Suvestinė redakcija nuo 2019-07-19 iki 2020-04-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-15, i. k. 2018-09951

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004 „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTAS „VIRTUALUS MUZIEJUS“

 

2018 m. birželio 14  d. Nr. 3-291

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3-265 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 57 punktą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 20  d. įsakymu Nr. 3-638 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“, ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. birželio 5 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1. S k i r i u  šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ konkrečiam uždaviniui 2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“ (programos priemonės kodas 01.008.01.01.07); finansavimo šaltiniai 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-280, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09583

 

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                     Rokas Masiulis

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 3-291

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3-357 redakcija)

priedas

 

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.3.1-CPVA-V-526-01-0004

Lietuvos dailės muziejus

190756087

 

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,

k. 190755932

4 231 542,00

0,00

0,00

4 077 626,24

153 915,76

Lietuvos jūrų muziejus,

k. 190464695

Šiaulių „Aušros“ muziejus,
k. 190757036

Lietuvos liaudies buities muziejus,

k. 190757221

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

k. 188692688

Lietuvių kalbos institutas,

k. 111955023

 

 

____________________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-280, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09583

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 3-291 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004 „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-357, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11772

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 3-291 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004 „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ pakeitimo