijos administruojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas bei sąlygų tęstinumą. Ministerija taip pat įvertina Veiksmų plane suplanuotų veiklų tęstinumo poreikį, nustatytų rodiklių pasiekimą.

 

 

_______________

 

Lietuvos narystės Europos branduolinių

mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m.

veiksmų plano

1 priedas

 

LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOJE 2022–2027 M. VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIAI, VEIKLOS, FINANSAVIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

Uždaviniai ir priemonės

Finansavimas, iš viso, tūkst. Eur

Finansavimas metams, tūkst. Eur

Finansavimo šaltinis

Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vertinimo kriterijai ir rodikliai

Esama reikšmė (2022 m.)

Tarpinė reikšmė (2025 m.)

Galutinė reikšmė (2027 m.)

1 uždavinys: stiprinti dalelių fizikos ir kitų CERN tematikų MTEPI potencialą Lietuvoje

4 616

444

772

802

828

870

900

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojos – Ministerija ir (ar) LMT),

mokslo ir studijų institucijų (Konsorciumo narių) lėšos

Lietuvos mokslinių grupių, bendradarbiaujančių su CERN, skaičius

10

12

14

Dalelių fizikos ir kitose CERN tematikos srityse dirbančių tyrėjų skaičius

26

44

56

Vilniaus universiteto (toliau – VU) Branduolių ir elementariųjų dalelių centro (toliau – Centras) tyrėjų skaičius

1

4

6

CERN tematikos doktorantų skaičius

5

9

10

Specialistų, parengtų pagal VU studijų programą „Deeptech Entrepreneurship“, įgyvendinamą kartu su CERN, skaičius

0

15

15

Lietuvos mokslininkų CERN tematikos publikacijų tarptautiniuose žurnaluose skaičius

9

 

38

58

Medicinos fizikų ir gydytojų, dalyvavusių su CERN veiklomis susijusiose stažuotėse ir konferencijose, skaičius

4

30

53

Veikla: finansuoti Konsorciumo veiklą

3 399

374

548

578

603

633

663

 

 

 

 

Veikla: finansuoti Centro veiklą

1 075

62

202

202

203

203

203

Veikla: įsijungti į CERN veiklas medicinos srityje

142

8

22

22

22

34

34

2 uždavinys: atstovauti Lietuvos interesams, dalyvauti planuojant ir integruotis į Strategijoje numatytas CERN veiklas

756[1]

86

132

113

145

155

125

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojos – Ministerija ir (ar) LMT),

mokslo ir studijų institucijų (Konsorciumo narių) lėšos

 

 

 

 

3 uždavinys: skleisti žinias apie CERN veiklas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokiniams bei likusiai visuomenei

1 084

141

277

164

169

169

164

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojos – Ministerija ir (ar) LMT)

Specialistams ir visuomenei surengtų renginių CERN tematika skaičius

5

31

52

Su CERN susijusiuose renginiuose dalyvavusių mokinių ir mokytojų skaičius

100

750

1250

Mokytojų, dalyvavusių CERN mokytojų programoje, skaičius

12

48

72

4 uždavinys: plėtoti infrastruktūrą, susijusią su CERN tematika

3 200

3 200

 

 

 

Sukurtų mokslo tiriamųjų kompleksų, pritaikytų CERN tematikų veikloms vykdyti, skaičius

-

-

5

Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius

-

10

14

Veikla: plėtoti VU infrastruktūrą, susijusią su CERN tematika

1 400

1 400

 

 

 

 

Ministerijos administruojamos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

Veikla: plėtoti Branduolių ir elementariųjų dalelių centro infrastruktūrą

1 500

1 500

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytoja –LMT)

Veikla: plėtoti Kauno technologijos universiteto infrastruktūrą, susijusią su CERN tematika

150

 

150

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytoja – Ministerija)

Veikla: plėtoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto infrastruktūrą, susijusią su CERN tematika

150

 

150

 

 

 

 

5 uždavinys: užtikrinti tinkamas sąlygas Lietuvos narystei CERN

9 006

1 506

1 000

1 750

1 750

1 500

1 500

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojos – Ministerija ir (ar) LMT)

Įgyvendinamų su dalelių fizika ir kitomis CERN tematikomis susijusių nacionalinių MTEP projektų skaičius

3

7

11

Įgyvendinamų su dalelių fizika ir kitomis CERN tematikomis susijusių tarptautinių MTEP projektų ir verslo užsakomųjų darbų skaičius

2

4

8

Veikla: vykdyti konkursinį CERN projektų finansavimą

3 006

506

0

750

750

500

500

 

 

 

 

Veikla: mokėti CERN metinį finansinį įnašą

6 000

1 000[2]

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6 uždavinys: sudaryti palankias sąlygas verslui dalyvauti CERN veiklose

480

80

80

80

80

80

80

Ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai

CERN verslo inkubatorių startuolių skaičius

2

8

12

Pritrauktas startuolių finansavimas, tūkst. Eur

100

450

900

Veikla: finansuoti CERN verslo inkubatorių startuolius

480

80

80

80

80

80

80

 

 

 

 

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1462, 2023-11-14, paskelbta TAR 2023-11-14, i. k. 2023-21937

 

 

Lietuvos narystės Europos branduolinių

mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m.

veiksmų plano

2 priedas

 

LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOJE 2022–2027 M. VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMUI KASMET SKIRIAMOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

Uždavinio eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

Finansavimas metams, tūkst. Eur.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

1.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojai – Ministerija ir(ar) LMT)

444

694,8

641,6

579,6

609

630

Mokslo ir studijų institucijų (Konsorciumo narių) lėšos

-

77,2

160,4

248,4

261

270

2.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojai – Ministerija ir(ar) LMT)

86

118,8

90,4

101,5

108,5

87,5

Mokslo ir studijų institucijų (Konsorciumo narių) lėšos

-

13,2

22,6

43,5

46,5

37,5

3.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojai – Ministerija ir(ar) LMT)

141

277

164

169

169

164

4.

Ministerijos administruojamos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

1 400

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojos – Ministerija ir (ar) LMT)

1 800

 

5.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai (asignavimų valdytojos – Ministerija ir (ar) LMT)

1 506

1 000

1 750

1 750

1 500

1 500

6.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričiai skirti valstybės biudžeto asignavimai

80

80

80

80

80

80

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1462, 2023-11-14, paskelbta TAR 2023-11-14, i. k. 2023-21937

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1907, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24250

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-730, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09661

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022 – 2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1010, 2023-07-25, paskelbta TAR 2023-07-25, i. k. 2023-15112

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1462, 2023-11-14, paskelbta TAR 2023-11-14, i. k. 2023-21937

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Numatytos lėšos yra skirtos tik Konsorciumo veiklai. Kitos įgyvendinant šį uždavinį dalyvaujančios institucijos Lietuvos interesams atstovauja naudodamos nuosavas lėšas ir (ar) pritraukdamos kitą finansavimą.

[2] Asocijuotosios narystės laikotarpiu Lietuvai nustatytas metinis finansinis įnašas yra vienas milijonas Šveicarijos frankų (CHF). Suma eurais gali kisti atsižvelgiant į valiutos kurso svyravimus.